Inhoud regeling

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels betreffende subsidies op het gebied van verkeer en vervoer (Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016)

Geldend van 30-11-2016 t/m 30-12-2016 met terugwerkende kracht vanaf 13-10-2016

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels betreffende subsidies op het gebied van verkeer en vervoer (Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant; Overwegende dat Gedeputeerde Staten uitvoering willen geven aan de Wet BDU verkeer en vervoer en aan de essentiële onderdelen van het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten tevens de doorstroming van het openbaar vervoer in Noord-Brabant wensen te stimuleren;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten vanuit de doelstelling van de OV-visie streven naar meer reizigers in het openbaar vervoer en daarom het wenselijk achten om bij te dragen aan projecten op het gebied van marketing;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten de inhoudelijke sturing en de kwaliteitsborging van de totstandkoming van de uitvoeringsprogramma’s van de GGA-regio’s willen waarborgen om zodoende een effectievere aanpak van de mobiliteitsproblematiek te bewerkstelligen;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten streven naar betrouwbaar, comfortabel en snel openbaar vervoer en dit willen bevorderen door het stimuleren van de realisering van specifieke infrastructuur voor het openbaar vervoer en tevens met goede parkeer- en reisvoorzieningen de bereikbaarheid van een stad of regio beogen te verbeteren;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten kleinschalige mobiliteitsoplossingen willen stimuleren om te kunnen voorzien in een mobiliteitsbehoefte van reizigers voor wie geen openbaar vervoer beschikbaar is;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten in samenwerking met het Rijk projecten willen stimuleren die een vlotte en veilige doorstroming op overwegen bevorderen;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten projecten willen stimuleren die een verschuiving bewerkstelligen van het goederenvervoer over de weg naar goederenvervoer over water, spoor en door buisleidingen;

Overwegende dat aanpassing van de Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2013 vanwege de nieuwe situatie, dat vanaf 1 januari BDU-gelden worden gestort in het provinciefonds met de daaraan gekoppelde verantwoording op grond van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant, leidt tot een groot aantal noodzakelijke wijzigingen en Gedeputeerde Staten het derhalve wenselijk achten een geheel nieuwe regeling vast te stellen;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

§ 1 Regiotaxi

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a.

   regiotaxi: voor een ieder openstaand personenvervoer per auto, niet volgens een dienstregeling, als bedoeld in het Besluit personenvervoer 2000 voor zover het vervoer aanvullend of vervangend is ten opzichte van het openbaar vervoer, niet zijnde doelgroepenvervoer en groepsvervoer;

 • b.

   samenwerkingsbijdrage OV: subsidie aan gemeenten en gemeenschappelijke regelingen met wie de samenwerkingsovereenkomst is gesloten;

 • c.

   samenwerkingsovereenkomst: samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi Noord-Brabant 2016-2020;

 • d.

   tariefeenheid: instaptarief, kilometertarief of zone-tarief;

 • e.

   vervoersovereenkomst: overeenkomst als bedoeld in artikel 6 van het Besluit personenvervoer 2000;

 • f.

   vrije reiziger: reiziger die met de regiotaxi reist en geen recht heeft op een door wet- en regelgeving aangewezen vergoeding.

Artikel 1.2 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • a.

   gemeenten met wie de samenwerkingsovereenkomst is gesloten;

 • b.

   gemeenschappelijke regelingen met wie de samenwerkingsovereenkomst is gesloten.

Artikel 1.3 Subsidievorm

 • 1  Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling projectsubsidies.

 • 2  Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 1.4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op:

 • a.

   het verrichten van personenvervoer met de regiotaxi voor vrije reizigers;

 • b.

   het geven van een bindend OV-advies;

 • c.

   activiteiten die gerelateerd zijn aan de regiotaxi.

Artikel 1.5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien de subsidieaanvrager reeds een subsidie als bedoeld in artikel 1.4 over het jaar 2016 heeft ontvangen.

Artikel 1.6 Subsidievereisten

 • 1  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onder a en b, in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de bepalingen in de vervoersovereenkomst.

 • 2  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onder c, in aanmerking te komen wordt voldaan aan de bepalingen in de samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 1.7 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen alle kosten voor subsidie in aanmerking.

Artikel 1.8 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend van 4 januari tot en met 30 juni van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Artikel 1.9 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 1.4:

 • a.

   onder a en b, voor de periode genoemd in artikel 1.8, vast op € 2.200.000;

 • b.

   onder c, voor de periode genoemd in artikel 1.8, vast op € 3.000.000.

Artikel 1.10 Subsidiehoogte

 • 1  De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 1.4, onder a, bedraagt het verschil tussen het tarief per declarabele tariefeenheid verminderd met de eigen bijdrage van de reiziger vermenigvuldigd met het aantal tariefeenheden van de rit.

 • 2  De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 1.4, onder b, bedraagt een vast bedrag per OV-advies zoals is vastgesteld in de vervoersovereenkomst.

 • 3  De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 1.4, onder c, bedraagt de OV-samenwerkingsbijdrage zoals per regio beschikbaar is gesteld in de samenwerkingsovereenkomst.

 • 4  Indien de subsidie minder bedraagt dan € 25.000 wordt deze niet verstrekt.

Artikel 1.11 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de verplichting dat hij een administratie bijhoudt van aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, onder b, van de Algemene wet bestuursrecht en deze desgevraagd aan Gedeputeerde Staten overlegt.

Artikel 1.12 Prestatieverantwoording

De subsidieontvanger toont bij de aanvraag tot subsidievaststelling door middel van de door Gedeputeerde Staten vastgestelde verklaring inzake werkelijke kosten en opbrengsten aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

Artikel 1.13 Bevoorschotting en betaling

 • 1  Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van ten hoogste 100%.

 • 2  Gedeputeerde Staten bepalen de hoogte van het voorschot op basis van prestaties, besteding en liquiditeitsbehoefte.

 • 3  Het voorschot, bedoeld in het eerste lid, wordt betaald in termijnen waarvan de hoogte en de tijdstippen in de beschikking tot subsidieverlening worden bepaald.

§ 2 Stimulering bedrijfsvervoer

Artikel 2.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a.

   bedrijfsvervoer: collectief vervoer ten behoeve van werknemers op het woon-werktraject van de werknemer door of vanwege de werkgever, voor aanvang van en na afloop van de werkzaamheden van de werknemer;

 • b.

   beroepsvervoerder: vervoerder met een vergunning voor het verrichten van besloten busvervoer of taxivervoer;

 • c.

   de-minimissteun: steun die voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van aanmelding als opgenomen in Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, Pb EU L 352/9 van 24 december 2013, met inbegrip van eventueel in de toekomst vast te stellen wijzigingen;

 • d.

   werkplek: vaste locatie waar door een werknemer arbeid wordt verricht en waarover de werkgever zeggenschap of recht van gebruik heeft.

Artikel 2.2 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door werkgevers, van wie het bedrijf en de werkplekken gelegen zijn in het gebied waar de provincie Noord-Brabant vervoersautoriteit is.

Artikel 2.3 Subsidievorm

 • 1  Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling projectsubsidies.

 • 2  Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 2.4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het verrichten van bedrijfsvervoer.

Artikel 2.5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien voor het project reeds subsidie is verstrekt ten behoeve van bedrijfsvervoer in 2015.

Artikel 2.6 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2.4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

   het bedrijfsvervoer heeft plaatsgevonden in 2015;

 • b.

   de subsidieaanvrager heeft geen reiskostenvergoeding betaald aan de werknemers die gebruik hebben gemaakt van het bedrijfsvervoer;

 • c.

   het project is gericht op:

  • 1°.

    een werkplek, gelegen in de provincie Noord-Brabant;

  • 2°.

    bedrijfsvervoer door middel van een bus of auto, ingericht voor het vervoer van minimaal acht personen, exclusief de bestuurder;

 • d.

   aan het project liggen ten grondslag:

  • 1°.

    een vervoersoverzicht van het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, waarbij per dag de namen van de vervoerde werknemers zijn aangegeven;

  • 2°.

    indien mogelijk, een afschrift van een overeenkomst die door de subsidieaanvrager met een beroepsvervoerder is gesloten voor het verrichten van bedrijfsvervoer.

