• Geldig sinds 28 december 2018.
  Geldig tot 06 oktober 2020.

  Print deze versie:
 • Overige versies

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent subsidie voor geluidsisolatie van woningen (Subsidieregeling geluidsisolatie woningen Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 18 december 2018 het Actieplan Geluid 2018-2023 hebben vastgesteld;

 

Overwegende dat dit programma is gericht op de reductie van het geluidsniveau binnen woningen die langs provinciale wegen zijn gelegen, indien maatregelen aan de weg of in de overdracht onvoldoende oplossing bieden;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten een subsidieregeling wensen op te stellen, waarin woningeigenaren worden gestimuleerd geluidsisolatiemaatregelen te treffen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

Subsidieregeling geluidsisolatie woningen Noord-Brabant

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a.

  achterstallig onderhoud: het niet of te weinig uitgevoerde onderhoud waardoor schade is ontstaan die had kunnen worden voorkomen;

 • b.

  Asv: Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 • c.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  binnenwaarde: geluidsniveau in een geluidsgevoelige ruimte van een woning als gevolg van een gecumuleerde geluidsbelasting;

 • e.

  gecumuleerde geluidsbelasting: geluidsbelasting vanwege meer dan één bron;

 • f.

  geluidsbelasting: geluidsbelasting als omschreven in bijlage I, onderdeel 1, van richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (PbEG L 189);

 • g.

  geluidsbelasting vanwege een weg: geluidsbelasting veroorzaakt door het gezamenlijke wegverkeer op een bepaald weggedeelte of een combinatie van weggedeelten;

 • h.

  geluidsgevoelige ruimte: ruimte binnen een woning voor zover die kennelijk als slaap-, woon-, of eetkamer wordt gebruikt of voor een zodanig gebruik is bestemd, alsmede een keuken van tenminste 11 m2;

 • i.

  hogere waarde: door het bevoegd gezag vastgestelde toegestane geluidsbelasting voor woningen die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde die op grond van de wet geldt;

 • j.

  landelijke saneringslijst: lijst met woningen die in aanmerking komen voor sanering op basis van de Wet geluidhinder;

 • k.

  meetvoorschriften: Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, Staatscourant 2012, nummer 11810;

 • l.

  wet: Wet Geluidhinder;

 • m.

  woning: gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van de geldende planologische status;

Artikel 2 Doelgroep

 • 1.

  Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door:

  • a.

   een eigenaar van een woning;

  • b.

   een samenwerkingsverband van eigenaren van een woning.

 • 2.

  Indien het samenwerkingsverband, bedoeld in het eerste lid, onder b geen rechtspersoonlijkheid bezit:

  • a.

   wordt subsidie aangevraagd door een deelnemer van het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid; en

  • b.

   draagt het project de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband.

 • 3.

  Indien het samenwerkingsverband, bedoeld in het eerste lid, onder b, geen rechtspersoonlijkheid bezit en uitsluitend bestaat uit natuurlijke personen:

  • a.

   wordt subsidie aangevraagd door een deelnemer van het samenwerkingsverband; en

  • b.

   draagt het project de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband.

Artikel 3 Subsidievorm

 • 1.

  Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze paragraaf projectsubsidies.

 • 2.

  Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het stimuleren van woningeigenaren om geluidsisolatie maatregelen te treffen aan woningen gelegen langs een provinciale weg:

 • a.

  met een geluidsbelasting op de gevel tussen de 60 en 65 dB vanwege een provinciale weg;

 • b.

  met een geluidsbelasting op de gevel tussen de 65 en 70 dB vanwege een provinciale weg;

 • c.

  met een geluidsbelasting op de gevel boven de 70 dB vanwege een provinciale weg.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  reeds eerder subsidie is verleend op grond van deze of een andere provinciale subsidieregeling voor dezelfde activiteit;

 • b.

  er ter plaatse een snelheidslimiet van 30 km per uur geldt of er concrete plannen zijn dat deze limiet wordt ingesteld;

 • c.

  er bij de start van de uitvoering van het project al een besluit of een ontwerp-besluit bestond om de geluidsbelasting op de gevel vanwege de weg te verlagen tot beneden de 60 dB:

 • d.

  het project een woning betreft waarvan de binnenwaarde lager is dan 41 dB en:

