Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent subsidie Subsidieregeling vouchers vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties Noord-Brabant

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat door herbestemming van vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties kansen worden geboden voor de revitalisering van het landelijk gebied;

 

Overwegende dat eigenaren van vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties via een vouchersysteem adviezen kunnen inkopen om met betrekking tot de herbestemming van hun vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties;

 

Overwegende dat daar waar sprake is van staatssteun, in het kader van rechtvaardiging van staatssteun de volgende staatssteunmaatregelen van toepassing zijn:

 

 • a.

  Verordening (EG) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de de-minimissteun;

   

 • b.

  Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de de-minimissteun in de landbouwsector.

   

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  herbestemming: geven van een nieuwe functie aan een bestaande bedrijfslocatie of sloop van een bestaande bedrijfslocatie;

 • b.

  BrabantAdvies: adviesorganisatie waarin vier Brabantse adviesraden zijn verenigd, Provinciale Raad Gezondheid, Provinciale Raad voor de Leefomgeving, Sociaal-Economische Brabant en Young Professionals Brabant en die gevraagd en ongevraagd adviseren over belangrijke thema’s die in Brabant spelen;

 • c.

  Brabants Kennisplatform VABIMPULS: platform gelieerd aan BrabantAdvies waaraan deskundigen op het gebied van ruimtelijke vraagstukken zich kunnen verbinden.

Artikel 2 Doelgroep

Een subsidie in de vorm van een voucher kan worden aangevraagd door eigenaren van vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties.

Artikel 3 Subsidievorm

 • 1.

  Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling projectsubsidies in de vorm van vouchers.

 • 2.

  Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Een subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op herbestemming van vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Een subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  voor dit project op grond van deze regeling reeds subsidie is verstrekt;

 • b.

  er meerdere aanvragen per vrijgekomen agrarische bedrijfslocatie worden ingediend.

Artikel 6 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het project is gericht op herbestemming van een vrijgekomen agrarische bedrijfslocatie in Noord-Brabant;

 • b.

  op de vrijgekomen agrarische bedrijfslocatie zijn de agrarische bedrijfsactiviteiten gestaakt;

 • c.

  het project beoogt twee fases te doorlopen en vangt aan met:

  • 1°.

   Fase 1: een oriëntatiegesprek waarin de mogelijkheden en onmogelijkheden van herbestemming van de vrijgekomen agrarische bedrijfslocatie worden verkend, resulterend in een haalbaarheidsanalyse;

  • Fase 2: de begeleiding van de uitwerking van een plan dat als basis kan dienen voor een herbestemmingsplantraject;

 • d.

  de aanvrager heeft geen woningbouwafspraken over de vrijgekomen agrarische bedrijfslocatie gemaakt met de provincie of de gemeente waarin de locatie is gelegen;

 • e.

  de aanvrager heeft geen sloopafspraken over de vrijgekomen agrarische bedrijfslocatie gemaakt met de provincie of de gemeente waarin de locatie is gelegen.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  de kosten voor begeleiding door deskundigen tot een maximum van € 93 per uur;

 • b.

  BTW die op grond van de Wet op de Omzetbelasting 1968 niet verrekenbaar is;

Artikel 8 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend binnen de periode van 1 maart 2018, vanaf 09.00 uur tot en met 7 januari 2019, tot 17.00 uur.

Artikel 9 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 4, voor de periode, genoemd in artikel 8, vast op € 350.000.

Artikel 10 Subsidiehoogte

 • 1.

  De hoogte van de subsidie voor de kosten voor begeleiding als bedoeld in artikel 7 onder a, bedraagt:

  • a.

   100% van het aantal uren tot een maximum van 28 uur, voor de begeleiding van een oriëntatiegesprek, resulterend in een haalbaarheidsanalyse als bedoeld in artikel 6, onder c, onderdeel 1°;

  • b.

   37,5% van het aantal uren tot een maximum van 40 uur, voor de begeleiding van de uitwerking van een plan als bedoeld in artikel 6, onder c, onderdeel 2°;

 • 2.

  Onverminderd het eerste lid wordt, indien sprake is van staatssteun, maximaal slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat voor het totale bedrag aan subsidies over een periode van drie belastingjaren het maximumbedrag aan de-minimissteun van € 200.000 voor ondernemingen niet wordt overschreden.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid en indien sprake is van staatssteun en aanvrager is aan te merken als een onderneming die actief is in de primaire productie van landbouwproducten, als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de de-minimissteun in de landbouwsector, wordt maximaal slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat voor het totale bedrag aan subsidie over een periode van drie belastingjaren het maximumbedrag aan de de-minimissteun van € 15.000 voor ondernemingen niet wordt overschreden.

Artikel 11 Verdeelcriteria

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie als datum van binnenkomst:

  • a.

   het tijdstip van de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is, indien op dezelfde dag alleen aanvragen digitaal binnenkomen;

  • b.

   de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is, indien op dezelfde dag zowel aanvragen per post als aanvragen digitaal binnenkomen.

 • 3.

