Inhoud regeling

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent subsidie voor natuur (Subsidieregeling natuur Noord-Brabant)

Geldend van 02-03-2017 t/m 24-05-2017

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent subsidie voor natuur (Subsidieregeling natuur Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat Provinciale Staten op 21 september 2012 de nota “Brabant uitnodigend groen” hebben vastgesteld, waarin de doelstellingen van het beleid voor natuur en landschap zijn opgenomen;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten deze doelstellingen willen bereiken door onder andere subsidie te verlenen aan projecten die aan realisering daarvan bijdragen;

Overwegende dat Provinciale Staten in de nota “Brabant uitnodigend groen” hebben bepaald dat de uitvoering van het soortenbeleid binnen de provincie Noord-Brabant uitgaat van een leefgebiedenbenadering met als doel behoud en herstel van biodiversiteit;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 24 september 2013 het Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden hebben vastgesteld, waarin ook alle leefgebieden en maatregelkaarten zijn opgenomen;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 15 december 2015 de Subsidieregeling Biodiversiteit Noord-Brabant hebben vastgesteld;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten die regeling op enkele onderdelen inhoudelijk wensen te wijzigen;

Overwegende dat Gedeputeerde alle subsidies die gericht zijn op realisering van de natuurdoelstellingen wensen te bundelen in één subsidieregeling die tegelijk aanbouwregeling is voor door Gedeputeerde Staten nader te bepalen paragrafen binnen de kaders van de nota “Brabant uitnodigend groen”;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten de noodzakelijke wijziging van de Subsidieregeling Biodiversiteit Noord-Brabant aangrijpen om die nieuwe aanbouwsubsidieregeling voor natuur in te richten;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

§ 1 Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a.

  maatregelkaart: Maatregelkaarten biodiversiteit en leefgebieden 2015;

 • b.

  prioritaire plant- of diersoorten: plant- of diersoorten als opgenomen op bijlage 1 behorende bij deze regeling.

Artikel 1.2 Doelgroep

 • 1. Subsidie kan worden aangevraagd door:

  • a.

   rechtspersonen;

  • b.

   een samenwerkingsverband van rechtspersonen;

  • c.

   een samenwerkingsverband van rechtspersonen en natuurlijke personen.

 • 2. Indien het samenwerkingsverband, bedoeld in het eerste lid, onder b en c, geen rechtspersoonlijkheid bezit:

  • a.

   wordt subsidie aangevraagd door een deelnemer van het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid;

  • b.

   draagt het project de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband.

Artikel 1.3 Subsidievorm

 • 1. Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze paragraaf projectsubsidies.

 • 2. Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 1.4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het behoud of herstel van leefgebieden van prioritaire plant- of diersoorten, in de vorm van:

 • a.

  projecten gericht op communicatie en draagvlakvergroting;

 • b.

  projecten gericht op:

  • 1°.

   onderzoek naar de uitvoering;

  • 2°.

   onderzoek naar innovatie van de uitvoering.

 • c.

  uitvoeringsprojecten in:

  • 1°.

   agrarische gebieden;

  • 2°.

   stedelijke gebieden;

  • 3°.

   natuurgebieden.

Artikel 1.5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  het project geheel of gedeeltelijk is gericht op:

  • 1°.

   het edelhert;

  • 2°.

   de bever;

  • 3°.

   de otter;

  • 4°.

   de wisent;

  • 5°.

   de lynx.

 • b.

  het aangevraagde subsidiebedrag:

  • 1°.

   lager is dan € 25.000, met uitzondering van communicatieprojecten als bedoeld in artikel 1.4, onder a;

  • 2°.

   hoger is dan € 1.500.000;

 • c.

  de uitvoering van het project reeds is gestart voor 1 januari 2017.

Artikel 1.6 Subsidievereisten

 • 1. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   het project wordt uitgevoerd in of is gericht op de provincie Noord-Brabant;

  • b.

   het project is gericht op het behoud of herstel van leefgebieden van prioritaire plant- of diersoorten;

  • c.

   het project is gericht op:

   • 1°.

    vergroting van de kennis over het leefgebied van de desbetreffende plant- of diersoort, of;

   • 2°.

    verbetering van het leefgebied van de desbetreffende plant- of diersoort;

  • d.

   aan het project liggen ten grondslag:

   • 1°.

    een projectplan dat een uitwerking bevat van de maatregelen, genoemd in de desbetreffende maatregelkaart en waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze regeling;

   • 2°.

    ondersteunend kaartmateriaal;

   • 3°.

    een sluitende begroting.

 • 2. Onverminderd het eerste lid, wordt om voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onder c, in aanmerking te komen, voldaan aan het vereiste dat aan het project een monitoringsplan ten grondslag ligt, waarin de wijze van monitoring gedurende vijf jaar na de vaststelling van deze subsidie is beschreven.

Artikel 1.7 Subsidiabele kosten

 • 1. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, komen alle kosten voor subsidie in aanmerking.

 • 2. Voor de berekening van uurtarieven past de subsidieaanvrager de berekeningssystematiek, genoemd in artikel 10, onder c, en artikel 13 van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen Noord-Brabant toe.

 • 3. In afwijking van artikel 13, eerste lid, van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen Noord-Brabant, bedraagt het tarief voor personeelsuren en arbeidsuren naar inschalingsniveau:

  • a.

   € 50 voor werkzaamheden op MBO-niveau;

  • b.

   € 80 voor werkzaamheden op HBO-niveau;

  • c.

   € 100 voor werkzaamheden op WO-niveau.

 • 4. In afwijking van het eerst lid, zijn de kosten van derden, bedoeld in artikel 3 van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen Noord-Brabant, subsidiabel tot maximaal € 100 per uur, inclusief eventuele niet verrekenbare of niet compensabele BTW.

 • 5. In afwijking van het eerste lid bedraagt de vergoeding voor vrijwilligersuren maximaal € 4,50 per uur, inclusief eventuele niet verrekenbare of niet compensabele BTW.

 • 6. In afwijking van het eerste lid, bedraagt de kilometervergoeding maximaal € 0,19, inclusief eventuele niet verrekenbare of niet compensabele BTW.

Artikel 1.8 Niet subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 1.7 komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor onvoorziene omstandigheden;

 • b.

  kosten gemaakt voor 1 januari 2017;

 • c.

  kosten voor economische activiteiten.

Artikel 1.9 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend binnen de tenderperiode van 1 februari 2017 tot en met 28 februari 2017.

Artikel 1.10 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 1.4, voor de tenderperiode, genoemd in artikel 1.9, vast op € 4.300.000.

Artikel 1.11 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 1.500.000 per project.

Artikel 1.12 Verdeelcriteria

 • 1. Indien de binnen de tenderperiode ingediende volledige subsidieaanvragen het vastgestelde subsidieplafond, genoemd in artikel 1.10, te boven gaan, maken Gedeputeerde Staten voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie, een afweging tussen de verschillende aanvragen op basis van de volgende afwegingscriteria:

  • a.

   voor projecten als bedoeld in artikel 1.4, onder a:

   • 1°.

    de mate waarin het project de doelgroep bereikt, te waarderen met maximaal 80 punten;

   • 2°.

    de mate waarin derden financieel bijdragen aan het project, te waarderen met maximaal 10 punten;

   • 3°.

    de mate waarin de subsidieaanvrager zelf financieel bijdraagt aan het project, te waarderen met maximaal 10 punten;

  • b.

   voor projecten als bedoeld in artikel 1.4, onder b:

   • 1°.

    de kwaliteit van het onderzoeksproject, te waarderen met maximaal 55 punten;

   • 2°.

    de kwantitatieve reikwijdte in leefgebiedenbenadering, te waarderen met maximaal 25 punten;

   • 3°.

    de mate waarin derden financieel bijdragen aan het project, te waarderen met 10 punten;

   • de mate waarin de subsidieaanvrager zelf financieel bijdraagt aan het project, te waarderen met maximaal 10 punten;

  • c.

   voor projecten als bedoeld in artikel 1.4, onder c:

   • 1°.

    de mate waarin het project bijdraagt aan de verbetering van de leefgebieden van bedreigde soorten, te waarderen met maximaal 70 punten;

   • 2°.

    de kwaliteit van het eventuele vervolgproject, te waarderen met maximaal 10 punten;

   • 3°.

    de mate waarin derden financieel bijdragen aan het project, te waarderen met maximaal 10 punten;

   • 4°.

    de mate waarin de subsidieaanvrager zelf financieel bijdraagt aan het project, te waarderen met maximaal 10 punten.

 • 2. Indien toepassing van het eerste lid ertoe leidt dat aanvragen op een gelijk puntenaantal eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door:

  • a.

   de hoogste score op basis van het afwegingscriterium in het eerste lid, onderdeel a, onder 1, voor projecten als bedoeld in artikel 1.4, onder a;

  • b.

   de hoogste score op basis van het afwegingscriterium in het eerste lid, onderdeel b, onder 1, voor projecten als bedoeld in artikel 1.4, onder b;

  • c.

   de hoogste score op basis van het afwegingscriterium in het eerste lid, onderdeel c, onder 1, voor projecten als bedoeld in artikel 1.4, onder c.

 • 3. Indien toepassing van het tweede lid ertoe leidt dat aanvragen wederom op een gelijk puntenaantal eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 1.13 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.

  het project is uiterlijk vijf jaar na verlening gerealiseerd, met een verlengingsmogelijkheid tot een looptijd van maximaal zes jaar;

 • b.

  bij subsidies van € 25.000 en hoger overlegt de subsidieontvanger jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag, indien de periode van uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt;

 • c.

  bij subsidies van € 125.000 en hoger houdt de subsidieontvanger een administratie bij van aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, onder b, van de Algemene wet bestuursrecht en overlegt deze desgevraagd aan Gedeputeerde Staten;

 • d.

  de subsidieontvanger stelt de resultaten van het project ter beschikking van de provincie met uitzondering van onderzoeksprojecten als bedoeld in artikel 1.4, onder b;

 • e.

  de subsidieontvanger voert een gescheiden boekhouding, waarbij:

  • 1°.

   inkomsten en uitgaven van niet-economische activiteiten worden gescheiden van inkomsten en uitgaven van economische activiteiten;

  • 2°.

   de wijze van toerekening van kosten inzichtelijk wordt gemaakt;

  • 3°.

   de wijze van toerekening in overeenstemming is met algemeen geldende boekhoudkundige principes.

Artikel 1.14 Prestatieverantwoording

 • 1. Bij subsidies tot € 25.000 toont de subsidieontvanger desgevraagd door het overleggen van een activiteitenverslag aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

 • 2. Bij subsidies van € 25.000 en hoger toont de subsidieontvanger bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:

  • a.

   een activiteitenverslag;

  • b.

   een financieel verslag als bedoeld in artikel 22, vijfde lid, onderdeel a, onder 1, van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant, waaruit blijkt of een van de omstandigheden, bedoeld in artikel 7.3, derde lid, zich heeft voorgedaan;

  • c.

   een controleverklaring als bedoeld in artikel 22, vijfde lid, onderdeel a, onder 2, van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Artikel 1.15 Bevoorschotting en betaling

 • 1. Bij subsidies tot € 25.000 verstrekken Gedeputeerde Staten een voorschot van 100 % van het verleende subsidiebedrag.

 • 2. Bij subsidies van € 25.000 en hoger verstrekken Gedeputeerde Staten een voorschot van 80 % van het verleende subsidiebedrag.

 • 3. Het voorschot, bedoeld in het eerste lid, wordt in een keer betaald;

 • 4. Het voorschot bedoeld in het tweede lid, wordt in jaarlijkse gelijke termijnen betaald;

 • 5. Gedeputeerde Staten bepalen in de beschikking tot subsidieverlening de hoogte van en de tijdstippen waarop de termijnen, bedoeld in het vierde lid, worden betaald.

§ 2 Natura 2000/PAS

Artikel 2.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a.

  ambitiekaart: kaart als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016;

 • b.

  GGOR: gewenst en gewogen grond- en oppervlaktewaterregime;

 • c.

  Kaders voor het GGOR: door Provinciale Staten op 30 september 2005 vastgestelde nota inzake het optimale grond- en oppervlaktewaterregime van gebruiksfuncties in de provincie Noord-Brabant;

 • d.

  Natura 2000: Natura 2000 als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet natuurbescherming;

 • e.

  Natura 2000-beheerplan: plan waarin is vastgelegd hoe en wanneer de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied gehaald worden;

 • f.

  Natura 2000-gebied: gebied als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet natuurbescherming;

 • g.

  Natura 2000- maatregelen; maatregelen om de instandhoudingsdoelstellingen te behalen, zoals beschreven in het Natura 2000-beheerplan;

 • h.

  nieuwe natuur: opgave nieuwe natuur zoals aangeduid op de actuele kaart vastgesteld in het Natuurbeheerplan van de provincie Noord-Brabant;

 • i.

  OGOR: optimaal grond- en oppervlaktewaterregime;

 • j.

  PAS: Programma aanpak stikstof, als bedoeld in artikel 2.1 van het Besluit natuurbescherming;

 • k.

  PAS gebiedsanalyse: een analyse van een stikstofgevoelig Natura-2000 gebied, onderdeel van de PAS, waarin maatregelen zijn opgenomen die voorkomen dat de kwaliteit van habitattypen en leefgebieden van soorten niet verder achteruit gaat of verbetert;

 • l.

  PAS-herstelmaatregelen: maatregelen om de voor stikstof gevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten te beschermen en waar mogelijk en nodig te ontwikkelen.

 • m.

  Provinciaal Milieu- en Waterplan: Provinciaal Milieu- en Waterplan Noord-Brabant 2016-2021 door Provinciale Staten vastgesteld op18 december 2015;

 • n.

  voor PAS benodigde percelen: door Gedeputeerde Staten aangewezen percelen waarvoor het voornemen bestaat deze zo nodig te onteigenen ten behoeve van de uitvoering van PAS-herstelmaatregelen.

Artikel 2.2 Doelgroep

 • 1.

  Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door:

  • a.

   natuurlijke personen;

  • b.

   rechtspersonen;

  • c.

   een samenwerkingsverband van rechtspersonen;

  • d.

   een samenwerkingsverband van rechtspersonen en natuurlijke personen.

 • 2.

  Indien het samenwerkingsverband, bedoeld in het eerste lid, onder d, geen rechtspersoonlijkheid bezit:

  • a.

   wordt subsidie aangevraagd door een deelnemer van het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid;

  • b.

   draagt het project de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband.

Artikel 2.3 Subsidievorm

 • 1.

  Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze paragraaf projectsubsidies.

 • 2.

  Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 2.4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op:

 • a.

  het uitvoeren van PAS-herstelmaatregelen;

 • b.

  het uitvoeren van Natura 2000-maatregelen;

 • c.

  de inrichting van nieuwe natuur op de voor PAS benodigde percelen.

Artikel 2.5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  het project betrekking heeft op gronden die zijn aangemerkt als nieuwe natuur, tenzij het betreft de percelen, bedoeld in artikel 2.4, onder c;

 • b.

  het aangevraagde subsidiebedrag minder dan € 25.000 bedraagt;

 • c.

  de uitvoering van het project reeds is gestart voor 1 januari 2017.

Artikel 2.6 Subsidievereisten

 • 1.

  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2.4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de activiteiten komen ten goede aan Natura 2000-gebieden in de provincie Noord-Brabant;

  • b.

   de aanvrager heeft:

   • 1°.

    zeggenschap over de grond waarop de activiteiten plaatsvinden middels eigendom of erfpacht;

   • 2°.

    toestemming van de eigenaar of erfpachter van de grond waarop de activiteiten plaatsvinden.

  • c.

   activiteiten zijn opgenomen in de door Gedeputeerde Staten vastgestelde, of in ontwerp vastgestelde:

   • 1°.

    gebiedsanalyses;

   • 2°.

    Natura 2000-beheerplannen;

  • d.

   aan de aanvraag ligt ten grondslag:

   • 1°.

    een projectplan, waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze paragraaf;

   • 2°.

    een sluitende begroting;

   • 3°.

    een topografische kaart met een schaal van ten hoogste 1:10.000 waarop de locatie van de te treffen maatregelen is weergegeven;

   • 4°.

    een beschrijving van aard en omvang van het resultaat van de maatregelen op de betreffende habitattypen of soorten;

   • 5°.

    een beschrijving van het te voeren beheer nadat de maatregelen zijn uitgevoerd;

   • 6°.

    een beschrijving van monitoring van de PAS-herstelmaatregelen en Natura 2000-maatregelen;

   • 7°.

    een opgave van de totale oppervlakte waarop de maatregelen zullen worden uitgevoerd;

   • 8°.

    een planning van de uitvoering.

 • 2.

  Onverminderd het eerste lid wordt, om voor subsidie als bedoeld in artikel 4, onder c, in aanmerking te komen, voldaan aan het vereiste dat de nieuwe natuur wordt gerealiseerd overeenkomstig de beheertypen, zoals aangegeven op de ambitiekaart.

 • 3.

  Onverminderd het eerste en tweede lid zijn, om voor subsidie als bedoeld in artikel 2.4 in aanmerking te komen, projecten voor verdrogingsbestrijding gericht op het bereiken van het OGOR voor de natuurdoelen uit de ambitiekaart, waarbij de ondergrens gevormd wordt door de provinciale beleidsuitgangspunten uit de Kaders voor het GGOR.

 • 4.

  Onverminderd het eerste lid en tweede lid wordt, om voor subsidie als bedoeld in artikel 2.4 in aanmerking te komen, bij projecten voor beek- en kreekherstel voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   het project voldoet aan de parameters voor de na te streven waterkwaliteit en de ecologische potenties van het watersysteem behorende bij de functie zoals omschreven in bijlage 2 en bijlage 3 van het Provinciaal Milieu- en Waterplan;

  • b.

   het project is gericht op het bereiken van het OGOR voor de natuurdoelen uit de ambitiekaart, waarbij de ondergrens gevormd wordt door de provinciale beleidsuitgangspunten uit de Kaders voor het GGOR.

