Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende subsidie ondersteunen schaapskuddes Subsidieregeling gescheperde schaapskuddes Noord-Brabant
CiteertitelSubsidieregeling gescheperde schaapskuddes Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpnatuur en landschap, subsidies, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 2 Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-201717-06-201609-04-2020artikel 8

31-01-2017

prb-2017-562

C2199529/4139021
17-06-201614-02-2017artikel 5, 7, 8, 11

14-06-2016

Provinciaal Blad 2016, 93

S0312902
01-01-201517-06-2016art. 5, 7, 8, 11

16-12-2014

Provinciaal Blad, 2014, 180

S0292684
19-04-201401-01-2015art. 9

07-04-2014

Provinciaal Blad, 2014, 51

S0279371
11-03-201419-04-2014art. 5, 7, 8, 10, 11

25-02-2014

Provinciaal Blad, 2014, 25

S0279371
01-04-201311-03-2014Nieuwe regeling

19-03-2013

Provinciaal Blad, 2013, 42

3370774

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende subsidie ondersteunen schaapskuddes Subsidieregeling gescheperde schaapskuddes Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten eigenaren van schaapskuddes willen ondersteunen, die in Brabant met gescheperde schaapskuddes activiteiten verrichten gericht op het behoud en beheer van natuur en landschap;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten ook educatieve en recreatieve activiteiten door middel van gescheperde schaapskuddes willen ondersteunen om meer bekendheid bij het brede publiek te krijgen over deze schaapskuddes;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten daartoe op 27 maart 2012 de Subsidieregeling schaapskuddes Noord-Brabant hebben vastgesteld;

Overwegende dat Provinciale Staten op 12 oktober 2012 de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant hebben vastgesteld, waarin de uitgangspunten van het Kader financieel beheer rijkssubsidies zijn geïmplementeerd, alsmede een algehele actualisatie is doorgevoerd;

Overwegende dat aanpassing van de Subsidieregeling schaapskuddes Noord-Brabant aan de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant leidt tot een groot aantal noodzakelijke wijzigingen en Gedeputeerde Staten het derhalve wenselijk achten een geheel nieuwe regeling vast te stellen;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt onder gescheperde schaapskudde verstaan: rondtrekkende schaapskudde die niet permanent op een plaats graast en die gehoed wordt door een herder met een of meer honden.

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door eigenaren van gescheperde schaapskuddes.

Artikel 3 Subsidievorm

 • 1

  Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling projectsubsidies.

 • 2

  Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op begrazing door gescheperde schaapskuddes.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  aan de subsidieaanvrager in 2016 reeds voor dezelfde schaapskudde subsidie is verstrekt op grond van deze of een andere provinciale regeling;

 • b.

  aan de subsidieaanvrager in 2016 voor de aangevraagde activiteiten reeds subsidie is verstrekt door een ander bestuursorgaan.

Artikel 6 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het project is gericht op het behoud en beheer van natuur en landschap;

 • b.

  het project wordt uitgevoerd in de periode van 15 april tot en met 15 september;

 • c.

  het project wordt uitgevoerd:

  • 1°.

   gedurende minimaal 5 dagen per week, of

  • 2°.

   gedurende minimaal 65 dagen in combinatie met publieksacties.

 • d.

  de publieksacties, bedoeld in onderdeel c, onder 2°:

  • 1°.

   worden minimaal drie maal gehouden;

  • 2°.

   hebben een educatief of recreatief karakter.

  • 3°.

   zijn gericht op het betrekken van een breed publiek bij schaapskuddes;

  • 4°.

   zijn gericht op het genereren van publiciteit voor het belang van schaapskuddes voor het behoud en beheer van natuur en landschap.

 • e.

  het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;

 • f.

  het project wordt uitgevoerd in een open veld dat niet geheel of gedeeltelijk is afgezet door een raster;

 • g.

  het project heeft de instemming van de eigenaar of beheerder van de gronden waarop het project wordt uitgevoerd;

 • h.

  de gescheperde schaapskudde:

  • 1°.

   bestaat uit het Kempisch heideschaap;

  • 2°.

   bestaat uit minimaal 250 ooien;

  • 3°.

   wordt gehoed gedurende ten minste vijf uur per dag, tenzij extreme weersomstandigheden dit beletten.

 • i.

  aan het project ligt een begrazingsplan ten grondslag, waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in deze regeling.

Artikel 7 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend van 14 juni 2016 tot en met 29 juli 2016.

Artikel 8 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 4, voor de periode van genoemd in artikel 7, vast op € 220.000.

Artikel 9 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie voor projecten als bedoeld in artikel 4, bedraagt €22.000.

Artikel 10 Verdeelcriteria

 • 1

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door voorrang te geven aan subsidieaanvragers, aan wie op grond van de Subsidieregeling schaapskuddes Noord-Brabant in 2013 subsidie is verstrekt.

 • 4

  Indien toepassing van het derde lid ertoe leidt dat subsidieaanvragen gelijk eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 11 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de verplichting dat het project is gerealiseerd voor 1 januari 2017.

Artikel 12 Prestatieverantwoording

De subsidieontvanger toont desgevraagd aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van de volgende bewijsstukken:

 • a.

  een begrazingsverslag, indien het project wekelijks wordt uitgevoerd;

 • b.

  een begrazingsverslag en beeldmateriaal van de drie publieksacties, indien het project gedurende minimaal 65 dagen in combinatie met publieksacties wordt uitgevoerd.

Artikel 13 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2015 en vervolgens telkens na twee jaar aan Provinciale Staten een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk.

Artikel 14 Overgangsrecht

Voor subsidieaanvragen ingediend voor de inwerkingtreding van deze regeling blijft de Subsidieregeling schaapskuddes Noord-Brabant zijn werking behouden.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2013.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling gescheperde schaapskuddes Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 19 maart 2013

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten