• Geldig sinds 31 maart 2016.
  Geldig tot 19 april 2018.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Adviescommissie kunsten Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

 

Overwegende dat het wenselijk is dat Gedeputeerde Staten zich ten aanzien van besluiten over subsidieverstrekking, waarbij aspecten van kunst en cultuur een afweging vormen, laten adviseren door een commissie van deskundigen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder commissie: Adviescommissie kunsten.

Artikel 2 Instelling en taak

 • 1

   Er is een commissie kunsten.

 • 2

   De commissie heeft de volgende taken:

  • a.

    Gedeputeerde Staten adviseren over subsidieaanvragen op het gebied van professionele kunsten met in achtneming van de op dat moment geldende beleidskaders en beleidsregels;

  • b.

    monitoren van de voortgang van de activiteiten waarvoor door de provincie subsidie is verstrekt door het bezoeken van activiteiten, voorstellingen en voeren van voortgangsgesprekken en/of visitatiebezoeken;

  • c.

    gevraagd en ongevraagd adviseren over het professionele kunstenbeleid binnen de provincie.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming

 • 1

   De commissie bestaat uit maximaal negen leden waaronder de voorzitter.

 • 2

   Gedeputeerde Staten dragen bij de benoeming van de leden zorgen dat de expertise van de leden een afspiegeling vormen van de disciplines in het culturele veld.

 • 3

   Gedeputeerde Staten benoemen de voorzitter en de leden.

 • 4

   Gedeputeerde Staten kunnen een lid als plaatsvervangend voorzitter benoemen.

 • 5

   De leden worden benoemd voor de duur van ten hoogste twee jaar.

 • 6

   Een lid kan twee maal worden herbenoemd.

 • 7

   Gedeputeerde Staten benoemen als lid van de commissie voor de duur van één jaar:

  • a.

    Leo Spreksel;

  • b.

    Geert van Boxtel;

  • c.

    Wiepko Oosterhuis;

  • d.

    Jos Schuring;

 • 8

   Gedeputeerde Staten benoemen als lid van de commissie voor de duur van twee jaar:

  • a.

    Alex de Vries, tevens voorzitter;

  • b.

    José Alferink;

  • c.

    Simon Kentgens;

  • d.

    Brigitte de Goeij;

  • e.

    Marcel Kranendonk;

Artikel 4 Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van de commissie eindigt:

 • a.

   op het moment dat de duur waarvoor de benoeming geldt, is verstreken;

 • b.

   door het nemen van ontslag als lid;

 • c.

   door het overlijden van het lid;

 • d.

   door een daartoe strekkend besluit van Gedeputeerde Staten.

Artikel 5 Commissiesecretariaat

 • 1

   Gedeputeerde Staten voorzien in het secretariaat van de commissie.

 • 2

   De secretaris is in ieder geval belast met de voorbereiding en coördinatie van de werkzaamheden van de commissie.

Artikel 6 Vergaderingen

 • 1

   De commissie vergadert minimaal vijf maal per jaar.

 • 2

   De commissie kan geen advies uitbrengen indien niet tenminste de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 3

   De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Artikel 7 Besluitvorming

 • 1.

   Elk lid van de commissie heeft een stem.

 • 2.

   De commissie neemt alle beslissingen over uit te brengen adviezen bij meerderheid van stemmen.

 • 3.

   Een lid onthoudt zich van stemming over een subsidieaanvraag waarbij hij rechtstreeks of middellijk betrokken is.

 • 4.

   Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.

 

Artikel 8 Advisering

 • 1

   De commissie brengt binnen vier weken na de vergadering van de commissie een gemotiveerd advies aan Gedeputeerde Staten uit over de subsidieaanvragen.

 • 2

   Advisering aan Gedeputeerde Staten over beleid en beleidsuitvoering vindt gevraagd en ongevraagd plaats.

Artikel 9 Werkwijze

In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de commissie over de door haar te volgen werkwijze, op voorstel van de voorzitter.

Artikel 10 Verslaglegging

 • 1

   De secretaris draagt zorg voor het verslag van de vergadering.

 • 2

   Het verslag wordt in de volgende vergadering vastgesteld.

 • 3

   Van de activiteiten van de commissie in het kader van monitoring, als bedoeld in artikel 2, onder b, wordt een verslag gemaakt.

Artikel 11 Vergoeding

De leden van de commissie ontvangen een vergoeding overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 35 en 36 van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden.

Artikel 12 Onafhankelijkheid en geheimhouding

 • 1

   De leden van de commissie adviseren onafhankelijk en zonder last of ruggenspraak.

 • 2

   Voor zover leden van de commissie bij de uitvoering van hun taken de beschikking krijgen over gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, zijn zij verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 13 Archiefbescheiden

De bescheiden van de commissie worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie in het archief van de provincie Noord-Brabant opgenomen.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 15 Intrekking

Het instellingsbesluit Adviescommissie regeling subsidies professionele kunsten Noord-Brabant wordt ingetrokken.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Reglement Adviescommissie kunsten Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 22 maart 2016 Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris mw. ir. A.M. Burger

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegeling Adviescommissie kunsten Noord-Brabant
CiteertitelReglement Adviescommissie kunsten Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie, cultuur, kunst

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het instellingsbesluit Adviescommissie regeling subsidies professionele kunsten Noord-Brabant.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 82

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-201619-04-2018nieuwe regeling

22-03-2016

Provinciaal Blad, 2016, 48

3930663