• Geldig sinds 01 januari 2014.
    Geldig tot 01 januari 2015.

    Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2014

Provinciale Staten van Noord-Brabant

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 24 september 2013;

Gelet op de artikelen 220 en 222 van de Provinciewet;

Gezien het advies van de Commissie Mobiliteit en Financiën d.d. 25 oktober 2013;

Overwegende dat Provinciale Staten jaarlijks, als onderdeel van de vaststelling van de begroting voor het komende jaar, een besluit nemen tot vaststelling van het tarief voor de provinciale opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigen¬belasting, bedoeld in artikel 222 van de Provinciewet;

Overwegende dat het tarief van de opcenten vastgelegd dient te worden in een daartoe door Provinciale Staten vast te stellen heffingsverordening;

Besluiten vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Tarief opcenten

Het provinciaal opcententarief op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting voor 2014 bedraagt 75,8 opcenten.

Artikel 2 Intrekking

De Heffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting 2013 wordt per 31 december 2013 ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening opcenten motor¬rijtuigenbelasting Noord-Brabant 2014.

’s-Hertogenbosch, 15 november 2013

Provinciale Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de griffier mw. drs. C.J.M. Dortmans

 

In het bestuursakkoord Tien voor Brabant is vastgelegd dat de opcenten motorrijtuigenbelasting niet autonoom worden verhoogd. Wel zal op basis van de CPB-cijfers een jaarlijkse inflatiecorrectie worden doorgevoerd (CPB: Centraal Plan Bureau). Met deze prijsindexering van 1,75% komt het opcententarief per 1 januari 2014 uit op 75,8. In de begroting 2014 worden de opcenten Motorrijtuigenbelasting in de paragraaf heffingen nader toegelicht.

Zie hiervoor Bijlage 3 bij het Statenvoorstel 58/13 inzake Begroting 2014 en najaarsbrief (Begroting 2014, pagina 170-171.).

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingHeffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2014
CiteertitelHeffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2014
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpleges, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening is ingetrokken bij besluit van 14 november 2014 tot vaststelling van de Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2015 (Provinciaal Blad, 2014, 150)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet, art. 220
  2. Provinciewet, art. 222
  3. Provinciewet, art. 222a
  4. Provinciewet, art. 232g

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015nieuwe regeling

15-11-2012

Provinciaal Blad, 190/13

Statenvoorstel 58/13