• Geldig sinds 11 juli 2019.

    Print deze versie:

Inhoud regeling

Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent financieel toezichtkader (Beleidsregel gemeenschappelijk financieel toezichtkader gemeenten Noord-Brabant 2020)

Geldend van 11-07-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent financieel toezichtkader (Beleidsregel gemeenschappelijk financieel toezichtkader gemeenten Noord-Brabant 2020)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op artikel 203 van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 22 april 2014 de Beleidsregel gemeenschappelijk financieel toezichtkader Noord-Brabant 2014 hebben vastgesteld, dat kader vormt voor het financieel toezicht op gemeenten, alsmede op gemeenschappelijke regelingen;

Overwegende dat het wenselijk is het financieel toezichtkader op gemeenten aan te passen aan de ontwikkelingen in het financieel toezicht sindsdien, zoals het meer uniform toepassen van het financieel toezicht en daartoe een nieuw beleidskader vast te stellen;

Overwegende dat daartoe door de gedeputeerden staten van alle provincies in hun rol van toezichthouders gemeentefinanciën gezamenlijk het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2020 gemeenten is opgesteld;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten dit nieuwe toezichtkader als uitgangspunt wensen te nemen voor het door hen te voeren beleid op het terrein van toezicht gemeenten onder handhaving van het huidige kader voor financieel toezicht op gemeenschappelijke regelingen;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1

De bevoegdheid op grond van artikel 203 Gemeentewet ten aanzien van gemeenten zal worden toegepast met inachtneming van het ‘Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020 Gemeenten’, dat als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Artikel 2 Intrekking

De Beleidsregel gemeenschappelijk financieel toezichtkader Noord-Brabant 2014 wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkintreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en zal worden toegepast met ingang van het begrotingsjaar 2020.

Artikel 4 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel gemeenschappelijk financieel toezichtkader gemeenten Noord-Brabant 2020.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 2 juli 2019

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Wetstechnische informatie

Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent financieel toezichtkader (Beleidsregel gemeenschappelijk financieel toezichtkader gemeenten Noord-Brabant 2020)

Geldend van 11-07-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent financieel toezichtkader (Beleidsregel gemeenschappelijk financieel toezichtkader gemeenten Noord-Brabant 2020)
Citeertitel Beleidsregel gemeenschappelijk financieel toezichtkader gemeenten Noord-Brabant 2020
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp financiën, toezicht
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2019-32816 exb-2019-32817

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 203 van de Gemeentewet
  2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel gemeenschappelijk financieel toezichtkader Noord-Brabant 2014. Deze beleidsregel zal worden toegepast met ingang van het begrotingsjaar 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-2019 nieuwe regeling

02-07-2019

prb-2019-4867

4541843