Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Brabantse verkoopgarantie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten beogen door middel van het toekennen van Verkoopopties de verkoop van nieuwbouwwoningen in de provincie Noord-Brabant te stimuleren;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten daartoe op 2 april 2012 de Regeling Brabantse Verkoop Garantie hebben vastgesteld;

Overwegende dat Provinciale Staten op 12 oktober 2012 de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant hebben vastgesteld, waarin de uitgangspunten van het Kader financieel beheer rijkssubsidies zijn geïmplementeerd, alsmede een algehele actualisatie is doorgevoerd;

Overwegende dat aanpassing van de Regeling Brabantse Verkoop Garantie aan de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant leidt tot een aantal noodzakelijke wijzigingen en Gedeputeerde Staten het derhalve wenselijk achten een geheel nieuwe regeling vast te stellen;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

§ 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvraag: de aanvraag van de Begunstigde om in aanmerking te komen voor deelname aan de Brabantse Verkoop Garantie en toekenning van de Verkoopoptie.

 • b.

  Aanvraagperiode: de aanvraagperiode waarbinnen de Begunstigde de Aanvraag kan doen, welke loopt van 5 november 2009 tot en met 31 december 2010.

 • c.

  Begunstigde: de natuurlijke persoon die voornemens is een Nieuwbouwwoning te kopen en in aanmerking wenst te komen voor deelname aan de Brabantse Verkoop Garantie en toekenning van de Verkoopoptie.

 • d.

  BVG: Brabantse Verkoop Garantie.

 • e.

  Garantieprijs: de koopprijs waarvoor de Provincie de Woning van de Begunstigde zal kopen nadat de Verkoopoptie door de Begunstigde is uitgeoefend.

 • f.

  Koper: de derde partij die de Woning van de Begunstigde koopt tijdens de Verkoopperiode.

 • g.

  Nieuwbouwwoning: de grond, gelegen in de Provincie Noord-Brabant, alsmede de geheel of gedeeltelijk gerealiseerde of nog te realiseren, voor permanente bewoning bestemde en als hoofdverblijf van de Begunstigde dienende nieuwbouwwoning gelegen op die grond, vrij van huur(koop) en/of vruchtgebruik, welke nieuwbouwwoning is of wordt gebouwd op basis van een koop-/aannemingsovereenkomst die door de Begunstigde is of zal worden gesloten in de periode van 5 november 2009 tot twee (2) maanden nadat de Verkoopoptie-overeenkomst door de Begunstigde is ondertekend.

 • h.

  Provincie: de Provincie Noord-Brabant.

 • i.

  Taxateur: een door de Provincie aan te wijzen taxateur die direct noch indirect bij de verkoop van de Woning betrokken is, die is ingeschreven in het register van de Stichting VastgoedCert, kamer Wonen/MKB of de Stichting Certificering VBO-Makelaars (SCVM), die lid is van één van de volgende brancheverenigingen:

  • -

   de Landelijke Makelaars Vereniging (LMV);

  • -

   de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM);

  • -

   de Nederlandse Vereniging van Register Vastgoed Taxateurs (RVT);

  • -

   de Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (VBO);

  • -

   de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR);

  • en die in opdracht van de Begunstigde de Taxatiewaarde van de Woning zal bepalen en het Taxatierapport zal vaststellen, danwel in opdracht van de Begunstigde bindend advies zal uitbrengen zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder d, danwel in opdracht van de Provincie de hertaxatie zal uitvoeren zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder g.

 • j.

  Taxatierapport: het taxatierapport dat de Begunstigde zal laten opmaken door de Taxateur en dat vervolgens ter goedkeuring aan de Provincie zal worden voorgelegd.

 • k.

  Taxatiewaarde: de onderhandse verkoopwaarde van de Woning in de huidige staat, vrij van huur en gebruik, te bepalen tegen een datum die maximaal twee (2) maanden ligt voor de datum waarop de Verkoopoptie-overeenkomst door de Begunstigde is of zal worden ondertekend.

 • l.

  Toekenningscriteria: de vereisten waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor deelname aan de BVG en waaraan de Provincie een Aanvraag zal toetsen, zoals opgenomen in artikel 6 van deze regeling.

 • m.

