Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent deskundigenpanel Veehouderij (Reglement Deskundigenpanel Veehouderij Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

 

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

 

Overwegende dat op grond van artikel 6.4 en 7.4 van de Verordening ruimte Noord-Brabant en de Nadere regels Verordening ruimte 2014 - Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij, een Panel Zorgvuldige Veehouderij is ingesteld;

 

Overwegende dat op grond van artikel 5 van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant, nadien vervangen door de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013 tevens een commissie van onafhankelijke deskundigen is ingesteld;

 

Overwegende dat deze commissie van onafhankelijke deskundigen met ingang van 1 januari 2017 als grondslag heeft gekregen artikel 1.6 van de Verordening natuurbescherming;

 

Overwegende dat er behoefte is aan deskundigheid op het gebied van maatregelen en technieken ter beperking van gezondheidsrisico’s vanwege mestbewerkingsinstallaties en de transitie naar een duurzame veehouderij in brede zin;

 

Overwegende dat het wenselijk wordt geacht deskundigheid op deze drie gebieden te bundelen door het instellen van een nieuwe commissie, waarin de beide bestaande commissies opgaan, zodat er één deskundigenpanel ontstaat met overzicht over zo veel mogelijk verschillende aspecten van de Brabantse veehouderij;

 

Besluiten vast te stellen het volgende reglement:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  bevoegd gezag: bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • b.

  Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij: score als bedoeld in bijlage 1 van de Nadere regels Verordening ruimte 2014 - Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij;

 • c.

  BZV: Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij;

 • d.

  bijlage 2: bijlage 2 behorende bij de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant;

 • d.

  Nadere regels: Nadere regels Verordening ruimte 2014 - Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij;

 • e.

  Deskundigenpanel: Deskundigenpanel Veehouderij Noord-Brabant;

 • f.

  Deskundigenpanel Veehouderij Noord-Brabant: commissie als bedoeld in artikel 82 van de Provinciewet;

 • g.

  Rav lijst: bijlage 1, 2 en 3 behorende bij de Regeling ammoniak en veehouderij.

Artikel 2 Instelling

Er is een Deskundigenpanel Veehouderij Noord-Brabant.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden BZV

De werkzaamheden van het Deskundigenpanel op het gebied van de BZV betreffen:

 • a.

  advisering ten behoeve van het bevoegd gezag over innovatieve bedrijfsconcepten, waarvoor het noodzakelijk is af te wijken van de bouwblokbegrenzing van 1,5 hectare als bedoeld in artikel 6.4 en 7.4 van de Verordening ruimte Noord-Brabant;

 • b.

  advisering ten behoeve van het bevoegd gezag over veehouderijsectoren, die niet voldoende kunnen scoren op de BZV als bedoeld in artikel 4, derde lid, van de Nadere regels;

 • c.

  advisering ten behoeve van het bevoegd gezag over individuele aanvragen van innovatieve bedrijfsconcepten, die niet voldoende scoren op de BZV als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Nadere regels;

 • d.

  het adviseren aan Gedeputeerde Staten over voorstellen voor aanpassing van de BZV met betrekking tot:

  • 1°.

   het opnemen van certificaten en maatregelen in de BZV;

  • 2°.

   wijzigingen in certificeringsschema’s die leiden tot een andere puntenwaardering van de certificaten;

  • 3°.

   het herzien van de BZV.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden Verordening natuurbescherming

De werkzaamheden van het Deskundigenpanel ten aanzien van de onderwerpen, genoemd in artikel 1.6, tweede lid, van de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant betreffen:

 • a.

  advisering, ten behoeve van Gedeputeerde Staten, over een voorgestelde wijziging van bijlage 2, waarbij het Deskundigenpanel aangeeft in hoeverre deze overeenstemt met de meest actuele versie van de Regeling ammoniak en veehouderij;

 • b.

  advisering, ten behoeve van Gedeputeerde Staten, over situaties waarin de Rav lijst niet voorziet of sprake is van interpretatieverschillen tussen de Verordening natuurbescherming en de Rav lijst.

Artikel 5 Overige taken en bevoegdheden

Het Deskundigenpanel heeft voorts tot taak om Gedeputeerde Staten desgevraagd te adviseren over ontwikkelingen die van belang zijn voor de transitie naar een duurzame veehouderij

Artikel 6 Samenstelling

Het Deskundigenpanel is samengesteld uit:

 • a.

  een onafhankelijk voorzitter;

 • b.

  maximaal 15 deskundigen, waarbij Gedeputeerde Staten er zorg voor dragen dat een evenwichtige spreiding over de kennisdomeinen people, planet en profit wordt bereikt.

