Inhoud regeling

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent subsidie (Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2018-2019)

Geldend van 30-12-2020 t/m heden

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent subsidie (Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2018-2019)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 19 maart 2013 de Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2013 – 2016 hebben vastgesteld;

Overwegende dat alle paragrafen in die subsidieregeling zijn uitgewerkt;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 19 april 2016 de nieuwe sportagenda 2016-2019 “Brabant beweegt” hebben vastgesteld;

Overwegende dat het uniek sporten een speerpunt is in de provinciale sportagenda, waarbij het doel is het vanzelfsprekend maken van sport voor mensen met een beperking;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten organisaties van sportevenementen willen stimuleren om side events en activatietrajecten te organiseren voor mensen met een beperking en chronisch zieken, ook wel Uniek sporten genoemd;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten de subsidiabele activiteiten uit de eerste paragaaf aanwijzen als niet-economische diensten van algemeen belang, omdat het zuiver sociale activiteiten betreft, waardoor subsidie die op basis van deze regeling wordt verstrekt geen staatssteun vormt in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

§ 1 Side events Uniek sporten 2020

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a.

  activatietraject: traject voorafgaand aan het side event waarbij mensen met een beperking worden geactiveerd om te gaan sporten of bewegen en ze daarna te begeleiden om mee te kunnen doen aan het side event;

 • b.

  Asv: Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 • c.

  deelnemer: persoon met een beperking die tijdens het side event de sport actief beoefent;

 • d.

  side event: programma met activiteiten georganiseerd naast het formele programma van het sportevenement;

 • e.

  sportloket Uniek sporten: loket waar gehandicapten terecht kunnen voor advies en doorverwijzing met betrekking tot het sportaanbod;

 • f.

  sportevenement: sportief evenement dat zich kenmerkt door een actieve en sportieve deelname van mensen, dat sterk is gericht op bewegen, met de behoeften en mogelijkheden van de deelnemers als uitgangspunt;

 • g.

  Uniek sporten: sporten voor mensen met een beperking en chronisch zieken.

Artikel 1.2 Doelgroep

Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door rechtspersonen die een sportevenement organiseren.

Artikel 1.3 Subsidievorm

 • 1. Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling projectsubsidies.

 • 2. Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 1.4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het stimuleren van gehandicaptensport door middel van het organiseren van een side event gericht op Uniek sporten.

Artikel 1.5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  het side event reeds voor indiening van de aanvraag heeft plaatsgevonden, tenzij het evenement plaatsvond in maart 2020;

 • b.

  voor het project reeds subsidie is verstrekt op grond van deze of een andere provinciale subsidieregeling.

Artikel 1.6 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;

 • b.

  het project vormt een side event bij een sportevenement;

 • c.

  de subsidieaanvrager organiseert het sportevenement, bedoeld onder b;

 • d.

  het project is zichtbaar voor publiek;

 • e.

  het project is erop gericht mensen met een beperking een sportbeoefening actief te laten ervaren;

 • f.

  het project is gericht op het aantrekken van ten minste 100 deelnemers;

 • g.

  het project wordt uitgevoerd in samenwerking met:

  • 1°.

   een regionaal sportloket Uniek sporten;

  • 2°.

   een zorginstelling;

  • 3°.

   een sportaanbieder; en

  • 4°.

   mensen met een beperking welke de desbetreffende sport op het side event kunnen beoefenen;

 • h.

  het project is erop gericht met de inzet van communicatiemiddelen zoveel mogelijk mensen naar het side event te trekken en deel te laten nemen;

 • i.

  het project is erop gericht de betreffende sportactiviteit te promoten die binnen een straal van 25 kilometer van het hoofdevenement is te beoefenen;

 • j.

  de subsidieaanvrager vermeldt bij de aanvraag of hij voornemens is, en zo ja op welke wijze, om na afloop van het side event een duurzaam aanbod van Uniek sporten te verzorgen of mensen daarnaar te begeleiden;

 • k.

  aan het project ligt een projectplan ten grondslag, waarin in ieder geval is opgenomen:

  • 1°.

   op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze paragraaf;

  • 2°.

   een communicatieplan;

  • 3°.

   een sluitende begroting.

 • 2. De subsidieaanvrager overlegt bij de aanvraag wederzijdse intentieverklaringen tot samenwerking met de instanties, bedoeld in het eerste lid, onderdeel g, onder 1°, 2° en 3°.

Artikel 1.7 Subsidiabele kosten

 • 1. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   kosten ten behoeve van communicatie;

  • b.

   accommodatiekosten van de deelnemers aan het side event; voor gebruik door mensen met een beperking;

  • c.

   kosten ten behoeve van ondersteuning van sporters tijdens het side event;

  • d.

   kosten ten behoeve van een activatietraject;

  • e.

   interne loonkosten;

  • f.

   kosten voor de inzet van vrijwilligers.

 • 2. Voor de berekening van subsidiabele uurtarieven van interne loonkosten, bedoeld in het eerste lid, onder e, past de subsidieaanvrager de berekeningswijze, genoemd in artikel 3, eerste lid, onder c, van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen uurtarieven subsidies Noord-Brabant toe en hanteert daarbij het in artikel 6, eerste lid, van die regeling genoemde uurtarief van € 50.

 • 3. Voor de berekening van de subsidiabele kosten voor de inzet van vrijwilligers, bedoeld in het eerste lid, onder f, hanteert de subsidieaanvrager een uurvergoeding van € 5.

Artikel 1.8 Niet subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 1.7 komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten ten behoeve van buitenlandse reizen;

 • b.

  kosten die al gemaakt worden ten behoeve van het sportevenement.

Artikel 1.9 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend van 9 april 2020 tot en met 1 november 2020.

Artikel 1.10 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 1.4, voor de periode, genoemd in artikel 1.9, vast op € 55.000.

Artikel 1.11 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 1.4, bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5.000, met dien verstande dat de hoogte van de subsidie voor kosten als bedoeld in artikel 1.7, eerste lid, onder e en f, tezamen ten hoogste 25% van de subsidiabele kosten bedraagt tot een maximum van € 1250.

Artikel 1.12 Verdeelcriteria

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

 • 4. De loting vindt plaats middels trekking in aanwezigheid van een notaris en ten minste twee onafhankelijke waarnemers.

 • 5. De trekking wordt schriftelijk vastgelegd door de notaris.

 • 6. De eerst getrokken aanvraag, wordt als hoogste gerangschikt.

 • 7. De hoogst gerangschikte aanvraag komt het eerst in aanmerking voor subsidie.

 • 8. Subsidie wordt verdeeld over opeenvolgende aanvragen die volledig gehonoreerd kunnen worden.

Artikel 1.13 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.

  het project trekt het aantal deelnemers, als opgegeven bij de subsidieaanvraag, op basis van artikel 1.6, onder f, aan;

 • b.

  het project wordt uitgevoerd in samenwerking met:

  • 1°.

   een regionaal sportloket Uniek sporten;

  • 2°.

   een zorginstelling;

  • 3°.

   een sportaanbieder; en

  • 4°.

   mensen met een beperking welke de desbetreffende sport op het side event kunnen beoefenen;

 • c.

  de subsidieaanvrager zet communicatiemiddelen in om zoveel mogelijk deelnemers naar het side event te trekken;

 • d.

  de subsidieaanvrager maakt de bevindingen en resultaten van het project toegankelijk voor derden;

 • e.

  onverminderd artikel 16, eerste lid, onder d, van de Asv, neemt de subsidieaanvrager het in het kader van de subsidieverlening aan hem uitgereikte logo Uniek sporten Brabant op in publicaties, indien door of namens de subsidieontvanger een of meer publicaties worden gedaan met betrekking tot de te subsidiëren activiteit;

 • f.

  het side event vindt uiterlijk 31 december 2020 plaats.

Artikel 1.14 Prestatieverantwoording

De subsidieontvanger toont desgevraagd aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:

 • a.

  een activiteitenverslag;

 • b.

  foto- of videomateriaal van het side event.

Artikel 1.15 Bevoorschotting en betaling

 • 1. Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 100% van het verleende subsidiebedrag overeenkomstig artikel 23, tweede lid, van de Asv.

 • 2. Gedeputeerde Staten betalen het voorschot in een keer, overeenkomstig artikel 23, derde lid, van de Asv.

Artikel 1.16 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2018 en vervolgens telkens na twee jaar aan Provinciale Staten een verslag over de werking van deze regeling in de praktijk.

§2 Slotbepalingen

Artikel 2.1 Intrekking

De Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2013 - 2016 wordt ingetrokken.

Artikel 2.2 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 2.3 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2018-2019.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 14 november 2017

de voorzitter de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. ir. A.M. Burger

Wetstechnische informatie

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent subsidie (Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2018-2019)

Geldend van 30-12-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent subsidie (Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2018-2019)
Citeertitel Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2018-2019
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp financieel kader
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Brabant/CVDR275924/CVDR275924_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2020 artikel 1.7, 1.13

08-12-2020

prb-2020-10038

C2272948/4800073
09-04-2020 30-12-2020 paragraaf 1, artikel 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15

31-03-2020

prb-2020-2100

2261348/4671073
15-02-2019 09-04-2020 aanhef, artikel 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11

05-02-2019

prb-2019-1056

C2238853/4472224
02-12-2017 15-02-2019 nieuwe regeling

14-11-2017

prb-2017-5541

C2215030/4265809