• Geldig sinds 30 april 2014.
    Geldig tot 11 juli 2019.

    Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel gemeenschappelijk financieel toezichtkader Noord-Brabant 2014

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op artikel 203 van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 22 april 2014 het Beleidsregel gemeenschappelijk financieel toezichtkader Noord-Brabant 2014 hebben vastgesteld;

Overwegende dat het wenselijk is het beleidskader financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen aan te passen aan de wetswijzigingen en ontwikkelingen in het financieel toezicht sindsdien, zoals de aanpassingen van de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten vanwege het nieuwe toezichtcriterium ‘structureel en reëel begrotingsevenwicht;

Overwegende dat het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader ‘Kwestie van evenwicht!’ een gezamenlijk product is van de toezichthouder provinciale financiën (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de toezichthouders gemeentefinanciën (Gedeputeerde Staten van alle provincies);

besluiten de volgende beleidsregel vast te stellen:

Artikel 1

De bevoegdheid op grond van artikel 203 Gemeentewet zal worden toegepast met inachtneming van het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader ‘Kwestie van evenwicht!’, dat als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Artikel 2 Intrekking

De Beleidsregel gemeenschappelijk financieel toezichtkader Noord-Brabant 2008 wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkintreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en zal worden toegepast met ingang van het begrotingsjaar 2015.

Artikel 4 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel gemeenschappelijk financieel toezichtkader Noord-Brabant 2014.

’s-Hertogenbosch, 22 april 2014

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris mw. ir. A.M. Burger

Bijlage

Bijlage bij de Beleidsregel gemeenschappelijk financieel toezichtkader Noord-Brabant 2014

Gemeenschappelijk financieel toezichtkader ‘Kwestie van evenwicht!’

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBeleidsregel gemeenschappelijk financieel toezichtkader Noord-Brabant 2014
CiteertitelBeleidsregel gemeenschappelijk financieel toezichtkader Noord-Brabant 2014
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie, financieel kader
Externe bijlageGemeenschappelijk financieel toezichtkader ‘Kwestie van evenwicht!’

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregel wordt toegepast met ingang van het begrotingsjaar 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 203
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen. 

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-04-201411-07-2019nieuwe regeling

22-04-2014

Provinciaal Blad, 2014, 55

S0282861