Artikel 2.7 Vereisten subsidieaanvraag

 • 1  Subsidieaanvragen worden ingediend binnen de tenderperiode van 4 januari 2016 tot en met 1 april 2016.

 • 2  De aanvraag heeft betrekking op het bedrijfsvervoer dat is verricht in het jaar voorafgaande aan de aanvraag.

Artikel 2.8 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 2.4 voor de tenderperiode genoemd in artikel 2.7, vast op € 140.000.

Artikel 2.9 Subsidiehoogte

 • 1  De hoogte van de subsidie bedraagt € 0,68 per werknemer per dag.

 • 2  Onverminderd het eerste lid, geldt voor ondernemingen in de zin van het Europees recht dat de totaal verstrekte subsidie niet hoger mag zijn dan € 200.000 en € 100.000 voor ondernemingen in het wegvervoer over een periode van drie belastingjaren en ook dat anderszins wordt voldaan aan de voorwaarden voor de-minimissteun.

Artikel 2.10 Verdeelcriteria

 • 1  Indien de binnen de tenderperiode ingediende volledige subsidieaanvragen het subsidieplafond, genoemd in artikel 2.8, te boven gaan, verdelen Gedeputeerde Staten de subsidie naar evenredigheid onder de voornoemde subsidieaanvragen.

 • 2  Evenredige verdeling onder de subsidieaanvragers vindt plaats op basis van de subsidiehoogte van de subsidieaanvragen, berekend op basis van artikel 2.9.

Artikel 2.11 Subsidievaststelling

 • 1  Op subsidies tot € 25.000 is artikel 20, eerste lid, onder a, vierde en vijfde lid van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

 • 2  Met toepassing van artikel 21, negende lid, en artikel 22, zevende lid, van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant, is op subsidies van € 25.000 en hoger artikel 20, eerste lid, onder a, vierde en vijfde lid, van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van overeenkomstige toepassing.

§ 3 Doorstromingsmaatregelen openbaar vervoer

Artikel 3.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a.

   openbaar vervoer: voor een ieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling met een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig;

 • b.

   vervoerder: concessiehouder voor openbaar vervoer in het gebied waarop het project betrekking heeft.

Artikel 3.2 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door wegbeheerders.

Artikel 3.3 Subsidievorm

 • 1  Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling projectsubsidies.

 • 2  Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 3.4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op kleinschalige infrastructurele maatregelen ten behoeve van doorstroming van het openbaar vervoer.

Artikel 3.5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

   voor het project reeds subsidie door Gedeputeerde Staten of een ander bestuursorgaan is verstrekt;

 • b.

   de subsidieaanvrager met het project reeds voor het moment van indiening van de subsidieaanvraag is begonnen.

Artikel 3.6 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3.4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

   het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;

 • b.

   het project draagt bij aan:

  • 1°.

    rijtijdvermindering van het openbaar vervoer; of,

  • 2°.

    comfortverbetering voor reizigers in het openbaar vervoer;

 • c.

   het project heeft de instemming van de vervoerder;

 • d.

   aan het project liggen ten grondslag:

  • 1°.

    een projectplan, waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze is voldaan aan de vereisten in deze paragraaf;

  • 2°.

    een offerte met een duidelijke afbakening van de verschillende werkzaamheden per maatregel;

  • 3°.

    een kostenraming van de maatregel.

Artikel 3.7 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen alle kosten voor subsidie in aanmerking.

Artikel 3.8 Niet subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 3.7, komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

   kosten van de interne organisatie van de subsidieaanvrager;

 • b.

   kosten voor structureel beheer en onderhoud van bestaande infrastructuur;

 • c.

   kosten voor toezicht.

Artikel 3.9 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.

Artikel 3.10 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 3.4, voor de periode genoemd in artikel 3.9, vast op € 100.000.

Artikel 3.11 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 3.4, bedraagt 100% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 10.000 per project.

Artikel 3.12 Verdeelcriteria

 • 1  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 3.13 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger realiseert het project voor 31 december 2017.

Artikel 3.14 Prestatieverantwoording

De subsidieontvanger toont door middel van beeldmateriaal desgevraagd aan dat de subsidiabele activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

§ 4 verkeers- en vervoersprojecten GGA

Artikel 4.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  buurtbushalte: halte, waar een buurtbus halteert;

 • d.

  GGA: gebiedsgerichte aanpak;

 • e.

  GGA-regio: samenwerkingsverband van gemeenten in de desbetreffende regio als opgenomen in Bijlage 2 van deze regeling, de provincie Noord-Brabant en de directie Noord-Brabant van Rijkswaterstaat, ten behoeve van een gebiedsgerichte aanpak van verkeers- en vervoersprojecten;

 • f.

  halte: in-, uit- of overstapfaciliteit voor de bus met voorzieningen voor een comfortabele in- en uitstap, voorzien van het verkeersbord L 03;

 • g.

  infrastructurele projecten: projecten gericht op verkeers- of vervoersmaatregelen;

 • h.

  lump sum bedrag: vast normbedrag per maatregel of project;

 • i.

  niet- infrastructurele projecten: verkeers- en vervoersprojecten gericht op regionale studieprojecten of mensgerichte maatregelen;

 • j.

  regionaal uitvoeringsprogramma 2017: door het bestuurlijk overleg van een GGA-regio jaarlijks vastgesteld programma, waarin de binnen de desbetreffende regio uit te voeren verkeers- en vervoersprojecten, passend binnen deze paragraaf, zijn opgenomen;

 • k.

  stadsbushalte: halte waar een stadsbus halteert;

 • l.

  streekbushalte: halte waar een streekbus halteert.

Artikel 4.2 Doelgroep

Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door:

 • a.

  gemeenten;

 • b.

  gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 4.3 Subsidievorm

 • 1 Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze paragraaf projectsubsidies.

 • 2 Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 4.4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor verkeersprojecten of vervoersprojecten, gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de vorm van:

 • a.

  infrastructurele projecten;

 • b.

  niet-infrastructurele projecten;

 • c.

  projecten gericht op het fysiek toegankelijk maken van haltes;

 • d.

  projecten gericht op het aanschaffen en plaatsen van haltemeubilair voor haltes.

Artikel 4.5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien voor het project reeds subsidie is verstrekt op grond van deze of een andere provinciale subsidieregeling, met uitzondering van de Subsidieregeling ondersteuning gemeentelijke aanpak nimby-situaties Noord-Brabant.

Artikel 4.6 Subsidievereisten

 • 1 Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4.4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

    het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;

  • b.

    het project is gericht op ten minste een van de volgende doelstellingen:

   • 1°.

     het verbeteren van de bereikbaarheid;

   • 2°.

     het verbeteren van de verkeersveiligheid;

   • 3°.

     het verbeteren van de leefbaarheid;

   • 4°.

     het herstellen en voorkomen van versnippering van natuur- en landschap;

  • c.

    het project is gereed voor uitvoering, maar nog niet aanbesteed en gegund, tenzij Gedeputeerde Staten daarvoor toestemming hebben verleend;

  • d.

    het project:

   • 1°.

     heeft een breed draagvlak binnen de GGA-regio;

   • 2°.

     is opgenomen in het regionaal uitvoeringsprogramma 2017 van een GGA-regio;

   • 3°.

     past binnen de financiële ruimte van het uitvoeringsprogramma, bedoeld onder 2.

 • 2  Onverminderd het eerste lid, wordt om voor subsidie als bedoeld in artikel 4. 4, onder c en d, in aanmerking te komen, voldaan aan de vereisten, genoemd in bijlage 1, behorende bij deze regeling.