  Verkoopoptie: het door de Provincie aan de Begunstigde overeenkomstig deze regeling te verlenen recht om de Woning te verkopen aan de Provincie, zulks tegen betaling van de Garantieprijs en met inachtneming van de voorwaarden zoals neergelegd in Verkoopoptie-overeenkomst en de daarbij behorende model-koopovereenkomst.

 • n.

  Verkoopoptie-overeenkomst: de overeenkomst waarin de Provincie de Verkoopoptie aan de Begunstigde zal verlenen, op te maken door de Provincie conform de modelovereenkomst die als bijlage aan deze regeling is gehecht.

 • o.

  Verkoopperiode: de periode van twee (2) jaar vanaf het moment dat de Verkoopoptie-overeenkomst door de Begunstigde is ondertekend en onvoorwaardelijk in werking is getreden doordat alle opschortende voorwaarden zijn vervuld. Binnen de Verkoopperiode zal de Begunstigde trachten de Woning te verkopen aan één of meerdere derdepartijen door bemiddeling van de Verkopend Makelaar, zoals nader bepaald in de Verkoopoptie-overeenkomst.

 • p.

  Verkopend Makelaar: de makelaar die namens de Begunstigde tijdens de Verkoopperiode zal bemiddelen bij de verkoop van de Woning. De Verkopend Makelaar dient lid te zijn van één van de volgende brancheverenigingen:

  • -

   de Landelijke Makelaars Vereniging (LMV);

  • -

   de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM);

  • -

   de Nederlandse Vereniging van Register Vastgoed Taxateurs (RVT);

  • -

   de Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (VBO);

  • -

   de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR).

 • q.

  Woning: de aan de Begunstigde op het moment van ondertekenen van de Verkoopoptie-overeenkomst in eigendom toebehorende woning, inclusief de daarbij behorende grond of het erfpachtsrecht, danwel het appartementsrecht dat recht geeft op het exclusief gebruik van een woning, gelegen in Nederland, zoals nader zal worden omschreven in het Taxatierapport, waarvan de Taxatiewaarde niet meer bedraagt dan driehonderd vijftigduizend euro (€ 350.000) en waarvan de Taxatiewaarde lager is dan de vrij-op-naam-prijs van de Nieuwbouwwoning, zulks blijkend uit het Taxatierapport. De Woning dient gedurende minimaal negen (9) maanden onmiddellijk voorafgaande aan het indienen van de Aanvraag en de ondertekening van de Verkoopoptie-overeenkomst door de Begunstigde eigendom te zijn geweest van de Begunstigde en gedurende die periodes daadwerkelijk als hoofdverblijf door de Begunstigde te zijn gebruikt, zulks blijkens een uittreksel uit het kadaster en de Gemeentelijke Basisadministratie.

Artikel 2 Doelstelling

Gedeputeerde Staten beogen:

 • a.

  de verkoop van nieuwbouwwoningen in de provincie Noord-Brabant te stimuleren door middel van het toekennen van Verkoopopties; en

 • b.

  de verkoop van woningen ten aanzien waarvan een Verkoopoptie is toegekend, gedurende de Verkoopperiode te bevorderen door middel van het treffen van verkoop stimulerende maatregelen.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1

  Voor deelname aan de BVG komen in aanmerking de Begunstigde, alsmede de kopers van een woning ten aanzien waarvan een onvoorwaardelijke Verkoopoptie is toegekend.

 • 2

  De Verkoopoptie die onvoorwaardelijk ten aanzien van een Woning is toegekend, kan worden doorgelegd aan de Koper van de desbetreffende Woning.

 • 3

  Indien sprake is van doorlegging van de Verkoopoptie als bedoeld in het tweede lid, dienen de vereisten om in aanmerking te komen voor deelname aan de BVG vervuld te worden door de Koper van de Woning.

 • 4

  Indien sprake is van doorlegging van de Verkoopoptie als bedoeld in het tweede lid wordt onder Verkoopperiode verstaan de periode van één (1) jaar vanaf het moment dat de Verkoopoptie-overeenkomst door de Koper is ondertekend en onvoorwaardelijk in werking is getreden doordat alle opschortende voorwaarden zijn vervuld. Binnen de Verkoopperiode zal de Koper trachten de Tweede en volgende Woning te verkopen aan één of meerdere derdepartijen door bemiddeling van de Verkopend Makelaar, zoals nader bepaald in de Verkoopoptie-overeenkomst.