Artikel 2.7 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen in ieder geval de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   kosten ten behoeve van de uitvoering van PAS-herstelmaatregelen;

  • b.

   kosten ten behoeve van de uitvoering van Natura 2000-maatregelen;

  • c.

   kosten ten behoeve van de inrichting van nieuwe natuur op de voor PAS benodigde percelen;

  • d.

   voorbereidingskosten gemaakt vanaf 1 januari 2015;

  • e.

   onderzoekskosten zoals omschreven in de PAS-gebiedsanalyses en Natura 2000-beheerplannen;

  • f.

   kosten voor onderzoek in het kader van de uitvoering;

  • g.

   kosten ten behoeve van de communicatie;

  • h.

   kosten voor nadeelcompensatie als gevolg van natschade;

  • i.

   kosten van monitoring.

 • 2.

  Voor de berekening van uurtarieven past de subsidieaanvrager de berekeningssystematiek, genoemd in artikel 10, onder c, en artikel 13 van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen Noord-Brabant toe.

 • 3.

  In afwijking van artikel 13, eerste lid, van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen Noord-Brabant, bedraagt het tarief voor personeelsuren en arbeidsuren naar inschalingsniveau:

  • a.

   € 50 voor werkzaamheden op MBO-niveau;

  • b.

   € 80 voor werkzaamheden op HBO-niveau;

  • c.

   € 100 voor werkzaamheden op WO-niveau.

 • 4.

  In afwijking van het eerste lid, zijn de kosten van derden, als bedoeld in artikel 3 van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen Noord-Brabant, subsidiabel tot maximaal € 100 per uur, inclusief eventuele niet verrekenbare of niet compensabele BTW.

 • 5.

  In afwijking van het eerste lid, bedraagt de kilometervergoeding maximaal € 0,19, inclusief eventuele niet verrekenbare of niet compensabele BTW.

Artikel 2.8 Niet subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 2.7 komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor grondverwerving;

 • b.

  kosten voor regulier beheer en onderhoud;

 • c.

  kosten voor de aanschaf van machines;

 • d.

  uitvoeringskosten gemaakt voor 1 januari 2017;

 • e.

  interne personeelskosten van, en inhuurkosten van projectleiders door, de waterschappen;

 • f.

  kosten voor economische activiteiten.

Artikel 2.9 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend van 3 maart 2017 tot en met 15 december 2017.

Artikel 2.10 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 2.4, voor de periode, genoemd in artikel 2.9, vast op € 12.000.000.

Artikel 2.11 Subsidiehoogte

 • 1.

  De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 2.4, onder a en b, bedraagt 100% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 10.000.000.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 2.4, onder c, bedraagt maximaal € 20.000 per hectare.

 • 3.

  Indien toepassing van het eerste en tweede lid tot gevolg heeft dat de subsidie minder dan € 25.000 bedraagt, wordt de subsidie niet verstrekt.

Artikel 2.12 Verdeelcriteria

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3.

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 2.13 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.

  het project is uiterlijk 1 juli 2021 gereed;

 • b.

  bij subsidies van € 25.000 en hoger overlegt de subsidieontvanger jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag, indien de periode van uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt;

 • c.

  bij subsidies van € 125.000 en hoger houdt de subsidieontvanger een administratie bij van aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, onder b, van de Algemene wet bestuursrecht en overlegt deze desgevraagd aan Gedeputeerde Staten;

 • d.

  de subsidieontvanger voert een gescheiden boekhouding, waarbij:

  • 1°.

   inkomsten en uitgaven van niet-economische activiteiten worden gescheiden van inkomsten en uitgaven van economische activiteiten;

  • 2°.

   de wijze van toerekening van kosten inzichtelijk wordt gemaakt;

  • 3°.

   de wijze van toerekening van kosten in overeenstemming is met algemeen geldende boekhoudkundige principes;

Artikel 2.14 Prestatieverantwoording

De subsidieontvanger toont bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:

 • a.

  een activiteitenverslag;

 • b.

  een financieel verslag als bedoeld in artikel 22, vijfde lid, onderdeel a, onder 1, van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant, waaruit blijkt of een van de omstandigheden, bedoeld in artikel 7.3, derde lid, zich heeft voorgedaan;

 • c.

  een controleverklaring als bedoeld in artikel 22, vijfde lid, onderdeel a, onder 2, van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Artikel 2.15 Bevoorschotting en betaling

 • 1.

  Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 80 % op het verleende subsidiebedrag.

 • 2.

  Het voorschot bedoeld in het eerste lid, wordt jaarlijks in gelijke termijnen betaald.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten bepalen in de beschikking tot subsidieverlening de hoogte van en de tijdstippen waarop de termijnen, bedoeld in het tweede lid, worden betaald.

§ 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2019 en vervolgens telkens na twee jaar aan Provinciale Staten een verslag over de werking van deze regeling in de praktijk

Artikel 3.2 Intrekking

De Subsidieregeling biodiversiteit Noord-Brabant wordt ingetrokken.

Artikel 3.3 Overgangsrecht

Voor subsidieaanvragen waarop op het moment van inwerkingtreding van deze regeling nog niet is beslist, blijft de Subsidieregeling biodiversiteit Noord-Brabant zijn werking behouden.

Artikel 3.4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3.5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling natuur Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 24 januari 2017

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van den Donk

de secretaris

mw. ir. A.M. Burger

Bijlage 1 behorende bij de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant

Lijst prioritaire soorten

Soort nr

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Soortgroep

Rode lijst

Provinciale zeldzaamheid

Beheertypes

Agrarisch natuurbeheer

1

Absintalsem

 

Vaatplanten

KW

schaars

Ruderaal

 

2

Akkerandoorn

 

Vaatplanten

KW

vrij algemeen

N12.05

Az,

3

Akkerleeuwenbek

 

Vaatplanten

KW

vrij algemeen

N12.05

Az,Dv,M

4

Beemdkroon

 

Vaatplanten

KW

schaars

N12.03, N11.01, N12.01

 

5

Beenbreek

 

Vaatplanten

KW

zeldzaam

N06.04

 

6

Bevertjes

 

Vaatplanten

KW

zeldzaam

N10.01, N10.02, N12.03, N12.01

 

7

Bijenorchis

 

Vaatplanten

TNB

schaars

N11.01, N12.03

 

8

Bitterling (G)

 

Vaatplanten

TNB

zeer zeldzaam

N12.04

 

9

Blaasvaren

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N14.03, N01.04

 

10

Blauw kweldergras

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

N12.04

 

11

Blauw walstro

 

Vaatplanten

KW

zeldzaam

N12.01, N12.05

 

12

Blauwe knoop

 

Vaatplanten

GE

schaars

N06.04, N10.01

 

13

Bleek kweldergras

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

N12.04

 

14

Bleekgele hennepnetel

 

Vaatplanten

KW

algemeen

N12.05

Az,Dv,M

15

Blonde zegge

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N10.01

 

16

Bochtige klaver

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

N12.03, N12.01, N11.01

 

17

Bolderik

 

Vaatplanten

KW

zeldzaam

N12.05

Az,Dv,M

18

Borstelgras

 

Vaatplanten

GE

algemeen

N07.01

 

19

Bosaardbei

 

Vaatplanten

GE

schaars

N16.02

 

20

Bosbingelkruid

 

Vaatplanten

TNB

zeer zeldzaam

N14.03, N01.04

 

21

Bosmuur

 

Vaatplanten

TNB

zeldzaam

N14.01, N14.03, N01.04

 

22

Bospaardenstaart

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

N14.01, N14.03, N01.04

 

23

Brede ereprijs

 

Vaatplanten

TNB

zeer zeldzaam

N11.01

 

24

Brede orchis

 

Vaatplanten

KW

zeldzaam

N10.02, N10.01

 

25

Brede waterpest

 

Vaatplanten

GE

vrij algemeen

N04.02, N01.03

 

26

bruin cypergras

 

Vaatplanten

TNB

zeldzaam

N02.01, N01.03

 

27

Dennenorchis

 

Vaatplanten

TNB

Zeer zeldzaam

N15.02, N01.04

 

28

Dennenwolfsklauw

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

N07.01, N15.02, N01.04

 

29

Doffe ereprijs

 

Vaatplanten

KW

zeldzaam

N12.05

 

30

Draadklaver

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N12.05

 

31

Draadrus

 

Vaatplanten

TNB

zeldzaam

N10.02, N10.01

 

32

Draadzegge

 

Vaatplanten

KW

vrij algemeen

N06.06, N05.01, N06.05, N01.03

 

33

Driekantige bies

 

Vaatplanten

BE

Zeldzaam

N02.01, N01.03

 

34

Drijvende egelskop

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

N06.05

 

35

Drijvende waterweegbree

 

Vaatplanten

KW

vrij algemeen

N04.02, N03.01, N06.05, N01.03, N01.04

Dv

36

Dubbelloof

 

Vaatplanten

GE

algemeen

N15.02, N14.03, N01.04

 

37

Duits viltkruid

 

Vaatplanten

TNB

vrij zeldzaam

N11.01, N12.05

 

38

Dwergbloem

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N06.04

 

39

Dwergrus

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N06.05

Dv

40

Echt lepelblad

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N05.01, N01.03

 

41

Echte guldenroede

 

Vaatplanten

KW

schaars

N15.02, N01.04

 

42

Heemst

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

N12.06

 

43

Karwij

 

Vaatplanten

BE

zeldzaam

N12.03

 

44

eenarig wollegras

 

Vaatplanten

KW

zeldzaam

N06.04, N06.03

 

45

Eenbes

 

Vaatplanten

TNB

zeldzaam

N14.01, N14.03, N01.04

 

46

Eironde leeuwenbek

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N12.05

 

47

Engels gras

 

Vaatplanten

KW

zeldzaam

N12.04

 

48

Fraai hertshooi

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N07.01, N15.02, N14.03, N01.04

 

49

Galigaan

 

Vaatplanten

KW

zeldzaam

N14.02, N05.01, N06.05, N01.04, N01.03

 

50

Gaspeldoorn

 

Vaatplanten

TNB

schaars

N07.01

 

51

Gegolfd fonteinkruid

 

Vaatplanten

GE

zeer zeldzaam

N03.01

 

52

Gele zegge

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

N10.01

 

53

Genadekruid

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N12.04, N05.01, N01.03

 

54

Gesteeld glaskroos

 

Vaatplanten

TNB

schaars

N06.05

 

55

Gestreepte klaver

 

Vaatplanten

KW

zeldzaam

N12.01, N11.01

 

56

Gevlekte orchis

 

Vaatplanten

GE

schaars

N06.04, N10.01

 

57

Gewone agrimonie

 

Vaatplanten

GE

schaars

N12.01, N12.03

 

58

Gewone vleugeltjesbloem s.l.