Artikel 4.7 Subsidiabele kosten

 • 1  Voor subsidie als bedoeld in artikel 4.4, onder a, komen in aanmerking:

  • a.

    de lump sum bedragen, genoemd in bijlage 3, tabel 1 tot en met 6, van deze regeling;

  • b.

    de volgende kosten, waarvoor geen lump sum bedrag als bedoeld onder a, geldt:

   • 1°.

     kosten voor werkzaamheden ten behoeve van aanleg, bouw, wijziging of inrichting van de betrokken infrastructuur;

   • 2°.

     kosten voor verwerving van een onroerende zaak tot maximaal de taxatiewaarde;

   • 3°.

     kosten voor vergunningen en leges;

   • 4°.

     kosten voor materiaal;

   • 5°.

     kosten voor bijkomende voorzieningen, die nodig zijn om de betrokken infrastructuur na voltooiing zijn functie te kunnen laten vervullen;

   • 6°.

     kosten voor schadevergoeding aan derden;

   • 7°.

     kosten voor voorlichting over de uitvoering van het project, gericht op begeleiding gedurende de bouw;

   • 8°.

     kosten voor omleidingsroutes voor openbaar vervoer vanaf drie maanden na start van de werkzaamheden;

   • 9°.

     kosten voor het verleggen van kabels en leidingen;

   • 10°.

     kosten voor grondverwerving;

   • 11°.

     meerkosten indien sprake is van slechte bodemgesteldheid;

   • 12°.

     kosten voor het aanbrengen of aanpassen van verkeersregelinstallaties;

   • 13°.

     een vast bedrag van 15 procent van de subsidiabele kosten, genoemd onder 1 tot en met 12, voor voorbereiding, administratie en toezicht.

  • c.

    kosten, niet genoemd onder a of b, tot een maximum van € 40.000 indien:

   • 1°.

     het kleine projectonderdelen betreft;

   • 2°.

     de projectonderdelen, bedoeld onder 1, onlosmakelijk zijn verbonden met het project;

   • 3°.

     het maximaal twee projectonderdelen betreft;

 • 2  Voor subsidie als bedoeld in artikel 4.4, onder b, komen in aanmerking:

  • a.

    de lump sum bedragen, genoemd in bijlage 3, tabel 7, behorende bij deze regeling;

  • b.

    kosten, niet genoemd onder a, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie.

 • 3  Voor subsidie als bedoeld in artikel 4.4, onder c, gelden lump sum bedragen.

 • 4  Voor subsidie als bedoeld in artikel 4.4, onder d, komen, voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie alle kosten voor subsidie in aanmerking.

Artikel 4.8 Niet subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 4.7 komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

   interne apparaatskosten van de subsidieaanvrager;

 • b.

   kosten voor het uitvoeren van reguliere werkzaamheden;

 • c.

   onderhoudskosten die worden bespaard vanwege het niet uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden;

 • d.

   kosten van vervanging van kabels en leidingen van derden.

Artikel 4.9 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend van 1 december 2016 tot en met 3 januari 2017.

Artikel 4.10 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 4.4, voor de periode, genoemd in artikel 4.9, vast op € 19.361.600.

Artikel 4.11 Subsidiehoogte

 • 1 De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 4.4, onder a, bedraagt 50 % van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 5.000.000.

 • 2  De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 4.4, onder b, bedraagt 80 % van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 500.000.

 • 3  De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 4.4, onder c, bedraagt:

  • a.

    € 7.500 voor een buurtbushalte;

  • b.

    € 10.000 voor een stadbushalte;

  • c.

    € 10.000 voor een streekbushalte.

 • 4  De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 4.4, onder d, bedraagt 50 % van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 25.000.

 • 5  In afwijking van het eerste en het vierde lid, wordt de subsidie niet verstrekt, indien de hoogte van de subsidie minder bedraagt dan € 5.000.

 • 6  In afwijking van het tweede lid, wordt de subsidie niet verstrekt, indien de hoogte van de subsidie minder bedraagt dan € 8.000.

Artikel 4.12 Verdeelcriteria

 • 1 Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2 Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3 Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 4.13 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.

   bij subsidie van € 25.000 en hoger overlegt de subsidieontvanger jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag, indien de periode van uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt;

 • b.

   bij subsidie van €125.000 en hoger houdt de subsidieontvanger een administratie bij van aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, onder b, van de Awb en overlegt deze desgevraagd aan Gedeputeerde Staten;

 • c.

   het project is voor 1 december 2018 gereed;

 • d.

   Gedeputeerde Staten kunnen eenmalig uitstel verlenen van de datum, genoemd onder c, met een termijn van een jaar.

Artikel 4.14 Prestatieverantwoording

 • 1  Bij subsidies tot € 25.000 toont de subsidieontvanger desgevraagd aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:

  • a.

    een activiteitenverslag;

  • b.

    indien van toepassing foto- of videomateriaal van de situatie voor en na het project;

  • c.

    indien van toepassing een proces verbaal van oplevering.

 • 2  Bij subsidies van € 25.000 tot € 125.000 toont de subsidieontvanger aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:

  • a.

    een activiteitenverslag;

  • b.

    indien van toepassing foto- of videomateriaal van de situatie voor en na het project;

  • c.

    indien van toepassing een proces verbaal van oplevering.

 • 3  Bij subsidies van € 125.000 en hoger toont de subsidieontvanger bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:

  • a.

    een activiteitenverslag;

  • b.

    indien van toepassing foto- of videomateriaal van de situatie voor en na het project;

  • c.

    indien van toepassing een proces verbaal van oplevering;

  • d.

    een financieel verslag, als bedoeld in artikel 22, vijfde lid, onderdeel a, onder 1, van de Asv;

  • e.

    een controleverklaring, als bedoeld in artikel 22, vijfde lid, onderdeel a, onder 2, van de Asv.

Artikel 4.15 Bevoorschotting en betaling

 • 1 Voor subsidies tot € 25.000 verstrekken Gedeputeerde Staten een voorschot van 100% van het verleende subsidiebedrag.

 • 2  Voor subsidies van €25.000 en hoger verstrekken Gedeputeerde Staten een voorschot van 80% van het verleende subsidiebedrag.

 • 3  Gedeputeerde Staten betalen het voorschot in een keer.

§ 5 Gelabelde BDU-uitkeringen

Artikel 5.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a.

   BDU: Brede Doeluitkering;

 • b.

   openbaar vervoer: voor een ieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling met een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig.

Artikel 5.2 Doelgroep

Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door:

 • a.

   gemeenten;

 • b.

   openbaar vervoerbedrijven.

Artikel 5.3 Subsidievorm

 • 1  Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze paragraaf projectsubsidies.

 • 2  Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 5.4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op:

 • a.

   actieprogramma regionaal openbaar vervoer;

 • b.

   actieprogramma Groei op het Spoor.

Artikel 5.5 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5.4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

   het project past binnen de Wet BDU;

 • b.

   aan het project liggen ten grondslag:

  • 1°.

    een projectplan, waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze paragraaf;

  • 2°.

    een sluitende begroting en een kostenraming.

Artikel 5.6 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

   kosten voor werkzaamheden ten behoeve van aanleg, bouw, wijziging of inrichting van de betrokken infrastructuur;

 • b.

   kosten voor verwerving van een onroerende zaak tot maximaal de taxatiewaarde;

 • c.

   kosten voor vergunningen en leges;

 • d.

   kosten voor materiaal;

 • e.

   kosten voor bijkomende voorzieningen die nodig zijn om de betrokken infrastructuur na voltooiing zijn functie te kunnen laten vervullen;

 • f.

   schadevergoeding aan derden;

 • g.

   kosten voor voorlichting over de uitvoering van het project gericht op begeleiding gedurende de bouw;

 • h.

   kosten voor omleidingsroutes voor openbaar vervoer vanaf drie maanden na start van de werkzaamheden;

 • i.

   kosten voor verleggen van kabels en leidingen;

 • j.

   kosten voor grondverwerving;

 • k.

   meerkosten indien sprake is van slechte bodemgesteldheid;

 • l.

   kosten voor aanbrengen of aanpassen van verkeersregelinstallaties;

 • m.

   vaste vergoeding voor voorbereidings-, administratie- en toezichtskosten van 15% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten, bedoeld onder a tot en met l.

Artikel 5.7 Niet subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 5.6 komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

   interne apparaatskosten van de subsidieaanvrager;

 • b.

   kosten voor het uitvoeren van reguliere werkzaamheden;

 • c.

   onderhoudskosten die worden bespaard vanwege het niet uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden;

 • d.

   kosten van vervanging van kabels en leidingen van derden.

Artikel 5.8 Vereisten subsidieaanvraag

 • 1  Subsidieaanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 5.4, onder a, worden ingediend van 4 januari 2016 tot en met 15 december 2020.

