• Geldig sinds 18 februari 2020.
  Geldig tot 18 februari 2020.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân houdende regels omtrent bepalingen met betrekking tot het tijdvak van openstelling en vaststelling van het subsidieplafond van de Subsidieregeling Musea en Kunstinfrastructuur Fryslân (Openstellingsbesluit Subsidieregeling Musea en Kunstinfrastructuur Fryslân 2020)

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

 

gelet op artikel 1.3 jo. artikel 1.5 van de subsidieregeling

 

besluiten als volgt:

Artikel 1 Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

 • 1.

  Aanvragen kunnen worden ontvangen met ingang van 18 februari 2020 tot en met 1 april 2020.

 • 2.

  Een aanvraag kan worden ingediend via het daartoe bestemde aanvraagformulier zoals op de website van de provincie Fryslân te Leeuwarden, www.fryslan.frl/subsidies.

Artikel 2 Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

 • 1.

  Het subsidieplafond als bedoeld in artikel 1.5 lid 1 van de regeling is vastgesteld op € 16.677.600

 • 2.

  Het subsidieplafond als bedoeld in artikel 1.5 lid 2 van de regeling is vastgesteld op € 13.400.000

Artikel 3 Hoe worden de financiële middelen verdeeld?

 • 1.

  De verdeling van de middelen voor aanvragen op grond van paragraaf 2 van de regeling vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.4 van de regeling.

 • 2.

  De verdeling van de middelen voor aanvragen op grond van paragraaf 3 van de regeling vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.4 van de regeling

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit openstellingsbesluit wordt aangehaald als het Openstellingsbesluit Musea en Kunstinfrastructuur Fryslân 2020 en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

 • 2.

  Nadere details over de Subsidieregeling Musea en Kunstinfrastructuur Fryslân 2020 zijn te vinden via www.fryslan.frl/subsidies. Op deze website staat ook de volledige tekst van de subsidieregeling, het aanvraagformulier en informatie over de aanvraagprocedure.

 

Leeuwarden 11 februari 2020,

Gedeputeerde Staten voornoemd:

drs. A.A.M. Brok, voorzitter

R.E. Bouius - Riemersma, MBA MCM, secretaris

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân houdende regels omtrent bepalingen met betrekking tot het tijdvak van openstelling en vaststelling van het subsidieplafond van de Subsidieregeling Musea en Kunstinfrastructuur Fryslân (Openstellingsbesluit Subsidieregeling Musea en Kunstinfrastructuur Fryslân 2020)
CiteertitelOpenstellingsbesluit Musea en Kunstinfrastructuur Fryslân 2020
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 145 van de Provinciewet
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Frysl%C3%A2n/332960/CVDR332960_5.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-202018-02-2020nieuwe regeling

11-02-2020

prb-2020-910

GS000330