Artikel 7 Benoeming leden en voorzitter

 • 1.

  Gedeputeerde Staten benoemen de voorzitter en de leden op persoonlijke titel.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten benoemen de voorzitter en de leden voor een periode van maximaal vier jaar, waarna herbenoeming kan plaatsvinden.

 • 3.

  Het lidmaatschap van het Deskundigenpanel eindigt door:

  • a.

   het vervallen of intrekken van de nadere regels;

  • b.

   het nemen van ontslag als lid;

  • c.

   het overlijden van het lid;

  • d.

   een daartoe strekkend besluit van Gedeputeerde Staten.

Artikel 8 Aanwijzing secretaris

 • 1.

  Het deskundigenpanel wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten wijzen een ambtenaar aan als secretaris, respectievelijk plaatsvervangend secretaris.

 • 3.

  De secretaris is in ieder geval belast met de voorbereiding, coördinatie en verslaglegging van de werkzaamheden van het Deskundigenpanel.

Artikel 9 Vergaderorde

 • 1.

  De voorzitter bepaalt per vergadering, op basis van een voorstel van de secretaris en afhankelijk van de voorliggende adviesvraag, de samenstelling van de het Deskundigenpanel. Het Deskundigenpanel bestaat per vergadering uit een voorzitter en minimaal drie leden.

 • 2.

  Het Deskundigenpanel vergadert zo vaak als dat door de voorzitter nodig wordt geoordeeld.

 • 3.

  De secretaris nodigt hiertoe namens de voorzitter leden van het Deskundigenpanel uit.

 • 4.

  In voorkomende gevallen kan de voorzitter, gehoord de leden van het Deskundigenpanel die het advies zullen uitbrengen, besluiten tot een schriftelijke raadpleging van de leden van het Deskundigenpanel.

 • 5.

  De vergaderingen van het Deskundigenpanel zijn niet openbaar.

Artikel 10 Besluitvorming en advies

 • 1.

  Een besluit van het Deskundigenpanel tot het uitbrengen van een advies als bedoeld in artikel 3, wordt genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.

 • 2.

  Een advies verwoordt het standpunt van de meerderheid van de leden van het Deskundigenpanel die het advies zullen uitbrengen.

 • 3.

  Een advies als bedoeld in artikel 4, wordt namens het Deskundigenpanel ondertekend door de secretaris.

 • 4.

  De adviezen van het Deskundigenpanel als bedoeld in het vorige lid, zijn openbaar.

Artikel 11 Werkwijze

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Deskundigenpanel over de door haar te volgen werkwijze.

Artikel 12 Onafhankelijkheid en geheimhouding

 • 1.

  De leden van het Deskundigenpanel adviseren onafhankelijk en zonder last of ruggespraak.

 • 2.

  Een lid onthoudt zich van advisering en stemming, indien het een verzoek betreft, waarbij hij rechtstreeks of middellijk betrokken is.

 • 3.

  In het geval, bedoeld in het tweede lid,:

  • a.

   informeert het lid onverwijld de voorzitter;

  • b.

   wijst de voorzitter op basis van een voorstel van de secretaris een plaatsvervanger aan.

 • 4.

  Voor zover de leden van het Deskundigenpanel bij de uitvoering van hun taken de beschikking krijgen over vertrouwelijke gegevens, zijn zij verplicht tot geheimhouding hiervan.

Artikel 13 Vergoeding

De leden van het Deskundigenpanel ontvangen voor het voorbereiden en bijwonen van een vergadering een vergoeding die minimaal gelijk staat aan de bijdrage conform artikel 2 Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden 2016.

Artikel 14 Intrekking

Het Reglement Panel Zorgvuldige Veehouderij Noord-Brabant en het Besluit Commissie van Deskundigen Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant, 2010 worden ingetrokken.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Reglement Deskundigenpanel Veehouderij Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 9 januari 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent deskundigenpanel Veehouderij (Reglement Deskundigenpanel Veehouderij Noord-Brabant)
CiteertitelReglement Deskundigenpanel Veehouderij Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement Panel Zorgvuldige Veehouderij Noord-Brabant en het Besluit Commissie van Deskundigen Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant, 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 82 van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-201805-06-2018nieuwe regeling

09-01-2018

prb-2018-485

C2219874/4299288