 • 2  Subsidieaanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 5.4, onder b, worden ingediend van 4 januari 2016 tot en met 15 december 2016.

Artikel 5.9 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 5.4:

 • a.

   onder a, voor de periode genoemd in artikel 5.8, eerste lid, vast op € 3.031.000;

 • b.

   onder b, voor de periode genoemd in artikel 5.8, tweede lid, vast op € 4.462.000.

Artikel 5.10 Subsidiehoogte

 • 1  De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 5.4:

  • a.

    onder a, bedraagt maximaal 46,59% van de subsidiabele kosten;

  • b.

    onder b, bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

 • 2  Indien toepassing van het eerste lid tot gevolg heeft dat de subsidie minder dan € 25.000 bedraagt, wordt de subsidie niet verstrekt.

Artikel 5.11 Verdeelcriteria

Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

Artikel 5.12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1  De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:

  • a.

    de subsidieontvanger houdt een administratie bij van aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, onder b, van de Algemene wet bestuursrecht en overlegt deze desgevraagd aan Gedeputeerde Staten;

  • b.

    opdrachtverlening in het kader van de werkzaamheden bij het project vindt uiterlijk plaats in het jaar van subsidieverlening;

  • c.

    de subsidieontvanger dient een einddeclaratie in voor 1 december van het jaar dat twee jaar later is dan het jaar waarin de subsidie is verleend.

 • 2  Gedeputeerde Staten kunnen na een daartoe door de subsidieontvanger ingediend schriftelijk verzoek eenmalig de termijn van opdrachtverlening als bedoeld in het eerste lid, onder b, en eenmalig het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, onder c, verlengen, indien de subsidieontvanger aantoont dat niet aan de voorgeschreven termijnen kan worden voldaan vanwege:

  • a.

    het niet tijdig kunnen verwerven van de benodigde gronden als gevolg van wettelijke of procedurele oorzaken, die niet aan de subsidieontvanger te wijten zijn, mits op redelijke termijn zicht is op daadwerkelijke grondverwerving;

  • b.

    het langer in beslag nemen dan gepland van de bestemmingsplanprocedure als gevolg van wettelijke, juridische of procedurele zaken;

  • c.

    vertraging in samenhangende projecten of beïnvloeding van andere projecten waardoor de subsidieontvanger genoodzaakt is de uitvoeringsperiode te verlengen;

  • d.

    vertraging in de uitvoering als gevolg van extreme of onverwachte weersomstandigheden; of

  • e.

    vertraging in de opdrachtverlening of in de uitvoering als gevolg van andere aan derden toe te schrijven omstandigheden.

Artikel 5.13 Prestatieverantwoording

Gedeputeerde Staten leggen in de beschikking tot subsidieverlening vast op welke wijze de subsidieontvanger aantoont dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

Artikel 5.14 Bevoorschotting en betaling

 • 1  Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van ten hoogste 100% op het verleende subsidiebedrag.

 • 2  Gedeputeerde Staten bepalen de hoogte van het voorschot, bedoeld in het eerste lid, op basis van prestaties, besteding en liquiditeitsbehoefte van de subsidieontvanger.

 • 3  Gedeputeerde Staten betalen het voorschot in termijnen, waarvan de hoogte en de tijdstippen in de beschikking tot subsidieverlening worden bepaald.

§ 6 Spoor, hoogwaardig openbaar vervoer en knooppunten

Artikel 6.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a.

  ABRI: wachthokje bij bushaltes;

 • b.

  besloten busvervoer: personenvervoer per bus, niet zijnde openbaar vervoer;

 • c.

  bouwkundig kunstwerk: door mensenhanden gemaakt, meestal niet voor bewoning bestemd bouwwerk ten behoeve van infrastructuur;

 • d.

  daily urban system: systeem van verbindingen van Brabantse steden met hun omliggende regio en andere steden voor dagelijkse verplaatsingen;

 • e.

  fietsparkeervoorziening: een openbaar toegankelijke parkeervoorziening voor fietsen bij een HOV halte of station, die bedoeld is voor voortransport en natransport bij OV;

 • f.

  goederen terminals: overslagpunt en opslagpunt voor goederen;

 • g.

  HOV: hoogwaardig openbaar vervoer;

 • h.

  HOV-businfrastructuur: fundering en verhardingen van busbanen of busstroken met daarbij behorende bouwkundige kunstwerken;

 • i.

  HOV busstation- en HOV-bushalte-infrastructuur: perron, overkapping, toegangspad, haltehaven en de hierbij behorende verhardingen en funderingen;

 • j.

  HOV-halte: halte waar een HOV-bus halteert;

 • k.

  DRIS: Dynamisch reisinformatiesyteem;

 • l.

  KAR: korte afstands radio;

 • m.

  KAR-systeem: systeem dat verkeerslichten beïnvloedt met een radiosignaal;

 • n.

  keurmerk FietsParKeur: landelijk keurmerk voor fietsparkeersystemen;

 • o.

  knooppunt: voorziening waar overstapfaciliteiten wordt geboden tussen hoogwaardig openbaar vervoer zijnde trein en bus en andere modaliteiten zijnde fiets, bromfiets, auto, voetgangersvoorzieningen of vliegtuig;

 • p.

  hoogwaardig openbaar vervoer: vervoer dat samen met de trein en knooppunten de ruggengraat van het openbaar vervoer vormt in Brabant en dat beschikt over eigen infrastructuur en daardoor het snelste, meest betrouwbare, hoogfrequente en comfortabele openbaar vervoer biedt;

 • q.

  Ontwikkelagenda: door de stuurgroep vastgestelde Ontwikkelagenda Spoor, HOV en Knooppunten, waarin de Brabantse ambitie, analyse en strategie tot 2028 is vastgelegd;

 • r.

  P&R-voorziening: openbaar toegankelijke parkeervoorziening bij een HOV halte of station, die bedoeld is voor automobilisten die aansluitend met het openbaar vervoer of besloten busvervoer verder reizen;

 • s.

  stuurgroep: stuurgroep Netwerkprogramma Brabantstad Bereikbaar, waarin de B5-gemeenten, openbaar vervoerbedrijven; spoorbeheerders, wegbeheerders en de provincie zijn vertegenwoordigd;

 • t.

  toeleidende infrastructuur: infrastructuur die noodzakelijk is om een nieuwe P&R-voorziening naar het knooppunt of de HOV-halte te leiden of de P&R-voorziening te verbinden met de doorgaande weg;

 • u.

  fietsinfrastructuur: infrastructuur die noodzakelijk is om OV-reizigers van een nieuwe fietsparkeervoorziening naar HOV of station te leiden of deze te verbinden met de doorgaande weg;

 • v.

  OV: openbaar vervoer;

 • w.

  OV-reiziger: gebruiker van OV;

 • x.

  OV servicewinkel: voorziening, waar de reiziger vanuit een punt optimale service ontvangt voor de hele busreis of treinreis;

 • y.

  uitvoeringsprogramma: door de stuurgroep op 28 juni 2016 vastgesteld programma, waarin de binnen Brabant uit te voeren projecten op het gebied van spoor, HOV en knooppunten zijn opgenomen;

Artikel 6.2 Doelgroep

Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door:

 • a.

  gemeenten;

 • b.

  gemeenschappelijke regelingen;

 • c.

  wegbeheerders;

 • d.

  openbaar vervoerbedrijven;

 • e.

  privaatrechtelijke rechtspersonen.

Artikel 6.3 Subsidievorm

 • 1 Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze paragraaf projectsubsidies.

 • 2 Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 6.4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • a.

  projecten gericht op het verbeteren van het goederenvervoer per spoor door:

  • 1°.

   het uitbreiden van de capaciteit van terminals;

  • 2°.

   het aanleggen of uitbreiden van voorzieningen;

  • 3°.

   het ontwikkelen van voorzieningen of systemen gericht op het beter benutten van modaliteiten.

