• Geldig sinds 01 januari 2014.
  Geldig tot 02 mei 2020.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften Noord-Brabant

Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften Noord-Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 18 juni 2013 alsmede de Memorie van Antwoord en de Nota van Wijziging van Gedeputeerde Staten d.d. 10 september 2013;

Gelet op de artikelen 82, 145 en 168 van de Provinciewet;

Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien het advies van de Commissie voor Economische Zaken en Bestuur d.d. 30 augustus 2013;

Overwegende dat de Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften provincie Noord-Brabant dateert uit 2003 en dat actualisatie ervan wenselijk is;

besluiten:

vast te stellen de Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften Noord-Brabant.

Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften Noord-Brabant

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften;

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen.

Artikel 2 Instelling en taak commissie

 • 1

  Er is een hoor- en adviescommissie voor de behandeling van en de advisering over bezwaar- en beroepschriften als bedoeld in artikel 7:13 van de Awb;

 • 2

  De commissie heeft tot taak Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning te adviseren over bezwaar- en beroepschriften die bij hen zijn ingediend op grond van de Awb.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1

  De commissie bestaat uit ten minste zes en ten hoogste twaalf leden, verdeeld over maximaal vier kamers.

 • 2

  Maximaal vier leden van de commissie zijn tevens kamervoorzitter.

 • 3

  De behandeling van een bezwaar- of beroepschrift vindt plaats door een kamer, bestaande uit drie leden waaronder een kamervoorzitter.

Artikel 4 Benoeming voorzitters en leden

 • 1

  Gedeputeerde Staten benoemen de voorzitters en de leden voor de duur van ten hoogste vier jaar.

 • 2

  Gedeputeerde Staten benoemen één van de kamervoorzitters tot coördinerend voorzitter.

 • 3

  Een lid kan worden herbenoemd.

 • 4

  Een lid maakt niet tevens deel uit van of is niet tevens werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de provincie Noord-Brabant.

Artikel 5 Einde lidmaatschap

 • 1

  Het lidmaatschap eindigt:

  • a.

   op het moment dat de duur, waarvoor de benoeming geldt, is verstreken;

  • b.

   door ontslag op eigen verzoek;

  • c.

   door ontslag door Gedeputeerde Staten, anders dan op eigen verzoek;

  • d.

   door ontslag van rechtswege indien het lid niet langer voldoet aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 4, vierde lid.

 • 2

  Het ontslag, bedoeld in het eerste lid, onder b, gaat niet eerder in dan met ingang van de dag, gelegen een maand na de dag waarop het ontslag is genomen, of zoveel eerder als in de opvolging is voorzien.

Artikel 6 Secretariaat

 • 1

  Gedeputeerde Staten wijzen twee of meerdere ambtenaren aan als secretaris.

 • 2

  De secretaris is een provinciale ambtenaar, die aan een universiteit dan wel de Open Universiteit waarop de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betrekking heeft, het doctoraat in de rechtsgeleerdheid of het recht om de titel master te voeren heeft verkregen dan wel een ambtenaar die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten door opleiding en ervaring een vergelijkbaar werk- en denkniveau heeft verkregen.

 • 3

  Eén van de secretarissen is belast met coördinerende werkzaamheden voor alle kamers.

 • 4

  De secretaris is voor zijn taakvervulling als zodanig uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de commissie.

Artikel 7 Ingediend bezwaar- of beroepschrift

 • 1

  Op het ingediende bezwaar- of beroepschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2

  Het bezwaar- of beroepschrift wordt daarna onverwijld in handen gesteld van het secretariaat.

 • 3

  De secretaris zendt onverwijld een afschrift van het bezwaarschrift aan Gedeputeerde Staten of de commissaris van de Koning.

 • 4

  De toezending, bedoeld in vorige lid, geschiedt door middel van toezending aan de eenheid dan wel afdeling die betrokken is geweest bij de totstandkoming van het bestreden besluit.

 • 5

  De secretaris zendt onverwijld een afschrift van het beroepschrift aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen waartegen het beroep is ingesteld.

Artikel 8 Machtiging

Indien een bezwaar- of beroepschrift wordt ingediend door een gemachtigde, legt de gemachtigde een schriftelijke en door belanghebbende ondertekende machtiging over, tenzij hij is ingeschreven als advocaat of procureur.

