• Geldig sinds 01 januari 2020.
    Geldig tot 31 december 2020.

    Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent motorrijtuigenbelasting (Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2020)

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 1 oktober 2019 – 4586541;

gelet op de artikelen 220 en 222 van de Provinciewet;

overwegende dat Provinciale Staten jaarlijks, als onderdeel van de vaststelling van de begroting voor het komende jaar, een besluit nemen tot vaststelling van het tarief voor de provinciale opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigen­belasting, bedoeld in artikel 222 van de Provinciewet;

overwegende dat het tarief van de opcenten vastgelegd dient te worden in een daartoe door Provinciale Staten vast te stellen heffingsverordening;

Besluiten vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Tarief opcenten

Het provinciaal opcententarief op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting voor 2020 bedraagt 78,0 opcenten.

Artikel 2 Intrekking

De Heffingsverordening opcenten motorrijtuigen­belasting Noord-Brabant 2019 wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2020.

’s-Hertogenbosch, 9 november 2019

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de griffier,

mw. mr. K.A.E. ten Cate

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVerordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent motorrijtuigenbelasting (Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2020)
CiteertitelHeffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2020
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinancieel beleid, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 220 van de Provinciewet
  2. artikel 222 van de Provinciewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202031-12-2020nieuwe regeling

09-11-2019

prb-2019-7501

4599864