• Geldig sinds 11 juli 2019.

    Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent gemeenschappelijk financieel toezichtkader (Beleidsregel gemeenschappelijk financieel toezichtkader gemeenschappelijke regelingen Noord-Brabant 2020)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

 

Gelet op artikel 203 van de Gemeentewet;

 

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 22 april 2014 de Beleidsregel gemeenschappelijk financieel toezichtkader Noord-Brabant 2014 hebben vastgesteld, dat kader vormt voor het financieel toezicht op gemeenten en op gemeenschappelijke regelingen;

 

Overwegende dat het wenselijk is het financieel toezichtkader op gemeenten aan te passen aan de ontwikkelingen in het financieel toezicht sindsdien, zoals het meer uniform toepassen van het financieel toezicht en daartoe een nieuw beleidskader vast te stellen;

 

Overwegende dat daarmee het in 2014 vastgestelde beleidskader uitsluitend zal blijven gelden voor het financieel toezicht op gemeenschappelijke regelingen;

 

Overwegende dat de aard en omvang van de wijzigingen in het huidige beleidskader zodanig zouden zijn, dat het de voorkeur verdient hiertoe een geheel nieuwe beleidsregel vast te stellen

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1  

De bevoegdheid op grond van artikel 203 Gemeentewet ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen zal worden toegepast met inachtneming van het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader ‘Kwestie van evenwicht!’, dat als bijlage bij dit besluit is opgenomen, met uitzondering van hoofdstuk 4 inzake Financieel toezicht Wet algemene regels herindeling.

Artikel 2 Intrekking

De Beleidsregel gemeenschappelijk financieel toezichtkader Noord-Brabant 2014 wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkintreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en zal worden toegepast met ingang van het begrotingsjaar 2020.

Artikel 4 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel gemeenschappelijk financieel toezichtkader gemeenschappelijke regelingen Noord-Brabant 2020.

’s-Hertogenbosch, 2 juli 2019

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBeleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent gemeenschappelijk financieel toezichtkader (Beleidsregel gemeenschappelijk financieel toezichtkader gemeenschappelijke regelingen Noord-Brabant 2020)
CiteertitelBeleidsregel gemeenschappelijk financieel toezichtkader gemeenschappelijke regelingen Noord-Brabant 2020
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage 1 GTK 2020 Gemeenten Bijlage 2 GTK kwestie van evenwicht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel gemeenschappelijk financieel toezichtkader Noord-Brabant 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 203 van de Gemeentewet
  2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-2019nieuwe regeling

02-07-2019

prb-2019-4893

4541844