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

N11.01, N07.01

 

59

Glad biggenkruid

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N12.05

Az,M

60

Glanzige hoornbloem

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

N12.04

 

61

Goudhaver

 

Vaatplanten

TNB

schaars

N12.03, N12.01

 

62

Graslathyrus

 

Vaatplanten

TNB

zeer zeldzaam

N12.03, N12.01

 

63

Groene bermzegge

 

Vaatplanten

TNB

zeer zeldzaam

N11.01

 

64

Groenknolorchis

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N10.01

 

65

Grondster

 

Vaatplanten

KW

schaars

N06.04, N07.01

 

66

Groot bronkruid

 

Vaatplanten

TNB

zeer zeldzaam

N03.01, N01.04

 

67

Groot glaskruid

 

Vaatplanten

TNB

zeer zeldzaam

Ruderaal

 

68

Grote biesvaren

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N06.05

 

69

Grote bremraap

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N07.01, N11.01

 

70

Grote keverorchis

 

Vaatplanten

TNB

schaars

N17.01, N14.03, N12.01, N14.01, N01.04, N01.03

 

71

Grote leeuwenklauw

 

Vaatplanten

TNB

zeldzaam

N12.05

M

72

Grote tijm

 

Vaatplanten

TNB

zeldzaam

N11.01

 

73

Grote wolfsklauw

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N07.01

 

74

Heidekartelblad

 

Vaatplanten

KW

zeldzaam

N06.04, N10.01

 

75

Hondstarwegras

 

Vaatplanten

TNB

zeer zeldzaam

N14.01, N01.04, N01.03

 

76

Hondsviooltje

 

Vaatplanten

GE

schaars

N07.01, N11.01

 

77

Jeneverbes

 

Vaatplanten

GE

schaars

N07.02, N07.01

 

78

Kale vrouwenmantel

 

Vaatplanten

BE

zeldzaam

N10.02

 

79

Kamgras

 

Vaatplanten

GE

vrij algemeen

N12.02, N12.01

G,M,Dv

80

Karwijvarkenskervel

 

Vaatplanten

KW

zeldzaam

N12.04, N12.03, N12.01

 

81

Kattendoorn

 

Vaatplanten

GE

zeldzaam

N12.03, N12.01

 

82

Klavervreter

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

N12.03, N12.01

Ak,M

83

Klein blaasjeskruid

 

Vaatplanten

KW

Vrij zeldzaam

N06.06, N05.01, N01.03

 

84

Klein glidkruid

 

Vaatplanten

BE

zeldzaam

N14.01, N06.04, N10.01, N01.04

 

85

Klein nimfkruid

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N03.01, N01.04

 

86

Klein sterrenkroos

 

Vaatplanten

GE

zeer zeldzaam

N02.01, N01.03

 

87

Klein warkruid

 

Vaatplanten

KW

vrij zeldzaam

N07.01

 

88

Kleine biesvaren

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N06.05

 

89

Kleine kattenstaart

 

Vaatplanten

GE

zeer zeldzaam

N02.01, N01.03

 

90

Kleine pimpernel

 

Vaatplanten

TNB

zeldzaam

N11.01

 

91

Kleine ratelaar

 

Vaatplanten

GE

schaars

N12.03, N12.01

 

92

Kleine ruit

 

Vaatplanten

TNB

zeer zeldzaam

N11.01

 

93

kleine rupsklaver

 

Vaatplanten

TNB

zeer zeldzaam

N11.01

 

94

Kleine steentijm

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N11.01

 

95

Kleine valeriaan

 

Vaatplanten

KW

zeldzaam

N10.02, N10.01

 

96

Kleine veenbes

 

Vaatplanten

TNB

zeldzaam

N06.06, N06.04, N06.03

 

97

Kleine wolfsmelk

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

N12.05

Ak

98

Kleinste egelskop

 

Vaatplanten

BE

zeldzaam

N06.05

 

99

Klimopklokje

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N06.04

 

100

Klimopwaterranonkel

 

Vaatplanten

KW

schaars

N03.01

 

101

Klokjesgentiaan

 

Vaatplanten

GE

schaars

N06.01, N06.04, N10.01

 

102

Kluwenklokje

 

Vaatplanten

EB

zeer zeldzaam

N12.03, N12.01

 

103

Knikkend nagelkruid

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

N14.03

 

104

Knolsteenbreek

 

Vaatplanten

BE

zeldzaam

N10.01, N12.03

Dv

105

Knopig doornzaad

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

N12.01

 

106

Koprus

 

Vaatplanten

EB

zeer zeldzaam

N10.01

Dv

107

Korenbloem

 

Vaatplanten

GE

vrij algemeen

N12.05

Az,Dv,M

108

Korensla

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N12.05

Az,Dv,M

109

Krabbenscheer

 

Vaatplanten

GE

zeldzaam

N04.02, N04.01, N01.03

Lv

110

Kranskarwei

 

Vaatplanten

EB

zeer zeldzaam

N10.01

 

111

Kruipbrem

 

Vaatplanten

KW

vrij algemeen

N07.01, N11.01

 

112

Kruipend moerasscherm

 

Vaatplanten

EB

zeer zeldzaam

N12.04

Dv

113

Kruipende moerasweegbree

 

Vaatplanten

KW

zeldzaam

N06.05, N10.01

 

114

Kruisbladwalstro

 

Vaatplanten

KW

zeldzaam

N11.01

 

115

Kwelderzegge

 

Vaatplanten

TNB

zeer zeldzaam

N12.04

 

116

Lange ereprijs

 

Vaatplanten

TNB

schaars

N05.01, N01.03

 

117

Langstekelige distel

 

Vaatplanten

GE

zeer zeldzaam

N02.01, N01.03

 

118

Langstengelig fonteinkruid

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N02.01, N04.02, N01.03

Lv

119

Lavendelhei

 

Vaatplanten

KW

zeldzaam

N06.06, N06.01, N06.03

 

120

Liggende ereprijs

 

Vaatplanten

EB

afwezig

N12.03, N12.01, N11.01

 

121

Liggende vleugeltjesbloem

 

Vaatplanten

KW

zeldzaam

N07.01, N10.01

 

122

Loos blaasjeskruid

 

Vaatplanten

TNB

schaars

N04.02, N01.03

 

123

Maasraket

 

Vaatplanten

TNB

zeer zeldzaam

N02.01, N01.03

 

124

Melkviooltje

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N10.02, N10.01

 

125

Moerasbasterdwederik

 

Vaatplanten

GE

schaars

N10.02, N05.01, N01.03

 

126

Moerashertshooi

 

Vaatplanten

KW

vrij algemeen

N06.05

 

127

Moeraskartelblad

 

Vaatplanten

KW

zeldzaam

N06.01, N10.02, N10.01

 

128

Moerassmele

 

Vaatplanten

EB

zeer zeldzaam

N06.05, N06.04

 

129

Moerasstreepzaad

 

Vaatplanten

TNB

zeldzaam

N10.02, N14.01, N10.01, N01.04

 

130

Moeraswespenorchis

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

N10.01, N12.04

 

131

Moeraswolfsmelk

 

Vaatplanten

KW

zeldzaam

N05.01, N01.03

 

132

Moesdistel

 

Vaatplanten

TNB

zeldzaam

N10.02, N10.01

 

133

Moeslook

 

Vaatplanten

KW

zeldzaam

N12.03, N12.01

 

134

Muurbloem

 

Vaatplanten

EB

zeer zeldzaam

Ruderaal

 

135

Muurhavikskruid

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

Ruderaal

 

136

Naakte lathyrus

 

Vaatplanten

EB

zeer zeldzaam

N12.05

 

137

Oeverkruid

 

Vaatplanten

KW

schaars

N06.05

 

138

Ondergedoken moerasscherm

 

Vaatplanten

BE

schaars

N06.05

 

139

Ongelijkbladig fonteinkruid

 

Vaatplanten

KW

zeldzaam

N03.01, N04.02, N06.05, N01.04, N01.03

Lv

140

Oosterse morgenster

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

N12.03, N12.01

 

141

Overblijvende hardbloem

 

Vaatplanten

EB

zeer zeldzaam

N11.01

 

142

Paarbladig fonteinkruid

 

Vaatplanten

TNB

zeldzaam

N04.02, N02.01, N01.03

Lv,Ak,G

143

Parnassia

 

Vaatplanten

KW

Zeldzaam

N10.01, N12.04

Lv,Ak,G

144

Pilvaren

 

Vaatplanten

TNB

vrij zeldzaam

N06.05

 

145

Plat fonteinkruid

 

Vaatplanten

KW

zeldzaam

N02.01, N03.01, N04.02, N01.04, N01.03

 

146

Rapunzelklokje

 

Vaatplanten

KW

zeldzaam

N12.03, N12.01, N11.01

G,M

147

Rechte driehoeksvaren

 

Vaatplanten

GE

zeer zeldzaam

N14.03, N01.04

 

148

Rijstgras

 

Vaatplanten

KW

zeldzaam

N05.01, N01.03

 

149

Rode ogentroost

 

Vaatplanten

GE

algemeen

N12.04, N10.02

 

150

Ronde zegge

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N10.01

 

151

Ronde zonnedauw

 

Vaatplanten

GE

schaars

N06.01, N06.04, N06.06

 

152

Rozetsteenkers

 

Vaatplanten

TNB

zeldzaam

N11.01, Ruderaal

 

153

Ruige anjer

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

N12.03, N12.01, N11.01

 

154

Ruige leeuwentand

 

Vaatplanten

KW

zeldzaam

N02.01, N12.04, N01.03

 

155

Ruige weegbree

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

N12.03, N12.01

 

156

Selderij

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

N05.01, N12.04, N01.03

 

157

Sierlijke vetmuur

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

N12.04

 

158

Slijkzegge

 

Vaatplanten

VN

afwezig

N06.06

 

159

Slofhak

 

Vaatplanten

KW

schaars

N12.05, N11.01

 

160

Snavelruppia

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

N04.04

 

161

Spaanse ruiter

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

N06.04, N10.01

 

162

Spiesleeuwenbek

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

N12.05

Ak,M

163

Spindotterbloem

 

Vaatplanten

TNB

zeer zeldzaam

N05.01, N14.01, N01.03

 

164

Spiraalruppia

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N04.04

 

165

Spits fonteinkruid

 

Vaatplanten

KW

zeldzaam

N04.02, N01.03

Lv

166

Spits havikkruid

 

Vaatplanten

EB

zeer zeldzaam

N11.01

 

167

Steenanjer

 

Vaatplanten

KW

schaars

N11.01

 

168

Stekelbrem

 

Vaatplanten

GE

algemeen

N06.04, N07.01

 

169

Stijf vergeet-mij-nietje

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

N12.05

 

170

Stijve moerasweegbree

 

Vaatplanten

BE

zeldzaam

N06.05

 

171

Stinkende kamille

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N12.05

Ak,M

172

Stippelvaren

 

Vaatplanten

TNB

zeldzaam

N15.02, N01.04

 

173

Stippelzegge

 

Vaatplanten

GE

zeer zeldzaam

N11.01

 

174

Stomp fonteinkruid

 

Vaatplanten

KW

schaars

N04.02, N01.03

 

175

Strandbiet

 

Vaatplanten

TNB

zeer zeldzaam

N11.01

 

176

Teer guichelheil

 

Vaatplanten

TNB

zeldzaam

N06.05, N10.01

 

177

Teer vederkruid

 

Vaatplanten

KW

zeldzaam

N03.01, N06.05, N04.02, N01.04, N01.03

 

178

Tripmadam

 

Vaatplanten

KW

zeldzaam

N12.01, N11.01

 

179

Trosdravik

 

Vaatplanten

KW

zeldzaam

N10.02

 

180

Valse kamille

 

Vaatplanten

KW

schaars

N12.05

 

181

veenbies

 

Vaatplanten

KW

vrij zeldzaam

N06.04, N06.01

 

182

Veenbloembies

 

Vaatplanten

EB

zeer zeldzaam

N06.06

 

183

Veenmosorchis

 

Vaatplanten

EB

Zeer zeldzaam

N06.06, N06.01

 

184

Veenreukgras

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

N10.01, N10.02

 

185

Veldgerst

 

Vaatplanten

TNB

zeldzaam

N10.01, N10.02

Ak,G,M

186

Veldsalie

 

Vaatplanten

KW

zeldzaam

N12.03, N12.01, N11.01

 

187

Verfbrem

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N07.01, N11.01

 

188

Vetblad

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N10.01, N06.05

 

189

Vleeskleurige orchis

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

N06.01, N05.01, N10.02, N10.01, N01.03

 

190

Vlottende bies

 

Vaatplanten

KW

vrij algemeen

N03.01, N06.05, N01.04

 

191

Vlottende waterranonkel

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N03.01, N01.04

 

192

Vlozegge

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N10.01

 

193

Voorjaarszegge

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

N11.01

 

194

Voszegge

 

Vaatplanten

TNB

zeldzaam

N12.04, N05.01, N12.03, N01.03

 

195

Waterdrieblad

 

Vaatplanten

GE

vrij algemeen

N14.02, N06.01, N05.01, N10.01, N01.04, N01.03

 

196

Waterlepeltje

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N06.05, N05.01, N01.03

 

197

Waterlobelia

 

Vaatplanten

EB

zeer zeldzaam

N06.05

 

198

Weidekervel

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

N10.02, N10.01

 

199

Welriekende nachtorchis

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N06.01, N06.04, N10.01

 

200

Wijdbloeiende rus

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N06.04, N10.01

Dv

201

Wilde averuit

 

Vaatplanten

EB

zeer zeldzaam

N12.01, N11.01

G,M

202

Wilde gagel

 

Vaatplanten

GE

vrij algemeen

N14.02, N06.01, N06.04, N01.04, N01.03

 

203

Wilde ridderspoor

 

Vaatplanten

EB

zeer zeldzaam

N12.05

Az,M

204

Wilde/ Grote? tijm

 

Vaatplanten

TNB

vrij zeldzaam

N11.02, N12.01

 

205

Witte rapunzel

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N14.01, N14.03

 

206

Witte snavelbies

 

Vaatplanten

KW

vrij zeldzaam

N06.06, N06.04, N06.03

 

207

Witte waterranonkel

 

Vaatplanten

BE

zeldzaam

N06.05

 

208

Wondklaver

 

Vaatplanten

TNB

zeer zeldzaam

N11.01

 

209

Zacht loogkruid

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

N11.01

 

210

Zandwolfsmelk

 

Vaatplanten

EB

zeer zeldzaam

N12.01, N11.01

 

211

Zeealsem

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

N12.04

 

212

Zeegerst

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N12.04

 

213

Zeerus

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

N12.04

 

214

Zeeweegbree

 

Vaatplanten

KW

zeer zeldzaam

N12.04

 

215

Zeewinde

 

Vaatplanten

TNB

zeer zeldzaam

N12.01

 

216

Zilt torkruid

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N05.01, N12.04, N01.03

 

217

Zwartblauwe rapunzel

 

Vaatplanten

BE

zeer zeldzaam

N10.02, N14.01, N14.03

 

218

Zwartsteel

 

Vaatplanten

TNB

schaars

Ruderaal

 

219

Sikkel klaver

 

Vaatplanten

KW

Zeldzaam

N12.03, N02.01, N01.03

 

220

Waterscheerling

 

Vaatplanten

KW

zeldzaam

N05.02, N05.01, N01.03

 

221

Slanke sleutelbloem

 

Vaatplanten

TNB

Vrij zeldzaam

N17.01, N14.01, N12.03, N14.03

Dv,

222

Baardman

 

Vogels

TNB

Zeldzaam

N05.01, N05.02, N01.03

 

223

Blauwborst

 

Vogels

TNB

Vrij zeldzaam

N05.01, N05.02, N06.01, N12.06, N06.03, N01.03

 

224

Blauwe kiekendief

 

Vogels

GE

zeer zeldzaam

N09.01, N05.01, N05.02, N01.03

 

225

Bontbekplevier

 

Vogels

KW

zeer zeldzaam

N04.04, N09.01

 

226

Bonte vliegenvanger

 

Vogels

TNB

schaars

N14.01, N 14.03, N15.02, N17.03, N01.04, N01.03

 

227

Boomleeuwerik

 

Vogels

TNB

schaars

N07.01, N07.02

 

228

Brilduiker

 

Vogels

GE

zeer zeldzaam

N04.02, N04.04, N01.03

 

229

Bruine kiekendief

 

Vogels

TNB

zeldzaam

N05.01, N05.02, N04.04, N01.03

 

230

Dodaars

 

Vogels

TNB

schaars

N04.04, N06.05, N06,06

 

231

Draaihals

 

Vogels

EB

zeer zeldzaam

N07.01, N07.02

 

232

Dwergstern

 

Vogels

KW

zeer zeldzaam

N04.04, N09.01

 

233

Geelgors

 

Vogels

TNB

schaars

N07.01, N17.02, N16.01

Az,Dv,M

234

Gele kwikstaart

 

Vogels

GE

vrij algemeen

N13.01, N12.05

G,Ak,Az

235

Geoorde fuut

 

Vogels

TNB

zeldzaam

N04.04, N06.05, N06.06

 

236

glanskop

 

Vogels

TNB

Zeldzaam

N14.01, N14.03

 

237

Graspieper

 

