• Geldig sinds 05 oktober 2019.

    Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent financieel toezicht bij herindeling (Handreiking financieel toezicht bij herindeling Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

 

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 3 maart 2009 de Handreiking financieel toezicht bij herindeling hebben vastgesteld;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten met deze handreiking een nadere invulling gaven aan het provinciale toezichtbeleid op grond van de Wet algemene regels herindeling, waartoe de ruimte werd geboden in hoofdstuk 11 van de bijlage bij de Beleidsregel gemeenschappelijk financieel toezichtkader Noord-Brabant, het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader ‘Kwestie van evenwicht!’;

 

Overwegende dat het wenselijk werd geacht het financieel toezichtkader op gemeenten aan te passen aan de ontwikkelingen in het financieel toezicht sindsdien, waartoe Gedeputeerde Staten bij besluit van 2 juli 2019 deze beleidsregel hebben ingetrokken en daarvoor in de plaats hebben gesteld de Beleidsregel gemeenschappelijk financieel toezichtkader gemeenten Noord-Brabant 2020, met als bijlage het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020 Gemeenten;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten in vervolg hierop gebruik wensen te maken van de mogelijkheid die ook dit toezichtkader in hoofdstuk 8 biedt tot nadere provinciale invulling van het toezichtsbeleid op grond van de Wet algemene regels herindeling en daartoe een nieuwe handreiking wensen vast te stellen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1  

De bevoegdheid van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 21 van de Wet algemene regels herindeling ten aanzien van specifiek financieel toezicht op een gemeente in geval van herindeling zal worden toegepast met inachtneming van de handreiking ‘Herindeling, financiën en de rol van de provincie‘, die als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Artikel 2 Intrekking

De Handreiking financieel toezicht bij herindeling wordt ingetrokken.

Artikel 3 Overgangsrecht

Op herindelingen ten aanzien waarvan het herindelingsontwerp is vastgesteld voorafgaande aan de inwerkingtreding van dit besluit, blijft de Handreiking financieel toezicht bij herindeling zijn werking behouden.

Artikel 4 Inwerkintreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Handreiking financieel toezicht bij herindeling Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 24 september 2019

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Bijlage

Bijlage bij Handreiking financieel toezicht bij herindeling Noord-Brabant

 

Herindeling, financiën en de rol van de provincie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBeleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent financieel toezicht bij herindeling (Handreiking financieel toezicht bij herindeling Noord-Brabant)
CiteertitelHandreiking financieel toezicht bij herindeling Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageHerindeling financiën en de rol van de provincie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Handreiking financieel toezicht bij herindeling.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-2019nieuwe regeling

24-09-2019

prb-2019-6602

4570536