• Geldig sinds 15 juli 2016.
  Geldig tot 01 januari 2017.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant houdende aanwijzing van rust- en fourageergebieden voor ganzen en smieten Regeling aanwijzing rust- en foerageergebieden ganzen en smienten Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 65 van de Flora- en faunawet;

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Verordening vrijstellingen ex artikel 65 Flora- en faunawet 2007 van de provincie Noord-Brabant;

Overwegende dat het, met het oog op het bieden van voldoende rust- en foerageerplaats aan trekkende en overwinterende ganzen en smienten, wenselijk is rust- en foerageergebieden aan te wijzen;

Overwegende dat foerageergebieden voor ganzen en smienten waren opgenomen in het door Gedeputeerde Staten op 19 juni 2007 vastgestelde beheersgebiedsplan Noord-Brabant;

Overwegende dat de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant in oktober 2015 aan Gedeputeerde Staten een advies hebben uitgebracht om een zestal nieuwe, dan wel gewijzigde, gebieden als rust- en foerageergebied aan te wijzen;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten het wenselijk vinden die rust- en foerageergebieden, ingevolge artikel 3, tweede lid, van de Verordening vrijstellingen ex artikel 65 Flora- en faunawet 2007 van de provincie Noord-Brabant, formeel aan te wijzen.

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

   ganzen en smienten: ganzen en smienten als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Verordening vrijstellingen ex artikel 65 Flora- en faunawet 2007 van de provincie Noord-Brabant;

 • b.

   rust- en foerageergebied: een begrensd gebied, bestaande uit agrarische cultuurgrond en natuurgrond, waar het niet is toegestaan om ganzen en smienten opzettelijk te verontrusten;

 • c.

   Verordening: Verordening vrijstellingen ex artikel 65 Flora- en faunawet 2007 van de provincie Noord-Brabant.

Artikel 2 Aanwijzing rust- en foerageergebieden

 • 1

   Als rust- en foerageergebied voor ganzen en smienten, als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Verordening, worden de volgende gebieden aangewezen:

  • a.

    De Brabantse Wal;

  • b.

    Buitengorzen;

  • c.

    St. Antoniegorzen;

  • d.

    Drimmelen;

  • e.

    Beerse Overlaet;

  • f.

    Uiterwaarden Ooijen en Megen.

 • 2

   De gebieden, genoemd in het eerste lid, zijn weergegeven op de kaarten in bijlage 1.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing rust- en foerageergebieden ganzen en smienten Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 12 juli 2016

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris mw. ir. A.M. Burger

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegeling van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant houdende aanwijzing van rust- en fourageergebieden voor ganzen en smieten Regeling aanwijzing rust- en foerageergebieden ganzen en smienten Noord-Brabant
CiteertitelRegeling aanwijzing rust- en foerageergebieden ganzen en smienten Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpflora en fauna, leefomgeving, natuur en landschap
Externe bijlagenRust- en foerageergebied De Brabantse Wal Rust- en foerageergebied Buitengorzen Rust- en foerageergebied St. Antoniegorzen Rust- en foerageergebied Drimmelen Rust- en foerageergebied Beerse Overlaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 65 Ffw
 2. art. 3 lid 2 Verordening vrijstellingen ex artikel 65 Flora- en faunawet 2007 van de provincie Noord-Brabant

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-201601-01-2017nieuwe regeling

12-07-2016

Provinciaal Blad 2016, 101

40008195