Artikel 9 Bemiddeling

Na ontvangst van het bezwaar- of beroepschrift, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderzoekt de secretaris of het geschil door middel van bemiddeling kan worden opgelost.

Artikel 10 Informatieverstrekking

 • 1

  Gedeputeerde Staten, de commissaris van de Koning en het bestuursorgaan, bedoeld in artikel 7, vijfde lid, verstrekken op verzoek van de secretaris alle op de desbetreffende zaak betrekking hebbende stukken, die zij onder zich hebben.

 • 2

  Het verwerend orgaan dient binnen drie weken na ontvangst van het verzoek als bedoeld in het eerste lid, een verweerschrift in te dienen bij het secretariaat.

 • 3

  Op verzoek van de commissie verstrekken de in het eerste lid genoemde bestuursorganen aanvullende stukken en mondelinge inlichtingen.

Artikel 11 Hoorzitting

 • 1

  Hoorzittingen worden in de regel wekelijks gehouden.

 • 2

  De secretaris bepaalt plaats en tijdstip van de hoorzitting.

 • 3

  De secretaris deelt belanghebbenden, alsmede het verwerend orgaan tenminste drie weken voor de hoorzitting schriftelijk mee dat zij in de gelegenheid worden gesteld zich tijdens deze hoorzitting persoonlijk of bij gemachtigde te doen horen.

 • 4

  Het horen geschiedt door tenminste twee leden in aanwezigheid van een secretaris.

Artikel 12 Onpartijdigheid

Een voorzitter of een lid van de commissie laat zich vervangen, indien strijdigheid met artikel 2:4 van de Awb ontstaat of kan ontstaan.

Artikel 13 Openbaarheid van de zitting

 • 1

  De hoorzitting van de commissie is openbaar.

 • 2

  De hoorzitting vindt plaats achter gesloten deuren, indien de voorzitter van de kamer dit nodig oordeelt.

 • 3

  De hoorzitting vindt eveneens plaats achter gesloten deuren indien een belanghebbende hiertoe een verzoek doet en de voorzitter van mening is dat aan dit verzoek gewichtige redenen ten grondslag liggen.

Artikel 14 Verslaglegging

 • 1

  De secretaris draagt zorg voor de verslaglegging van de hoorzitting en kan daartoe worden bijgestaan door een notulist.

 • 2

  Het verslag wordt ondertekend door de secretaris van de kamer.

Artikel 15 Raadkamer

 • 1

  Terstond na afloop van de hoorzitting beraadslaagt de kamer achter gesloten deuren over het door haar aan Gedeputeerde Staten of de commissaris van de Koning uit te brengen advies.

 • 2

  De voltallige kamer beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3

  In het advies, bedoeld in het tweede lid, wordt melding gemaakt van minderheidsstandpunten als bedoeld in het tweede lid, indien die minderheid dit verlangt.

Artikel 16 Advies

 • 1

  De commissie brengt een gemotiveerd schriftelijk advies uit.

 • 2

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de kamer ondertekend.

 • 3

  Het advies wordt onder meezending van het verslag aan Gedeputeerde Staten of de commissaris van de Koning uitgebracht.

Artikel 17 Beslissing

Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning zenden aan het secretariaat een afschrift van de door hen genomen beslissing op bezwaar of beroep.

Artikel 18 Jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks een verslag uit over haar werkzaamheden aan Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning.

Artikel 19 Administratieve geschillen

Deze verordening is van overeenkomstige toepassing op administratieve geschillen als bedoeld in artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 20 Intrekking

De Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften provincie Noord-Brabant wordt ingetrokken.

Artikel 21 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 22 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 20 september 2013

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

 

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de griffier mw. drs. C.J.M. Dortmans

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVerordening behandeling bezwaar- en beroepschriften Noord-Brabant
CiteertitelVerordening behandeling bezwaar- en beroepschriften Noord-Brabant
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpklachten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gedeputeerde Staten hebben op 3 december 2013 besloten deze verordening van toepassing te verklaren op alle bij hen ingediende bezwaarschriften en administratieve beroepen.

De Commissaris van de Koning heeft op 3 december 2013 besloten deze verordening van toepassing te verklaren op alle bij hem ingediende bezwaarschriften en administratieve beroepen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 7:13
 2. Provinciewet, art. 82, 145, 168

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201402-05-2020nieuwe regeling

20-09-2013

Provinciaal Blad, 2013, 174

Statenvoorstel 52/13