 • b.

  projecten gericht op het verbeteren van HOV door:

  • 1°.

   het realiseren van HOV-businfrastructuur;

  • 2°.

   het realiseren van busstation- of bushalte-infrastructuur;

  • 3°.

   het realiseren van ABRI’s of wachtgelegenheden;

  • 4°.

   het realiseren van DRIS;

  • 5°.

   het realiseren van fietsparkeervoorzieningen ten behoeve van voor- en natransport bij HOV;

  • 6°.

   beïnvloedingssystemen voor verkeersregelinstallaties gebaseerd op het KAR-systeem;

  • 7°.

   de aanleg van een nieuw P&R-terrein, inclusief toeleidende infrastructuur;

  • 8°.

   de uitbreiding van een bestaand P&R-terrein, inclusief toeleidende infrastructuur;

 • c.

  de ontwikkeling van knooppunten ten aanzien van:

  • 1°.

   aanleg of uitbreiding van fietsparkeervoorzieningen ten behoeve van voor- en natransport bij HOV of spoor;

  • 2°.

   realisatie van een OV servicewinkel;

  • 3°.

   herinrichting van de openbare ruimte in de directe stationsomgeving, gericht op het veraangenamen van knooppunten of realiseren van meer directe looproutes;

 • d.

  onderzoeksprojecten gericht op kennisontwikkeling over de projecten, bedoeld onder a, b en c.

   

Artikel 6.5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien de totale projectkosten minder bedragen dan € 20.000.

Artikel 6.6 Subsidievereisten

 • 1 Om voor subsidie als bedoeld in artikel 6.4, onder a tot en met d, in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;

  • b.

   het project draagt bij aan een van de volgende doelen:

   • 1°.

    het vergroten van de nationale en internationale connectiviteit;

   • 2°.

    het verbeteren van het daily urban system;

  • c.

   het project past binnen ten minste een van de volgende strategielijnen, bedoeld in de Ontwikkelagenda:

   • 1°.

    versnellen, gericht op kortere reistijden en hogere frequenties met het OV tussen Brabant en regio’s in het binnenland en het buitenland;

   • 2°.

    verdichten, gericht op aantrekkelijke knooppunten met een goede mix van woon- en werkfuncties;

   • 3°.

    verknopen, gericht op goed voor- en natransport van de knoop voor fiets, P&R en HOV;

   • 4°.

    veraangenamen, gericht op aantrekkelijke busstations en overige stations en een prettige reiservaring met spoor en HOV;

   • 5°.

    vervlechten of ontvlechten, gericht op een optimaal samenspel tussen personenvervoer en goederenvervoer;

  • d.

   het project is maatschappelijk en bestuurlijk haalbaar;

  • e.

   het project heeft een hoog rendement met betrekking tot de reistijdwinst per geïnvesteerde euro;

  • f.

   het project is toekomstbestendig;

  • g.

   het project is opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de stuurgroep;

  • h.

   aan het project ligt een projectplan ten grondslag ten grondslag waarin in ieder geval is opgenomen:

   • 1°.

    op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze paragraaf;

   • 2°.

    een ontwerptekening van het project;

   • 3°.

    een sluitende begroting.

 • 2 Onverminderd het eerste lid wordt om voor subsidie als bedoeld in artikel 6.4, in onderdeel b, onder 7 en 8, in aanmerking te komen, voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de subsidieaanvrager is een gemeente, als bedoeld in artikel 6.2, onder a;

  • b.

   het P&R-terrein is gelegen bij een treinstation of een HOV bushalte;

  • c.

   het project draagt bij aan een overstapfaciliteit van auto of fiets op:

   • 1°.

    hoogwaardig openbaar vervoer; of,

   • 2°.

    besloten busvervoer, dat plaatsvindt binnen de provincie Noord-Brabant;

  • d.

   het project sluit aan bij de vraag van reizigers.

 • 3 Onverminderd het eerste lid, wordt om voor subsidie als bedoeld in artikel 6.4, onderdeel b, onder 2 tot en met 5, in aanmerking te komen, voldaan aan de eisen, genoemd in de Handleiding toegankelijke haltevoorzieningen provincie Noord-Brabant september 2007.

 • 4 Onverminderd het eerste en derde lid, wordt om voor subsidie als bedoeld in artikel 6.4, onderdeel b, onder 5, in aanmerking te komen, voldaan aan het keurmerk FietsParKeur.

 • 5 Onverminderd het eerste lid, wordt om voor subsidie als bedoeld in artikel 6.4, onderdeel b, onder 6, in aanmerking te komen voldaan aan het vereiste dat het project gebaseerd is op een KAR-systeem.

Artikel 6.7 Subsidiabele kosten

 • 1 Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   kosten voor werkzaamheden ten behoeve van aanleg, bouw, wijziging of inrichting van de betrokken infrastructuur;

  • b.

   kosten voor verwerving van een onroerende zaak tot maximaal de taxatiewaarde;

  • c.

   kosten voor vergunningen en leges;

  • d.

   kosten voor materiaal;

  • e.

   kosten voor bijkomende voorzieningen die nodig zijn om de betrokken infrastructuur na voltooiing zijn functie te kunnen laten vervullen;

  • f.

   kosten voor onderzoek en proces;

  • g.

   kosten voor voorlichting over de uitvoering van het project gericht op begeleiding gedurende de bouw;

  • h.

   kosten voor omleidingsroutes voor openbaar vervoer vanaf drie maanden na start van de werkzaamheden;

  • i.

   kosten voor verleggen van kabels en leidingen;

  • j.

   kosten voor grondverwerving;

  • k.

   meerkosten indien sprake is van slechte bodemgesteldheid;

  • l.

   kosten voor aanbrengen of aanpassen van verkeersregelinstallaties;

  • m.

   loonkosten in de vorm van kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht.

 • 2 Voor de berekening van uurtarieven voor loonkosten als bedoeld in het eerste lid, onder m, past de subsidieaanvrager de berekeningssystematiek, genoemd in artikel 10, onder b, van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen Noord-Brabant toe en hanteert daarbij, in afwijking van artikel 12 van die regeling een opslagpercentage van 15 procent.

Artikel 6.8 Niet subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 6.7 komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten gemaakt voor 28 juni 2016;

 • b.

  interne apparaatskosten van de subsidieaanvrager, met uitzondering van de kosten, bedoeld in artikel 6.7, eerste lid, onder m;

 • c.

  kosten voor het uitvoeren van reguliere werkzaamheden;

 • d.

  onderhoudskosten die worden bespaard vanwege het niet uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden;

 • e.

  kosten van vervanging van kabels en leidingen van derden;

 • f.

  kosten die samenhangen met de exploitatie van vervoer.

Artikel 6.9 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 6.4 worden ingediend van 17 oktober 2016 tot en met 15 december 2016.

Artikel 6.10 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 6.4, voor de periode genoemd in artikel 6.9, vast op € 4.720.000.

Artikel 6.11 Subsidiehoogte

 • 1 De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 6.4, bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 1.500.000.

 • 2 Indien de toepassing van het eerste lid tot gevolg heeft dat de subsidie minder dan € 10.000 bedraagt, wordt de subsidie niet verstrekt.

   

Artikel 6.12 Verdeelcriteria

 • 1 Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2 Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3 Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 6.13 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.

  bij subsidie van € 25.000 en hoger overlegt de subsidieontvanger jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag, indien de periode van uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt;

 • b.

  bij subsidie van €125.000 en hoger houdt de subsidieontvanger een administratie bij van aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, onder b, van de Algemene wet bestuursrecht, en overlegt deze desgevraagd aan Gedeputeerde Staten;

 • c.

  het project is voor 1 juni 2019 gereed;

 • d.

  Gedeputeerde Staten kunnen eenmalig uitstel verlenen van de datum, genoemd onder c, met een termijn van een jaar.

   

Artikel 6.14 Prestatieverantwoording

 • 1 Bij subsidies tot € 25.000 toont de subsidieontvanger desgevraagd aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:

  • a.

   een activiteitenverslag;

  • b.

   indien van toepassing foto- of videomateriaal van de situatie voor en na het project;

  • c.

   indien van toepassing een proces verbaal van oplevering.

 • 2 Bij subsidies van € 25.000 tot € 125.000 toont de subsidieontvanger desgevraagd aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:

  • a.

   een activiteitenverslag;

  • b.

   indien van toepassing foto- of videomateriaal van de situatie voor en na het project;

  • c.

   indien van toepassing een proces verbaal van oplevering.