 • 5

  Indien sprake is van doorlegging van de Verkoopoptie als bedoeld in het tweede lid, dienen de begrippen zoals opgenomen in deze regeling als volgt te worden gelezen:

  • -

   “Koper” in plaats van “Begunstigde”;

  • -

   “Tweede en volgende Woning” in plaats van “Woning”;

  • -

   “Tweede en volgende Koper” in plaats van “Koper”.

 • 6

  Onder Tweede en volgende Woning dient te worden verstaan de woning die wordt achtergelaten door de Koper van een Woning ten aanzien waarvan de Provincie een onvoorwaardelijke Verkoopoptie heeft toegekend.

 • 7

  Onder Tweede en volgende Koper dient te worden verstaan de koper van een Tweede en volgende Woning.

§ 2 Brabantse verkoopgarantie

Artikel 4 Procedure

 • 1

  Eerste aanvraag BVG bij aankoop Nieuwbouwwoning

  • a.

   De Begunstigde dient zijn Aanvraag voor de BVG in te dienen binnen de Aanvraagperiode. De Aanvraag wordt ingediend door het invullen van een aanvraagformulier van de Provincie. De Begunstigde kan, maar is niet verplicht, een taxatierapport van de Verkopend Makelaar bij de Aanvraag te voegen waarin de Taxatiewaarde van de Woning wordt bepaald. Alsdan dient de Verkopend Makelaar ingeschreven te zijn in het register van de Stichting VastgoedCert, kamer Wonen/MKB of de Stichting Certificering VBO-Makelaars (SCVM).De Aanvraag van de Begunstigde omvat een volmacht van de Begunstigde aan de Provincie om namens de Begunstigde de Taxateur opdracht te geven de Taxatiewaarde van de Woning te bepalen en het Taxatierapport op te stellen overeenkomstig het bepaalde onder d, en om namens de Begunstigde een andere Taxateur opdracht te geven bindend advies uit te brengen zoals bedoeld onder e.

  • b.

   De Provincie toetst de Aanvraag aan de Toekenningscriteria. Nadat de Aanvraag akkoord is bevonden, zal de Provincie dat schriftelijk aan de Begunstigde berichten en de Woning in opdracht van de Begunstigde laten taxeren overeenkomstig het bepaalde onder d en verder.

  • c.

   De Provincie behoudt zich te allen tijde het recht voor een aanvraag voor deelname aan de BVG af te wijzen om haar moverende redenen.

 • 2

  Opvolgende aanvragen bij doorlegging BVG

  • a.

   De Aanvraag om in aanmerking te komen voor deelname aan de BVG door de Koper van een Woning, zal plaatsvinden overeenkomstig de procedure zoals hiervoor omschreven, met dien verstande dat de Koper alleen in aanmerking komt voor deelname aan de BVG indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

   • 1°.

    ten aanzien van de Woning is een onvoorwaardelijke Verkoopoptie toegekend; en

   • 2°.

    de Begunstigde en de Koper van de Woning hebben gedurende de Verkoopperiode een koopovereenkomst gesloten ten aanzien van de Woning; en

   • 3°.

    de Begunstigde heeft een verklaring afgegeven aan de Koper waarin wordt bevestigd dat de Begunstigde de Verkoopoptie doorlegt aan de Koper; en

   • 4°.

    de woning die de Koper achterlaat heeft een lagere taxatiewaarde dan de koopprijs van de Woning die de Begunstigde en de Koper zijn overeengekomen.

  • b.

   De Koper van de Woning dient een aanvraag voor de BVG in te dienen binnen twee (2) maanden nadat aan de voorwaarde is voldaan zoals genoemd onder a, onderdeel 3˚.

  • c.

