• Geldig sinds 25 oktober 2017.
  Geldig tot 01 januari 2020.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent instelling Georganiseerd Overleg (Reglement voor het Georganiseerd Overleg Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

Gelet op artikel I.3, vijfde lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Provincies;

 

Overwegende dat de leden van het Georganiseerd Overleg in de provincie Noord-Brabant het wenselijk achten nadere afspraken te maken over de wijze waarop Gedeputeerde Staten overleg voeren met de vakorganisaties van overheidspersoneel;

 

Gezien de in het Georganiseerde overleg tijdens de overlegvergadering van 14 september 2017 bereikte instemming;

 

Besluiten vast te stellen het volgende reglement:

Artikel 1 Instelling en taak

 • 1.

  Er is een Georganiseerd Overleg.

 • 2.

  Het Georganiseerd Overleg heeft als taak het voeren van het overleg tussen vakorganisaties van overheidspersoneel en Gedeputeerde Staten als bedoeld in artikel I.1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Provincies over de onderwerpen als bedoeld in artikel I.2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Provincies.

Artikel 2 Samenstelling en benoeming

 • 1.

  Het Georganiseerd Overleg bestaat uit:

  • a.

   het lid van Gedeputeerde Staten belast met personele aangelegenheden, tevens voorzitter;

  • b.

   twee leden aangewezen door en uit elk van de volgende vakorganisaties van overheidspersoneel:

   • 1°.

    FNV Overheid;

   • 2°.

    CNV Overheid;

   • 3°.

    AVV.

 • 2.

  De voorzitter kan zich laten vervangen door het lid van Gedeputeerde Staten dat is aangewezen als zijn vervanger.

 • 3.

  De in het eerste lid, onder b, genoemde vakorganisaties kunnen elk twee plaatsvervangende leden aanwijzen.

 • 4.

  De in het eerste lid, onder b, genoemde vakorganisaties wijzen elk een van de leden aan als delegatieleider.

 • 5.

  De voorzitter kan zich laten bijstaan door een of meer adviseurs, die aan de beraadslagingen kunnen deelnemen.

 • 6.

  Vanuit elk van de in het eerste lid, onder b, bedoelde vakorganisaties, kan een regiobestuurder of regio-adviseur als adviseur de vergaderingen bijwonen.

 • 7.

  De adviseurs, bedoeld in het vijfde en zesde lid, zijn geen lid van het Georganiseerd Overleg en hebben daarin geen stemrecht.

Artikel 3 Secretariaat van het Georganiseerd Overleg

 • 1.

  Het Georganiseerd Overleg wordt ondersteund door een daartoe door de voorzitter aangewezen secretaris.

 • 2.

  De secretaris is in ieder geval belast met de voorbereiding en coördinatie van de werkzaamheden van het Georganiseerd Overleg.

Artikel 4 Technisch Beraad

 • 1.

  Het Georganiseerd Overleg kan voor de voorbereiding van bepaalde onderwerpen een Technisch Beraad instellen.

 • 2.

  Het Georganiseerd Overleg benoemt de voorzitter en de leden van een Technisch Beraad uit haar midden.

 • 3.

  Het Technisch Beraad brengt verslag uit aan het Georganiseerd Overleg.

 • 4.

  De secretaris van het Georganiseerd Overleg is tevens secretaris van het Technisch Beraad.

 • 5.

  Het Technisch Beraad kan derden uitnodigen om aan het beraad deel te nemen.

 • 6.

  Het Technisch Beraad is niet openbaar.

Artikel 5 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het leiden van de vergaderingen;

 • b.

  het doen naleven van dit reglement.

Artikel 6 Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van het Georganiseerd Overleg zijn niet openbaar.

 • 2.

  De voorzitter stelt aan het begin van ieder kalenderjaar een vergaderschema op voor het Georganiseerd Overleg.

 • 3.

  Voorts belegt de voorzitter een vergadering indien tenminste twee leden van het Georganiseerd Overleg hem dit schriftelijk met opgaaf van redenen verzoeken en wel uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van het verzoek, tenzij anders wordt afgesproken.

 • 4.

  De secretaris stuurt uiterlijk vijftien werkdagen vóór de vergadering de concept-vergaderstukken aan de delegatieleiders om hen in de gelegenheid te stellen agendapunten aan te dragen, tenzij een kortere termijn noodzakelijk is.

