• Geldig sinds 02 februari 2017.
  Geldig tot 01 januari 2018.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent begeleiding van werk naar werk (Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant 2017)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

Gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over deze wijziging;

 

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Werkingssfeer

 • 1.

  Deze regeling geldt voor een ambtenaar die is aangesteld voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd op proef en die herplaatsbaar is verklaard, omdat:

  • a.

   zijn functie door een reorganisatie vervalt; én

  • b.

   voor hem geen zicht is op een andere passende functie binnen de organisatie als uitkomst van het reorganisatieproces.

 • 2.

  Deze regeling geldt ook voor de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op grond van artikel H.2 onderdeel d van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies die herplaatsbaar is verklaard.

Artikel 1A Afwijkingen

 • 1.

  Bij een reorganisatie waar provinciale taken aan een andere of nieuwe werkgever worden uitbesteed of overgedragen worden afspraken gemaakt over overname van ambtenaren en over de condities van overgang van deze ambtenaren.

 • 2.

  Bij herplaatsing geldt het beginsel dat de ambtenaar, waar mogelijk, zijn taak volgt.

 • 3.

  In overleg met de vakbonden kan afgesproken worden dat de interne herplaatsingsprocedure en het traject Van Werk Naar Werk (verder te noemen: traject VWNW) in deze situatie kan komen te vervallen.

Artikel 2 Duur traject Van Werk Naar Werk

1. De termijn van het traject VWNW is 24 maanden of zoveel korter als nodig is.

2. De ambtenaar wordt ontslag verleend op grond van en rekening houdend met de bepalingen in artikel B.12 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies met ingang van de eerste dag na afloop van de termijn van het traject VWNW.

Artikel 3 Inspanningsverplichting

De ambtenaar en zijn leidinggevende leveren beide een actieve bijdrage aan de uitvoering van het traject VWNW. De inspanningen zijn gericht op plaatsing van de ambtenaar in een passende functie. Deze functie kan zowel binnen als buiten de provinciale organisatie zijn.

Artikel 4 Start van het traject VWNW

Het traject VWNW start op de dag waarop de herplaatsbaarverklaring volgens het herplaatsingsbesluit ingaat.

Artikel 5 Onderzoek Van Werk Naar Werk

 • 1.

  De ambtenaar en zijn leidinggevende onderzoeken samen ten behoeve van het traject VWNW:

  • a.

   de wensen en ontwikkelingsmogelijkheden van de ambtenaar binnen en buiten de organisatie;

  • b.

   de kansen van de ambtenaar op de regionale arbeidsmarkt;

  • c.

   de kansen van de ambtenaar bij andere organisaties die bij het ABP zijn aangesloten.

 • 2.

  De ambtenaar en zijn leidinggevende kunnen bij het onderzoek een gecertificeerde loopbaanadviseur inschakelen.

 • 3.

  Het onderzoek kan voor de start van het traject VWNW beginnen.

 • 4.

  Het onderzoek wordt uiterlijk een maand na de start van het traject VWNW afgerond.

Artikel 6 Contract Van Werk Naar Werk

 • 1.

  Binnen drie maanden na afronding van het onderzoek uit artikel 5, maken de ambtenaar en zijn leidinggevende afspraken over het traject VWNW en leggen zij dit vast in een VWNW-contract.

 • 2.

  Het VWNW-contract bevat zoveel mogelijk SMART geformuleerd de doelen, de voorzieningen die nodig zijn om deze te bereiken, de flankerende instrumenten die ingezet worden, de sollicitatie inspanningen, de werkzaamheden die verricht worden door de ambtenaar en andere noodzakelijke afspraken.

 • 3.

  De noodzakelijke kosten van het traject VWNW worden door de provincie betaald.

 • 4.

  De ambtenaar heeft in ieder geval 20% van zijn aanstellingsomvang beschikbaar voor Van Werk Naar Werk activiteiten.

Artikel 7 Uitvoering VWNW-contract

 • 1.

  De ambtenaar en zijn leidinggevende hebben elke drie maanden, of zoveel vaker als zij afspreken, een gesprek over de voortgang en de resultaten van de afspraken in het VWNW-contract en leggen dit schriftelijk vast.

 • 2.

  Het VWNW-contract wordt indien nodig aangepast.

 • 3.

  Als na twaalf maanden het traject VWNW nog niet succesvol is afgerond en er nog geen zicht is op succes, of als eerder blijkt dat de afspraken niet werken, schakelen de ambtenaar en zijn leidinggevende een gecertificeerde loopbaanadviseur in. Deze brengt binnen één maand advies uit over de invulling van het vervolg van het traject VWNW.

