Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels voor de instelling Lokale Actiegroep Grenscorridor N69 (Besluit instelling Lokale Actiegroep Grenscorridor N69)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

 

 

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten het wenselijk vinden om zich te laten adviseren over subsidieaanvragen die betrekking hebben op LEADER als bedoeld in de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant;

 

 

Besluiten tot vaststelling van het navolgende:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  LAG: Lokale Actiegroep Grenscorridor N69;

 • b.

  LEADER: Liaison Entre Actions de Développement de l’Économique Rurale;

 • c.

  Liaison Entre Actions de Développement de l’Économique Rurale: vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling in het kader van POP3;

 • d.

  lokale ontwikkelingsstrategie: coherent samenstel van op de plaatselijke doelstellingen en behoeften afgestemde concrete acties dat bijdraagt aan de verwezenlijking van de strategie van de Europese Unie voor slimme, duurzame en inclusieve groei en wordt ontworpen en uitgevoerd door een lokale actiegroep;

 • e.

  POP3: derde plattelandsontwikkelingsprogramma van Nederland in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020.

Artikel 2 Instelling en taak

 • 1.

  Er is een Lokale Actiegroep Grenscorridor N69.

 • 2.

  De LAG heeft tot hoofdtaak het coördineren van de uitvoering van projecten die passen binnen de LOS en de LEADER-aanpak van het POP3, waaruit de volgende taken voortvloeien:

  • a.

   het opstellen van de lokale ontwikkelingsstrategie voor het programmagebied;

  • b.

   het opstellen van subsidievereisten en voorwaarden;

  • c.

   het beoordelen van de ingediende projecten en het toetsen of projecten inhoudelijk passen binnen de lokale ontwikkelingsstrategie;

  • d.

   het opstellen van een advies ten aanzien van aan Gedeputeerde Staten aangeboden aanvragen om subsidie als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020;

  • e.

   het stimuleren en ondersteunen van projectontwikkeling en het genereren van nieuwe projecten;

  • f.

   het tussentijds evalueren van de lokale ontwikkelingsstrategie en het zo nodig bijstellen;

  • g.

   het verzorgen van inhoudelijke en financiële rapportages;

  • h.

   het voeren van financieel en inhoudelijk beheer van de lokale ontwikkelingsstrategie , inclusief de monitoring van de projectuitvoering;

  • i.

   het nakomen van verplichtingen inzake voorlichting en publiciteit .

 • 3.

  De LAG is bevoegd aan Gedeputeerde Staten advies te geven over de ingediende aanvragen voor een bijdrage in het kader van projecten die via de LEADER-aanpak worden gerealiseerd.

 • 4.

  De LAG verstrekt Gedeputeerde Staten de door hen verlangde inlichtingen.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming

 • 1.

  Gedeputeerde Staten benoemen de leden van de LAG.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten benoemen uit de leden van de LAG tevens een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 3.

  De LAG bestaat uit ten minste 8 en ten hoogste 15 leden.

 • 4.

  De LAG bestaat uit vertegenwoordigers van de publieke en private lokale sociaaleconomische belangen, waarbij noch de overheden, noch één belangengroep meer dan 49% van de stemrechten voor de besluitvorming hebben.

 • 5.

  Bij de samenstelling van de LAG betrekken Gedeputeerde Staten de volgende aspecten zoals opgenomen in paragraaf 5.2.1 van de lokale ontwikkelingsstrategie:

  • a.

   binnen de LAG wordt integraal beschikt over kennis van bestaande en geplande projecten in het gebied;

  • b.

   binnen de LAG wordt integraal beschikt over kennis van geografische kenmerken van het gebied;

  • c.

   binnen de LAG wordt integraal beschikt over een uitgebreid netwerk in het LEADER-gebied, in het bijzonder gericht op de agrarische sector, de recreatieve sector, de kennis- en technologiesector en natuur;

  • d.

   binnen de LAG wordt integraal beschikt over kennis van de samenleving tot in de haarvaten, met betrekking tot wat speelt onder kleine ondernemingen en burgers;

  • e.

   binnen de LAG wordt integraal beschikt over gevoel voor bestuurlijke verhoudingen tussen de provincie, gemeenten en andere stakeholders in het LEADER gebied.