 • 5.

  De secretaris stuurt uiterlijk tien werkdagen vóór de vergadering de definitieve vergaderstukken aan de leden, plaatsvervangende leden en de vaste adviseurs, tenzij een kortere termijn noodzakelijk is.

 • 6.

  De vergaderstukken bestaan in ieder geval uit een concept-agenda, waarop zo veel mogelijk de te behandelen onderwerpen staan vermeld en overige relevante documenten.

Artikel 7 Besluitvorming

 • 1.

  Elk ter vergadering aanwezig lid van het Georganiseerd Overleg heeft een stem.

 • 2.

  Het Georganiseerd Overleg neemt alle besluiten bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.

 • 3.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering naast de voorzitter tenminste de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 8 Verslaglegging

 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor het opstellen van een kort, zakelijk verslag van elke vergadering.

 • 2.

  Het verslag van de vergadering van het Georganiseerd Overleg evenals de overige op de vergadering betrekking hebbende stukken zijn niet openbaar, tenzij het Georganiseerd Overleg anders besluit.

 • 3.

  De secretaris zendt het verslag, bedoeld in het eerste lid, binnen drie weken aan de leden, plaatsvervangende leden en de vaste adviseurs.

 • 4.

  De secretaris ontvangt van de delegatieleiders binnen twee weken na ontvangst van het verslag door de leden, plaatsvervangende leden en de vaste adviseurs eventuele wijzigingen op het verslag.

Artikel 9 Communicatie

 • 1.

  Het Georganiseerd Overleg kan besluiten omtrent een in een vergadering besproken onderwerp gezamenlijk te communiceren.

 • 2.

  Indien besloten wordt tot gezamenlijke communicatie, worden zo spoedig mogelijk na de vergadering waarin het onderwerp is besproken, nadere afspraken gemaakt.

 • 3.

  Bij het maken van nadere afspraken als bedoeld in het tweede lid, wordt het communicatieprotocol als opgenomen in de bijlage bij dit reglement in acht genomen.

Artikel 10 Uitleg reglement

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist het Georganiseerd Overleg op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Inwerkingtreding en vervallen reglement

Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en vervalt op het tijdstip waarop de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Reglement voor het Georganiseerd Overleg Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 3 oktober 2017

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

mw. ir. A.M. Burger

Bijlage bij artikel 9, derde lid, van het Reglement voor het Georganiseerd Overleg Noord-Brabant

 

Communicatieprotocol voor Georganiseerd Overleg

 

Doel:

Doel van dit communicatieprotocol is om op een constructieve manier samen te werken in het GO met korte duidelijke lijnen waarbij zelfs onder tijdsdruk kwaliteit geleverd kan worden. Om die reden is er behoefte aan:

 • 1.

  Een heldere wijze van communiceren over de uitkomsten van het overleg in de organisatie en de inzet van communicatiemiddelen daarbij.

 • 2.

  Richtlijnen voor het gebruik van interne media zoals BRAIN.

 

Uitwerking (toelichting):

Ad 1:

 • a.

  Indien in het GO wordt besloten tot gezamenlijke communicatie omtrent een besproken onderwerp, dan zal daartoe nader overleg plaatsvinden door de in het GO aangewezen personen, zo spoedig mogelijk na het GO-overleg.

 • b.

  Tijdens dit nadere overleg maken de aanwezigen afspraken over hoe vanuit het GO gecommuniceerd wordt naar de medewerkers met als richtlijn de 5 w’s: wie, wat , waar, wanneer en waarom.

 • c.

  Per GO-vergadering wordt afgesproken welke vertegenwoordigers van de vakorganisaties samen met de secretaris van het GO een communicatiebericht opstellen. Uitgangspunt is dat publicatie één werkdag na de vergadering plaatsvindt en dat er sprake is van een gezamenlijk stuk.

 • d.

  In de berichtgeving wordt uitgegaan van gelijkwaardigheid van alle deelnemers aan het GO-overleg. Zij bepalen samen de vorm en inhoud. De vertegenwoordiging van de vakorganisaties in het GO bepaalt onderling wie een mandaat krijgt of krijgen om namens hen een akkoord te geven op een te publiceren stuk. Uitgangspunt is dat na het overleg hierover, de definitieve tekst vóór publicatie eerst schriftelijk ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de aangewezen GO leden.

