• Geldig sinds 15 mei 2014.
  Geldig tot 25 februari 2017.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement ABC commissie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

Gelet op artikel 1.9 van de Subsidieregeling impulsgelden cultuur Noord-Brabant;

Overwegende dat het wenselijk is dat Gedeputeerde Staten zich ten aanzien van besluiten over subsidieverstrekking, waarbij aspecten van kunst en cultuur een afweging vormen, laten adviseren door een commissie van deskundigen;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: ABC commissie als bedoeld in artikel 1.9 van de Subsidieregeling impulsgelden cultuur Noord-Brabant;

 • b.

  subsidieregeling: Subsidieregeling impulsgelden cultuur Noord-Brabant.

Artikel 2 Instelling en taak

 • 1

  Er is een ABC commissie.

 • 2

  De commissie heeft tot taak Gedeputeerde Staten te adviseren over subsidieaanvragen als bedoeld in de subsidieregeling.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming

 • 1

  De commissie bestaat uit tenminste drie leden waaronder de voorzitter.

 • 2

  Gedeputeerde Staten benoemen de voorzitter en de leden.

 • 3

  Gedeputeerde Staten kunnen een lid als plaatsvervangend voorzitter benoemen.

 • 4

  De leden worden benoemd voor onbepaalde tijd.

Artikel 4 Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van de commissie eindigt door:

 • a.

  het intrekken of vervallen van de subsidieregeling;

 • b.

  het nemen van ontslag als lid;

 • c.

  het overlijden van het lid;

 • d.

  een daartoe strekkend besluit van Gedeputeerde Staten.

Artikel 5 Commissiesecretariaat

 • 1

  Gedeputeerde Staten wijzen een of meer ambtenaren aan als secretaris, respectievelijk plaatsvervangend secretaris.

 • 2

  De secretaris is in ieder geval belast met de voorbereiding en coördinatie van de werkzaamheden van de commissie.

Artikel 6 Vergaderingen

 • 1

  De commissie vergadert in principe maandelijks, maar frequentie en planning hangt af van behoefte en aantal aanvragen per periode.

 • 2

  De commissie kan niet adviseren indien niet tenminste de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 3

  Een lid kan zich ter vergadering niet laten vertegenwoordigen door een ander.

 • 4

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Artikel 7 Besluitvorming

 • 1

  Elk lid van de commissie heeft een stem.

 • 2

  De commissie neemt alle beslissingen over uit te brengen adviezen bij meerderheid van stemmen.

 • 3

  Een lid onthoudt zich van stemming over een subsidieaanvraag waarbij hij rechtstreeks of middellijk betrokken is.

 • 4

  Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.

Artikel 8 Advisering

De commissie brengt binnen vier weken na de vergadering van de commissie een gemotiveerd advies aan Gedeputeerde Staten uit over de subsidieaanvragen.

Artikel 9 Werkwijze

In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de commissie over de door haar te volgen werkwijze.

Artikel 10 Verslaglegging

 • 1

  De secretaris draagt zorg voor het verslag van de vergadering.

 • 2

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

 • 3

  De commissie brengt elk jaar een verslag van haar werkzaamheden uit en zendt dit aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 11 Vergoeding

De leden van de commissie, bedoeld in artikel 2, ontvangen een vergoeding overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 35 en 36 van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden.

Artikel 12 Onafhankelijkheid en geheimhouding

 • 1

  De leden van de commissie adviseren onafhankelijk en zonder last of ruggespraak.

 • 2

  Voor zover leden van de commissie bij de uitvoering van hun taken de beschikking krijgen over gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, zijn zij verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 13 Archiefbescheiden

De bescheiden van de commissie worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie in het archief van de provincie Noord-Brabant opgenomen.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Reglement ABC commissie Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 13 mei 2014

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris mw. ir. A.M. Burger

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingReglement ABC commissie Noord-Brabant
CiteertitelReglement ABC commissie Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpcultuur, subsidies, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Provinciewet, art. 82
 2. <span style="font-family: " baskerville="" new="">Subsidieregeling impulsgelden cultuur Noord-Brabant, art. 1.9</span>

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-201425-02-2017nieuwe regeling

13-05-2014

Provinciaal Blad, 2015, 14

3647344