Artikel 8 Verlenging traject VWNW

 • 1.

  Gedeputeerde Staten verlengen het traject VWNW indien ernstige persoonlijke omstandigheden bij de ambtenaar of bij het traject VWNW hiertoe aanleiding geven.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten verlengen het traject VWNW als de leidinggevende zich niet houdt aan deze regeling of de afspraken in het VWNW-contract en dit consequenties heeft voor het verloop van het VWNW-traject.

Artikel 9 Niet nakomen afspraken in VWNW-contract

 • 1.

  Als de ambtenaar en de leidinggevende deze regeling of de afspraken in het VWNW-contract verschillend interpreteren dan praten ze hierover, gericht op het bereiken van verbetering of overeenstemming.

 • 2.

  Als de ambtenaar of de leidinggevende vindt dat de ander zich niet houdt aan deze regeling of de afspraken in het VWNW-contract dan spreken ze elkaar hierop aan, gericht op het bereiken van verbetering of overeenstemming.

 • 3.

  Als de ambtenaar en de leidinggevende er samen niet uitkomen, dan kan zowel de ambtenaar als de leidinggevende het probleem voorleggen ter bemiddeling en/of advisering aan de paritaire commissie Van Werk Naar Werk.

Artikel 10 Einde traject VWNW

 • 1.

  Het traject VWNW eindigt op het moment dat de ambtenaar – al dan niet in deeltijd – een andere functie binnen of buiten de organisatie aanvaardt, dan wel op grond van ontslag op eigen verzoek of ontslag om een andere reden.

 • 2.

  Het traject VWNW eindigt als de ambtenaar een aangeboden passende functie binnen of buiten de organisatie weigert.

 • 3.

  Het traject VWNW kan worden beëindigd als de ambtenaar zich niet houdt aan de afspraken in deze regeling of in zijn VWNW-contract.

 • 4.

  Als het traject VWNW eindigt als gevolg van de bepalingen in het tweede of derde lid, dan wordt de ambtenaar ontslag verleend met ingang van de dag na de dag waarop het traject VWNW is beëindigd op grond van artikel B.12 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. Artikel B.12, derde lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies is in dit geval niet van toepassing.

 • 5.

  Gedeputeerde Staten kunnen bij het ontslagbesluit op grond van het vierde lid aangeven dat er sprake is van verwijtbare werkloosheid. In dat geval vervallen de rechten op een uitkering op grond van de Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid.

Artikel 11 Paritaire commissie Van Werk Naar Werk

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen een commissie VWNW in die is belast met het toezicht op de uitvoering van deze regeling en de VWNW-contracten.

 • 2.

  Op verzoek van de ambtenaar of de leidinggevende bemiddelt en/of adviseert de commissie VWNW in geschillen over:

  • a.

   de interpretatie en de naleving van deze regeling;

  • b.

   de interpretatie en de naleving van de afspraken in het VWNW-contract;

  • c.

   in het VWNW-contract vast te leggen afspraken;

  • d.

   de eventuele aanpassingen in het VWNW-contract;

  • e.

   de passendheid van functies.

 • 3.

  De commissie VWNW hoort de ambtenaar en de leidinggevende en ontvangt van hen de informatie die zij nodig heeft.

 • 4.

  De vergaderingen van de commissie VWNW en de gesprekken van de commissie VWNW met betrokkenen zijn niet openbaar.

 • 5.

  De commissie VWNW brengt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek tot advisering schriftelijk advies uit aan Gedeputeerde Staten.

 • 6.

  De commissie VWNW kan adviseren het traject VWNW te verlengen of te beëindigen.

 • 7.

  De commissie VWNW bestaat uit:

  • a.

   een lid aangewezen door de vakorganisaties voor het overheidspersoneel in het georganiseerd Overleg;

  • b.

   een lid aangewezen door Gedeputeerde Staten;

  • c.

   een onafhankelijk voorzitter aangewezen door Gedeputeerde Staten en de vakorganisaties voor het overheidspersoneel in het Georganiseerd Overleg gezamenlijk.

Artikel 12 Samenloop met lokale regelingen

 • 1.

  De bepalingen in deze regeling komen in plaats van afspraken in provincies die hiermee in strijd zijn.

 • 2.

  Bestaande afspraken in provincies die ruimer zijn dan deze regeling vervallen zodra de duur waarvoor ze zijn gemaakt is verstreken.

 • 3.

  In het GO kunnen nadere afspraken gemaakt worden met betrekking tot onderwerpen die niet geregeld zijn in deze regeling.

Artikel 13 Overgangsrecht

 • 1.

  Deze regeling is niet van toepassing op ambtenaren waarvoor het herplaatsingsbesluit voor 1 januari 2015 is ingegaan.

