Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Panel Zorgvuldige Veehouderij Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

Overwegende dat in artikel 6 van de Nadere regels Verordening ruimte 2014 - Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij, aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid is gegeven een deskundigenpanel in te stellen dat bij innovatieve ontwikkelingen of vernieuwende bedrijfsconcepten vaststelt in welke mate de ontwikkeling bijdraagt aan een ontwikkeling naar zorgvuldige veehouderij;

Overwegende dat in de gevallen, bedoeld in artikel 6.4 en 7.4 van de Verordening ruimte 2014, een advies van deskundigen noodzakelijk is, indien er sprake is van een vernieuwend bedrijfsconcept;

Overwegende dat in de gevallen, bedoeld in artikel 4 van de Nadere regels Verordening ruimte 2014 - Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij, eveneens een verklaring van een deskundigenpanel nodig is, om te beoordelen of er sprake is van een zorgvuldige veehouderij of ontwikkeling naar een zorgvuldige veehouderij;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten derhalve een deskundigenpanel willen instellen, dat naast de verstrekking van genoemde adviezen ten behoeve van het bevoegd gezag, tevens adviseert over voorstellen voor aanpassing van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij in algemene zin;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  bevoegd gezag: het gezag dat bevoegd is te besluiten in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • b.

  Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij: score als bedoeld in bijlage 1 van de Nadere regels Verordening ruimte 2014 - Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij;

 • c.

  BZV: Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij;

 • d.

  nadere regels: Nadere regels Verordening ruimte 2014 - Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij;

 • e.

  Panel: Panel Zorgvuldige Veehouderij;

 • f.

  Panel Zorgvuldige Veehouderij: commissie als bedoeld in artikel 82 van de Provinciewet.

Artikel 2 Instelling

Er is een Panel Zorgvuldige Veehouderij.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

 • 1

  Het Panel heeft tot taak Gedeputeerde Staten te adviseren over innovatieve bedrijfsconcepten, overeenkomstig een door Gedeputeerde Staten vast te stellen afwegingskader.

 • 2

  De werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, betreffen:

  • a.

   advisering ten behoeve van het bevoegd gezag over innovatieve bedrijfsconcepten, waarvoor het noodzakelijk is af te wijken van de bouwblokbegrenzing van 1,5 hectare als bedoeld in artikel 6.4 en 7.4 van de Verordening ruimte 2014;

  • b.

   advisering ten behoeve van het bevoegd gezag over veehouderijsectoren, die niet voldoende kunnen scoren op de BZV als bedoeld in artikel 4 derde lid, van de Nadere regels Verordening ruimte 2014 - Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij;

  • c.

   advisering ten behoeve van het bevoegd gezag over individuele aanvragen van innovatie bedrijfsconcepten, die niet voldoende scoren op de BZV als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Nadere regels Verordening ruimte 2014 - Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij.

 • 3

  Het Panel heeft verder tot taak:

  • a.

   het ontwikkelen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, waarbij de contouren van een zorgvuldige veehouderij het uitgangspunt vormen;

  • b.

   het adviseren aan Gedeputeerde Staten over voorstellen voor aanpassing van de BZV met betrekking tot:

   • 1°.

    het opnemen van certificaten en maatregelen in de BZV;

   • 2°.

    wijzigingen in certificeringsschema’s die leiden tot een andere puntenwaardering van de certificaten;

   • 3°.

    het herzien van de BZV.

Artikel 4 Samenstelling

Het Panel is samengesteld uit:

 • a.

  een onafhankelijk voorzitter;

 • b.

  zes deskundigen, die gezamenlijk overzicht hebben over alle aspecten van zorgvuldige veehouderij.

Artikel 5 Benoeming leden en voorzitter

 • 1

  Gedeputeerde Staten benoemen de voorzitter en de leden op persoonlijke titel.

 • 2

  Gedeputeerde Staten benoemen de voorzitter en de leden op grond van expertise en ervaring.

 • 3

  De voorzitter en de leden worden benoemd tot en met einde 2017.

 • 4

  Gedeputeerde Staten benoemen de leden, bedoeld in artikel 4, onder b, tevens als elkaars plaatsvervanger, met dien verstande dat een lid slechts als plaatsvervanger kan fungeren voor een lid van hetzelfde kennisdomein.

 • 5

  Het lidmaatschap van het Panel eindigt door:

  • a.

   het vervallen of intrekken van de nadere regels;

  • b.

   het nemen van ontslag als lid;

  • c.

   het overlijden van het lid;

  • d.

   een daartoe strekkend besluit van Gedeputeerde Staten.