  • 1°.

   voor de woning een bouwvergunning is afgegeven voor 1 januari 1982 en deze geluidshinder ondervindt van een provinciale weg die in gebruik is genomen voor 1 januari 1982; of

  • 2°.

   het een gebouw betreft dat door wijziging van de gebruiksfunctie een woning is geworden;

 • e.

  het project een andere woning betreft als bedoeld onder d, waarvan de binnenwaarde lager is dan 36 dB;

 • f.

  het project een woning betreft waarvoor een hogere waarde is vastgesteld van meer dan 60 dB en de geluidsbelasting vanwege de provinciale weg lager is dan de vastgestelde hogere waarde.

Artikel 6 Subsidievereisten

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het project is uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;

 • b.

  het project betreft een woning die geluidsbelasting ondervindt vanwege een provinciale weg;

 • c.

  het project betreft een woning die een geluidsbelasting op de gevel vanwege een weg ondervindt die hoger is dan 60dB;

 • d.

  het project is gericht op het treffen van geluidsisolatie maatregelen in de vorm van:

  • 1e.

   gevelmaatregelen;

  • 2e.

   geluiddempende ventilatievoorzieningen;

  • 3e.

   maatregelen aan een hellend dakvlak;

  • 4e.

   maatregelen aan plafonds of binnenwanden;

 • e.

  het project is gericht op het saneren van een of meer geluidsgevoelige ruimtes;

 • f.

  het project betreft een woning die niet is opgenomen in de landelijke saneringslijst;

 • g.

  op het moment van de subsidieaanvraag is het project uitgevoerd en opgeleverd, blijkend uit facturen met daarin een overzicht van de getroffen maatregelen, bedoeld onder d, en de daarvoor gemaakte kosten;

 • h.

  het project is uitgevoerd na 1 maart 2019;

 • i.

  het project is uitgevoerd nadat subsidieaanvrager een schriftelijke aankondiging van Gedeputeerde Staten heeft ontvangen van gepland onderhoud aan de geluidsoverlast veroorzakende provinciale weg;

 • j.

  het project realiseert een binnenwaarde van 38dB respectievelijk 33 dB voor woningen genoemd in artikel 5, onder d respectievelijk onder e;

 • k.

  het project is aantoonbaar uitgevoerd conform een akoestisch rapport;

 • l.

  het rapport, bedoeld onder k, is opgesteld door:

  • 1°.

   een daartoe gekwalificeerde akoestisch expert in opdracht van Gedeputeerde Staten, of;

  • 2°.

   een andere daartoe gekwalificeerde akoestisch expert;

 • m.

  het rapport, bedoeld onder k, bevat tenminste:

  • 1°.

   de binnenwaarden in de geluidsgevoelige ruimtes van de woning, gemeten of berekend in overeenstemming met de toepasselijke meetvoorschriften;

  • 2°.

   de te treffen maatregelen, bedoeld onder d, om de binnenwaarden in overeenstemming te brengen met de waarden genoemd onder j;

  • 3°.

   de gecumuleerde geluidsbelasting op de gevel;

  • 4°.

   de geluidsbelasting op de gevel vanwege de provinciale weg;

 • n.

  subsidieaanvrager stemt in met een controlemeting van de binnenwaarde na realisering van het project;

 • o.

  het project betreft geen achterstallig onderhoud of herstel van gebreken;

 • p.

  het project betreft een woning die voldoet aan de eisen uit Woningwet en Bouwbesluit.

Artikel 7 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend van 1 maart 2019 tot en met 19 december 2020.

Artikel 8 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 4, voor de periode genoemd in artikel 7 vast op € 300.000.

Artikel 9 Subsidiehoogte

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedoeld in artikel 4, bedraagt:

  • a.

   25% van het lumpsumbedrag samengesteld conform bijlage 1, voor woningen als bedoeld in artikel 4, onder a;

  • b.

   50% van het lumpsumbedrag samengesteld conform bijlage 1, voor woningen als bedoeld in artikel 4, onder b;

  • c.

   100% van het lumpsumbedrag samengesteld conform bijlage 1, voor woningen als bedoeld in artikel 4, onder c.

 • 2.

  Onverminderd het eerste lid, bedraagt het maximum van de subsidie:

  • a.