Vogels

GE

algemeen

N06.04, N13.01, N07.01, N09.01

Lv,G,Ak,Az

238

Grauwe klauwier

 

Vogels

BE

zeer zeldzaam

N06.04, N07.01, N06.03

M

239

Groene specht

 

Vogels

KW

vrij algemeen

N14.03, N17.03, N15.02, N16.01, N16.02, N01.03

 

240

grote gele kwikstaart

 

Vogels

TNB

Schaars

N03.01

 

241

Grote karekiet

 

Vogels

BE

zeer zeldzaam

N05.01, N05.02, N01.03

 

242

Grutto

 

Vogels

GE

zeldzaam

N12.04, N13.01

G,(Az),(Lv)

243

Houtsnip

 

Vogels

TNB

Zeldzaam

N14.02, N15.02, N14.01, N01.04, N01.03

 

244

Huiszwaluw

 

Vogels

GE

vrij algemeen

Agrarisch

Lv,G,Ak,Az,Dv

245

Ijsvogel

 

Vogels

TNB

schaars

N03.01, N04.01, N14.01, N01.04, N01.03

 

246

Kemphaan

 

Vogels

EB

afwezig

N10.01, N10.02, N13.01

 

247

Kerkuil

 

Vogels

KW

schaars

Agrarisch

Lv,G,Ak,Az,Dv

248

Kievit

 

Vogels

TNB

algemeen

N12.05, N13.01, N13.02, Agrarisch

G,Ak,Az

249

klapekster

 

Vogels

EB

Schaars

N07.01, N07.02, N06.03, N06.04

 

250

Kleine bonte specht

 

Vogels

TNB

Schaars

N14.01, N14.02, N14.03, N17.03, N15.02, N01.04, N01.03

 

251

Kleine plevier

 

Vogels

TNB

vrij algemeen

N09.01, N04.04

 

252

Kleine zilverreiger

 

Vogels

GE

afwezig

N14.01, N14.03, N04.04, N01.04, N01.03

 

253

Kleine zwaan

 

Vogels

NB

Schaars

N13.02

Ak,G

254

Kluut

 

Vogels

TNB

zeer zeldzaam

N09.01, N12.04, N04.04

 

255

Kneu

 

Vogels

GE

algemeen

N12.06, N13.03

G,Ak,Az

256

Korhoen

 

Vogels

EB

afwezig

N07.01, N07.02, N06.04

 

257

Kraanvogel

 

Vogels

TNB

zeer zeldzaam

N06.03, N14.01, N01.04, N01.03

Az

258

Kuifduiker

 

Vogels

TNB

zeer zeldzaam

N04.04

 

259

Kwak

 

Vogels

VNW

zeer zeldzaam

N14.01, N05.01, N01.04, N01.03

 

260

Kwartel

 

Vogels

TNB

Schaars

N12.05, N13.01, N10.02

 

261

Kwartelkoning

 

Vogels

KW

zeer zeldzaam

N10.01, N10.02, N12.04

 

262

Lepelaar

 

Vogels

TNB

zeldzaam

N09.01, N04.04, N05.01, N01.03

 

263

Matkop

 

Vogels

GE

vrij algemeen

N14.02, N16.02, N16.01, N14.01, N01.04, N01.03

 

264

middelste bonte specht

 

Vogels

TNB

vrij algemeen

N14.03, N17.03, N15.02, N01.04

 

265

Nachtegaal

 

Vogels

KW

zeldzaam

N14.01, N12.06, N17.01, N14.02, N14.03, N16.02, N01.04, N01.03

 

266

Nachtzwaluw

 

Vogels

KW

zeldzaam

N06.04, N07.01, N07.02

 

267

Noordse stern

 

Vogels

TNB

zeer zeldzaam

N09.01, N04.04

 

268

Oehoe

 

Vogels

TNB

Zeldzaam

N14.03, N15.02, N01.04

 

269

Oeverzwaluw

 

Vogels

TNB

Vrij algemeen

N04.02, N04.04, N01.03

G,Az,(Ak,Av)

270

Paapje

 

Vogels

BE

zeer zeldzaam

N06.04, N10.01, N10.02

 

271

Patrijs

 

Vogels

KW

schaars

N12.05, N13.01

G,Ak,Az

272

Pijlstaart

 

Vogels

BE

zeer zeldzaam

N04.04

 

273

Porseleinhoen

 

Vogels

KW

zeer zeldzaam

N05.01, N10.02, N13.01, N01.03

 

274

Purperreiger

 

Vogels

BE

zeer zeldzaam

N05.01, N14.01, N01.04, N01.03

 

275

Raaf

 

Vogels

GE

Schaars

N15.02, N16.01, N14.03, N16.02, N01.04

 

276

Ransuil

 

Vogels

KW

schaars

N14.03, N15,02, N16.01, N01.04

Dv,M

277

Rietzanger

 

Vogels

TNB

Schaars

N05.01, N05.02, N01.03

 

278

Rode wouw

 

Vogels

TNB

Schaars

N14.03, N15.02, N14.01, N01.04

 

279

Roek

 

Vogels

TNB

Schaars

Agrarisch

Az,Dv,(G)

280

Roerdomp

 

Vogels

BE

zeer zeldzaam

N05.01, N05.02, N14.01, N01.03

 

281

Roodborsttapuit

 

Vogels

TNB

vrij algemeen

N06.04, N07.01, N12.06, N13.01, N13.02, N06.03

G,Az

282

scholekster

 

Vogels

TNB

Schaars

N09.01, N04.04

G,Ak,Az

283

Slobeend

 

Vogels

KW

schaars

N13.01, N04.04, N04.02, N01.03

Lv,G

284

Snor

 

Vogels

KW

zeer zeldzaam

N05.01, N05.02, N01.03

 

285

Spotvogel

 

Vogels

GE

Vrij algemeen

N17.01, N13.01, N14.03, N14.01, N01.04, N01.03

Dv,M

286

Steenuil

 

Vogels

KW

vrij algemeen

Agrarisch

Lv,G,Ak,Az,Dv,M

287

Steltkluut

 

Vogels

GE

zeer zeldzaam

N04.04, N09.01

 

288

Strandplevier

 

Vogels

BE

zeer zeldzaam

N04.04, N09.01

 

289

Taigarietgans

 

Vogels

TNB

Zeldzaam

Agrarisch

 

290

Tapuit

 

Vogels

BE

zeer zeldzaam

N07.02, N07.01

 

291

Tureluur

 

Vogels

GE

zeldzaam

N10.01, N10.02, N09.01, N13.01, N12.04, N04.04

G

292

Veldleeuwerik

 

Vogels

GE

algemeen

N06.04, N07.01, N13.01, N12.05

G,Ak,Az

293

Velduil

 

Vogels

EB

zeer zeldzaam

N09.01, N04.04

 

294

Visarend

 

Vogels

TNB

afwezig

N04.04, N14.01, zoetwater getijdegebied, N01.03

 

295

Visdief

 

Vogels

KW

zeldzaam

N09.01, N04.04, N05.01, N01.03

 

296

Waterral

 

Vogels

TNB

zeldzaam

N05.01, N05.02, N01.03

 

297

Watersnip

 

Vogels

BE

zeldzaam

N10.01, N10.02, N13.01, N05.01, N01.03

Lv,G

298

Wespendief

 

Vogels

TNB

schaars

N15.02, N14.03, N14.01, N01.04, N01.04, N01.03

 

299

Wielewaal

 

Vogels

KW

Schaars

N14.01, N14.02, N14.03, N17.03, N15.02, N16.02, N01.04, N01.03

 

300

Wintertaling

 

Vogels

KW

schaars

N13.01, N05.01, N06.05, N06.06, N04.02, N01.03

 

301

Woudaap

 

Vogels

EB

zeer zeldzaam

N05.01, N05.02, N04.02, N01.03

 

302

Wulp

 

Vogels

TNB

schaars

N06.04, N07.01, N13.01

G,Ak,Az

303

Zeearend

 

Vogels

TNB

zeer zeldzaam

N14.01, N04.04, N01.03

 

304

Zomertaling

 

Vogels

KW

zeldzaam

N13.01, N05.01, N03.01

 

305

Zomertortel

 

Vogels

KW

schaars

N14.01, N14.03, N15.02, N01.04, N01.03

Dv,M

306

Zwarte specht

 

Vogels

TNB

vrij algemeen

N14.03, N17.03, N15.02, N16.01, N01.04

 

307

Zwarte stern

 

Vogels

BE

zeer zeldzaam

N06.03, N06.06, N05.01, N01.03

Lv

308

Zwarte wouw

 

Vogels

TNB

zeldzaam

N14.01, N01.03, N04.04, N01.04, N01.03

 

309

Zwartkopmeeuw

 

Vogels

TNB

zeer zeldzaam

N06.05, N06.06, N04.04, N09.01

 

310

Boerenzwaluw

 

Vogels

GE

algemeen

Agrarisch

Lv,G,Ak,Az,Dv

311

Grote lijster

 

Vogels

TNB

zeldzaam

N14.01, N14.03, N15.02, N16.01, N16.02, N17.03, N01.04, N01.03

Dv,M

312

Houtduif

 

Vogels

TNB

algemeen

N14.01, N14.03, N15.02, N16.01, N16.02, N17.03, N01.04, N01.03

Az,Dv,M

313

Braamsluiper

 