   De Verkoopoptie-overeenkomst die de Provincie met de Koper sluit, zal de opschortende voorwaarden bevatten dat:

   • 1°.

    de Koper binnen tien (10) dagen na ontvangst van de Verkoopoptie-overeenkomst deze gedateerd en ondertekend retour heeft gezonden aan de Provincie; en

   • 2°.

    binnen twee (2) maanden na ondertekening van de Verkoopoptie-overeenkomst door de Koper, de koopovereenkomst zoals bedoeld onder a, onderdeel 2˚, is gesloten; en

   • 3°.

    het notarieel transport van de Woning heeft plaatsgevonden binnen twaalf (12) maanden na ondertekening van de Verkoopoptie-overeenkomst door de Koper; en

   • 4°.

    de Provincie heeft binnen de in onderdeel 3˚ genoemde termijn en op basis van de desbetreffende notariële akte van de Woning en het Taxatierapport van de woning die de Koper achterlaat, kunnen vaststellen dat de Taxatiewaarde van de woning die de Koper achterlaat niet meer bedraagt dan de koopprijs van de Woning, zoals de Begunstigde en de Koper die zijn overeengekomen.

Artikel 5 Verkoop van de Woning

De Begunstigde zal voorafgaande aan de Verkoopperiode de Verkopend Makelaar opdracht geven gedurende de Verkoopperiode te bemiddelen bij de verkoop van de Woning, zulks overeenkomstig het bepaalde in de Verkoopoptie-overeenkomst.

Artikel 6 Toekenningscriteria

Om voor deelname aan de BVG in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de volgende vereisten:

 • I.

  Eerste Aanvraag BVG bij aankoop Nieuwbouwwoning

  • I.A

   Vereisten ten aanzien van Aanvraag

  • I.A.1

   De Aanvraag is ingediend binnen de Aanvraagtermijn die loopt van 5 november 2009 tot en met 31 december 2010.

  • I.A.2

   De Begunstigde heeft het aanvraagformulier volledig ingevuld en alle bijbehorende stukken toegevoegd.I.B Vereisten ten aanzien van Begunstigde

  • I.B.1

   De Begunstigde is een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

  • I.B.2

   De Begunstigde verkeert op het moment van de aanvraag niet in staat van faillissement noch is aan hem surseance van betaling verleend of is de Wet schuldsanering voor natuurlijke personen op hem van toepassing verklaard.

  • I.C

   Vereisten ten aanzien van de Woning

  • I.C.1

   De Taxatiewaarde van de Woning bedraagt niet meer dan driehonderd vijftig duizend euro (€ 350.000) en is lager dan de vrij-op-naam prijs van de Nieuwbouwwoning.

  • I.C.2

   Er ligt op de Woning geen conservatoir of executoriaal beslag en er is op de Woning geen voorkeursrecht gevestigd op grond van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten.

  • I.C.3

   De Begunstigde is gedurende tenminste negen (9) maanden voorafgaande aan het indienen van de Aanvraag en ondertekening van de Verkoopoptie-overeenkomst eigenaar geweest van de Woning en heeft de Woning gedurende deze periodes daadwerkelijk als hoofdverblijf gebruikt, zulks blijkens een uittreksel uit het kadaster en de Gemeentelijke Basisadministratie.

 • II

  Aanvragen bij doorlegging BVG

  • II.A

   Vereisten ten aanzien van de Aanvraag

  • II.A.1

   De Aanvraag is ingediend binnen een termijn van twee (2) maanden na afgifte van de verklaring van doorleggen zoals bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder a, onderdeel 3˚.

  • II.A.2

   De Koper heeft het aanvraagformulier volledig ingevuld en alle bijbehorende stukken toegevoegd.

  • II.B

   Vereisten ten aanzien van de Koper

  • II.B.1

   De Koper is een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

  • II.B.2

   De Koper verkeert op het moment van de aanvraag niet in staat van faillissement noch is aan hem surseance van betaling verleend of is de Wet schuldsanering voor natuurlijke personen op hem van toepassing.

  • II.C

   Vereisten ten aanzien van de Tweede en volgende Woning

  • II.C.1

   De Taxatiewaarde van de Tweede en volgende Woning bedraagt niet meer dan driehonderd vijftig duizend euro (€ 350.000) en is lager dan de koopprijs van de door de Koper aan te kopen of gekochte Woning.

  • II.C.2

   Er ligt op de Tweede en volgende Woning geen conservatoir of executoriaal beslag en er is op de Tweede en volgende Woning geen voorkeursrecht gevestigd op grond van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten.

  • II.C.3

   De Koper is gedurende tenminste negen (9) maanden voorafgaande aan het indienen van zijn aanvraag en het sluiten van de Verkoopoptie-overeenkomst eigenaar geweest van de Tweede en volgende Woning en heeft de Tweede en volgende Woning gedurende deze periodes daadwerkelijk als hoofdverblijf gebruikt, zulks blijkens een uittreksel uit het kadaster en de Gemeentelijke Basisadministratie.

