Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent amateurkunst (Reglement Adviescommissie amateurkunst Noord-Brabant 2018)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

 

Overwegende dat het wenselijk is dat Gedeputeerde Staten zich ten aanzien van besluiten over subsidieverstrekking, waarbij aspecten van amateurkunst en cultuur een afweging vormen, laten adviseren door een commissie van deskundigen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder commissie: Adviescommissie amateurkunst.

Artikel 2 Instelling en taak

 • 1.

  Er is een Adviescommissie amateurkunst.

 • 2.

  De commissie heeft de volgende taken:

  • a.

   Gedeputeerde Staten adviseren over subsidieaanvragen op het gebied van amateurkunsten met in achtneming van de op dat moment geldende beleidskaders en beleidsregels;

  • b.

   adviseren over de voortgang van de activiteiten waarvoor door de provincie subsidie is verstrekt door het bezoeken van activiteiten, voorstellingen en voeren van voortgangsgesprekken en/of visitatiebezoeken;

  • c.

   gevraagd en ongevraagd adviseren over het amateur kunstenbeleid binnen de provincie.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming

 • 1.

  De commissie bestaat uit maximaal zeven leden waaronder de voorzitter.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten dragen zorg bij de benoeming van de leden dat de expertise van de leden een afspiegeling vormen van de disciplines in het culturele veld.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten benoemen de voorzitter en de leden.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten kunnen een lid als plaatsvervangend voorzitter benoemen.

 • 5.

  De leden worden benoemd voor de duur van ten hoogste twee jaar.

 • 6.

  Een lid kan éénmaal worden herbenoemd.

Artikel 4 Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van de commissie eindigt:

 • a.

  op het moment dat de duur, waarvoor de benoeming geldt, is verstreken;

 • b.

  door het nemen van ontslag als lid;

 • c.

  door het overlijden van het lid;

 • d.

  door een daartoe strekkend besluit van Gedeputeerde Staten.

Artikel 5 Commissiesecretariaat

 • 1.

  Gedeputeerde Staten voorzien in het secretariaat van de commissie.

 • 2.

  De secretaris is in ieder geval belast met de voorbereiding en coördinatie van de werkzaamheden van de commissie.

Artikel 6 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert minimaal vijf maal per jaar.

 • 2.

  De commissie kan geen advies uitbrengen indien niet tenminste de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 3.

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Artikel 7 Besluitvorming

 • 1.

  Elk lid van de commissie heeft een stem.

 • 2.

  De commissie neemt alle beslissingen over uit te brengen adviezen bij meerderheid van stemmen.

 • 3.

  Een lid onthoudt zich van stemming over een subsidieaanvraag waarbij hij rechtstreeks of middellijk betrokken is.

 • 4.

  Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.

Artikel 8 Advisering

 • 1.

  De commissie brengt binnen vier weken na de vergadering van de commissie een gemotiveerd advies aan Gedeputeerde Staten uit over de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Advisering aan Gedeputeerde Staten over beleid en beleidsuitvoering vindt gevraagd en ongevraagd plaats.

Artikel 9 Werkwijze

In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de commissie over de door haar te volgen werkwijze, op voorstel van de voorzitter.

Artikel 10 Verslaglegging

 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor het verslag van de vergadering.

 • 2.

  Het verslag wordt in de volgende vergadering vastgesteld.

 • 3.

  Van de activiteiten van de commissie in het kader van advisering, als bedoeld in artikel 2, onder b, wordt een verslag gemaakt.

Artikel 11 Vergoeding

De leden van de commissie ontvangen een vergoeding overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2.4.1 en 2.4.3 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Artikel 12 Onafhankelijkheid en geheimhouding

 • 1.

  De leden van de commissie adviseren onafhankelijk en zonder last of ruggespraak.

 • 2.

  Voor zover leden van de commissie bij de uitvoering van hun taken de beschikking krijgen over gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, zijn zij verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 13 Archiefbescheiden

De bescheiden van de commissie worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie in het archief van de provincie Noord-Brabant opgenomen.

Artikel 14 Intrekking

Het Reglement Adviescommissie amateurkunst Noord-Brabant wordt ingetrokken.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Reglement Adviescommissie amateurkunst Noord-Brabant 2018.

 

’s-Hertogenbosch, 3 april 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent amateurkunst (Reglement Adviescommissie amateurkunst Noord-Brabant 2018)
CiteertitelReglement Adviescommissie amateurkunst Noord-Brabant 2018
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 82 van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-2020artikel 11

17-03-2020

prb-2020-1724

C2259818/4662631
19-04-201826-03-2020nieuwe regeling

03-04-2018

prb-2018-2809

C224435/4337398