 • 3 Bij subsidies van € 125.000 en hoger toont de subsidieontvanger bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:

  • a.

   een activiteitenverslag;

  • b.

   indien van toepassing foto- of videomateriaal van de situatie voor en na het project;

  • c.

   indien van toepassing een proces verbaal van oplevering;

  • d.

   een financieel verslag, als bedoeld in artikel 22, vijfde lid, onderdeel a, onder 1, van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

  • e.

   een controleverklaring, als bedoeld in artikel 22, vijfde lid, onderdeel a, onder 2, van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

Artikel 6.15 Bevoorschotting en betaling

 • 1 Voor subsidies tot € 25.000 verstrekken Gedeputeerde Staten een voorschot van 100% van het verleende subsidiebedrag.

 • 2 Voor subsidies van €25.000 en hoger verstrekken Gedeputeerde Staten een voorschot van 80% van het verleende subsidiebedrag.

 • 3 Gedeputeerde Staten betalen het voorschot in een keer.

§ 7 Kleinschalige mobiliteitsoplossingen

Artikel 7.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a.

   concessie: recht als bedoeld in de Wet personenvervoer 2000 om met uitsluiting van anderen openbaar vervoer te verrichten in een bepaald gebied gedurende een bepaald tijdvak;

 • b.

   concessiehouder: vergunninghoudende vervoerder aan wie op grond van artikel 20 van de Wet personenvervoer 2000 door Gedeputeerde Staten een concessie is verleend;

 • c.

   de-minimissteun: steun die voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van aanmelding als opgenomen in Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, Pb EU L 352/9 van 24 december 2013, met inbegrip van eventueel in de toekomst vast te stellen wijzigingen;

 • d.

   mobiliteit: mogelijkheid om korte of lange afstanden via vervoersmiddelen te overbruggen;

 • e.

   openbaar vervoer: voor een ieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling met een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig.

Artikel 7.2 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen.

Artikel 7.3 Subsidievorm

 • 1  Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze paragraaf projectsubsidies.

 • 2  Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 7.4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op:

 • a.

   het vergroten van vervoersmogelijkheden voor reizigers;

 • b.

   ontwikkeling en gebruik van ICT-toepassingen ter vergroting van de mobiliteit.

Artikel 7.5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien voor het project reeds op grond van deze regeling of een andere provinciale subsidieregeling subsidie is verstrekt.

Artikel 7.6 Subsidievereisten

 • 1  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 7.4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

    het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;

  • b.

    aan het project liggen ten grondslag:

   • 1°.

     een projectplan, waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze paragraaf;

   • 2°.

     een businesscase, indien er sprake is van een project als bedoeld in artikel 7.4, onder a, waaruit in ieder geval blijkt dat de continuïteit van het project is geborgd;

   • 3°.

     een sluitende begroting.

 • 2  Onverminderd het eerste lid, wordt om voor subsidie als bedoeld in artikel 7.4, onder a, in aanmerking te komen voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

    de subsidieaanvrager werkt samen met een of meer andere partijen;

  • b.

    het project combineert verschillende reizigersgroepen;

  • c.

    er is sprake van een vervoersbehoefte;

  • d.

    de vervoersbehoefte wordt niet ingevuld door het openbaar vervoer of ander gesubsidieerd doelgroepenvervoer.

 • 3  Onverminderd het eerste lid, wordt om voor subsidie als bedoeld in artikel 7.4, onder b, in aanmerking te komen voldaan aan het vereiste dat het project innovatief is.

 • 4  Onverminderd het eerste en derde lid, wordt om voor subsidie als bedoeld in artikel 7.4, onder b, in aanmerking te komen voldaan aan een van de volgende vereisten:

  • a.

    het project verbetert de bekendheid van vervoersmogelijkheden aanvullend op het openbaar vervoer;

  • b.

    het project koppelt de vervoersvraag aan het vervoersaanbod ter verbetering van de aansluitingsmogelijkheden van de reiziger.

Artikel 7.7 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen alle kosten voor subsidie in aanmerking.

Artikel 7.8 Niet subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 7.7 komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

   kosten voor exploitatie van vervoermiddelen vanaf twee jaar na subsidieverlening;

 • b.

   vergoeding voor ureninzet van vrijwilligers boven een maximum van € 400 per jaar per vrijwilliger.

Artikel 7.9 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 7.4 worden ingediend van 4 januari 2016 tot en met 15 december 2016.

Artikel 7.10 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 7.4 voor de periode genoemd in artikel 7.9, vast op € 300.000.

Artikel 7.11 Subsidiehoogte

 • 1  De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 7.4:

  • a.

    onder a, bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 30.000;

  • b.

    onder b, bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000.

 • 2  Onverminderd het eerste lid, geldt voor ondernemingen in de zin van het Europees recht dat de totaal verstrekte subsidie niet hoger mag zijn dan € 200.000 en € 100.000 voor ondernemingen in het wegvervoer over een periode van drie belastingjaren en ook dat anderszins wordt voldaan aan de voorwaarden voor de-minimissteun.

Artikel 7.12 Verdeelcriteria

 • 1  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 7.13 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.

   de resultaten van het project worden toegankelijk gemaakt voor derden;

 • b.

   het motorvoertuig voldoet aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheid en milieu;

 • c.

   bij subsidies van € 25.000 en hoger overlegt de subsidieontvanger jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag, indien de periode van uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt.

Artikel 7.14 Prestatieverantwoording

 • 1  Bij subsidies als bedoeld in artikel 7.4, onder a, toont de subsidieontvanger desgevraagd aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:

  • a.

    dienstrooster van de chauffeurs;

  • b.

    aantal passagiers per rit.

 • 2  Bij subsidies tot € 25.000 als bedoeld in artikel 7.4, onder b, toont de subsidieontvanger desgevraagd aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van het overleggen van het ontwikkelde product.

 • 3  Bij subsidies van € 25.000 en hoger als bedoeld in artikel 7.4, onder b, toont de subsidieontvanger bij de aanvraag tot vaststelling aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van het overleggen van het ontwikkelde product.

Artikel 7.15 Bevoorschotting en betaling

 • 1  Bij subsidies van € 25.000 en hoger verstrekken Gedeputeerde Staten een voorschot van ten hoogste 80% van het verleende subsidiebedrag.

 • 2  Gedeputeerde Staten bepalen de hoogte van het voorschot, bedoeld in het eerste lid, op basis van prestaties, besteding en liquiditeitsbehoefte van de subsidieontvanger.

 • 3  Gedeputeerde Staten betalen het voorschot in termijnen, waarvan de hoogte en de tijdstippen in de beschikking tot subsidieverlening worden bepaald.

§ 8 Landelijk verbeterprogramma overwegen

Artikel 8.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a.

   geprioriteerde overweg: overweg die is opgenomen in de landelijke 140-lijst;

 • b.

   Landelijk Verbeterprogramma Overwegen: meerjarig programma van het ministerie van Infrastructuur & Milieu met als doel het bevorderen van een veilige en vlotte doorstroming van wegverkeer en treinen op overwegen door middel van kosteneffectieve maatregelen, zodat het aantal incidenten of de kans daarop vermindert;

 • c.

   landelijke 140-lijst: lijst van het rijk, waarop de 140 overwegen staan vermeld met het meeste verbeterpotentieel;

 • d.

   LVO: Landelijke Verbeterprogramma Overwegen;

 • e.

   LVO-lijst Noord-Brabant: lijst waarop de overwegen in Noord-Brabant staan vermeld.

Artikel 8.2 Doelgroep

Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door gemeenten in de provincie Noord-Brabant.

Artikel 8.3 Subsidievorm

 • 1  Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze paragraaf projectsubsidies.

 • 2  Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 8.4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het bevorderen van een veilige en vlotte doorstroming van spoor- en wegverkeer nabij overwegen in Brabant.

Artikel 8.5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien aan de subsidieaanvrager voor hetzelfde project of projectonderdeel reeds subsidie is verstrekt op basis van deze of een andere provinciale regeling.

Artikel 8.6 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 8.4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

   het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;

 • b.

   het project:

  • 1°.

    heeft betrekking op een overweg die als geprioriteerde overweg staat vermeld op de LVO-lijst Noord-Brabant; of,

  • 2°.

    heeft betrekking op een overweg die vermeld staat op de LVO-lijst Noord-Brabant en niet is geprioriteerd, maar waarvan de verbetering wel een integraal effect heeft op een geprioriteerde overweg;

 • c.

   het project wordt mede door de rijksoverheid gesubsidieerd;

 • d.

   aan het project liggen ten grondslag:

  • 1°.

    een projectplan, waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze regeling;

  • 2°.

    een sluitende begroting.

Artikel 8.7 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen voor subsidie in aanmerking de kosten van:

 • a.

   werkzaamheden ten behoeve van aanleg, bouw, wijziging of inrichting van de betrokken infrastructuur;

 • b.

   verwerving van een onroerende zaak tot maximaal de taxatiewaarde;

 • c.

   vergunningen en leges;

 • d.

   materiaal;

 • e.

   schadevergoeding aan derden;

 • f.

   bijkomende voorzieningen die nodig zijn om de betrokken infrastructuur na voltooiing zijn functie te kunnen laten vervullen;

 • g.

   voorlichting over de uitvoering van het project gericht op begeleiding gedurende de bouw;

 • h.

   vaste vergoeding voor voorbereidings-, administratie- en toezichtskosten van 15% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten, bedoeld onder a tot en met g.

Artikel 8.8 Niet subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 8.7 komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

   interne apparaatskosten van de subsidieaanvrager;

 • b.

   kosten voor het uitvoeren van reguliere werkzaamheden;

 • c.

   onderhoudskosten die worden bespaard vanwege het niet uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden;

 • d.

   kosten van vervanging van kabels en leidingen van derden.

Artikel 8.9 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend van 4 januari 2016 tot en met 1 december 2020.

Artikel 8.10 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 8.4, voor de periode, genoemd in artikel 8.9, vast op €15.000.000.

Artikel 8.11 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 8.4, bedraagt 25% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van €5.000.000.

Artikel 8.12 Verdeelcriteria

 • 1  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats op basis van de hoogste score op de landelijke 140-lijst.

Artikel 8.13 Subsidieverlening

De subsidie, bedoeld in artikel 8.4, wordt aan de subsidieontvanger verleend onder de opschortende voorwaarde dat voor het project een goedkeurende verklaring is afgegeven op grond van het LVO en is overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 8.14 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.

   bij subsidies van € 25.000 en hoger overlegt de subsidieontvanger jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag, indien de periode van uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt;

 • b.

   bij subsidies van € 25.000 en hoger houdt de subsidieontvanger een administratie bij van aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, onder b, van de Algemene wet bestuursrecht en overlegt deze desgevraagd aan Gedeputeerde Staten;

 • c.

   het project start binnen drie jaar na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening.

Artikel 8.15 Prestatieverantwoording

 • 1  Bij subsidies tot € 25.000 leggen Gedeputeerde Staten in de beschikking tot subsidieverlening vast op welke wijze de subsidieontvanger desgevraagd aantoont dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

 • 2  Bij subsidies van € 25.000 en hoger toont de subsidieontvanger bij de aanvraag tot subsidievaststelling door middel van het door Gedeputeerde Staten vastgestelde einddeclaratieformulier aan, dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

Artikel 8.16 Bevoorschotting en betaling

 • 1  Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van ten hoogste 80% van het verleende subsidiebedrag.

 • 2  Gedeputeerde Staten bepalen de hoogte van het voorschot, bedoeld in het eerste lid, op basis van prestaties, besteding en liquiditeitsbehoefte van de subsidieontvanger.

 • 3  Gedeputeerde Staten betalen het voorschot in termijnen, waarvan de hoogte en de tijdstippen in de beschikking tot subsidieverlening worden bepaald.

§ 9 Goederenvervoer

Artikel 9.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a.

   de-minimissteun: steun die voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van aanmelding als opgenomen in Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, Pb EU L 352/9 van 24 december 2013, met inbegrip van eventueel in de toekomst vast te stellen wijzigingen;

 • b.

   dienst van algemeen economisch belang: dienst zoals bedoeld in artikel 106 tweede lid van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (2012C 326/01) en in de mededeling van de Commissie (2012C 8/02) van 11 januari 2012 betreffende de toepassing van de staatssteunregels van de Europese Unie op voor het verrichten van diensten van algemeen economisch belang verleende compensatie, met inbegrip van eventueel in de toekomst vast te stellen wijzigingen;

 • c.

   terminal: goederenoverslag en -opslagpunt.

Artikel 9.2 Doelgroep

Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door:

 • a.

   privaatrechtelijke rechtspersonen;

 • b.

   gemeenten.

Artikel 9.3 Subsidievorm

 • 1  Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze paragraaf projectsubsidies.

 • 2  Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 9.4 Subsidiabele activiteiten

 • 1  Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het verbeteren van het goederenvervoer door:

  • a.

    de uitbreiding van de capaciteit van terminals;

  • b.

    de aanleg of uitbreiding van voorzieningen;

  • c.

    het ontwikkelen van nieuwe vervoersconcepten gericht op vervoer over water of spoor;

  • d.

    het ontwikkelen van voorzieningen of systemen gericht op het beter benutten van modaliteiten.

 • 2  Subsidie kan worden verstrekt voor onderzoeksprojecten die gericht zijn op de activiteiten, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 9.5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

   met het project reeds is gestart voor indiening van de subsidieaanvraag;

 • b.

   voor het project reeds op grond van een andere provinciale subsidieregeling subsidie is verstrekt.

Artikel 9.6 Subsidievereisten

 • 1  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 9.4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

    het project komt het goederenvervoer in de provincie Noord-Brabant ten goede;

  • b.

    indien de subsidieaanvrager een onderneming is:

   • 1°.

     voldoet de subsidieaanvrager aan de voorwaarden van de de-minimisverordening; of,

   • 2°.

     kan het project worden aangemerkt als dienst van algemeen economisch belang;

  • c. aan het project liggen ten grondslag:

   • 1°.

     een projectplan, waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze paragraaf;

   • 2°.

     een positieve en sluitende businesscase, indien er sprake is van een project als bedoeld in artikel 9.4, eerste lid;

   • 3°.

     een tijdsplanning;

   • 4°.

     een sluitende begroting.

 • 2  Onverminderd het eerste lid, wordt om voor subsidie als bedoeld in artikel 9.4, eerste lid, onder a, in aanmerking te komen voldaan aan het vereiste dat het project gericht is op de verlenging van een kade of spoor van een water- of spoorterminal, waardoor meer of grotere schepen of meer of langere treinen afgehandeld kunnen worden.

 • 3  Onverminderd het eerste lid, wordt om voor subsidie als bedoeld in artikel 9.4, eerste lid, onder b, in aanmerking te komen voldaan aan ten minste een van de volgende vereisten:

  • a.

    de aanleg of uitbreiding van op- of overslagvoorzieningen op een terminal waardoor meer bulkgoederen of containers afgehandeld kunnen worden;

  • b.

    de aanleg van voorzieningen om ongevallen te voorkomen;

  • c.

    de aanleg of uitbreiding van voorzieningen gericht op vermindering van de CO²-uitstoot van de transportketen, transportmiddelen of goederenoverslagpunten.

Artikel 9.7 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen alle kosten voor subsidie in aanmerking.

Artikel 9.8 Niet subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 9.7 komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

   loonkosten;

 • b.

   beheer en onderhoud;

 • c.

   vervangingsinvesteringen;

 • d.

   reclame en marketing.

Artikel 9.9 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 9.4 worden ingediend:

 • a.

   van 1 december 2015 tot en met 23 december 2015;

 • b.

   van 4 januari 2016 tot en met 1 december 2016.

Artikel 9.10 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 9.4:

 • a.

   voor de periode genoemd in artikel 9.9, onder a, vast op € 800.000;

 • b.

   voor de periode genoemd in artikel 9.9, onder b, vast op € 1.000.000.

Artikel 9.11 Subsidiehoogte

 • 1  De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 9.4, bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 250.000.

 • 2  Subsidies als bedoeld in artikel 9.4, eerste lid, worden niet verstrekt indien toepassing van het eerste lid tot gevolg heeft de subsidie minder bedraagt dan € 50.000.