Ad 2:

 • a.

  Indien op BRAIN een mededeling over te bespreken onderwerpen, zoals vastgelegd in de CAP (hoofdstuk I; artikel I.2) wordt gepubliceerd, zonder dat de vakbondsdelegatie bij het opstellen hiervan betrokken is geweest, dan kunnen GO-leden op persoonlijke titel daarop reageren. Om misverstanden te voorkomen, vermeldt een reagerend GO-lid dit expliciet bij zijn/haar reactie.

 • b.

  Voor berichtgeving op Yammer worden geen specifieke afspraken gemaakt. Als uitgangspunt geldt dat reacties constructief zijn. Reacties mogen ook kritisch zijn, mits niet ondermijnend. Yammer-berichten worden geplaatst op persoonlijke titel. GO-leden vermelden dit ook expliciet indien het berichten betreft over onderwerpen die zijn vastgelegd in de CAP (hoofdstuk I; artikel I.2).

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 4 Technisch Beraad

Het Technisch Beraad is bedoeld om onderwerpen door te spreken, discussie te voeren en is er ruimte om bijzaken te bespreken. De behandeling in het Georganiseerd Overleg kan dan tot de hoofdzaken worden beperkt.

 

Partijen in het Georganiseerd Overleg streven ernaar onderwerpen zo veel als mogelijk in een proces van co-creatie op te pakken.

 

Het doel van co-creatie is te komen tot een breed gedragen voorstel waarin de elementen zijn verwerkt die door de bij het cocreatieproces betrokken leden zijn ingebracht, dat voorgelegd kan worden aan het Georganiseerd Overleg. Zodra een onderwerp zich leent voor bespreking in het Georganiseerd Overleg, kan gekozen worden voor een proces van co-creatie. Hierdoor kunnen in een vroegtijdig stadium de uitgangspunten met elkaar verkend worden en kan in het verdere proces gezamenlijk worden opgetrokken bij de verdere uitwerking van het onderwerp. Een dergelijke voorbereiding kan vorm krijgen middels een Technisch Beraad.

 

Artikel 4, vijfde lid

De mogelijkheid bestaat om derden te laten deelnemen aan het Technisch Beraad. Hierbij kan gedacht worden aan personen met een specifieke deskundigheid of leden van de Ondernemingsraad.

 

Artikel 7 Besluitvorming

In de praktijk wensen partijen in het Georganiseerd Overleg volgens de in artikel 7 beschreven handelwijze met de besluitvorming om te gaan. In geval van discussie is artikel I.4 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies uiteraard leidend. Dit artikel schrijft voor op welke wijze overeenstemming moet worden bereikt met de vertegenwoordigers van de vakorganisaties indien het overleg betrekking heeft op de invoering, wijziging of intrekking van een regeling met rechten of verplichtingen van individuele ambtenaren.

 

Artikel 9 Communicatie

Bij de communicatie vanuit het Georganiseerd Overleg naar de provinciale organisatie wordt ernaar gestreefd op een constructieve manier samen te werken met korte duidelijke lijnen, waarbij zelfs onder tijdsdruk kwaliteit geleverd kan worden. Indien nodig vinden hiervoor informele contactmomenten plaats tussen de secretaris en (een afvaardiging van) de vakbondsvertegenwoordiging in het Georganiseerd Overleg.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding en vervallen reglement

Op het moment waarop de Wet normering rechtspositie ambtenaren in werking treedt, komt het Georganiseerd Overleg te vervallen. Daarmee kan op dat moment ook dit reglement vervallen. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan, dat dit op 1 januari 2020 het geval zal zijn. Omdat dit tijdstip nog niet vast staat, is gekozen voor deze formulering.

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent instelling Georganiseerd Overleg (Reglement voor het Georganiseerd Overleg Noord-Brabant)
CiteertitelReglement voor het Georganiseerd Overleg Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op het tijdstip waarop de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking treedt.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Brabant/CVDR101121/CVDR101121_18.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-10-201701-01-2020nieuwe regeling

03-10-2017

prb-2017-4761

4256999