Artikel 7 Garantieprijs

De Garantieprijs bedraagt 90% van de Taxatiewaarde.

Artikel 8 Indiening aanvragen

 • 1

  Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst door de Provincie behandeld. Eventuele ontbrekende gegevens zullen door de Provincie worden opgevraagd en door de Begunstigde aan de Provincie ter beschikking worden gesteld. De dag waarop een complete Aanvraag is ingediend (inclusief eventueel ontbrekende gegevens nadat die zijn opgevraagd door de Provincie), geldt als de dag waarop de Aanvraag is ingediend.

 • 2

  Aanvragen om in aanmerking te kunnen komen voor deelname aan de BVG door een Koper of een Tweede of volgend Koper, dienen uiterlijk op 1 oktober 2014 bij de Provincie te zijn ingediend met in achtneming van de bepalingen zoals neergelegd in deze regeling.

 • 3

  Een Aanvraag is alleen geldig wanneer deze volledig is ingediend binnen de Aanvraagperiode, danwel de termijn zoals genoemd in het tweede lid, zulks met inachtneming van de overige bepalingen in deze regeling.

§ 3 Verkoop stimulerende maatregelen

Artikel 9 Subsidievorm

 • 1

  Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze paragraaf projectsubsidie.

 • 2

  Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 10 Subsidiabele activiteiten

Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden verstrekt voor het nemen van verkoop stimulerende maatregelen in de vorm van:

 • a.

  aanpassing van de verkoopprijs;

 • b.

  aanpassingen aan de Woning.

Artikel 11 Subsidievereisten

 • 1

  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 10 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   aan de aanvrager is een Verkoopoptie toegekend of doorgelegd;

  • b.

   de aanvrager legt de Verkoopoptie niet door aan de koper van de Woning;

  • c.

   de aanvrager heeft de Verkoopoptie-overeenkomst nageleefd;

  • d.

   de verkoop stimulerende maatregelen zijn genomen ten behoeve van de Woning;

  • e.

   de verkoop stimulerende maatregelen zijn gericht op het bevorderen van de verkoop van de Woning;

  • f.

   de verkoop stimulerende maatregelen zijn effectieve maatregelen voor het bevorderen van de verkoop van de Woning;

  • g.

   de Woning is verkocht;

  • h.

   aan de verkoop stimulerende maatregel ligt het volgende ten grondslag:

   • 1°.

    een verklaring van de Verkopend Makelaar waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in de onderdelen d, e en f;

   • 2°.

    een koopovereenkomst met betrekking tot de Woning;

   • 3°.

    de afrekening van de notaris met betrekking tot de levering van de Woning.

 • 2

  Onverminderd het eerste lid wordt, om voor subsidie als bedoeld in artikel 10, onder a, in aanmerking te komen, voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   voor de Woning is een marktconforme verkoopprijs tot stand gekomen;

  • b.

   de gerealiseerde verkoopprijs voor de Woning is lager dan de Garantieprijs;

  • c.

   aan de gerealiseerde verkoopprijs ligt een verklaring van de Verkopend Makelaar ten grondslag waaruit blijkt dat een marktconforme verkoopprijs tot stand is gekomen.

 • 3

  Onverminderd het eerste lid wordt, om voor subsidie als bedoeld in artikel 10, onder b, in aanmerking te komen, voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de aanpassing aan de Woning bestaat uit het wegwerken van achterstallig onderhoud;

  • b.

   na het realiseren van de aanpassing aan de Woning resteerde een voldoende termijn van de Verkoopperiode om daadwerkelijk van invloed te kunnen zijn geweest op de verkoop van de Woning;

  • c.

   aan de aanpassing aan de Woning ligt een factuur van de uitvoerder ter zake van de gerealiseerde aanpassing aan de Woning ten grondslag.

Artikel 12 Subsidiabele kosten

 • 1

  Voor subsidie als bedoeld in artikel 10, onder a, komen voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie in aanmerking:

  • a.

   het verschil tussen de Garantieprijs en de gerealiseerde verkoopprijs;

  • b.

   de kosten van de Verkopend Makelaar.

