• Geldig sinds 27 februari 2019.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent veehouderij (Reglement Adviescommissie uitvoeringsprogramma ondersteunende maatregelen transitie veehouderij Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten bij het vaststellen van het ‘uitvoeringsprogramma ondersteunende maatregelen transitie veehouderij’ aan Provinciale Staten op 10 november 2017 hebben toegezegd dat een commissie wordt ingesteld die Gedeputeerde Staten adviseert over de voortgang, de maatschappelijke effecten en wijzigingen van genoemd uitvoeringsprogramma;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  adviescommissie: Adviescommissie uitvoeringsprogramma ondersteunende maatregelen transitie veehouderij Noord-Brabant;

 • b.

  Adviescommissie uitvoeringsprogramma ondersteunende maatregelen transitie veehouderij Noord-Brabant: commissie als bedoeld in artikel 82 van de Provinciewet.

Artikel 2 Instelling

Er is een Adviescommissie uitvoeringsprogramma ondersteunende maatregelen transitie veehouderij Noord-Brabant.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De adviescommissie heeft tot taak Gedeputeerde Staten te adviseren over het uitvoeringsprogramma ondersteunende maatregelen transitie veehouderij, met betrekking tot:

  • 1°.

   de voortgang;

  • 2°.

   de maatschappelijke effecten;

  • 3°.

   eventuele wijzigingen.

 • 2.

  Het advies, bedoeld in het eerste lid, wordt jaarlijks uitgebracht voor 1 juli van het desbetreffende kalenderjaar.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1.

  De adviescommissie bestaat uit vier leden waaronder de voorzitter.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten dragen er zorg voor bij de benoeming van de leden dat de expertise en ervaring van de leden een afspiegeling vormen van de volgende kennisdomeinen in de veehouderijsector:

  • a.

   dier wetenschappen;

  • b.

   agrarisch-economische research;

  • c.

   volksgezondheid door middel van benoeming van een lid uit de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid Brabant;

  • d.

   sociaal-economische research door middel van benoeming van een lid uit de Sociaal-Economische Raad Brabant.

Artikel 5 Benoeming

 • 1.

  Gedeputeerde Staten benoemen de voorzitter en de overige leden op persoonlijke titel.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten kunnen een lid als plaatsvervangend voorzitter benoemen.

 • 3.

  De leden worden benoemd voor de duur van ten hoogste twee jaar.

Artikel 6 Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van de adviescommissie eindigt door:

 • a.

  het verstrijken van de duur van de benoeming, bedoeld in artikel 5, derde lid;

 • b.

  het nemen van ontslag als lid;

 • c.

  het overlijden van het lid;

 • d.

  een daartoe strekkend besluit van Gedeputeerde Staten.

Artikel 7 Commissiesecretariaat

 • 1.

  De adviescommissie wordt ondersteund door een secretaris.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten dragen zorg voor de benoeming van de secretaris.

 • 3.

  De secretaris is in ieder geval belast met de voorbereiding, coördinatie en verslaglegging van de werkzaamheden van de commissie.

Artikel 8 Vergaderingen

 • 1.

  De adviescommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter nodig wordt geoordeeld om haar taak naar behoren te kunnen vervullen met een maximum van vier vergaderingen per jaar.

 • 2.

  De secretaris nodigt hiertoe namens de voorzitter de leden van de adviescommissie uit.

 • 3.

  De adviescommissie kan niet vergaderen indien niet tenminste de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 4.

  Een lid kan zich ter vergadering niet laten vertegenwoordigen door een ander.

 • 5.

  De vergaderingen van de adviescommissie zijn niet openbaar.

Artikel 9 Besluitvorming en advies

 • 1.

  Een besluit tot het uitbrengen van een advies als bedoeld in artikel 3, wordt genomen bij meerderheid van stemmen.

 • 2.

  Elk lid van de adviescommissie heeft een stem.

 • 3.

  Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

 • 4.

  Een advies wordt namens de adviescommissie ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 10 Verslaglegging

 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor het verslag van de vergadering.

 • 2.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

 • 3.

  De adviescommissie brengt uiterlijk 1 januari 2021 verslag uit van haar werkzaamheden en zendt dit aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 11 Onafhankelijkheid en geheimhouding

 • 1.

  De leden van de adviescommissie adviseren onafhankelijk en zonder last of ruggespraak.

 • 2.

  Voor zover leden van de adviescommissie bij de uitvoering van hun taken de beschikking krijgen over gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, zijn zij verplicht tot geheimhouding van die gegevens.

Artikel 12 Werkwijze

In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de adviescommissie over de door haar te volgen werkwijze op voorstel van de voorzitter.

Artikel 13 Vergoeding

Voor het bijwonen van de vergaderingen ontvangen de leden van de adviescommissie, bedoeld in artikel 2, een vergoeding overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 2.4.1 en 2.4.3 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Artikel 14 Archiefbescheiden

De secretaris draagt na beëindiging van de werkzaamheden van de adviescommissie alle archiefbescheiden over aan de provincie Noord-Brabant.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Reglement Adviescommissie uitvoeringsprogramma ondersteunende maatregelen transitie veehouderij Noord-Brabant.

 

’s-Hertogenbosch, 5 februari 2019

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent veehouderij (Reglement Adviescommissie uitvoeringsprogramma ondersteunende maatregelen transitie veehouderij Noord-Brabant)
CiteertitelReglement Adviescommissie uitvoeringsprogramma ondersteunende maatregelen transitie veehouderij Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2021.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 82 van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-2019nieuwe regeling

05-02-2019

prb-2019-1392

C2238407/4465947