  Dreigt het subsidieplafond op enig tijdstip te worden overschreden, dan vindt rangschikking plaats door middel van loting:

  • a.

   van de op dat tijdstip binnengekomen volledige subsidieaanvragen, indien op die dag alleen aanvragen digitaal binnenkomen;

  • b.

   van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen, indien op die dag zowel aanvragen per post als aanvragen digitaal binnenkomen.

Artikel 12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  De subsidieontvanger heeft in elk geval de volgende verplichtingen:

  • a.

   de verkenning en haalbaarheidsanalyse als bedoeld in artikel 6, onder c, onderdeel 1°, wordt binnen 20 weken na verlening van de subsidie uitgevoerd.

  • b.

   voor het einde van Fase 1, zoals bedoeld in artikel 6, onder c onderdeel 1°, wordt een financieel overzicht met daarin de realisatie van Fase 1, zoals bedoeld in artikel 6, onder c, onderdeel 1° overgelegd, alsmede een begroting die ziet op Fase 2 van het project zoals bedoeld in artikel 6, onder c, onderdeel 2°;

  • c.

   indien de begeleiding van de uitwerking van een plan bedoeld in artikel 6, onder c, onderdeel 2°, wordt uitgevoerd, wordt het project binnen 12 weken na afloop van de termijn, genoemd onder a, uitgevoerd.

  • d.

   het project wordt uitgevoerd door deskundigen die zijn aangesloten bij het Brabants Kennisplatform VABIMPULS.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek van de aanvrager de periode, genoemd in het eerste lid onder a en c, verlengen met maximaal 8 weken.

Artikel 13 Prestatieverantwoording

De subsidieontvanger toont desgevraagd aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:

 • a.

  een activiteitenverslag;

 • b.

  facturen waaruit de gemaakte uren blijken.

Artikel 14 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2018 en telkens na twee jaar aan Provinciale Staten een verslag over de werking van deze regeling in de praktijk.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling vouchers vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties Noord-Brabant.

 

’s-Hertogenbosch, 5 september 2017

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

mw. ir. A.M. Burger

Toelichting behorende bij de Subsidieregeling vouchers vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties Noord-Brabant.

 

Algemeen

Door herbestemming van vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties worden kansen geboden voor de revitalisering van het landelijk gebied. Eigenaren van vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties wordt de mogelijkheid geboden om via een vouchersysteem adviezen in te kopen met betrekking tot de herbestemming van hun vrijgekomen agrarische bedrijfslocatie.

 

Juridisch kader

Deze subsidieregeling is vastgesteld op grond van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant (Asv). Dit betekent dat een aantal aspecten van de verstrekking van subsidies niet in de subsidieregeling zijn vastgelegd, maar in de Asv. In de Asv staat onder meer waar de aanvraag moet worden ingediend, wat de beslistermijnen zijn voor Gedeputeerde Staten en algemene verplichtingen voor de subsidieontvanger, zoals de meldingsplicht.

Voor een goed begrip van deze subsidieregeling is dus bestudering van de Asv noodzakelijk. Ook de Algemene wet bestuursrecht bevat algemene bepalingen die onverkort van toepassing zijn op subsidies, verstrekt op grond van deze subsidieregeling.

 

Staatssteun

Mogelijk is de subsidie aan te merken als staatssteun, uitgaande van het volgende: 1. de ontvanger is een onderneming in de zin van Europees recht; 2. het voordeel dat met de subsidie wordt verkregen, zou niet op de markt verkregen zijn; 3. de subsidie geldt voor specifieke sectoren; 4. de maatregel vervalst in potentie de mededinging of concurrentiepositie, dan wordt gebruik gemaakt van de ruimte die de deminimisverordening in algemene zin of de landbouwdeminimis voor specifiek de landbouwsector.

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1, onder b

Brabants Kennisplatform: Dit platform is gelieerd aan BrabantAdvies, en dient tot kennisuitwisseling voor en door de deskundigen die geraadpleegd worden door eigenaren van een vrijgekomen agrarische bedrijfslocatie. Het betreffen deskundigen werkzaam op het gebied van ruimtelijke vraagstukken, zoals juristen, financieel specialisten of ontwerpers. De opgedane kennis door de deskundigen wordt zowel onderling gedeeld als met gemeenten, provincie en overige partners.

 

Artikel 5 Weigeringsgronden

De weigeringsgronden in dit artikel komen in aanvulling op de weigeringsgronden uit artikel 4:25 en 4:35 Awb en de weigeringsgronden uit artikel 8 van de Asv.

 

Artikel 6 Subsidievereisten

Artikel 6, onder b: Met stopzetten van de agrarische activiteiten wordt bedoeld dat het agrarische bedrijf op de vrijgekomen agrarische bedrijfslocatie niet meer in werking mag zijn. Dit kan onder andere blijken uit milieuvergunningen die zijn ingetrokken.

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

 

de secretaris

mw. ir. A.M. Burger

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent subsidie Subsidieregeling vouchers vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties Noord-Brabant
CiteertitelSubsidieregeling vouchers vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinancieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Brabant/CVDR275924/CVDR275924_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-201821-11-2018artikel 1, 6, 7, 7, 9, 10, 12

05-02-2018

prb-2018-1204

4311701
19-09-201714-02-2018nieuwe regeling

05-09-2017

prb-2017-4018

C2213755/4246388