 • 2

  Voor subsidie als bedoeld in artikel 10, onder b, komen voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, de kosten van de aanpassing aan de Woning in aanmerking.

Artikel 13 Niet subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 12 komen de kosten voor de vergoeding van ureninzet van aanvrager en van andere niet beroepsmatige uitvoerders in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 14 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend

 • a.

  van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 ; en

 • b.

  na verkoop van de Woning tot uiterlijk drie werkdagen voor de overdracht van de Woning bij de notaris.

Artikel 15 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 10, voor de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 vast op € 1.100.000.

Artikel 16 Subsidiehoogte

 • 1

  De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 10, onder a, bedraagt:

  • a.

   het verschil tussen de Garantieprijs en de gerealiseerde verkoopprijs, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder a, verminderd met het lastenvoordeel van de aanvrager als gevolg van verkoop van de Woning voor afloop van de Verkoopperiode; en

  • b.

   de kosten van de Verkopend Makelaar, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder b, tot een maximum van 1% van de Garantieprijs.

 • 2

  Het lastenvoordeel, bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt berekend:

  • a.

   over de periode afgerond naar halve of hele maanden tussen de datum van levering van de Woning aan de koper en de datum waarop de Woning na afloop van de Verkoopperiode aan de Provincie zou worden geleverd; en

  • b.

   op basis van de jaarlasten voor de Woning uitgaande van een effectieve jaarrente van 3% over de Garantieprijs.

 • 3

  De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 10, onder b, bedraagt 50% van de kosten, bedoeld in artikel 12, tweede lid, tot een maximum van 1% van de Garantieprijs.

Artikel 17 Verdeelcriteria

 • 1

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 18 Prestatieverantwoording

Gedeputeerde Staten leggen in de beschikking tot subsidieverlening vast op welke wijze de subsidieontvanger desgevraagd aantoont dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

Artikel 19 Bevoorschotting en betaling

 • 1

  Gedeputeerde Staten verstrekken voor subsidies van € 25.000 en hoger een voorschot van 100% van het verleende subsidiebedrag.

 • 2

  Het voorschot, bedoeld in het eerste lid, wordt in een keer betaald.

 • 3

  Betaling vindt plaats op de Derdengeldrekening van de notaris die is aangewezen voor de overdracht van de Woning.

Artikel 20 Subsidievaststelling

Met toepassing van artikel 21, negende lid, van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant, verklaren Gedeputeerde Staten op subsidies van € 25.000 en hoger, artikel 20 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van overeenkomstige toepassing.

§ 4 Slotbepalingen

Artikel 21 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze regeling aan Provinciale Staten een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk.

Artikel 22 Intrekking

De Regeling Brabantse Verkoop Garantie wordt ingetrokken.

Artikel 23 Overgangsrecht

Voor subsidieaanvragen die voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling worden ingediend blijft de Regeling Brabantse Verkoop Garantie zijn werking behouden.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2013 en vervalt met ingang van 1 januari 2017.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Brabantse verkoopgarantie Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 19 maart 2013

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten

Bijlagen

Bijlage 1 bij Subsidieregeling Brabantse verkoopgarantie Noord-Brabant

Model Verkoopoptie-overeenkomst

Bijlage 2 bij Subsidieregeling Brabantse verkoopgarantie Noord-Brabant

Model Verkoopoptie-overeenkomst Doorgelegde BVG

Bijlage 3 bij Subsidieregeling Brabantse verkoopgarantie Noord-Brabant

Model koopovereenkomst voor een bestaande woning

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingSubsidieregeling Brabantse verkoopgarantie Noord-Brabant
CiteertitelSubsidieregeling Brabantse verkoopgarantie Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpleefomgeving, ruimtelijke ordening, subsidies, financieel kader
Externe bijlagenModel Verkoopoptie-overeenkomst Model Verkoopoptie-overeenkomst Doorgelegde BVG Model koopovereenkomst voor een bestaande woning

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen. 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Noord-Brabant, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen. 

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-201418-12-2014Intrekking

16-12-2014

Provinciaal Blad, 2014, 179

S0292684
20-02-201401-01-201318-12-2014Art. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

18-02-2014

Provinciaal Blad, 2014, 17

S0279860
01-04-201320-02-2014Nieuwe regeling

19-03-2013

Provinciaal Blad, 2013, 38

3370774