Vogels

TNB

zeer zeldzaam

N10.02, N12.02, N13.01

M,Dv

314

Torenvalk

 

Vogels

TNB

schaars

N06.04, N07.01, N07.02

Lv,G,Ak,Az,Dv,M

315

Gekraagde roodstaart

 

Vogels

TNB

Vrij algemeen

N16.01, N07.01, N07.02

M,Dv

316

Ringmus

 

Vogels

GE

algemeen

Agrarisch

Az,Dv,M

317

Rotgans

 

Vogels

NB

zeer zeldzaam

N09.01, N04.04

Ak

318

Spreeuw

 

Vogels

TNB

Algemeen

N14.01, N14.03, N15.02, N17.03, N01.04, N01.03

Lv

319

Ruigpootbuizerd

 

Vogels

NB

zeer zeldzaam

N13.01, N13.02

G

320

Barbeel

 

Vissen

KW

zeer zeldzaam

N03.01, N02.01

 

321

Beekforel

 

Vissen

BE

zeer zeldzaam

N03.01, N04.01

 

322

Beekprik

 

Vissen

BE

zeer zeldzaam

N03.01, N04.01

 

323

Bittervoorn

 

Vissen

TNB

schaars

N04.01, N04.02, N04.04, N02.01, N01.04, N01.03, N03.01

Lv,G,Ak

324

Elft

 

Vissen

TNB

afwezig

N02.01, N04.04, N01.03

 

325

Elrits

 

Vissen

GE

afwezig

N03.01, N02.01, N01.03

 

326

Fint

 

Vissen

VN

afwezig

N02.01, N04.04, N01.03

 

327

Grote modderkruiper

 

Vissen

KW

zeer zeldzaam

N04.02, N04.04, N02.01, N01.04, N01.03, N03.01

Lv,Ak,G

328

Kleine modderkruiper

 

Vissen

TNB

vrij algemeen

N04.01, N04.02, N04.04, N02.01, N01.04, N01.03, N03.01

Lv,G,Ak

329

Kopvoorn

 

Vissen

KW

zeldzaam

N03.01, N02.01, N01.04, N01.03

 

330

Kroeskarper

 

Vissen

KW

zeldzaam

N04.02, N04.04, N02.01, N01.04, N01.03

Lv,G,Ak

331

Kwabaal

 

Vissen

EB

zeer zeldzaam

N04.01, N04.02, N03.01, N02.01, N04.04, N01.04, N01.03

 

332

Rivierdonderpad

 

Vissen

KW

zeldzaam

N04.01, N04.02, N03.01, N02.01, N04.04, N01.04

 

333

Riviergrondel

 

Vissen

TNB

vrij algemeen

N04.01, N04.02, N03.01, N02.01, N04.04, N01.04, N01.03

 

334

Rivierprik

 

Vissen

GE

zeer zeldzaam

N02.01, N04.04, N01.03

 

335

Serpeling

 

Vissen

KW

zeer zeldzaam

N03.01, N02.01, N01.04, N01.03

 

336

Sneep

 

Vissen

KW

zeer zeldzaam

N02.01, N01.03

 

337

Vetje

 

Vissen

TNB

schaars

N04.01, N04.02, N04.04, N02.01, N01.04, N01.03

 

338

Zalm

 

Vissen

TNB

afwezig

N02.01, N04.04, N01.04, N01.03

 

339

Zeeprik

 

Vissen

GE

zeer zeldzaam

N02.01, N04.04, N01.03

 

340

Houting

 

Vissen

GE

Zeldzaam

N02.01, N04.04, N01.03

 

341

Diklipharder

 

Vissen

NB

zeer zeldzaam

N02.01, N01.03

 

342

Paling

 

Vissen

TNB

Vrij zeldzaam

N02.01, N04.04, N01.04, N01.03, N03.01

 

343

Spiering

 

Vissen

KW

zeer zeldzaam

N02.01, N04.04, N01.03

 

344

Atlantische Steur

 

Vissen

VN

Zeldzaam

N02.01

 

345

Gestippelde alver

 

Vissen

KW

Afwezig

N02.01

 

346

Alver

 

Vissen

KW

Vrij zeldzaam

N02.01, N04.04, N01.04, N01.03, N03.01

 

347

Bont dikkopje

 

Dagvlinders

KW

Vrij zeldzaam

N11.01, N12.01, N12.02

Dv

348

Bruin blauwtje

 

Dagvlinders

GE

Vrij algemeen

N11.01, N12.01

 

349

Bruine eikenpage

 

Dagvlinders

BE

zeldzaam

N15.02

Dv,Az

350

Bruine vuurvlinder

 

Dagvlinders

KW

Zeer zeldzaam

N11.01

 

351

Donker pimpernelblauwtje

 

Dagvlinders

EB

Zeer zeldzaam

N10.01

 

352

Gentiaanblauwtje

 

Dagvlinders

BE

Zeldzaam

N06.04, N10.01

 

353

Grote weerschijnvlinder

 

Dagvlinders

EB

zeer zeldzaam

N14.01

 

354

Heideblauwtje

 

Dagvlinders

GE

Vrij algemeen

N06.04, N07.01

 

355

Heivlinder

 

Dagvlinders

GE

Vrij zeldzaam

N07.01, N07.02

 

356

Kleine ijsvogelvlinder

 

Dagvlinders

BE

Zeldzaam

N07.01, N11.01

 

357

Kommavlinder

 

Dagvlinders

BE

zeldzaam

N11.01, N07.01

 

358

Pimpernelblauwtje

 

Dagvlinders

EB

zeer zeldzaam

N10.01

 

359

Sleedoornpage

 

Dagvlinders

BE

zeer zeldzaam

Ruderaal

M

360

Spiegeldikkopje

 

Dagvlinders

BE

zeer zeldzaam

N06.03, N14.01

 

361

Grote parelmoervlinder

 

Dagvlinders

EB

Zeer zeldzaam

N10.01

 

363

Iepenpage

 

Dagvlinders

EB

Zeer zeldzaam

N14.01, Ruderaal

 

364

Argusvlinder

 

Dagvlinders

TNB

Vrij zeldzaam

N10.02, N11.01, N12.01, N12.05

Ak,

365

Groene glazenmaker

 

Libellen

KW

afwezig

N04.01, N03.01, N01.04

 

366

Bandheidelibel

 

Libellen

TNB

schaars

N03.01

 

367

Bosbeekjuffer

 

Libellen

BE

schaars

N03.01, N01.04

 

368

Bruine korenbout

 

Libellen

TNB

schaars

N05.01, N05.02, N04.01, N04.02, N01.03, N01.04, N03.01

 

369

Plasrombout

 

Libellen

TNB

schaars

N04.01, N04.02, N01.03, N01.04

 

370

Venglazenmaker

 

Libellen

KW

schaars

N06.06, N06.03, N01.04

 

371

Venwitsnuitlibel

 

Libellen

KW

vrij algemeen

N06.06, N06.03, N01.04

 

372

Vroege glazenmaker

 

Libellen

TNB

vrij algemeen

N05.01, N05.02, N06.05, N03.01, N04.01, N04.02, N01.03, N01.04

 

373

Gaffellibel

 

Libellen

BE

zeer zeldzaam

N02.01, N01.03

 

374

Gevlekte glanslibel

 

Libellen

BE

zeer zeldzaam

N05.01, N05.02, N01.04, N01.03, N14.01

 

375

Gewone bronlibel

 

Libellen

BE

zeer zeldzaam

N03.01

 

376

Hoogveenglanslibel

 

Libellen

EB

zeer zeldzaam

N06.03

 

377

Kempense heidelibel

 

Libellen

EB

zeer zeldzaam

N06.05, N01.04

 

379

Rivierrombout

 

Libellen

TNB

zeer zeldzaam

N02.01, N03.01

 

380

Speerwaterjuffer

 

Libellen

EB

zeer zeldzaam

N06.05, N01.04

 

381

Zuidelijke oeverlibel

 

Libellen

GE

zeer zeldzaam

N03.01

 

382

Beekoeverlibel

 

Libellen

TNB

zeldzaam

N03.01

 

383

Beekrombout

 

Libellen

BE

zeldzaam

N02.01, N03.01, N01.03, N01.04

 

384

Gevlekte witsnuitlibel

 

Libellen

KW

zeldzaam

N06.05, N04.01, N04.02, N05.01, N05.02, N01.04

 

385

Tengere pantser juffer

 

Libellen

TNB

vrij algemeen

N06.03, N06.06, N01.04

 

386

Bruine winterjuffer

 

Libellen

TNB

Algemeen

N06.05, N01.04, N01.03

 

387

Glassnijder

 

Libellen

TNB

Algemeen

N06.05, N05.01, N05.02, N01.03, N01.04

 

388

Blauwvleugelsprinkhaan

 

Sprinkhanen & krekels

TNB

zeldzaam

N07.02

 

389

Moerassprinkhaan

 

Sprinkhanen & krekels

TNB

vrij algemeen

N10.01, N10.02, N06.04

 

390

Schavertje

 

Sprinkhanen & krekels

TNB

zeer zeldzaam

N07.01

 

391

Veenmol

 

Sprinkhanen & krekels

TNB

zeer zeldzaam

N06.03

 

392

Veldkrekel

 

Sprinkhanen & krekels

KW

zeldzaam

N07.01

 

