Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende vaststellen van regels inzake het functioneren van platforms (Reglement op de platforms Noord-Brabant)

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

 Gelezen het voorstel van het presidium d.d. 13 juni 2016; 

Gelet op artikel 16 van de Provinciewet; 

Overwegende dat Provinciale Staten ten behoeve van het functioneren van platforms een reglement willen vaststellen dat past bij de aard van deze overlegvorm alsmede bij de gewijzigde werkwijze van Provinciale Staten;

 Besluiten:

 vast te stellen het volgende reglement:

 Reglement op de platforms Noord-Brabant

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

   burgerlid: burgerlid als bedoeld in artikel 6 van het Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020.

 • b.

   platform: door het presidium in te stellen overlegorgaan dat op basis van een taakopdracht overleg voert over een of meerdere onderwerpen.

 • c.

   presidium: orgaan als bedoeld in artikel 7 van het Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020.

Artikel 2 Instelling

 • 1

   Het presidium kan besluiten tot het instellen of opheffen van een platform.

 • 2

   Bij het besluit tot instelling van een platform legt het presidium tevens het doel en de taken van het platform vast.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1

   Een platform bestaat uit Statenleden of burgerleden.

 • 2

   Elke fractie kan één persoon aanwijzen als lid van het platform.

 • 3

   Voorzover gebruik wordt gemaakt van een technisch voorzitter die geen inhoudelijke bijdrage namens een fractie levert, wordt toegestaan dat deze fractie een extra Statenlid of burgerlid aanwijst.

 • 4

   De leden van een platform kiezen uit hun midden een voorzitter en een waarnemend voorzitter.

Artikel 4 Taken voorzitter

De voorzitter is belast met:

 • a.

   het leiden van de vergadering;

 • b.

   het handhaven van de orde in de vergadering;

 • c.

   het doen naleven van dit reglement;

 • d.

   hetgeen dit reglement hem verder opdraagt.

Artikel 5 Ambtelijke ondersteuning

De griffier zorgt ervoor dat elk platform ambtelijk wordt ondersteund door de griffie.

Artikel 6 Vergaderingen

 • 1

   Het platform vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste twee leden hem dit met opgaaf van redenen verzoeken.

 • 2

   In overleg met de griffie wordt de vergadering ingepland.

Artikel 7 Openbaarheid van vergaderingen

Vergaderingen van platforms zijn openbaar tenzij de voorzitter anders beslist.

Artikel 8 Uitleg

Bij twijfel omtrent de uitleg van dit reglement, alsmede in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter.

Artikel 9 Intrekking

Het reglement Commissie Integriteit Noord-Brabant en het reglement op de rekeningcommissie Noord-Brabant worden ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 11 Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement op de platforms Noord- Brabant.

’s-Hertogenbosch, 15 juli 2016 Provinciale Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de griffier mw. K.A.E. ten Cate

 

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende vaststellen van regels inzake het functioneren van platforms (Reglement op de platforms Noord-Brabant)
CiteertitelReglement op de platforms Noord- Brabant
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 16 PW

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-2020artikel 1

06-03-2020

prb-2020-2367

4661776
22-07-201617-03-2020nieuwe regeling

15-07-2016

Provinciaal blad 2016, 114

Statenvoorstel 49/16