Artikel 6 Aanwijzing

 • 1

  Gedeputeerde Staten wijzen de volgende personen aan als voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van het Panel:

  • a.

   de heer Drs. P.A. Van Vugt, in de functie van voorzitter;

  • b.

   de heer Ir. O. van Eijk, als deskundig lid van het kennisdomein planet;

  • c.

   de heer Prof. Dr. Ing. J.W. Erisman, als deskundig lid van het kennisdomein planet;

  • d.

   de heer Ir. M. Steverink, als deskundig lid van het kennisdomein profit;

  • e.

   de heer Dr. Ir. J.W.G.M. Swinkels, als deskundig lid van het kennisdomein profit;

  • f.

   de heer Dr. L.J.A. Lipman, als deskundig lid van het kennisdomein people;

  • g.

   mevrouw Drs. C.J. Wijkmans, als deskundig lid van het kennisdomein people.

 • 2

  Bij afwezigheid van de voorzitter wijst het Panel uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

Artikel 7 Aanwijzing secretaris

 • 1

  Gedeputeerde Staten wijzen een ambtenaar aan als secretaris, respectievelijk plaatsvervangend secretaris.

 • 2

  De secretaris is in ieder geval belast met de voorbereiding, coördinatie en verslaglegging van de werkzaamheden van het Panel.

Artikel 8 Vergaderorde

 • 1

  Het Panel vergadert met de voorzitter en drie leden, die elk een kennisdomein als bedoeld in artikel 6, eerste lid, vertegenwoordigen.

 • 2

  In afwijking van het eerste lid, vergadert het Panel met de voorzitter en zes leden, indien het adviezen als bedoeld in artikel 3, derde lid, onderdeel a, en onderdeel b, onder 3°, betreft.

 • 3

  Het Panel vergadert zo vaak als dat door de voorzitter nodig wordt geoordeeld.

 • 4

  De voorzitter nodigt hiertoe in overleg met de secretaris de leden van het Panel uit.

 • 5

  In voorkomende gevallen kan de voorzitter in overleg met de secretaris besluiten tot een schriftelijke raadpleging van de leden van het Panel.

 • 6

  De vergaderingen van het Panel zijn niet openbaar.

Artikel 9 Besluitvorming en advies

 • 1

  Een besluit van het Panel tot het uitbrengen van een advies als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder a, b en c, en het derde lid, onderdeel b, onder 1° en 2°, wordt genomen bij meerderheid van stemmen van de leden.

 • 2

  Een advies verwoordt het standpunt van de meerderheid van het Panel, als bedoeld in het eerste lid.

 • 3

  Een besluit van het Panel tot het uitbrengen van een advies als bedoeld in artikel 3, derde lid, onder a, en onderdeel b, onder 3°, wordt genomen bij meerderheid van stemmen van het Panel.

 • 4

  Het advies, bedoeld in het tweede en het derde lid, wordt namens het Panel ondertekend door de secretaris.

 • 5

  De adviezen van het Panel zijn openbaar.

Artikel 10 Werkwijze

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Panel over de door haar te volgen werkwijze.

Artikel 11 Verslaglegging

 • 1

  De secretaris draagt zorg voor de verslaglegging van de vergaderingen van het Panel.

 • 2

  Het Panel evalueert haar werkzaamheden en functioneren iedere twee jaar en brengt daarover verslag uit aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 12 Onafhankelijkheid en geheimhouding

 • 1

  De leden van het Panel adviseren onafhankelijk en zonder last of ruggespraak.

 • 2

  Een lid onthoudt zich van advisering en stemming, indien het een verzoek betreft, waarbij hij rechtstreeks of middellijk betrokken is.

 • 3

  In het geval, bedoeld in het tweede lid,:

  • 1°.

   informeert het lid onverwijld de voorzitter;

  • 2°.

   laat het lid zich vervangen door zijn plaatsvervanger van hetzelfde kennisdomein.

 • 4

  Voor zover de leden van het Panel bij de uitvoering van hun taken de beschikking krijgen over vertrouwelijke gegevens, zijn zij verplicht tot geheimhouding hiervan.

Artikel 13 Archiefbescheiden

De bescheiden van het Panel worden na beëindiging van de werkzaamheden van het Panel in het archief van de provincie Noord-Brabant opgenomen.

Artikel 14 Vergoeding

De leden van het Panel ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 35 en 36 van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Reglement Panel Zorgvuldige Veehouderij Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 10 juni 2014

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris mw. ir. A.M. Burger

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingReglement Panel Zorgvuldige Veehouderij Noord-Brabant
CiteertitelReglement Panel Zorgvuldige Veehouderij Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpagrarische sector

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door het Reglement Deskundigenpanel Veehouderij Noord-Brabant.

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 01-01-2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 82

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-01-201601-01-201620-01-2018art. 5

19-01-2016

Provinciaal Blad, 2016, 10

S0308193
14-06-201422-01-2016nieuwe regeling

10-06-2014

Provinciaal Blad, 2014, 77

S0285149