• Geldig sinds 01 januari 2016.
    Geldig tot 01 januari 2017.

    Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2016

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 6 oktober 2015;

Gelet op de artikelen 220 en 222 van de Provinciewet;

Overwegende dat Provinciale Staten jaarlijks, als onderdeel van de vaststelling van de begroting voor het komende jaar, een besluit nemen tot vaststelling van het tarief voor de provinciale opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigen-belasting, bedoeld in artikel 222 van de Provinciewet;

Overwegende dat het tarief van de opcenten vastgelegd dient te worden in een daartoe door Provinciale Staten vast te stellen heffingsverordening;

Besluiten vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Tarief opcenten

Het provinciaal opcententarief op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting voor 2016 bedraagt 76,1 opcenten.

Artikel 2 Intrekking

De Heffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigen-belasting 2015 word ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening opcenten motor-rijtuigenbelasting Noord-Brabant 2016.

 

’s-Hertogenbosch, 13 november 2015

Provinciale Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de griffier mw. mr. K.A.E. ten Cate (plv.)

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingHeffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2016
CiteertitelHeffingsverordening opcenten motor-rijtuigenbelasting Noord-Brabant 2016
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpleges, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2017.

Deze verordening vervangt de Heffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet, art. 220
  2. Provinciewet, art. 222

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017nieuwe regeling

13-11-2015

Provinciaal Blad, 2015, 139

Statenvoorstel 69/15