   € 2.300 per woning voor woningen met een gecumuleerde geluidsbelasting tussen 60 en 65 dB;

  • b.

   € 5.500 per woning voor woningen met een gecumuleerde geluidsbelasting tussen 65 en 70 dB;

  • c.

   €11.500 per woning voor woningen met een gecumuleerde geluidsbelasting van 70 dB of meer.

Artikel 10 Verdeelcriteria

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking als bedoeld in het eerste lid, de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3.

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting, in aanwezigheid van een notaris en ten minste twee onafhankelijke waarnemers.

 • 4.

  De trekking wordt schriftelijk vastgelegd door de notaris, waarbij de aanvragen worden gerangschikt in volgorde van trekking.

 • 5.

  De subsidie wordt verdeeld in de volgorde van trekking zoals door loting is bepaald.

Artikel 11 Subsidievaststelling

Overeenkomstig artikel 20, eerste lid, onder a, van de Asv wordt de subsidie direct vastgesteld.

Artikel 12 Betaling

Gedeputeerde Staten betalen het verleende subsidiebedrag overeenkomstig artikel 23, eerste lid van de Asv in een keer.

Artikel 13 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2020 en vervolgens telkens na twee jaar aan Provinciale Staten een verslag over de werking van deze regeling in de praktijk.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin deze regeling wordt geplaatst. 

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling geluidsisolatie woningen Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 18 december 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Bijlage 1 behorende bij de Subsidieregeling geluidsisolatie provinciale wegen Noord-Brabant

 

Subsidiebedragen geluidwerende maatregelen

 

Alle bedragen zijn inclusief BTW.

 

1°. Gevelmaatregelen

 

Tabel aSubsidiebedragen per m² van maatregelen aan lichte geveldelen (beglazing en panelen)

Kostenklasse

I

II

III

IV

V

Subsidiebedrag/m2

€ 288

€ 321

€ 340

€ 419

€ 450

Differentiatie in vijf kostenklassen (I tot en met V) met een bereik van ieder 2 dB.

Door middel van het nomogram (figuur 1) kan per situatie, afhankelijk van de vereiste geluidswering, de kostenklasse worden bepaald. Deze kostenklassen corresponderen met de RA-waarden van de lichte geveldelen.

 

figuur 1, nomogram bepaling kostenklasse

 

Tabel b Correctie (C) voor het gemiddeld elementoppervlak

S (m2)

 

< 0,5

³ 0,5

< 0,6

³ 0,6

< 0,7

³ 0,7

< 0,8

³ 0,8

< 1,0

³ 1,0

< 1,4

³ 1,4

< 2,0

³ 2,0

< 2,8

³ 2,8

C (€)

+ € 103

+ € 62

+ € 31

+ € 17

€ 0

- € 23

- € 44

- € 61

- € 76

In een correctie (C) wordt de invloed van het gemiddeld element oppervlak verdisconteerd. Kleine oppervlakken zijn per m² duurder dan grote oppervlakken.

 

Tabel c Toeslagen per (nieuw) raam en (nieuwe) deur

Kostenklasse

I

II

III

IV

V

Nieuw draairaam

€ 321

€ 387

€ 393

€ 399

€ 405

Nieuw vast raam

n.v.t.

€ 278

€ 284

€ 290

€ 296

Dakraam excl. Suskasten

€ 563

€ 605

€ 659

€ 744

€ 835

Nieuwe deur

€ 908

€ 1041

€ 1041

€ 1041

€ 1041

Per raam en deur geldt een toeslag per stuk. Omdat de detaillering van bewegende delen afhankelijk is van de geluidsisolatie, varieert deze toeslag per kostenklasse. Deze toeslag is gebaseerd op naar buiten draaiende ramen en deuren.

 

Tabel d Toeslag per stuk voor raam/deur (anders dan naar buiten draaiend)

Verwijderen schuifraam, per stuk

€ 133

Naar binnen draaiende delen, per stuk

€ 42

Draai-kiep-raam, per stuk

€ 133

stijl/dorpel bij nieuwe draaidelen, per strekkende meter

€ 121

Kierdichting bestaande draaidelen, per strekkende meter

€ 22

Toeslag inhaakkozijnen, per vierkante meter

€ 303

Toeslag stellatten t.b.v voorzetbeglazing, per strekkende meter

€ 10

Indien ten opzichte van de bestaande situatie afwijkende raamtypes moeten worden toegepast kan daarvoor nog een toeslag per stuk gelden. Wordt een schuifraam vervangen door een vast deel of draairaam, dan geldt een toeslag voor het demonteren van het raam en aanpassen van het kozijn.