Artikel 4 Einde lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap van de LAG eindigt:

  • a.

   op de datum waarop de eindafrekening en eindverantwoording van het POP3 door de Europese Commissie wordt goedgekeurd;

  • b.

   bij tussentijdse beëindiging van het POP3, op de dag waarop de werkzaamheden van Gedeputeerde Staten in het kader van het POP3 zijn afgerond;

  • c.

   bij het overlijden van het lid.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten verlenen een lid ontslag:

  • a.

   op verzoek van het lid;

  • b.

   indien het vertrouwen in het lid door een meerderheid, zijnde de helft van de leden plus een lid, van de LAG is opgezegd.

Artikel 5 Secretariaat

 • 1.

  Gedeputeerde Staten wijzen een secretaris, respectievelijk plaatsvervangend secretaris aan.

 • 2.

  De secretaris is belast met de voorbereiding en coördinatie van de vergaderingen.

 • 3.

  De secretaris woont de vergaderingen van het LAG bij en heeft daarin een adviserende stem.

Artikel 6 Vergaderingen

 • 1.

  De LAG vergadert ten minste twee maal per jaar.

 • 2.

  De vergaderingen van de LAG zijn openbaar.

 • 3.

  De deuren worden gesloten wanneer tenminste twee leden, die de presentielijst hebben getekend, daarom verzoeken of wanneer de voorzitter het nodig acht.

 • 4.

  Op uitnodiging van de voorzitter kunnen, indien een vergadering daartoe aanleiding geeft, belanghebbenden of deskundigen aan de vergadering deelnemen.

Artikel 7 Stemverdeling

 • 1.

  De leden hebben stemrecht.

 • 2.

  De belanghebbenden of deskundigen, bedoeld in artikel 6, vierde lid, hebben geen stemrecht.

Artikel 8 Vergoeding

 • 1.

  De leden van de LAG die niet uit hoofde van hun functie deelnemen, komen in aanmerking voor een vergoeding voor deelname aan de vergaderingen.

 • 2.

  De vergoeding bedraagt maximaal de vergoeding, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 2016.

 • 3.

  Tot bewijs van aanwezigheid strekt:

  • a.

   de getekende presentielijst van de vergadering van de LAG;

  • b.

   het verslag van de vergadering van de LAG.

Artikel 9 Onafhankelijkheid en geheimhouding

 • 1.

  De leden van de LAG stemmen onafhankelijk en zonder last of ruggespraak.

 • 2.

  Aan de leden en alle andere aanwezigen bij een vergadering van de LAG wordt geheimhouding opgelegd ten aanzien van het besprokene tijdens de vergadering.

 • 3.

  De in het kader van een vergadering toegezonden stukken zijn vertrouwelijk.

Artikel 10 Reglement van Orde

De LAG stelt zijn eigen Reglement van Orde vast.

Artikel 11 Archiefbescheiden

De bescheiden van de LAG worden na beëindiging van de werkzaamheden van de LAG in het archief van de provincie Noord-Brabant opgenomen.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad van de provincie Noord-Brabant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 13 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling Lokale Actiegroep Grenscorridor N69.

‘s-Hertogenbosch, 27 juni 2017

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

mw. ir. A.M. Burger

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels voor de instelling Lokale Actiegroep Grenscorridor N69 (Besluit instelling Lokale Actiegroep Grenscorridor N69)
CiteertitelBesluit instelling Lokale Actiegroep Grenscorridor N69
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 82 van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-2018artikel 3

04-12-2018

prb-2018-9247

4443491
21-02-201813-12-201714-12-2018artikel 3

16-01-2018

prb-2018-1388

4297358
12-07-201721-02-2018nieuwe regeling

27-06-2017

prb-2017-3026

4171570