Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling ondersteuning gemeentelijke aanpak nimby-situaties Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat voor het realiseren van een effectieve en efficiënte aanpak van nimby-situaties door gemeenten in een aantal praktijksituaties ervaring moet worden opgedaan met een andere aanpak dan het tegen hoge kosten verplaatsen van problematische bedrijven naar daarvoor geschikte bedrijventerreinen;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten deze doelstelling willen bereiken door subsidie te verlenen aan projecten die als voorbeeld kunnen gaan dienen voor een andere aanpak van nimby-situaties door gemeenten in de toekomst;  

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  bedrijventerrein: meerdere aaneengesloten werklocaties voor bedrijven;

 • b.

  beheersorganisatie: privaatrechtelijke rechtspersoon gericht op het verbeteren van het beheer van een bedrijventerrein;

 • c.

  milieucategorie: hindercategorie voor bedrijvigheid volgens de algemeen gehanteerde indeling van de handreiking Bedrijven en milieuzonering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

 • d.

  nimby: not in my back yard;

 • e.

  nimby-bedrijf: onderneming die hinder veroorzaakt voor zijn directe omgeving, niet zijnde een agrarisch productiebedrijf;

 • f.

  Regionaal Ruimtelijk Overleg: regionaal platform voor gestructureerd overleg over ruimtelijke ontwikkelingen en ruimtelijk beleid.

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten.

Artikel 3 Subsidievorm

 • 1

  Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling projectsubsidies.

 • 2

  Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op:

 • a.

  het wegnemen van hinder:

  • 1°.

   op de locatie van een nimby-bedrijf; of

  • 2°.

   door het aansluiten van het bedrijf bij een bedrijventerrein waar al een vorm van verstoring is;

 • b.

  het opstellen van een beheersmodel voor bedrijventerreinen;

 • c.

  het opstellen van een plan voor het aanpassen van de reguliere bedrijfsvoering en vormgeving van een hindergevende bedrijfsactiviteit milieucategorie vier of vijf .

Artikel 5 Subsidievereisten

 • 1

  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4, onder a, in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;

  • b.

   het nimby-bedrijf veroorzaakt blijvende hinder voor:

   • 1°.

    burgers in de directe omgeving, blijkend uit een klachtenpatroon; of

   • 2°.

    de gemeente waarin het bedrijf gevestigd is, vanwege het planologisch niet inpasbaar zijn van de voorgenomen uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten;

  • c.

   de oorzaak van de hinder is niet het gevolg van het niet voldoen aan geldende wet- en regelgeving of aan geldende vergunningvoorwaarden;

  • d.

   alle bij het nimby-bedrijf betrokken partijen zijn bereid om mee te werken aan de oplossing.

 • 2

  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4, onder b, in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;

  • b.

   het beheersmodel is gericht op het voorkomen van toekomstige hindersituaties;

  • c.

   het bedrijventerrein waarop het beheersmodel ziet is niet ouder dan tien jaar;

  • d.

   er wordt een beheersorganisatie opgericht door alle bij het bedrijventerrein betrokken partijen.

 • 3

  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4, onder c, in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;

  • b.

   het bedrijventerrein waarop het plan ziet is gerealiseerd na 1 januari 2000 of moet nog worden gerealiseerd;

  • c.

   de bedrijfsvoering van een hindergevend nimby-bedrijf milieucategorie vier of vijf is op grond van geldende wet- en regelgeving in strijd met de vestigingseisen van het desbetreffende bedrijventerrein;

  • d.

   het plan is gericht op het vergroten van de vestigingsmogelijkheden van een hindergevend nimby-bedrijf milieucategorie vier of vijf op daarvoor aangewezen bedrijventerreinen.

 • 4

  Onverminderd het eerste tot en met het derde lid, liggen aan een project als bedoeld in artikel 4 ten grondslag:

  • a.

   een projectplan, waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze regeling;

  • b.

   een intentieverklaring van alle betrokken partijen, indien er sprake is van een project als bedoeld in artikel 4, onder a;

  • c.

   een sluitende begroting;

 • 5

  Een project als bedoeld in artikel 4 moet worden aangemeld via het RRO.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1

  Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen alle kosten voor subsidie in aanmerking.

 • 2

  In afwijking van het eerste lid komen alleen kosten voor externe deskundigen voor niet reguliere werkzaamheden in aanmerking voor projecten die voldoen aan het vereiste in artikel 5, eerste lid, onder b, tweede onderdeel.

Artikel 7 Niet subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 6 komen de loonkosten van medewerkers van de subsidieaanvrager niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 8 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend voor 1 juni 2014.

Artikel 9 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in:

 • a.

  artikel 4, onder a, voor de periode tot en met 1 juni 2014 vast op € 3.490.000;

 • b.

  artikel 4, onder b, voor de periode tot en met 1 juni 2014 vast op € 300.000;

 • c.

  artikel 4, onder c, voor de periode tot en met 1 juni 2014 vast op € 50.000.

Artikel 10 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie, bedoeld in:

 • a.

  artikel 4, onder a, bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 800.000;

 • b.

  artikel 4, onder b, bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 300.000;

 • c.

  artikel 4, onder c, bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000.

Artikel 11 Verdeelcriteria

 • 1

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1

  De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:

  • a.

   het project wordt voor 1 januari 2016 gerealiseerd;

  • b.

   de bevindingen en resultaten van het project worden toegankelijk gemaakt via het Regionaal Ruimtelijk Overleg;

  • c.

   bij subsidies van € 25.000 en hoger overlegt de subsidieontvanger jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag, indien de periode van uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt;

  • d.

   bij subsidies van € 125.000 en hoger houdt de subsidieontvanger een administratie bij van aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten als bedoeld in artikel 4:37, eerste lid, onder b, van de Algemene wet bestuursrecht en overlegt deze desgevraagd aan Gedeputeerde Staten.

 • 2

  De subsidieontvanger kan een aanvraag indienen tot ontheffing van de verplichting, bedoeld in het eerste lid, onder a, indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om te voldoen aan deze verplichting.

Artikel 13 Bevoorschotting en betaling

 • 1

  Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot op het verleende subsidiebedrag.

 • 2

  Gedeputeerde Staten bepalen de hoogte van het voorschot, bedoeld in het eerste lid, op basis van prestaties, besteding en liquiditeitsbehoefte van de subsidieontvanger.

 • 3

  Gedeputeerde Staten betalen het voorschot in termijnen, waarvan de hoogte en de tijdstippen in de beschikking tot subsidieverlening worden bepaald.

Artikel 14 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2016 en vervolgens telkens na twee jaar aan Provinciale Staten een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling ondersteuning gemeentelijke aanpak nimby-situaties Noord-Brabant. 

’s-Hertogenbosch, 18 juni 2013

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingSubsidieregeling ondersteuning gemeentelijke aanpak nimby-situaties Noord-Brabant
CiteertitelSubsidieregeling ondersteuning gemeentelijke aanpak nimby-situaties Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieubeheer, subsidies, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Noord-Brabant, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-201409-04-2020Art. 8, 9

25-02-2014

Provincaal Blad, 2014, 23

S0280244
25-06-201309-04-2020Nieuwe regeling

18-06-2013

Provincaal Blad, 2013, 98

3418423