 

Tabel e Toeslag voor kozijnnaaddichting per m¹

Naaddichting aan de binnenzijde per m¹ (alleen kit)

€ 11

Naaddichting aan de binnenzijde per m¹ (hoeklat + kit)

€ 22

Naaddichting aan de buitenzijde per m¹ (alleen kit)

€ 11

Afhankelijk van de vereiste geluidsisolatiewaarde wordt enkele, dan wel dubbele naaddichting toegepast. Bij enkele naaddichting is het over het algemeen om bouwfysische redenen noodzakelijk deze aan de binnenzijde aan te brengen.

 

2°. Geluiddempende ventilatievoorzieningen

 

Tabel f Subsidiebedragen voor een geluiddempende ventilatievoorziening (één geluiddempende ventilatievoorziening per geluidsbelast, geluidsgevoelige ruimte)

Suskast

€ 424

Muurdemper

€ 411

Dakdemper

€ 351

Mechanische ventilatievoorziening

€ 587

Per geluidsbelaste geluidsgevoelige ruimte zal over het algemeen een geluiddempende ventilatievoorziening nodig zijn. Afhankelijk van het type (ventilatie)voorziening geldt een verschillend subsidiebedrag.

 

3°. Maatregelen hellend dakvlak

 

Tabel g Subsidiebedragen per m² voor maatregelen aan het dakvlak

Type 1

dakbeschot met waterbestendige plaat kierdicht maken

€ 85

Type 2

idem type 1 met aanvullend montage gipsplaten en spouw geheel of gedeeltelijk vullen met minerale wol, eventueel op verende regels

€ 212

Type 3

idem type 2 echter montage gipsplaten op verende regels

€ 248

Bij maatregelen aan hellende daken ligt slechts een beperkt aantal bouwkundige constructies voor de hand. Om die reden zijn de subsidiebedragen gebaseerd op de kosten van de desbetreffende maatregelen. De subsidiebedragen corresponderen met de constructies die in de publicatie Verkeerslawaai en Woningen" zijn beschreven onder respectievelijk de codes DH1, DH5 tot en met DH7 en DH8. De keuze van het type constructie is sterk afhankelijk van de vereiste geluidwering. De normkosten van de verschillende kostenklassen voor dakisolatie zijn allereerst gerelateerd aan de uit te voeren werkzaamheden.

Globaal kan aangehouden worden dat type 1, 2 en 3 corresponderen met een eis van respectievelijk RA ≤ 27 dB, 28 dB ≤ RA ≤ 36 dB en RA ≥ 37 dB. Genoemde isolatiewaarden zijn gerelateerd aan de isolatiewaarden op basis van het wegspectrum. Bij de bepaling van de subsidiebedragen is er onder meer van uitgegaan dat het dak akoestisch nog niet geïsoleerd is, er geen dakkapel aanwezig is, er geen bijzondere voorzieningen aan de dakvoet nodig zijn, er geen knieschotten en ingebouwde kasten aanwezig zijn en de nieuwe afwerking zal bestaan uit sauswerk op gipskartonplaat. Als de aanwezige situatie verschilt van deze uitgangspunten zal dat wat betreft uitvoeringskosten in het algemeen tot een afwijking van de subsidiebedragen kunnen leiden: bijvoorbeeld als het dak al wel (gedeeltelijk) geïsoleerd is tot minder kosten en bij de aanwezigheid van een dakraam tot meer kosten.

 

4°. Maatregelen plafonds

 

Tabel hSubsidiebedragen per m² voor maatregelen aan het plafond

Alleen gipsplaten

€ 127

Gipsplaten met minerale wol

€ 139

Ook bij maatregelen aan plafonds ligt slechts een beperkt aantal bouwkundige constructies voor de hand. Om die reden zijn de subsidiebedragen gebaseerd op de kosten van de desbetreffende maatregelen.