 • 3  Subsidies als bedoeld in artikel 9.4, tweede lid, worden niet verstrekt indien toepassing van het eerste lid tot gevolge heeft dat de subsidie minder bedraagt dan € 12.500.

 • 4  Indien de subsidieaanvrager gebruik maakt van de-minimissteun mag, in afwijking van het maximum, genoemd in het eerste lid, het maximumbedrag aan de-minimissteun van € 200.000 en € 100.000 voor ondernemingen in het wegvervoer, dat over een periode van drie belastingjaren door bestuursorganen is verstrekt, niet worden overschreden.

Artikel 9.12 Verdeelcriteria

 • 1  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 9.13 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1  De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:

  • a.

    bij subsidies van € 25.000 en hoger overlegt de subsidieontvanger jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag, indien de periode van uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt;

  • b.

    bij subsidies van € 125.000 en hoger houdt de subsidieontvanger een administratie bij van aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, onder b, van de Algemene wet bestuursrecht en overlegt deze desgevraagd aan Gedeputeerde Staten;

  • c.

    het project wordt binnen twee jaar na de datum van de beschikking tot subsidieverlening gerealiseerd.

 • 2  De subsidieontvanger kan een aanvraag indienen tot ontheffing van de verplichting, bedoeld in het eerste lid, onder c, indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om te voldoen aan deze verplichting en waarbij er geen sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de subsidieontvanger.

Artikel 9.14 Prestatieverantwoording

 • 1  Bij subsidies tot € 25.000 leggen Gedeputeerde Staten in de beschikking tot subsidieverlening vast op welke wijze de subsidieontvanger desgevraagd aantoont dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

 • 2  Bij subsidies van € 25.000 en hoger leggen Gedeputeerde Staten in de beschikking tot subsidieverlening vast op welke wijze de subsidieaanvrager aantoont dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

Artikel 9.15 Bevoorschotting en betaling

 • 1  Bij subsidies van € 25.000 en hoger verstrekken Gedeputeerde Staten een voorschot van maximaal 80% van het verleende subsidiebedrag.

 • 2  Gedeputeerde Staten bepalen de hoogte van het voorschot, bedoeld in het eerste lid, op basis van prestaties, besteding en liquiditeitsbehoefte van de subsidieontvanger.

 • 3  Gedeputeerde Staten betalen het voorschot in termijnen, waarvan de hoogte en de tijdstippen in de beschikking tot subsidieverlening worden bepaald.

§ 10 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 10.1 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2017 en vervolgens telkens na twee jaar aan Provinciale Staten een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk.

Artikel 10.2 Intrekking

De Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2013 wordt ingetrokken.

Artikel 10.3 Overgangsrecht

Voor subsidieaanvragen ingediend voor de inwerkingtreding van deze regeling blijft de Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2013 zijn werking behouden.

Artikel 10.4 Inwerkingtreding

 • 1  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 met uitzondering van de paragrafen 4 en 9 die met terugwerkende kracht in werking treden op 1 december 2015.

 • 2  In afwijking van het eerste lid, treedt artikel 10.2 voor zover het betreft paragraaf 8 van die regeling, met terugwerkende kracht in werking op 1 december 2015.

Artikel 10.5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 1 december 2015 Gedeputeerde Staten voornoemd,
de voorzitter, prof. dr. W.B.H.J. van de Donk
de secretaris, mw. ir. A.M. Burger
 
 

Bijlage 1 bij Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016

Bijlage 1 bij Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016

Bijlage 2 bij de Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016

Bijlage 2 bij de Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016

Bijlage 3 bij Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016

Bijlage 3 bij Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016

 

Wetstechnische informatie

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels betreffende subsidies op het gebied van verkeer en vervoer (Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016)

Geldend van 30-11-2016 t/m 30-12-2016 met terugwerkende kracht vanaf 13-10-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels betreffende subsidies op het gebied van verkeer en vervoer (Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016)
Citeertitel Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp subsidies, verkeer en vervoer, financieel kader
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2016-42021 exb-2016-42022 exb-2016-42023

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 2 Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-2023 artikel 2.8

07-03-2023

prb-2023-2934

C2312271/5231229
05-10-2022 18-03-2023 artikel 3.6, 3.8, 3.13

12-07-2022

prb-2022-11688

C2301004
19-05-2022 05-10-2022 artikel 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13

10-05-2022

prb-2022-5806

C2296296/5070131
27-10-2021 19-05-2022 artikel 1.9, 1.10. 1.13, 1.14

19-10-2021

prb-2021-9962

C2286938/4962235
08-07-2021 27-10-2021 paragraaf 3, artikel 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, bijlage 7

22-06-2021

prb-2021-5418

C2282609/4908236
11-02-2021 08-07-2021 artikel 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15

02-02-2021

prb-2021-1029

C2274700/4824048
30-12-2020 11-02-2021 artikel 1.7, 1.13, 2.7, 2.14, 4.14, 6.14, 6.15, 10.14, 11.14,

08-12-2020

prb-2020-10043

C2272948/4800073
12-11-2020 30-12-2020 artikel 1.6, 1.12, 2.6, 2.13

03-11-2020

prb-2020-8297

C2270540/4774024
07-05-2020 12-11-2020 artikel 1.9, 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.13, 2.14, 10.6, 10.10

14-04-2020

prb-2020-2692

C2261764/4677164
28-12-2019 07-05-2020 artikel 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.15, 6.9, 6.10, 10.6, 10.9

17-12-2019

prb-2019-8473

C2255101/4621035
16-08-2019 28-12-2019 artikel 2.1, 2.4, 2.6, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 4.1, 4.6, 4.9, 4.10, 4.13

06-08-2019

prb-2019-5662

C22449189/4557032
22-03-2019 16-08-2019 artikel 4.14, 6.1, 6.2, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 11.10

12-03-2019

prb-2019-2081

C2240867 /4487007
19-12-2018 22-03-2019 artikel 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.15, 6.9, 6.10, 9.9, 10.9

04-12-2018

prb-2018-9356

C2235468/4443978
14-06-2018 19-12-2018 artikel 4.1, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.12, 6.13, bijlage 3

05-06-2018

prb-2018-4300

C2227426/4363082
04-05-2018 14-06-2018 artikel 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 9.1, 9.6, 9.11, 9.12, 9.13, 10.9, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 12.1, 12.2, paragraag 2, 11, 12, bijlage 6

24-04-2018

prb-2018-3202

C2225256/4344985
29-12-2017 04-05-2018 artikel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 4.13, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 9.9, paragraaf 1

19-12-2017

prb-2017-6184

C2216934/4275556
08-12-2017 29-12-2017 artikel 5.5, 5.7, 5.9, 5.13

28-11-2017

prb-2017-5649

C2216934/4275556
21-07-2017 08-12-2017 artikel 2.6, 2.7, 2.10, 2.13, 4.1, 4.6, 4.9, 4.10, 4.13, 4.14, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, paragraaf 10, 11, bijlage 2, 6

11-07-2017

prb-2017-3187

C2210060/4206074
23-06-2017 21-07-2017 artikel 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, paragraaf 2, bijlage 5

23-05-2017

prb-2017-2741

4186977
15-06-2017 17-10-2016 23-06-2017 artikel 6.9

06-06-2017

prb-2017-2538

C2209354/4195113
28-02-2017 15-06-2017 artikel 1.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, bijlage 4

20-02-2017

prb-2017-831

4149690
23-02-2017 13-10-2016 28-02-2017 artikel 6.7

14-02-2017

prb-2017-730

4147226
01-01-2017 23-02-2017 artikel 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 3.9, 5.8, 6.9, 6.10, 7.9, 7.10, 9.9, 9.10

12-12-2016

prb-2016-6720

4117835
30-11-2016 13-10-2016 31-12-2016 paragraaf 4, artikel 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15

28-11-2016

Provinciaal Blad 2016, 180

S0318644
13-10-2016 30-11-2016 paragraaf 4, 6, artikel 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15

11-10-2016

Provinciaal Blad 2016, 148

S0316959
01-01-2016 13-10-2016 nieuwe regeling

01-12-2015

Provinciaal Blad, 2015, 148

S0305975