• Geldig sinds 03 november 2016.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende bepalingen betreffende toestaan van het gebruik van gemotoriseerde schermvliegtuigen op luchthaven Sasweg Sprang Capelle Noord-Brabant Verordening luchthavenregeling luchthaven Sasweg Sprang-Capelle Noord Brabant

Geldend van 03-11-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende bepalingen betreffende toestaan van het gebruik van gemotoriseerde schermvliegtuigen op luchthaven Sasweg Sprang Capelle Noord-Brabant Verordening luchthavenregeling luchthaven Sasweg Sprang-Capelle Noord Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

 

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 15 december 2015 – 86/15.

 

Gelet op artikel 8.64 van de Wet luchtvaart;

 

Overwegende dat Provinciale Staten op 10 december 2010 de Beleidsnota luchtvaart Noord-Brabant en op 9 december 2011 de Verordening luchtvaart Noord-Brabant hebben vastgesteld;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 21 januari 2015 een aanvraag van Erik Chute Store, Eikenlaan 25, 5161 TN te Sprang-Capelle hebben ontvangen om door Provinciale Staten bij verordening een luchthavenregeling als bedoeld in artikel 8.64 van de Wet luchtvaart, vast te laten stellen voor een luchthaven gelegen aan de Sasweg 4 te Sprang-Capelle;

 

Overwegende dat de aanvraag voldoet aan de vereisten in de Verordening luchtvaart Noord-Brabant en ook past binnen het beleid van de door het rijk in april 2009 vastgestelde “Luchtvaartnota, concurrerende en duurzame luchtvaart voor een sterke economie” en de door Provinciale Staten vastgestelde Beleidsnota luchtvaart Noord-Brabant van 10 december 2010;

 

Overwegende dat de luchthaven gelegen aan de Sasweg te Sprang-Capelle uitsluitend zal worden gebruikt door gemotoriseerde schermvliegtuigen en dat deze luchtvaartuigen door de Regeling MLA’s, MLH’s en schermvliegtuigen gelijk gesteld worden aan micro light aeroplanes (MLA), waarvoor in artikel 5, tweede lid, onder c, van het Besluit burgerluchthavens, is bepaald dat vaststelling van een luchthavenregeling in ieder geval volstaat bij een luchthaven die uitsluitend wordt gebruikt door micro light aeroplanes en om die reden in deze situatie kan worden volstaan met een luchthavenregeling en er geen nadere eisen met betrekking tot geluid en externe veiligheid worden gesteld;

 

Overwegende dat de luchthaven en de luchtvaartactiviteiten aan de Sasweg te Sprang-Capelle voldoen aan de vereisten in de Wet luchtvaart, het Besluit Burgerluchthavens, de Regeling Burgerluchthavens en de Regeling veilig gebruik luchthavens en overige terreinen;

 

Overwegende dat de landing van gemotoriseerde schermvliegtuigen op grond van artikel 20 Besluit burgerluchthavens is vrijgesteld en om die reden hieromtrent geen nadere eisen kunnen worden opgenomen in deze verordening;

 

Overwegende dat Provinciale Staten, gezien het vorenstaande met de aanvraag van Erik Chute Store, Eikenlaan 25, 5161 TN te Sprang-Capelle om bij verordening een luchthavenregeling als bedoeld in artikel 8.64 van de Wet luchtvaart vast te stellen voor een luchthaven gelegen aan de Sasweg 4 te Sprang-Capelle, kunnen instemmen.

 

Besluiten vast te stellen de volgende verordening:

§ 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  exploitant: houder van een luchthavenregeling;

 • b.

  gebruiker: luchtvaartmaatschappij, alsmede een persoon of rechtspersoon die vluchten uitvoert, niet zijnde een luchtvaartmaatschappij;

 • c.

  gemotoriseerd schermvliegtuig: schermvliegtuig, zijnde een zweeftoestel zonder starre hoofdstructuur uitgerust met een motor, niet zijnde een schermzweeftoestel als bedoeld in artikel 1 van het Besluit luchtverkeer 2014;

 • d.

  luchthaven: terrein als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de wet;

 • e.

  luchthavenregeling: regeling als bedoeld in artikel 8.64 van de wet;

 • f.

  luchthavengebied: gebied dat bestemd is voor gebruik als luchthaven;

 • g.

  luchthavenluchtverkeer: luchtverkeer als bedoeld in 1.1, eerste lid van de Wet;

 • h.

  start: start met een luchtvaartuig;

 • i.

  VFR: Visual Flight Rules of Zichtvliegvoorschriften;

 • j.

  wet: Wet luchtvaart.

§ 2 Luchthaven

Artikel 2 Locatieaanduiding

Deze luchthavenregeling is van toepassing op de luchthaven gelegen aan de Sasweg 4, 5161 PK te Sprang-Capelle, waartoe de percelen en perceelgedeelten behoren met de kadastrale aanduidingen 310 tot en met 313, 319 tot en met 321, 433, 434, 806, zoals aangegeven in bijlage A behorende bij deze verordening.

Artikel 3 Exploitant

De exploitant van de luchthaven is Erik Chute Store, Eikenlaan 25, 5161 TN te Sprang-Capelle of diens rechtsopvolger.

