Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels betreffende de subsidie ter stimulering van haalbaarheidsstudies voor innovatie door MKB-bedrijven in topclusters Subsidieregeling haalbaarheidsstudies Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat Provinciale Staten op 11 juni 2010 de Agenda van Brabant  hebben vastgesteld waarin de ambitie wordt uitgesproken om Brabant te ontwikkelen als een Europese top kennis- en innovatieregio;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten daarbij in het bijzonder inzetten op de topsectoren (Agro)food, High Tech Systems & Materials met inbegrip van automotive en solar, Biobased Economy, Life Sciences & Medische Technologie, Maintenance en Logistiek;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten bedrijven in de topsectoren met meerdere financiële en niet-financiële instrumenten ondersteunen en met het verstrekken van subsidie voor haalbaarheidsstudies voor het MKB een missende schakel in deze keten willen invullen;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten ter voorkoming dat de subsidie wordt aangemerkt als ongeoorloofde staatssteun, gebruik willen maken van artikel 25 van de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieen steun op grond van de artikelen 107en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

   algemene groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard;

 • b.

   Brabantse topsectoren:

  • 1°.

    (Agro)food;

  • 2°.

    High Tech Systems & Materials met inbegrip van automotive en solar;

  • 3°.

    Biobased Economy;

  • 4°.

    Life Sciences & Medische Technologie;

  • 5°.

    Maintenance;

  • 6°.

    Logistiek;

 • c.

   experimentele ontwikkeling: experimentele ontwikkeling als bedoeld in artikel 1, onder 86, van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

 • d.

   industrieel onderzoek: industrieel onderzoek als bedoeld in artikel 1, onder 85, van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

 • e.

   haalbaarheidsstudie: haalbaarheidsstudie als bedoeld in artikel 1, onder 87, van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

 • f.

   innovatieproject: project gericht op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling;

 • g.

   kleine en middelgrote onderneming: onderneming als bedoeld in bijlage I van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

 • h.

   MKB: kleine en middelgrote onderneming;

 • i.

   onderneming: eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd.

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door een MKB met rechtspersoonlijkheid.

Artikel 3 Subsidievorm

 • 1

   Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling projectsubsidies.

 • 2

   Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt aan projecten gericht op de uitvoering van een haalbaarheidsstudie ter voorbereiding op een innovatieproject.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Subsidie als bedoeld in artikel 4 wordt geweigerd indien:

 • a.

   aan de aanvrager reeds subsidie is verstrekt op grond van deze regeling;

 • b.

   de uitvoering van de subsidiabele activiteit reeds is gestart voor het indienen van de volledige subsidieaanvraag;

 • c.

   de aanvrager behoort tot de sector van de primaire landbouwproductie als bedoeld in artikel 1, derde lid, onder b, van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

 • d.

   ten aanzien van de aanvrager een bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder a, van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

 • e.

   de aanvrager een onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in artikel 2, onder 18, van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

Artikel 6 Subsidievereisten

 • 1

   Om voor subsidie voor een haalbaarheidsstudie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

    de aanvrager is gevestigd in Noord-Brabant dan wel de activiteiten van de aanvrager komen aantoonbaar ten goede aan de inwoners van de provincie Noord-Brabant;

  • b.

    het project wordt uitgevoerd door een daartoe deskundige derde;

  • c.

    het project steunt op een marktgedreven verzoek tot het geschikt maken van kennis voor benutting in een nieuw product of nieuwe dienst;

  • d.

    het project beoogt innovatieve toepassing van vernieuwende technologie;

  • e.

    het project wordt uitgevoerd ter voorbereiding op een innovatieproject;

  • f.

    het innovatieproject draagt bij aan het vernieuwen en versterken van het innovatie- en concurrentievermogen en verduurzaming van:

   • 1°.

      één of meer van de Brabantse topsectoren; of

   • 2°.

     crossovers tussen één of meer van de Brabantse topsectoren en andere sectoren;

  • g.

    het innovatieproject wordt uitgevoerd door:

   • 1°.

     de aanvrager; of

   • 2°.

     een samenwerkingsverband waarvan de aanvrager onderdeel uitmaakt.