 

 

 

 

 

 

Toelichting behorende bij de Subsidieregeling geluidshinder provinciale wegen

Algemeen

Deze subsidieregeling is vastgesteld op grond van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant (Asv). Dit betekent dat een aantal aspecten van de verstrekking van subsidies niet in de subsidieregeling zijn vastgelegd, maar in de Asv. In de Asv staat onder meer waar de aanvraag moet worden ingediend, wat de beslistermijnen zijn voor Gedeputeerde Staten en algemene verplichtingen voor de subsidieontvanger, zoals de meldingsplicht.

Voor een goed begrip van deze subsidieregeling is bestudering van de Asv dus noodzakelijk. Ook de Algemene wet bestuursrecht bevat algemene bepalingen die onverkort van toepassing zijn op subsidies verstrekt op grond van deze subsidieregeling.

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 2 Doelgroep

Ook een groep van eigenaren kan een subsidie aanvragen. In de praktijk zal het dan meestal gaan om een vereniging van eigenaren.

 

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Voor elk van de ‘geluidsgevoelige ruimtes’ in een woning geldt een afzonderlijke binnenwaarde. Per ruimte wordt bekeken of gevelmaatregelen noodzakelijk zijn en gesubsidieerd kunnen worden.

 

Artikel 5 Weigeringsgronden

De weigeringsgronden in dit artikel komen in aanvulling op de weigeringsgronden uit artikel 4:25 en 4:35 Awb en de weigeringsgronden uit artikel 8 van de Algemene subsidieverordening.

 

Artikel 6 Subsidievereisten

 

onder c

Woningen die op de landelijke saneringslijst staan (op de zogenaamde A-, B-, Rail- of eindmeldingslijst) ontvangen via de gemeentes reeds vergoedingen vanuit het Rijk. Om cumulatie van subsidiëring te voorkomen, worden deze woningen uitgesloten van de provinciale subsidieregeling.

 

onder i

Het akoestisch onderzoek naar de binnenwaarden van de woningen gelegen aan provinciale wegen, vindt pas plaats nadat er concreet onderhoud is gepland aan een weg. Pas op dat moment is namelijk duidelijk welke geluidsbelasting aan de gevel van de woningen overblijft nadat de provincie andere geluidwerende maatregelen zal hebben getroffen (aan de weg zelf of in de overdracht).

 

onder k, l en m

Gedeputeerde Staten geven opdracht tot het opstellen van een akoestisch rapport. Het staat de subsidieaanvrager echter vrij zelf een rapport op te laten stellen, mits dit wordt uitbesteed aan een bureau dat daartoe bekwaam is.

Het akoestisch rapport moet minimaal de binnenwaarden voor elk van de geluidsgevoelige ruimtes vermelden plus de maatregelen die nodig zijn om de binnenwaarden te verlagen. Uitsluitend maatregelen die genoemd worden in de bijlage bij de subsidieregeling komen in aanmerking voor subsidie.

 

onder n

De subsidieaanvrager moet toestemming verlenen om na het uitvoeren van de maatregelen, binnenshuis een controlemeting te laten uitvoeren. Deze controlemetingen zullen Gedeputeerde Staten steekproefsgewijs uitvoeren nadat het onderhoud aan de provinciale weg heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 9

De hoogte van de subsidie hangt af van de geluidsbelasting op de gevel van de betreffende woning. De hoogte van het lumpsumbedrag (eerste lid) hangt uitsluitend af van de geluidsbelasting vanwege de weg. Naarmate deze hoger is, is ook het lumpsumbedrag hoger. Bij de bepaling van het maximale subsidiebedrag (tweede lid) wordt echter ook de geluidsbelasting vanwege andere bronnen meegenomen. Het betreft dan de gecumuleerde geluidsbelasting vanwege wegverkeer, spoorwegverkeer, industrie en luchtvaart.

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

 

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

 

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent subsidie voor geluidsisolatie van woningen (Subsidieregeling geluidsisolatie woningen Noord-Brabant)
CiteertitelSubsidieregeling geluidsisolatie woningen Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinancieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Brabant/CVDR275924/CVDR275924_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201806-10-2020nieuwe regeling

18-12-2018

prb-2018-9769

C2236763/ 4450182