§ 3 Regels

Artikel 4 Gebruiksjaar

Het gebruiksjaar betreft de periode van 1 januari van enig jaar tot 1 januari van het daarop volgende jaar.

Artikel 5 Luchthavenluchtverkeer

 • 1 Op de luchthaven is uitsluitend burgerluchtverkeer toegestaan in de vorm van gemotoriseerde schermvliegtuigen;

 • 2 Van de luchthaven mag uitsluitend gebruik worden gemaakt door de exploitant, diens rechtsopvolger of door hem of diens rechtsopvolger aangewezen gastvlieger;

 • 3 De luchthaven mag uitsluitend worden gebruikt voor:

  • a.

   het onderhouden van de vliegvaardigheid;

  • b.

   test- en dealervluchten naar aanleiding van reparaties aan parachutes voor gemotoriseerde schermvliegtuigen;

  • c.

   test- en dealervluchten naar aanleiding van nieuw op de markt te verschijnen of gekomen producten, zoals gliders, ook wel de vleugel of hoofdchute van een gemotoriseerd schermvliegtuig genoemd;

 • 4 Op de luchthaven mogen maximaal 462 starts per gebruiksjaar worden uitgevoerd;

 • 5 Op de luchthaven is het maximaal aantal gelijktijdig gebruikte gemotoriseerde schermvliegtuigen per dag beperkt tot maximaal vier gemotoriseerde schermvliegtuigen;

 • 6 Op de luchthaven zijn afdoende maatregelen getroffen om het publiek op een veilige afstand te houden.

Artikel 6 Openstellingstijden

 • 1 De luchthaven mag alleen gebruikt worden gedurende de daglichtperiode als bedoeld in het Besluit luchtverkeer 2014;

 • 2 De luchthaven mag alleen gebruikt worden voor VFR-vluchten als bedoeld in het Besluit luchtverkeer 2014.

§ 4 Gebieden

Artikel 7 Luchthavengebied

Het luchthavengebied, bedoeld in artikel 8.64, lid 4 van de wet, wordt vastgesteld zoals opgenomen in bijlage B behorende bij deze verordening en is aangeduid met rode belijning.

§ 5 Rapportage

Artikel 8 Registratie

 • 1 De exploitant houdt een registratie bij waarin per perceel is opgenomen:

  • a.

   het aantal starts;

  • b.

   het soort luchtvaartuig met bijbehorende registratie;

  • c.

   de bijbehorende data en tijdstippen.

 • 2 Bij het gebruik van de luchthaven dient de registratie, bedoeld in het eerste lid, voor een toezichthouder van de provincie Noord-Brabant ter inzage aanwezig te zijn.

Artikel 9 Jaarlijkse rapportage

 • 1 Binnen vier weken na het einde van een gebruiksjaar overlegt de exploitant of diens rechtsopvolger(s) een rapportage over het gebruik van de luchthaven gedurende het betreffende gebruiksjaar.

 • 2 De jaarlijkse rapportage bevat in ieder geval de onderwerpen, genoemd in artikel 8, eerste lid, onder a tot en met c, en moet voldoen aan de vereisten zoals gesteld in de Regeling burgerluchthavens.

§ 6 Slotbepalingen

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening luchthavenregeling luchthaven Sasweg Sprang-Capelle Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 11 januari 2016
Provinciale Staten voornoemd,
de voorzitter drs. M.P.J.M. van Gruijthuijsen (plv.)
de griffier mw. mr. K.A.E. ten Cate (plv.)
 

BIJLAGE A behorende bij artikel 2 van de Verordening luchthavenregeling luchthaven Sasweg Sprang-Capelle Noord-Brabant Kadastrale kaart

BIJLAGE A behorende bij artikel 2 van de Verordening luchthavenregeling luchthaven Sasweg Sprang-Capelle Noord-Brabant Kadastrale kaart  

Bijlage B behorende bij artikel 7 van de Verordening luchthavenregeling luchthaven Sasweg Sprang-Capelle Noord-Brabant Ligging luchthavengebied

Bijlage B behorende bij artikel 7 van de Verordening luchthavenregeling luchthaven Sasweg Sprang-Capelle Noord-Brabant Ligging luchthavengebied

Wetstechnische informatie

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende bepalingen betreffende toestaan van het gebruik van gemotoriseerde schermvliegtuigen op luchthaven Sasweg Sprang Capelle Noord-Brabant Verordening luchthavenregeling luchthaven Sasweg Sprang-Capelle Noord Brabant

Geldend van 03-11-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende bepalingen betreffende toestaan van het gebruik van gemotoriseerde schermvliegtuigen op luchthaven Sasweg Sprang Capelle Noord-Brabant Verordening luchthavenregeling luchthaven Sasweg Sprang-Capelle Noord Brabant
Citeertitel Verordening luchthavenregeling luchthaven Sasweg Sprang-Capelle Noord-Brabant
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Externe bijlagen exb-2016-42045 exb-2016-42046

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 8.64 WVL

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-11-2016 nieuwe regeling

11-01-2016

Provinciaal blad 2016, 162

Statenvoorstel 86/16