• Geldig sinds 13 juni 2014.
  Geldig tot 09 april 2020.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling ISV2 ruimte fase 2 Noord-Brabant

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat het vanuit de doelstellingen van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing gewenst is om ISV2-projecten die als gevolg van de crisis en de stagnatie op de woningmarkt niet voor 1 januari 2015 kunnen worden afgerond, tegemoet te komen;

Overwegende dat dit op grond van de Beleidsregel stedelijke vernieuwing 2007 niet meer mogelijk is omdat deze regeling inmiddels is ingetrokken;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten het wenselijk achten om door middel van een nieuwe regeling de desbetreffende ISV2-projecten tegemoet te komen;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Besluit SISA: besluit van 4 juli 2006, houdende wijziging van het besluit financiële verhouding 2001 en enkele andere besluiten in verband met invoering van single-information en single-audit voor specifieke uitkeringen”, Staatsblad 328, 2006, de AMvB Single Information, Single Audit, Minister van Binnenlandse zaken;

 • b.

  exploitatietekort: gemeentelijk tekort in het ISV2-project;

 • c.

  ISV: Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing;

 • d.

  ISV2-project: ruimteproject waarvoor subsidie is verleend overeenkomstig de Beleidsregel stedelijke vernieuwing 2007;

 • e.

  projectgemeente: gemeente die voor een ISV2-project subsidie heeft ontvangen.

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door projectgemeenten.

Artikel 3 Subsidievorm

 • 1

  Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling projectsubsidies.

 • 2

  Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op:

 • a.

  de realisatie van gebiedsontwikkelingsprojecten in bestaand stedelijk gebied;

 • b.

  de realisatie van gebiedsontwikkelingsprojecten in bestaand stedelijk gebied, waarbij een milieuhinderlijk bedrijf wordt verplaatst.

Artikel 5 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het betreft een ISV2- project dat niet voor 1 januari 2015 kan worden afgerond;

 • b.

  voor het ISV2-project is in 2014, overeenkomstig de Beleidsregel stedelijke vernieuwing 2007, een verzoek tot vaststelling ingediend voor de tot 1 januari 2014 geleverde prestaties en gemaakte kosten;

 • c.

  het ISV2-project zal, behoudens de benodigde bijstelling in het programma als gevolg van de crisis en de stagnatie op de woningmarkt, na 1 januari 2015 verder worden gerealiseerd;

 • d.

  aan het ISV2-project ligt het exploitatietekort tot 1 januari 2015 ten grondslag.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, komen alle gemeentelijke kosten voor subsidie in aanmerking.

Artikel 7 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend voor 1 oktober 2014.

Artikel 8 Subsidiehoogte

 • 1

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal het verschil tussen het verleende en vastgestelde subsidiebedrag overeenkomstig de Beleidsregel stedelijke vernieuwing 2007.

 • 2

  Indien het exploitatietekort, bedoeld in artikel 5, onder d, lager is dan het verleende subsidiebedrag overeenkomstig de Beleidsregel stedelijke vernieuwing 2007, bedraagt de hoogte van de subsidie, in afwijking van het eerste lid, maximaal het verschil tussen het exploitatietekort , bedoeld in artikel 5, onder d, en het vastgestelde subsidiebedrag overeenkomstig de Beleidsregel stedelijke vernieuwing 2007.

Artikel 9 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de verplichting dat de verantwoording van het exploitatietekort bedoeld in artikel 5, onder d, plaatsvindt door middel van de eindverantwoording van het ISV2- project in de SISA-bijlage van de jaarrekening 2014 overeenkomstig het Besluit SISA.

Artikel 10 Bevoorschotting en betaling

 • 1

  Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 80% van het verleende subsidiebedrag.

 • 2

  Het voorschot, bedoeld in het eerste lid, wordt in een keer betaald.