 • 2.

  Indien deze regeling eindigt, dan heeft dat uiteraard geen gevolgen voor de lopende trajecten VWNW. Deze trajecten worden voortgezet overeenkomstig de afspraken in deze regeling.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant 2017.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zíj wordt geplaatst.

 

‘s-Hertogenbosch, 17 januari 2017

Gedeputeerde Staten voornoemd,

De voorzitter,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris,

mw. ir. A.M. Burger

Toelichting  

Algemeen

Uit oogpunt van goed werkgeverschap zijn in de cao provincies afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar Werk voor ambtenaren van wie de functie als gevolg van een reorganisatie vervalt en voor wie als uitkomst van het proces (in de laatste fase) geen zicht is op een andere functie binnen de organisatie.

Het VWNW beleid moet aansluiten bij de afspraken over het bredere beleid van mobiliteit loopbaanbeleid, herplaatsing, reorganisatie en duurzame inzetbaarheid en is daar het sluitstuk van. Ook is het VWNW beleid een wezenlijk onderdeel van het geheel aan spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties zoals dat in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) is vastgelegd.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Voor medewerkers met een tijdelijke aanstelling die eindigt is er een aparte regeling afgesproken. Bij deze medewerkers is ook geen sprake van reorganisatieontslag.

 

Artikel 1A

De vorige Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties leidde tot onduidelijkheid bij overdracht van provinciale taken naar derden. Ondanks dat ambtenaren hun overgedragen taken direct konden volgen naar hun nieuwe werkgever, bleef de vraag of deze ambtenaren niet eerst het twee jaar durend traject VWNW alsmede de interne herplaatsingsprocedure moesten volgen alvorens over te gaan naar een nieuwe, andere werkgever. Om deze onduidelijkheid weg te nemen is in artikel 1A bepaald dat bij overdracht of uitbesteding van provinciale taken naar derden, in overleg met de vakbonden kan worden afgesproken dat de interne herplaatsingsprocedure en het traject VWNW kan komen te vervallen.

 

Artikel 2

Zodra de termijn van 24 maanden voorbij is, eindigt het traject VWNW en volgt re-organisatieontslag. Vanwege de opzegtermijn in artikel B.13 van de CAP wordt het ontslag uiterlijk 3 maanden voor het einde van het traject VWNW aangezegd hierbij wordt rekening gehouden met de bepalingen in artikel 8 van deze regeling.

De afgesproken VWNW inspanningen worden uiteraard voortgezet.

 

Artikel 5

De loopbaanadviseur die de ambtenaar en zijn leidinggevende kunnen inschakelen moet aantoonbaar gekwalificeerd zijn. Voor een succesvolle start van het traject is het belangrijk dat er een click is tussen de ambtenaar en de loopbaanadviseur.

 

Artikel 6

In het VWNW-contract worden de maatwerkafspraken voor betrokken ambtenaar vastgelegd. Deze maatwerkafspraken hebben betrekking op het traject VWNW maar kunnen ook gaan over bijvoorbeeld de inzet van flankerende maatregelen bij het accepteren van een functie.

Deze instrumenten zijn onderdeel van het sectoraal kader Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties in bijlage 1 van de CAP.

De ambtenaar kan zich vanzelfsprekend laten bijstaan door een eigen adviseur.

SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Als handreiking is een model Van Werk Naar contract opgesteld dat gebruikt kan worden. Tijdens het traject VWNW ligt de nadruk op activiteiten die bijdragen aan een succesvol traject. Desalniettemin kan de ambtenaar tijdens deze periode werkzaamheden verrichten.

Er moet steeds voldoende tijd zijn voor de VWNW-activiteiten. Een goede afweging tussen de individuele en organisatorische belangen moet hierbij plaatsvinden. Omdat weigering van een passende functie leidt tot ontslag is het belangrijk is dat de ambtenaar en leidinggevende duidelijk een beeld hebben wat voor deze medewerker passende functies zijn gezien zijn persoonlijkheid, omstandigheden, vooruitzichten, mogelijkheden tot om-, bij- en herscholing.

In principe gelden voor een passende functie buiten de organisatie dezelfde criteria als bij een passende functie binnen de organisatie.

Wat passende functies zijn, zal gezien de criteria uiteindelijk altijd maatwerk zijn. Als handreiking is een lijst criteria opgesteld aan de hand waarvan de passendheid van een functie beoordeeld kan worden.

De kosten van het traject VNWW worden door de provincie betaald. De verwachting is dat er gemiddeld 7.500 euro nodig zal zijn per traject VWNW.

