• Geldig sinds 07 februari 2020.
  Geldig tot 05 maart 2021.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 28 januari 2020 houdende de instelling van de Adviescommissie BrabantStad Cultuur en de vaststelling van haar werkwijze (Reglement Adviescommissie BrabantStad Cultuur)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet en artikel 1.13 van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant;

 

Overwegende dat het wenselijk is dat Gedeputeerde Staten zich ten aanzien van besluiten over subsidieverstrekking, waarbij aspecten van professionele kunst en cultuur een afweging vormen, laten adviseren door een commissie van deskundigen;

 

Overwegende dat het wenselijk is de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van deze commissie vast te leggen.

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

commissie: Adviescommissie BrabantStad Cultuur, als bedoeld in artikel 1.13 van de subsidieregeling;

subsidieregeling: paragraaf 1 Professionele Kunsten 2021-2024 van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant.

Artikel 2 Instelling en taak

 • 1.

  Er is een Adviescommissie BrabantStad Cultuur.

 • 2.

  De commissie heeft tot taak Gedeputeerde Staten te adviseren over:

  • a.

   subsidieaanvragen voor wat betreft de aspecten genoemd in de artikelen 1.6 en 1.12 van de subsidieregel; en

  • b.

   overige subsidieaanvragen op het terrein van professionele kunsten die Gedeputeerde Staten aan haar voorleggen.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming

 • 1.

  De commissie bestaat uit maximaal 16 leden en een onafhankelijk voorzitter.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten dragen er bij de benoeming van de leden zorg voor dat de expertise van de leden een afspiegeling vormen van de disciplines in het culturele veld, de lokale context en de provinciale context.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten benoemen de voorzitter en de leden.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten kunnen een lid als plaatsvervangend voorzitter benoemen.

 • 5.

  De leden en de voorzitter worden benoemd voor de duur van een jaar.

 • 6.

  Een lid en de voorzitter kan worden herbenoemd.

Artikel 4 Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van de commissie eindigt:

 • a.

  door het intrekken of vervallen van de subsidieregeling;

 • b.

  op het moment dat de duur waarvoor de benoeming geldt, is verstreken;

 • c.

  door het nemen van ontslag als lid;

 • d.

  door het overlijden van het lid;

 • e.

  door een daartoe strekkend besluit van Gedeputeerde Staten.

Artikel 5 Commissiesecretariaat

 • 1.

  Gedeputeerde Staten voorzien in het secretariaat van de adviescommissie.

 • 2.

  De secretaris is in ieder geval belast met de voorbereiding en coördinatie van de werkzaamheden van de commissie.

Artikel 6 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als noodzakelijk om haar taak naar behoren te kunnen vervullen.

 • 2.

  De behandeling van een subsidieaanvraag vindt plaats door de leden en de voorzitter. De secretaris nodigt hiertoe namens de voorzitter leden van de commissie uit.

 • 3.

  Bij de commissievergadering zijn minimaal 7 leden aanwezig.

 • 4.

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Artikel 7 Besluitvorming

 • 1.

  Elk lid van de commissie heeft een stem.

 • 2.

  De commissie komt tot een advies op basis van meerderheid van stemmen.

 • 3.

  De leden dienen zich bij hun oordeel over een aanvraag te baseren op de door de aanvrager en Gedeputeerde Staten verstrekte gegevens en onthouden zich van contact met de aanvragers. Indien contact met aanvragers noodzakelijk is, is de secretaris daarvoor verantwoordelijk.

 • 4.

  Een lid onthoudt zich van deelname aan de besprekingen en stemming over een subsidieaanvraag waarbij hij direct of indirect betrokken is. Mocht er bij de behandeling van enige subsidieaanvraag blijken dat er van mogelijke (in)directe betrokkenheid van een commissielid sprake zou kunnen zijn, dan kan het betreffende lid niet adviseren.

 • 5.

  Gedeputeerde Staten dragen er zorg voor dat de commissie van relevante achtergrondinformatie wordt voorzien bij de aanvragen.

 • 6.

  De commissie brengt uiterlijk binnen 17 weken na sluiting van de tenderperiode, genoemd in artikel 1.9 van de subsidieregeling, een gemotiveerd advies uit aan het college over alle subsidieaanvragen.

Artikel 8 Verslaglegging

 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor het verslag van de vergadering en stelt het advies van de adviescommissie op schrift.

 • 2.

  Verslagen worden geaccordeerd door de voorzitter.

Artikel 9 Onafhankelijkheid en geheimhouding

 • 1.

  De leden van de commissie adviseren onafhankelijk en zonder last of ruggenspraak.

 • 2.

  Voor zover leden van de commissie bij de uitvoering van hun taken de beschikking krijgen over gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, zijn zij verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

 • 3.

  De leden van de commissie communiceren niet naar buiten over wat er in de vergadering is besproken.

Artikel 10 Archiefbescheiden

De secretaris draagt na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie alle archiefbescheiden over aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 11 Werkwijze

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de commissie over de door haar te volgen werkwijze, op voorstel van de voorzitter.

Artikel 12 Vergoeding

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen een vergoeding overeenkomst artikel 2.4.1 van het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2.

  Reiskosten worden vergoed op basis van openbaar vervoer 2e klasse trein of € 0,19 per km inclusief parkeren.

Artikel 13 Intrekking

Het Reglement Adviescommissie professionele kunsten Noord-Brabant wordt ingetrokken.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Reglement Adviescommissie BrabantStad Cultuur.

 

‘s- Hertogenbosch, 28 januari 2020

Gedeputeerde Staten voornoemd,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 28 januari 2020 houdende de instelling van de Adviescommissie BrabantStad Cultuur en de vaststelling van haar werkwijze (Reglement Adviescommissie BrabantStad Cultuur)
CiteertitelReglement Adviescommissie BrabantStad Cultuur
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement Adviescommissie professionele kunsten Noord-Brabant.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 82 van de Provinciewet
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Brabant/410043/CVDR410043_17.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-202005-03-2021nieuwe regeling

28-01-2020

prb-2020-656

4640089