 • 2

   Aan het project liggen ten grondslag:

  • a.

    een projectplan waarin in ieder geval is opgenomen:

   • 1°.

     een beschrijving van de inhoud van de haalbaarheidsstudie,

   • 2°.

     een beschrijving van de positie van de haalbaarheidsstudie in een innovatieproject;

   • 3°.

     een beschrijving van het potentieel van het innovatieproject voor de aanvrager;

   • 4°.

     een globale beschrijving van het innovatieproject;

   • 5°.

     op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze regeling;

  • b.

    een sluitende begroting van kosten en financiering;

  • c.

    een offerte van de door de aanvrager geselecteerde uitvoerder van de haalbaarheidsstudie;

  • d.

    goedgekeurde jaarrekening van het laatst afgesloten boekjaar op het moment van indienen van de aanvraag om subsidie;

  • e.

    een MKB-verklaring waaruit de jaaromzet, balanstotaal en omvang blijken.

 • 3

   De globale beschrijving van het innovatieproject, bedoeld in het vorige lid, onderdeel a, onder 4°, omvat tenminste:

  • a.

    een omschrijving van het product of de dienst waarop het innovatieproject zich richt;

  • b.

    de businesscase;

  • c.

    planning in de tijd en mijlpalen;

  • d.

    beoogd intellectueel eigendom;

  • e.

    begroting van kosten en financiering.

 • 4

   In aanvulling op de voorgaande leden ligt, indien sprake is van een concreet zicht op vervolgfinanciering voor het vervolg van de haalbaarheidsstudie in een innovatieproject, aan het project een ondertekende intentieverklaring van een financier voor het vervolg ten grondslag.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

 • 1

   Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen voor subsidie in aanmerking de werkelijk gemaakte kosten van derden gemaakt voor het leveren van externe kennis, expertise, onderzoeks- of ontwikkelcapaciteit.

 • 2

   Kosten komen slechts voor subsidie in aanmerking voor zover deze worden gemaakt na ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 8 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend van 16 februari 2015 tot en met 28 februari 2017.

Artikel 9 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 4, voor de periode van 16 februari 2015 tot en met 28 februari 2017, vast op € 1.500.000,-.

Artikel 10 Subsidiehoogte

 • 1

   De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 4, bedraagt 50 % van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000.

 • 2

   Onverminderd het percentage, genoemd in het eerste lid, wordt indien sprake is van een concreet zicht op financiering als bedoeld in artikel 6, vierde lid, het maximum, genoemd in het eerste lid, verhoogd met € 10.000.

 • 3

   Onverminderd de maxima, genoemd in de voorgaande leden, wordt indien ter zake van de subsidiabele activiteit reeds door een ander bestuursorgaan of door de Commissie van de Europese Gemeenschappen subsidie is verstrekt, slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat in totaal de percentages als bedoeld in artikel 25, vijfde lid, onderdeel b, en artikel 25, zevende lid, van de algemene groepsvrijstellingsverordening niet wordt overschreden.

Artikel 11 Verdeelcriteria

 • 1

   Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2

   Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3

   Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats op basis van loting.

Artikel 12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.

   de haalbaarheidsstudie waarvoor de subsidie als bedoeld in artikel 4 is verstrekt, wordt binnen 12 maanden na subsidieverlening gerealiseerd;

 • b.

   de subsidieontvanger houdt een administratie bij van aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, onder b, van de Awb en overlegt deze desgevraagd aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 13 Prestatieverantwoording

De subsidieontvanger toont bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:

 • a.

   een verzoek om vaststelling van de subsidie;

 • b.

   factuur voor de uitvoering van de haalbaarheidsstudie;

 • c.

   bewijs van betaling van de factuur, bedoeld onder b;

 • d.

   een eindrapportage volgens het voorgeschreven format waarin de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie worden samengevat en een toelichting wordt opgenomen over het vervolg van het project met een innovatieproject.

Artikel 14 Subsidievaststelling

Gelet op de algemene groepsvrijstellingsverordening worden, in afwijking van de artikelen 13, 20 en 21 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant, subsidies op grond van deze regeling vastgesteld op basis van prestaties en gerealiseerde kosten.

Artikel 15 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden uiterlijk 1 december 2016 aan Provinciale Staten een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 17 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling haalbaarheidsstudies Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 16 december 2014

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris mw. ir. A.M. Burger

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels betreffende de subsidie ter stimulering van haalbaarheidsstudies voor innovatie door MKB-bedrijven in topclusters Subsidieregeling haalbaarheidsstudies Noord-Brabant
CiteertitelSubsidieregeling haalbaarheidsstudies Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpinnovatie, sociaal-economische zaken, subsidies, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 2 Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen. 

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-201618-12-201409-04-2020artikel 12

02-08-2016

Provinciaal Blad 2016, 126

S0315072
18-12-201409-04-2020nieuwe regeling

18-12-2014

Provinciaal Blad, 2014, 175

3699090