393

Wrattenbijter

 

Sprinkhanen & krekels

EB

verdwenen

N07.01

 

394

Zompsprinkhaan

 

Sprinkhanen & krekels

KW

zeer zeldzaam

N10.01, N10.02, N06.04

 

395

Wekkertje

 

Sprinkhanen & krekels

TNB

Zeer zeldzaam

N10.01, N10.02

 

396

Baardvleermuis

 

Vleermuis

TNB

Schaars

N04.02, N02.01, N15.02, N14.03, N01.03, N01.04

 

397

Bosvleermuis

 

Vleermuis

TNB

Zeer Zeldzaam

N15.02, N14.03, N01.04

 

398

Gewone grootoorvleermuis

 

Vleermuis

TNB

Vrij algemeen

N15.02, N14.03, N01.04

 

399

Franjestaart

 

Vleermuis

TNB

zeldzaam

N15.02, N14.03, N01.04

 

400

Gewone dwergvleermuis

 

Vleermuis

TNB

Algemeen

 

 

401

Grijze grootoorvleermuis

 

Vleermuis

KW

zeer zeldzaam

N12.02, N12.05

 

402

Ingekorven vleermuis

 

Vleermuis

KW

Zeer zeldzaam

 

 

403

Laatvlieger

 

Vleermuis

KW

vrij algemeen

N17.03

 

404

Meervleermuis

 

Vleermuis

TNB

schaars

N04.02, N12.05, N12.02, N01.03

 

406

Rosse vleermuis

 

Vleermuis

KW

vrij algemeen

N15.02, N14.03, N01.04

 

407

ruige dwergvleermuis

 

Vleermuis

TNB

Vrij algemeen

N15.02, N14.03, N01.04

 

408

tweekleurige vleermuis

 

Vleermuis

GE

Zeer zeldzaam

 

 

409

Watervleermuis

 

Vleermuis

TNB

Algemeen

N15.02, N14.03, N01.04

 

410

Bever

 

Zoogdieren

GE

zeldzaam

N02.01, N03.01, N05.01, N04.02, N01.03, N01.04

 

411

Boommarter

 

Zoogdieren

KW

zeer zeldzaam

N15.02, N16.01, N14.03, N01.04

 

412

Bunzing

 

Zoogdieren

OG

schaars

Agrarisch/natuurlijke overgangen

Lv,G,Ak,Az,Dv,M

413

Das

 

Zoogdieren

TNB

zeldzaam

Agrarisch/natuurlijke overgangen

Az,Dv,M

414

Dwergmuis

 

Zoogdieren

TNB

schaars

N05.02, N12.06, N12.05

 

415

Edelhert

 

Zoogdieren

TNB

zeer zeldzaam

N06.04, N07.01, N15.02, N14.03, N01.04

 

416

Hermelijn

 

Zoogdieren

GE

zeldzaam

Agrarisch/natuurlijke overgangen

Lv,G,Ak,Az,Dv,M

417

Lynx

 

Zoogdieren

VN

afwezig

N15.02

 

418

Noordse woelmuis

 

Zoogdieren

KW

afwezig

N05.01, N05.02, N01.03

 

419

Ondergrondse woelmuis

 

Zoogdieren

OG

schaars

N12.01, N12.03, N12.05

Dv,M

420

Otter

 

Zoogdieren

VN

zeer zeldzaam

N03.01, N05.01, N01.03, N01.04

 

421

Steenmarter

 

Zoogdieren

TNB

Schaars

Ruderaal

 

422

Waterspitsmuis

 

Zoogdieren

KW

zeldzaam

N02.01, N03.01, N01.03, N01.04

Lv,G,Ak,Dv,M

423

Wezel

 

Zoogdieren

GE

zeldzaam

N11.01, N12.01, N12.05, N12.06, N15.02, N01.04

Lv,G,Ak,Az,Dv,M

424

Wild zwijn

 

Zoogdieren

TNB

zeldzaam

N15.02, N14.03, N01.04

 

425

Wilde kat

 

Zoogdieren

VN

zeer zeldzaam

N06.04, N07.01, N15.02, N16.01, N01.04

 

426

Wisent

 

Zoogdieren

TNB

Zeldzaam

N15.02, N07.01, N12.01, N14.03, N01.04

 

427

Boomkikker

 

Amfibieën

BE

zeldzaam

N10.01, N10.02, L01.01, N01.04

Dv,M

428

Knoflookpad

 

Amfibieën

BE

zeer zeldzaam

N12.05, N10.02, L01.01, N01.04

 

429

Rugstreeppad

 

Amfibieën

GE

schaars

N12.03, N01.04, N12.04, N01.04

Lv,G,Ak

430

Kamsalamander

 

Amfibieën

KW

schaars

N06.05, N15.02, L01.01, N01.04

Dv,M

431

Vinpootsalamander

 

Amfibieën

KW

vrij algemeen

N06.06, N06.05

M

433

Heikikker

 

Amfibieën

TNB

vrij algemeen

N06.06, N06.04, N06.03, N06.01

 

434

Poelkikker

 

Amfibieën

TNB

schaars

N06.05, N06.06

Dv,M

435

Alpenwatersalamander

 

Amfibieën

TNB

Algemeen

N14.03, N14.01, L01.01, N01.04

Dv,M

436

Kleine watersalamander

 

Amfibieën

TNB

Algemeen

N14.03, L01.01, N06.04, N01.04

 

437

Gladde slang

 

Reptielen

BE

zeer zeldzaam

N06.04, N07.01, N06.03, N01.04

 

438

Levendbarende hagedis

 

Reptielen

GE

vrij algemeen

N06.04

 

439

Zandhagedis

 

Reptielen

KW

zeer zeldzaam

N07.01, N07.02, N01.04

 

440

Adder

 

Reptielen

KW

Afwezig

N06.04, N07.01, N06.03, N01.04

 

441

Hazelworm

 

Reptielen

TNB

zeldzaam

N15.02, N06.04, N07.01, N01.04

 

445

Ringslang

 

Reptielen

KW

Afwezig

N01.03, N01.04

 

446

Beekdikkopmos

Brachythecium rivulare

Mossen

KW

zeldzaam

N03.01, N14.01, N01.03, N01.04

 

447

Beekschoffelmos

Scapania undulata

Mossen

BE

zeer zeldzaam

N03.01, N01.04

 

448

Blauw boomvorkje

Metzgeria fruticulosa

Mossen

TNB

zeldzaam

N14.03, N14.02, N14.01, N01.03, N01.04

 

449

Bol gladkelkje

Leiocolea badensis

Mossen

GE

zeer zeldzaam

N12.04

 

450

Boompjesmos

Climacium dendroides

Mossen

TNB

schaars

N10.01, N05.01, N10.02, N01.03

 

451

Bosschoffelmos

Scapania nemorea

Mossen

BE

schaars

N06.04, N15.02, N14.03, N01.04

 

452

Cederhoutmos

Lophozia bicrenata

Mossen

BE

schaars

N07.01, N15.02, N01.04

 

453

Dicht stompmos

Cladopodiella francisci

Mossen

BE

zeldzaam

N06.04

 

454

Dof veenmos

Sphagnum majus

Mossen

BE

zeer zeldzaam

N06.06

 

455

Dwerghaarmuts

Orthotrichum pumilum

Mossen

TNB

zeldzaam

N14.02, N14.03, N15.02, N01.03, N01.04

 

456

Dwergwratjesmos

Cololejeunea minutissima

Mossen

TNB

zeldzaam

N14.01, N14.02, N01.03, N01.04

 

457

Echt vleugelmos

Nardia scalaris

Mossen

BE

schaars

N06.04

 

458

Eekhoorntjesmos

Leucodon sciuroides

Mossen

KW

zeldzaam

N14.02, N14.01, N01.03, N01.04

 

459

Flesjesroestmos

Frullania tamarisci

Mossen

BE

zeer zeldzaam

N14.01, N01.03

 

460

Gedrongen schoffelmos

Scapania compacta

Mossen

EB

zeer zeldzaam

N07.01, N07.02

 

461

Geel boogsterrenmos

Plagiomnium elatum

Mossen

KW

zeer zeldzaam

N14.01, N10.01, N10.02, N01.03, N01.04

 

462

Geel hauwmos

Phaeoceros carolinianus

Mossen

TNB

Vrij zeldzaam

Pionier

 

463

Gekromd vedermos

Fissidens incurvus

Mossen

TNB

zeer zeldzaam

N14.01, N12.04, N01.03, N01.04

 

464

Gerimpeld gaffeltandmos

Dicranum polysetum

Mossen

KW

vrij zeldzaam

N15.02, N07.01, N01.04

 

465

Gestekeld tandmos

Barbilophozia hatcheri

Mossen

EB

zeer zeldzaam

N07.02, N07.01

 

466

Getande haarmuts

Orthotrichum scanicum

Mossen

GE

zeldzaam

N14.01, N15.02, N17.01, N01.03, N01.04

 

467

Geveerd sikkelmos

Warnstorfia exannulata

Mossen

KW

zeldzaam

N06.05, N10.01

 

468

Gewoon appelmos

Bartramia pomiformis

Mossen

EB

zeer zeldzaam

N15.02, N01.04

 

469

Gewoon hauwmos

Anthoceros agrestis

Mossen

TNB

Vrij zeldzaam

N12.05

 

470

<