• Geldig sinds 05 september 2014.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Haven- en terreinverordening Havenschap Moerdijk 2014

De Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk;

Gelet op het bepaalde in de wet gemeenschappelijke regeling en de gemeenschappelijke regeling Havenschap Moerdijk, herzien 1997, zoals daarna gewijzigd op 8 april 2004, 8 juli 2004 en op 18 september 2007 en op 20 september 2013

BESLUIT 235/17

 

 • -

  Te besluiten tot vaststelling van de herziene Haven- en terreinverordening Havenschap Moerdijk conform de in dit voorstel genoemde argumenten en wijzigingen.

Aldus besloten door de raad van bestuur in de openbare vergadering van woensdag 9 juli 2014.

De Raad van Bestuur voornoemd,

De secretaris F.J. van den Oever

De voorzitter Y.C.M.G de Boer

Algemeen

De huidige Haven- en terreinverordening is laatstelijk vastgesteld in 2010. Door voortschrijdend inzicht en een aantal recente ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling en toepassing van Liquid Natural Gas (LNG) als brandstof voor (binnenvaart)schepen, wordt voorgesteld om in de vergadering van 9 juli 2014 een herziene Haven- en Terreinverordening vast te (laten) stellen.

Naast een aantal tekstuele wijzigingen wordt met de herziening van de Haven- en Terreinverordening beoogd dat door HM, meer specifiek de havenmeester, beter en gerichter kan worden geanticipeerd op (nog te) ontstane situaties op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk, zoals wildparkeren, het registreren van binnenvaartschepen en het behandelen van gevaarlijke stoffen. Tevens wordt beoogd een betere aansluiting te realiseren bij (recent) gewijzigde wet- en regelgeving en het onder één noemer brengen van administratieve processen bij havenafvalplannen. Tot slot wordt beoogd aansluiting te krijgen bij nieuwe ontwikkelingen binnen de scheepvaart, zoals het gebruik van LNG als brandstof.

Artikelsgewijs

De volgende wijzigingen ten opzichte van de Haven- en terreinverordening 2010 worden voorgesteld:

Wijziging artikel 1.1 Alfabetisering van de begripsomschrijvingen in art. 1.1 en het wijzigen/toevoegen van een aantal begrippen. Reden/aanleiding Leesbaarheid van de begripsomschrijving was laag en een aantal begrippen dienden qua definitie aangescherpt te worden om hun werking te behouden.

Wijziging artikel 1.2 Toevoeging in art. 1.2 van een passage waarin de APV van de gemeente Moerdijk van toepassing wordt verklaard op gebieden waar deze Haven- en Terreinverordening [lees: uit 2010] niets regelt. Reden/aanleiding Een stok achter de deur te hebben voor mogelijke handhaving door het bevoegd gezag van de gemeente (i.s.m. HM).

Wijziging artikel 1.3 Artikel 1.3 wordt uitgebreid met de mogelijkheid voor de havenmeester om de bevoegdheid tot het verlenen van vergunningen of ontheffingen te mandateren. Reden/aanleiding: Hierdoor is het mogelijk aanwijzingen havenafvalplan te mandateren naar de partij die ook al belast is met de uitvoering. ( HbR).

Wijziging artikel 2.4 In Artikel 2.4. omtrent de vergunning voor assistentie of slepen van vaartuigen wordt de kennis over en bestemming van afvalstoffen verwijderd. Reden/aanleiding: Is niet relevant in dit artikel omdat het artikel gaat over het slepen van vaartuigen, niet over afvalstoffen.

Wijziging artikel 3.2 In Artikel 3.2. wordt de verboden gedraging om het havengebied op andere wijze dan via de oostelijke ingang in of uit te varen verwijderd. Reden/aanleiding: Dit vaarwater ligt na de gebiedswijziging niet langer binnen de beheergrens van het Havenschap.

Wjziging artikel 3.11 Artikel 3.11 (gebruik van ankers) wordt uitgebreid met een verbod op het gebruik van een spudpaal, tenzij dit geschied in overeenstemming met verkeerstekens ter plaatse. Reden/aanleiding: Dit is een nieuwe ontwikkeling in de scheepvaart.

Wijziging artikel 4.5 Art. 4.5. omtrent ontsmetting van vaartuigen wordt aangevuld met de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden 2007. Reden/aanleiding: Vernieuwde wetgeving, genoemde wet was nog niet meegenomen in de vorige versie.

Wijziging artikel 5.1 Art. 5.1 omtrent het binnenvaren van havens wordt gewijzigd in die zin dat het verboden is om zonder voorafgaande kennisgeving aan de havenmeester binnen te varen. Reden/aanleiding: Dit om de registratie van schepen mogelijk te maken. Voorheen was sprake van een noodzakelijke ontheffing, dat is niet werkbaar, derhalve wordt voorgesteld om de verplichting te stellen op kennisgeving.

Wijzigingen hoofdstuk 6 Hoofdstuk 6 wordt aangevuld met:

 • -

  Artikel 6.5 omtrent overslag van gevaarlijke stoffen in bulk

 • -

  Artikel 6.6. omtrent de aanwezigheid van een bunkercontrolelijst

 • -

  Artikel 6.7. omtrent het bunkeren van Liquid Natural Gas (LNG)

 • -

  Artikel 6.8. omtrent de meldingsplicht van (LNG)bunkeren

 • -

  Artikel 6.9 omtrent de aanwezigheid van een LNGbunkercontrolelijst

Reden/aanleiding Dit is anticipatie op nieuwe ontwikkelingen in de scheepvaart op gebied van bunkeren en met name LNG brandstoffen.

Dagelijks Bestuur van Havenschap Moerdijk

De secretaris

De voorzitter

F.J. van den Oever

Y.C.M.G de Boer

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingHaven- en terreinverordening Havenschap Moerdijk 2014
CiteertitelHaven- en terreinverordening Havenschap Moerdijk 2014
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpverkeer en vervoer
Externe bijlageHaven- en terreinverordening Havenschap Moerdijk 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk Herziening 1997, art. 9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-09-201409-07-2014Nieuwe regeling

09-07-2014

Provinciaal Blad, 2014, 95

N.v.t.