Artikel 11 Subsidievaststelling

In afwijking van artikel 20 tot en met 22 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant stellen Gedeputeerde Staten uiterlijk dertien weken na ontvangst van de vastgestelde gemeentelijke jaarrekening 2014 inclusief de SISA-bijlage en het rapport van bevindingen, die via het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gedistribueerd, de subsidie ambtshalve vast.

Artikel 12 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2015 aan Provinciale Staten een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling ISV2 ruimte fase 2 Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 10 juni 2014

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris mw. ir. A.M. Burger

 

Toelichting behorende bij de Subsidieregeling ISV2 ruimte fase 2 Noord-Brabant

Algemeen

Met de van het Rijk ontvangen middelen voor stedelijke vernieuwing - Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, periode 2005-2010 (“I.S.V.-2”) - zijn tal van projecten in de Brabantse projectgemeenten gesubsidieerd. Een groot deel van de projecten is inmiddels gerealiseerd. Het gaat vooral om woningbouw, realisatie van voorzieningen, uitplaatsing van milieuhinderlijke bedrijvigheid, bodemsanering en samenhangende aanpak van de openbare ruimte. Vanwege de crisis in de bouw zullen ongeveer 20 projecten de gestelde einddatum – 31 december 2014 – echter niet halen. De Beleidsregel Stedelijke Vernieuwing 2007 schrijft dwingend voor dat de subsidies naar de situatie per 31 december 2014 en volgens de bepalingen in die regeling worden vastgesteld. Omdat de projecten inhoudelijk niet helemaal klaar zullen zijn, zou dit leiden tot lage subsidievaststelling en zouden de gemeenten een aanzienlijk deel van de provinciale bijdrage mislopen.

Gedeputeerde Staten willen de gemeenten, die de vertraging in de bouw niet te verwijten is en die hun kosten voor verwerven, slopen, saneren, bouwrijp maken en dergelijke, veelal ruimschoots hebben gemaakt, tegemoet komen. Gedeputeerde Staten hebben daarom de Subsidieregeling ISV2 ruimte fase 2 Noord-Brabant vastgesteld. Met deze regeling kan het deel van het subsidie dat de desbetreffende gemeenten dreigen mis te lopen, opnieuw en onder coulantere voorwaarden worden toegekend en afgerekend.

Omwille van beperking van de administratieve last en van het toewerken naar sluiting van alle nog lopende programma’s voor stedelijke vernieuwing, is in de regeling niet gekozen voor verlenging van de looptijd van de subsidies ISV-2. Gedeputeerde Staten menen dat een oplossing waarbij de peildatum 31 december 2014 blijft en waarbij de subsidies op basis van het gemeentelijk exploitatietekort worden vastgesteld, het meest praktisch en verantwoord is. De inhoudelijke uitvoering van de projecten is immers gaande en de projecten zullen de eerstkomende jaren onomkeerbaar verder gerealiseerd worden.

Deze tijdelijke, eenvoudige nieuwe subsidieregeling, staat dus alleen open voor ISV2-projecten die niet voor 1 januari 2015 kunnen worden afgerond, maar behoudens de benodigde bijstellingen in het programma als gevolg van de crisis en de stagnatie op de woningmarkt, aantoonbaar na 1 januari 2015 kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast is een verzoek tot vaststelling voor de tot 1 januari 2014 geleverde prestaties en gemaakte kosten ingediend. Met de regeling gaan geen nieuwe subsidiemiddelen gepaard. De totale provinciale bijdrage op basis van de Beleidsregel stedelijke vernieuwing 2007 en onderhavige subsidieregeling bedraagt maximaal het gemeentelijk exploitatietekort, te verantwoorden in de eindverantwoording in de SISA-bijlage op de jaarrekening 2014.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter

de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingSubsidieregeling ISV2 ruimte fase 2 Noord-Brabant
CiteertitelSubsidieregeling ISV2 ruimte fase 2 Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpsubsidies, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Noord-Brabant, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-201409-04-2020nieuwe regelening

10-06-2014

Provinciaal Blad, 2014, 74

S3602014