Inhoud regeling

Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent verkoop provinciale of rijksgronden (Beleidsregel verkoop provinciale of rijksgronden in de EHS aan eindbeheerders)

Geldend van 21-02-2017 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent verkoop provinciale of rijksgronden (Beleidsregel verkoop provinciale of rijksgronden in de EHS aan eindbeheerders)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten de wens hebben om de verkoop van provinciale gronden of rijksgronden (bezit van Bureau Beheer Landbouwgronden) in de ecologische hoofdstructuur op uniforme wijze te regelen;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  afronding: klein natuurperceel dat binnen een bestaande of aan de rand van een natuurterrein is gelegen;

 • b.

  BBL: Bureau Beheer Landbouwgronden;

 • c.

  certificaat: certificaat afgegeven door de Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer;

 • d.

  ecologische hoofdstructuur: samenhangend netwerk van natuurgebieden van nationaal en internationaal belang met als doel de veiligstelling van ecosystemen met de daarbij behorende soorten bestaande uit de meest waardevolle natuur- en bosgebieden en andere gebieden met belangrijke aanwezige en te ontwikkelen natuurwaarden;

 • e.

  EHS: ecologische hoofdstructuur;

 • f.

  manifestpartners: Waterschap de Dommel, Waterschap de Brabantse Delta, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Het Noordbrabants Landschap, Vereniging Brabants Particulier Grondbezit, Stichting Brabantse Milieufederatie, Vereniging Zuidelijke Land en Tuinbouworganisatie, Vereniging Platform Brabants Toeristisch Bedrijfsleven;

 • g.

  werkgroep verkoop provinciale en rijksgronden: werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de manifestpartners en de provincie.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1 Deze beleidsregel is van toepassing op alle provinciale en BBL-gronden die binnen de EHS gelegen zijn en die reeds in een eerder stadium doorgeleverd of doorverkocht hadden kunnen worden.

 • 2 Deze beleidsregel is niet van toepassing op de gronden, bedoeld in artikel 3, lid 1 onder c.

Artikel 3 Categorieën

 • 1 Gedeputeerde Staten verdelen, op advies van de werkgroep verkoop provinciale en rijksgronden, de gronden in de volgende categorieën:

  • a.

   gronden in projecten waar een wettelijk traject is doorlopen;

  • b.

   gronden waarover afspraken zijn gemaakt zonder wettelijk traject;

  • c.

   gronden waarover geen afspraken zijn gemaakt en die beschikbaar blijven ten behoeve van projecten realisatie EHS.

 • 2 Gedeputeerde Staten delen gronden in categorie 2 in als aan ten minste een van de volgende wegingsfactoren wordt voldaan:

  • a.

   wanneer het een afronding betreft is deze kleiner dan vijf hectare en maakt deze niet meer dan 30% van het gehele natuurgebied uit;

  • b.

   in hoeverre er afspraken zijn gemaakt vanwege compensatieverplichtingen of toezeggingen zijn gedaan over overdracht en beheer in het kader van compensatieverplichtingen;

  • c.

   in hoeverre een partij substantieel heeft geïnvesteerd in het gebied of langere tijd betrokkenheid heeft getoond;

  • d.

   in hoeverre er afspraken zijn gemaakt, toezeggingen zijn gedaan of verplichtingen zijn aangegaan in het kader van subsidies of EU-subsidies;

  • e.

   de mate van efficiency van beheer;

  • f.

   het reeds voor 2011 uitvoeren van beheer van de gronden door een eindbeheerder, zonder dat daarvoor een vergoeding is gegeven;

  • g.

   in hoeverre er door een beheerder wordt geïnvesteerd in gebiedsprocessen of samengewerkt met vrijwilligers, particulieren of andere eindbeheerders bij uitvoering van het beheer, de monitoring, toezicht en handhaving of kleinschalige recreatieve voorzieningen;

  • h.

   in hoeverre het mogelijk is om via natuurbeheer ook andere provinciale doelen te halen;

  • i.

   in hoeverre een beheerder naast het reguliere beheer investeert in extra voorzieningen op het terrein;

  • j.

   in hoeverre er sprake is van fysieke aanwezigheid (nabijheid) en betrokkenheid van de beheerder bij de grond, zodat dit het duurzame beheer en de instandhouding van natuur ten goede komen.

Artikel 4 Categorie 1

 • 1 Gedeputeerde Staten verkopen de gronden, bedoeld in artikel 3, onder a, aan de eindbeheerder, overeenkomstig de reeds gemaakte afspraken.

 • 2 Er vindt geen openbare publicatie van de verkoop en van de eindbeheerder plaats.

Artikel 5 Categorie 2

 • 1 Gedeputeerde Staten maken de gronden, bedoeld in artikel 3, onder b, via een website openbaar waarbij in ieder geval wordt vermeld:

  • a.

   de afspraak met een specifieke eindbeheerder;

  • b.

   om welk van de volgende typen eindbeheerder het gaat:

   • 1°.

    terreinbeheerder;

   • 2°.

    particuliere natuurbeheerder;

   • 3°.

    landgoedeigenaar;

   • 4°.

    agrariër;

   • 5°.

    overige ondernemer;

  • c.

   binnen welke termijn er gereageerd kan worden.

 • 2 Gedeputeerde Staten gaan in overleg met degenen die een reactie hebben ingediend en met de beoogde eindbeheerder.

 • 3 [vervallen]

Artikel 6 Verplichtingen

Gedeputeerde Staten verbinden aan de verkoop in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.

  in de koopovereenkomst wordt vastgelegd dat de eindbeheerder:

  • 1°.

   het natuurdoel gaat realiseren en in stand zal houden;

  • 2°.

   indien van toepassing zal meewerken aan maatregelen die het waterschap wil uitvoeren ten behoeve van waterschapsdoelen;

 • b.

  de eindbeheerder is gecertificeerd of zal een certificaat aanvragen.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel verkoop provinciale of rijksgronden in de EHS aan eindbeheerders.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 21 april 2015 Gedeputeerde Staten voornoemd,
de voorzitter de secretaris prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. ir. A.M. Burger  

Wetstechnische informatie

Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent verkoop provinciale of rijksgronden (Beleidsregel verkoop provinciale of rijksgronden in de EHS aan eindbeheerders)

Geldend van 21-02-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent verkoop provinciale of rijksgronden (Beleidsregel verkoop provinciale of rijksgronden in de EHS aan eindbeheerders)
Citeertitel Beleidsregel verkoop provinciale of rijksgronden in de EHS aan eindbeheerders
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp landbouw, natuur, omgeving
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-2017 artikel 5

07-02-2017

prb-2017-641

4140377
24-04-2015 21-02-2017 nieuwe regeling

21-04-2015

Provinciaal Blad, 2015, 50

3653854