Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling prijsvraag dorpen derby Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat Provinciale Staten op 9 december 2011 het Koersdocument Transitie Stad en Platteland hebben vastgesteld;

Overwegende dat Provinciale Staten op 21 september 2012 de kaderstellende nota Leefbaarheid@Brabant, Beleidskader 2012-2015 hebben vastgesteld als uitwerking van het Koersdocument Transitie Stad en Platteland voor het onderdeel leefbaarheid;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 20 november 2012 het uitvoeringsprogramma Leefbaarheid@Brabant heeft vastgesteld als uitwerking van het de kaderstellende nota Leefbaarheid@Brabant;

Overwegende dat de provincie de leefbaarheid wil stimuleren via het zelforganiserend vermogen van burgers en bovenlokale netwerken;

Overwegende dat de provincie via de prijsvraag dorpen derby burgers wil stimuleren, activeren, faciliteren en verbinden op het gebied van leefbaarheid;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

§ 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

   dorp of kern: plaats met maximaal 15.000 inwoners;

 • b.

   leefbaarheid: mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de burger aan wordt gesteld.

Artikel 2 Doelgroep

 • 1

   Subsidie op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door:

  • a.

    natuurlijke personen van 18 jaar of ouder;

  • b.

    privaatrechtelijke rechtspersonen.

 • 2

   In afwijking van het eerste lid zijn de volgende rechtspersonen uitgezonderd:

  • a.

    de door de provincie structureel gesubsidieerde instellingen;

  • b.

    ondernemingen.

Artikel 3 Subsidievorm

 • 1

   Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling projectsubsidies.

 • 2

   Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

§ 2 Eerste ronde prijsvraag

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het versterken van de leefbaarheid.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

   het project gericht is op het nastreven van commerciële doeleinden;

 • b.

   de kern van het project bestaat uit reguliere, betaalde werkzaamheden van de betrokkenen.

Artikel 6 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

   het project wordt uitgevoerd in een dorp of kern in de provincie Noord-Brabant;

 • b.

   het project bevordert de leefbaarheid in een dorp of kern;

 • c.

   het project bevat cultuur als middel om de leefbaarheid te bevorderen;

 • d.

   het project is startklaar op 1 mei 2015 of is reeds in uitvoering genomen;

 • e.

   aan het project ligt ten grondslag een projectplan, waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze regeling.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen alle kosten voor subsidie in aanmerking.

Artikel 8 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend binnen de tenderperiode van 18 december 2014 tot en met 10 maart 2015.

Artikel 9 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 4, voor de tenderperiode van 18 december 2014 tot en met 10 maart 2015, vast op € 90.000.

Artikel 10 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 4, bedraagt € 10.000.

Artikel 11 Verdeelcriteria

 • 1

   Indien de binnen de tenderperiode ingediende volledige subsidieaanvragen het vastgestelde subsidieplafond, genoemd in artikel 9, te boven gaan, maken Gedeputeerde Staten voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie, een afweging tussen de verschillende volledige aanvragen op basis van de volgende criteria:

  • a.

    de mate waarin het project de leefbaarheid bevordert;

  • b.

    de mate waarin het project lokaal draagvlak heeft;

  • c.

    de mate waarin het project overdraagbaar is;

  • d.

    de mate waarin het project origineel is;

  • e.

    de mate waarin de verankering van het project na de dorpen derby geborgd is.

 • 2

   Indien toepassing van het eerste lid ertoe leidt dat aanvragen gelijk eindigen, wordt een afweging tussen die aanvragen gemaakt op basis van de volgende criteria:

  • a.

    de mate van regionale spreiding van die projecten;

  • b.

    de mate van spreiding over de thema’s van die projecten.

 • 3

    Indien toepassing van het eerste en tweede lid ertoe leidt dat aanvragen gelijk eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 12 Externe adviescommissie

Gedeputeerde Staten leggen aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 voor advies over artikel 11 voor aan de jury prijsvraag Brabantse dorpen derby.

Artikel 13 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.

   er wordt meegewerkt aan televisieuitzendingen ter promotie van het project;

 • b.

   er wordt deelgenomen aan bijeenkomsten die in het kader van het project of de dorpen derby in het algemeen worden georganiseerd.

§ 3 Tweede ronde prijsvraag

Artikel 14 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten waarvoor in de eerste ronde van de prijsvraag subsidie is verstrekt.

Artikel 15 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 14 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan het vereiste dat het project zich heeft ontwikkeld overeenkomstig de vereisten, bedoeld in de artikelen 6 en 11.

Artikel 16 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 14 vast op € 45.000.

Artikel 17 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 14, bedraagt voor:

 • a.

   de hoogst gerangschikte aanvraag € 24.999;

 • b.

   de tweede hoogst gerangschikte aanvraag € 12.500;

 • c.

   de derde hoogst gerangschikte aanvraag € 7.500.

Artikel 18 Verdeelcriteria

 • 1

   Voor projecten als bedoeld in artikel 14 maken Gedeputeerde Staten voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie een afweging op basis van de mate waarin het project zich heeft ontwikkeld als bedoeld in artikel 15, waarbij de beoordeling in de eerste fase als volgt plaatsvindt:

  • a.

    het advies van de jury telt voor 60% mee bij de rangschikking;

  • b.

    de stemmen van het publiek tellen voor 40% mee bij de rangschikking.

 • 2

   De drie projecten die na de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, als hoogst eindigen worden in de tweede fase door het publiek beoordeeld, waarbij de stemmen van het publiek voor 100% meetellen bij de rangschikking.

Artikel 19 Subsidieverlening

De subsidie, bedoeld in artikel 14, wordt verleend onder de ontbindende voorwaarde dat de subsidieontvanger binnen 12 maanden na de tweede fase, bedoeld in artikel 18, tweede lid:

 • a.

   een plan indient dat:

  • 1°.

    bijdraagt aan de vergroting van de leefbaarheid van het dorp of de kern waarop het plan betrekking heeft;

  • 2°.

    is afgestemd met de verantwoordelijke wethouder van de desbetreffende gemeente.

 • b.

   een sluitende begroting indient waarbij alle kosten voor subsidie in aanmerking komen die noodzakelijk en adequaat zijn in relatie tot het doel van de subsidie.

Artikel 20 Prestatieverantwoording

Bij subsidies tot € 25.000 leggen Gedeputeerde Staten in de beschikking tot subsidieverlening vast op welke wijze de subsidieontvanger desgevraagd aantoont dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

Artikel 21 Bevoorschotting

Vervallen.

§ 4 Slotbepalingen

Artikel 22 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2015 en vervolgens telkens na twee jaar aan Provinciale Staten een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk.

Artikel 23 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 26 augustus 2013.

Artikel 24 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling prijsvraag dorpen derby Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 2 juli 2013

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingSubsidieregeling prijsvraag dorpen derby Noord-Brabant
CiteertitelSubsidieregeling prijsvraag dorpen derby Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpcultuur, sociale participatie, subsidies, zorg en welzijn, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling noemt als datum van inwerkingtreding opgenomen 26 augustus 2013. Aangezien publicatie in het Provinciaal Blad heeft plaatsgevonden op 27 augustus 2013, is sprake van inwerkingtreding met terugwerkende kracht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Noord-Brabant, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Reglement prijsvraag jury Brabantse dorpen derby Noord-Brabant 

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201409-04-2020art. 5, 6, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

25-11-2014

Provinciaal Blad, 2014, 182

S0291627
28-08-201326-08-201309-04-2020nieuwe regeling

02-07-2013

Provinciaal Blad, 2013, 116

3364326