• Geldig sinds 01 januari 2017.
    Geldig tot 01 januari 2018.

    Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende voorschriften inzake de heffing van provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting (Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2017)

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 4 oktober 2016 -80;

Gelet op de artikelen 220 en 222 van de Provinciewet;

Overwegende dat Provinciale Staten jaarlijks, als onderdeel van de vaststelling van de begroting voor het komende jaar, een besluit nemen tot vaststelling van het tarief voor de provinciale opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigen¬belasting, bedoeld in artikel 222 van de Provinciewet;

Overwegende dat het tarief van de opcenten vastgelegd dient te worden in een daartoe door Provinciale Staten vast te stellen heffingsverordening;

Besluiten vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Tarief opcenten

Het provinciaal opcententarief op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting voor 2017 bedraagt 76,1 opcenten.

Artikel 2 Intrekking

De Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting 2016 Noord-Brabant wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2017.

’s-Hertogenbosch, 11 november 2016

Provinciale Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk 

de griffier mw. mr. K.A.E. ten Cate.

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVerordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende voorschriften inzake de heffing van provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting (Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2017)
CiteertitelHeffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2017
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpleges, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting 2016 Noord-Brabant.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 220 Pw
  2. art. 222 Pw

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018nieuwe regeling

11-11-2016

Provinciaal Blad 2016, 167

Statenvoorstel 80-16