 

Artikel 7

Niet alles is te voorzien bij de totstandkoming van het VWNW-contract. Van zowel de ambtenaar als zijn leidinggevende wordt verwacht dat zij bereid zijn om waar nodig het VWNW-contract aan te passen. Dat kan nodig zijn wanneer uit de monitoring en evaluaties naar voren komt dat de afspraken niet succesvol of goed uitvoerbaar zijn. Er kunnen zich ook veranderende omstandigheden voordoen. Een nieuwe situatie ontstaat bijvoorbeeld als de ambtenaar gedurende de VWNW-periode langdurig ziek wordt.

De leidinggevende en de ambtenaar zullen in dat geval afspraken maken over re-integratie-activiteiten, gericht op herstel van de zieke ambtenaar en over de gevolgen van de langdurige ziekte voor het traject VWNW. Het kan leiden tot aangepaste VWNW-activiteiten. Een ander voorbeeld van zo’n uitzonderlijke situatie is een periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof. Ook kan het voorkomen dat een ambtenaar in de VWNW-periode de gelegenheid krijgt om tijdelijk elders buiten de provinciale organisatie werkzaamheden te gaan verrichten. Dat kan de kansen op structureel ander werk vergroten. Zo’n kans zal de ambtenaar dus moeten aangrijpen en zijn leidinggevende zal dit moeten stimuleren. Daartoe zullen zij samen moeten bezien tot welke veranderingen dit eventueel leidt in het VWNW-contract.

 

Artikel 8

In het eerste lid is een hardheidsclausule opgenomen die het mogelijk maakt om ingeval van ernstige persoonlijke omstandigheden de duur van het traject VWNW te verlengen. Dat kan bijvoorbeeld spelen bij langdurige ziektes of bij zwangerschaps-en bevallingsverlof.

Tot verlenging van het traject VWNW wordt ook besloten bij wijze van sanctie als de leidinggevende zich niet houdt aan de regeling of aan de afspraken in het traject VWNW als dit consequenties heeft voor het verloop van het VWNW en de ambtenaar dus benadeeld is. Dat is geregeld in het tweede lid.

De beslissingsbevoegdheid ligt bij Gedeputeerde Staten.

 

Artikel 9

Belangrijk voor een succesvol verloop van het traject VWNW is dat de ambtenaar en zijn leidinggevende samen in gesprek zijn en blijven en met elkaar ook bespreken als ze iets dwars zitten aanzien van de uitvoering van de afspraken in het VWNW contract Als ze er samen niet uitkomen kunnen ze altijd voor advies en bemiddeling naar de paritaire commissie Van Werk Naar Werk.

 

Artikel 10

De VWNW-periode eindigt uiteraard bij een geslaagd traject of als het dienstverband eerder eindigt (artikel 10, eerste lid). Bij einde van het dienstverband maken de ambtenaar en zijn leidinggevende waar nodig afspraken over voorzieningen na vertrek.

Voor hen die na ontslag recht hebben op een WW-uitkering gaat het daarbij om de invulling van de re-integratieplicht van de werkgever op grond van artikel 72a van de Werkloosheidswet. Bij verschil van mening over situaties zoals bedoeld in lid 2 of 3 kunnen partijen voor bemiddeling of advies de paritaire commissie Van Werk Naar Werk (zie artikel 11) inschakelen.

 

Artikel 11

De bevoegdheden van een bestaande paritaire commissie, die nu al bijvoorbeeld toeziet op de naleving van het sociaal plan, kunnen uitgebreid worden met de bevoegdheden uit deze regeling. Ook kunnen meerdere provincies gezamenlijk een paritaire commissie in richten.

De paritaire commissie is er voor beide partijen. In de praktijk is er echter niet altijd sprake van een gelijkwaardige verhouding tussen de ambtenaar en zijn leidinggevende.

De commissie zal in dat geval bij zijn bemiddeling en advisering eraan kunnen bijdragen die verhouding meer in balans te brengen.

Gezien de belangen van beide partijen zal de paritaire commissie in staat moeten zijn om op korte termijn te bemiddelen en/of te adviseren.

 

Artikel 12

Deze regeling is vanaf 1 januari 2015 de standaard. Hierbij worden bestaande ruimere afspraken gerespecteerd voor de duur waarvoor ze zijn afgesproken. In het Georganiseerd Overleg mogen over onderwerpen die niet in deze regeling geregeld zijn nadere afspraken gemaakt worden.

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

De voorzitter,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

 

de secretaris,

mw. ir. A.M. Burger

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent begeleiding van werk naar werk (Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant 2017)
CiteertitelRegeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant 2017
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet PW

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-201701-01-2018nieuwe regeling

17-01-2017

prb-2017-402

4132606