Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de vertrouwenscommissie herbenoeming commissaris van de Koning Noord-Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant

Gelezen het voorstel van het presidium, d.d. 29 oktober 2014;

Gelet op artikel 61a van de Provinciewet;

Gelet op de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met betrekking tot ‘Procedureregels herbenoeming commissaris van de Koningin’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 29 januari 2002;

Overwegende dat op 1 oktober 2015 de huidige ambtsperiode eindigt van onze commissaris van de Koning, de heer Van de Donk, en gehoord de wens dat hij voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen;

Besluiten vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de commissie: vertrouwenscommissie

 • b.

  de minister: minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • c.

  de secretaris: de secretaris van de commissie

Artikel 2 Instelling

Er is een vertrouwenscommissie in verband met de herbenoeming van de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant.

Artikel 3 Taak en bevoegdheden

 • 1

  De commissie is belast met de voorbereiding van een aanbeveling van Provinciale Staten aan de minister inzake de herbenoeming van de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant.

 • 2

  De commissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de commissaris van de Koning aan de hand van:

  • a.

   de profielschets zoals vastgesteld door Provinciale Staten op 1 april 2009;

  • b.

   eventuele gewijzigde eisen door ontwikkelingen binnen de provincie waardoor de specifieke rol en de functie van de commissaris wijzigen.

 • 3

  De commissie legt haar bevindingen schriftelijk vast in een verslag aan Provinciale Staten.

 • 4

  Alvorens het verslag aan Provinciale Staten te zenden, bespreekt de commissie dit met de commissaris van de Koning.

 • 5

  Indien afspraken met de commissaris van de Koning worden gemaakt over zijn functioneren, worden deze in het verslag aan Provinciale Staten vermeld.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1

  De commissie bestaat uit vijf fractievoorzitters, te benoemen door Provinciale Staten.

 • 2

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

 • 3

  Op voordracht van Gedeputeerde Staten wordt uit hun midden een adviseur aan de commissie toegevoegd. De adviseur is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht.

 • 4

  De secretaris van Gedeputeerde Staten verleent bijstand aan de commissie. De secretaris van Gedeputeerde Staten is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht.

 • 5

  De griffier van Provinciale Staten is secretaris van de commissie. De secretaris is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht.

Artikel 5 Werkwijze

 • 1

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden dit noodzakelijk achten.

 • 2

  De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering.

 • 3

  De commissie vergadert niet als niet ten minste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is.

 • 4

  De vergaderingen van de commissie vinden plaats achter gesloten deuren.

 • 5

  Van het behandelde ter vergadering wordt door de secretaris een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de commissie vastgesteld. De verslagen van de vergaderingen zijn geheim.

 • 6

  De leden, de adviseur en de secretaris van Gedeputeerde Staten en de secretaris hebben volstrekte geheimhoudingsplicht omtrent hetgeen direct of indirect aan hen mondeling of schriftelijk ter kennis is gebracht.

 • 7

  De voorzitter van de commissie ziet erop toe dat aan geheimhouding wordt voldaan.

 • 8

  Ten aanzien van de stukken die door de commissie aan Provinciale Staten worden gezonden en de beraadslagingen daarover in Provinciale Staten, van het verslag van het overleg met de commissaris van de Koning en van de stukken die door Provinciale Staten aan de minister worden gezonden geldt voor Provinciale Staten, alsmede voor de leden van Provinciale Staten afzonderlijk een geheimhoudingsplicht.

 • 9

  De behandeling van de in lid 8 genoemde stukken, gegevens of informatie door Provinciale Staten vindt achter gesloten deuren plaatsvinden.

 • 10

  De aanbeveling inzake de herbenoeming van de commissaris van de Koning is openbaar met ingang van het moment waarop deze door Provinciale Staten is vastgesteld.

 • 11

  De geheimhoudingsplicht blijft voor leden, adviseur, secretaris van Gedeputeerde Staten, de secretaris en voor de leden van Provinciale Staten afzonderlijk na ontbinding van de commissie van kracht.

Artikel 6 Besluitvorming

 • 1

  De commissie besluit bij de voorbereiding van de aanbeveling bij meerderheid van uitgebrachte stemmen, waarbij elk lid één stem heeft.

 • 2

  Bij het staken van de stemmen bij de uit te brengen bevindingen wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de commissie maar de verschillende meningen in het verslag opgenomen.

 • 3

  De commissie streeft naar unanimiteit.

 • 4

  Het verslag van de commissie wordt bij meerderheid van stemmen vastgesteld. In het verslag kunnen leden van de commissie blijk geven van minderheidsstandpunten.

Artikel 7 Contactpersoon bij de herbenoemingsprocedure

 • 1

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon.

 • 2

  Alle stukken bestemd voor de commissie worden aan het privé-adres van de secretaris gericht en aldaar bewaard.

 • 3

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend en vanaf het privé-adres van de secretaris verzonden.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 9 Ontbinding van de commissie

De commissie wordt geacht ontbonden te zijn met ingang van de dag volgende op de dag waarop aan Provinciale Staten door de minister bekend is gemaakt dat de voordracht van de minister door een Koninklijk Besluit is gevolgd.

Artikel 10 Archivering

 • 1

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat op het tijdstip bedoeld in artikel 9 alle archiefbescheiden met betrekking tot de herbenoeming onverwijld in een verzegelde enveloppe en gerubriceerd als ‘geheim’ worden overgebracht naar de op grond van artikel 31 van de Archiefwet door Provinciale Staten aangewezen archiefbewaarplaats.

 • 2

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de herbenoemingsprocedure zorg voor dat van de in het eerste lid bedoelde overbrenging een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 wordt opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1, sub a en c, van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3

  De voorzitter en secretaris van de commissie dragen er bij de herbenoemingsprocedure zorg voor dat alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden onmiddellijk bij de secretaris van de commissie ter vernietiging ingeleverd.

 • 4

  De in het derde lid bedoelde bescheiden worden door de secretaris terstond vernietigd.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2

  Deze verordening vervalt – met uitzondering van het bepaalde in artikel 5 , lid 11 – met ingang van de dag volgende op de dag waarop het Koninklijk Besluit tot benoeming van de commissaris van de Koningin aan Provinciale Staten bekend is gemaakt.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de vertrouwenscommissie herbenoeming commissaris van de Koning Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 14 november 2014

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

de plv. voorzitter mw. mr. M.B.P. Geeraedts

de griffier  mw. drs. C.J.M. Dortmans

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVerordening op de vertrouwenscommissie herbenoeming commissaris van de Koning Noord-Brabant
CiteertitelVerordening op de vertrouwenscommissie herbenoeming commissaris van de Koning Noord-Brabant.
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Afschrift van het Koninklijk besluit van 16 februari 2015, nr. 2015000275, waarbij de commissaris van de Koning met ingang van 1 oktober 2015 is herbenoemd, is op 25 februari 2015 door Provinciale Staten ontvangen. Daarmee is deze verordening overeenkomstig artikel 11. tweede lid, met ingang van 26 februari 2015 van rechtswege vervallen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Provinciewet, art. 61a
 2. Circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met betrekking tot ‘Procedureregels herbenoeming commissaris van de Koningin’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 29 januari 2002

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-201526-02-2015Vervallen van rechtswege

14-11-2014

Provinciaal Blad, 2014, 14

Statenvoorstel 72/14
21-11-201426-02-2015nieuwe regeling

14-11-2014

Provinciaal Blad, 2014, 14

Statenvoorstel 72/14