• Geldig sinds 16 oktober 2014.
  Geldig tot 19 april 2018.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Adviescommissie amateurkunst Noord-Brabant

 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

Gelet op artikel 27 van de Subsidieregeling kunsteducatie en kunstbeoefening Noord-Brabant;

Overwegende dat het wenselijk is dat Gedeputeerde Staten zich ten aanzien van besluiten over subsidieverstrekking, waarbij aspecten van kunst en cultuur een afweging vormen, laten adviseren door een commissie van deskundigen;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

   commissie: Adviescommissie amateurkunst als bedoeld in artikel 27 van de Subsidieregeling kunsteducatie en kunstbeoefening Noord-Brabant;

 • b.

   subsidieregeling: Subsidieregeling kunsteducatie en kunstbeoefening Noord-Brabant.

Artikel 2 Instelling en taak

 • 1

   Er is een Adviescommissie amateurkunst.

 • 2

   De commissie heeft tot taak Gedeputeerde Staten te adviseren over subsidieaanvragen als bedoeld in de artikelen 18 en 20 van de subsidieregeling.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming

 • 1

    De commissie bestaat uit tenminste drie leden waaronder de voorzitter.

 • 2

   Gedeputeerde Staten benoemen de voorzitter en de leden.

 • 3

   Gedeputeerde Staten kunnen een lid als plaatsvervangend voorzitter benoemen.

 • 4

   De leden worden benoemd voor de duur van ten hoogste vier jaar.

 • 5

   Een lid kan worden herbenoemd.

Artikel 4 Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van de commissie eindigt:

 • a.

   op het moment dat de duur, waarvoor de benoeming geldt, is verstreken;

 • b.

   door het intrekken of vervallen van de subsidieregeling;

 • c.

   door het nemen van ontslag als lid;

 • d.

   door het overlijden van het lid;

 • e.

   door een daartoe strekkend besluit van Gedeputeerde Staten.

Artikel 5 Commissiesecretariaat

 • 1

   Gedeputeerde Staten voorzien in het secretariaat van de commissie.

 • 2

   De secretaris is in ieder geval belast met de voorbereiding en coördinatie van de werkzaamheden van de commissie.

Artikel 6 Vergaderingen

 • 1

   De commissie vergadert binnen vier weken na sluiting van de aanvraagperiode, bedoeld in artikel 23 van de subsidieregeling.

 • 2

   De commissie kan niet adviseren indien niet tenminste de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 3

   Een lid kan zich ter vergadering niet laten vertegenwoordigen door een ander.

 • 4

   De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Artikel 7 Besluitvorming

 • 1

   Elk lid van de commissie heeft een stem.

 • 2

   De commissie neemt alle beslissingen over uit te brengen adviezen bij meerderheid van stemmen.

 • 3

   Een lid onthoudt zich van stemming over een subsidieaanvraag waarbij hij rechtstreeks of middellijk betrokken is.

 • 4

   Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.

Artikel 8 Advisering

De commissie brengt binnen vier weken na de vergadering van de commissie een gemotiveerd advies aan Gedeputeerde Staten uit over de subsidieaanvragen.

Artikel 9 Werkwijze

In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de commissie over de door haar te volgen werkwijze.

Artikel 10 Verslaglegging

 • 1

    De secretaris draagt zorg voor het verslag van de vergadering.

 • 2

   Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

 • 3

   De commissie brengt elk jaar een verslag van haar werkzaamheden uit en zendt dit aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 11 Vergoeding

De leden van de commissie, bedoeld in artikel 2, ontvangen een vergoeding overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 35 en 36 van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden.

Artikel 12 Onafhankelijkheid en geheimhouding

 • 1

   De leden van de commissie adviseren onafhankelijk en zonder last of ruggespraak.

 • 2

   Voor zover leden van de commissie bij de uitvoering van hun taken de beschikking krijgen over gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, zijn zij verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 13 Archiefbescheiden

De bescheiden van de commissie worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie in het archief van de provincie Noord-Brabant opgenomen.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Reglement Adviescommissie amateurkunst Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 14 oktober 2014

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris mw. ir. A.M. Burger

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingReglement Adviescommissie amateurkunst Noord-Brabant
CiteertitelReglement Adviescommissie amateurkunst Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpcultuur, onderwijs, subsidies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen. 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Provinciewet, art. 82
 2. Subsidieregeling kunsteducatie en kunstbeoefening Noord-Brabant, art. 27

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen. 

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-10-201419-04-2018nieuwe regeling

14-10-2014

Provinciaal Blad, 2014, 122

3667237