• Geldig sinds 01 april 2013.
    Geldig tot 28 juni 2017.

    Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling accountantsprotocol subsidies Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op artikel 22, vijfde lid, van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten zich zekerheid wensen te verschaffen over de getrouwheid van de door de subsidieontvanger opgestelde verantwoording over de aan hem verstrekte subsidie en de rechtmatigheid van de uitgaven;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten het in dat kader van belang achten om aanwijzingen te geven ten aanzien van de door hen gewenste reikwijdte en diepgang van de door de accountant van de subsidieontvanger uit te voeren accountantscontrole en de in dat kader af te geven controleverklaring bij de eindverantwoording;

Overwegende dat Provinciale Staten op 12 oktober 2012 de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant hebben vastgesteld, waarin de uitgangspunten van het Kader financieel beheer rijkssubsidies zijn geïmplementeerd en waarbij tevens een algehele actualisatie van het proces van subsidieverlening is doorgevoerd;

Overwegende dat hiermee de algehele systematiek van subsidieverstrekking is gewijzigd, waardoor een herziening noodzakelijk is van het op de huidige subsidieverordening berustende Basis accountantscontroleprotocol voor subsidieverlening Provincie Noord-Brabant;

besluiten vast te stellen de volgende regeling:

§1. Doelstelling

Artikel 1 Algemeen

Op grond van artikel 22, vijfde lid, van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant dient een financiële verantwoording met betrekking tot een subsidie van € 125.000 en hoger vergezeld te gaan van een controleverklaring. Een financiële verantwoording kan zijn een jaarrekening, inclusief een toelichting op de besteding van de provinciale middelen of een financieel verslag. Dit is afhankelijk van de soort subsidie. De controle heeft tot doel de provincie Noord-Brabant zekerheid te verschaffen dat de door de subsidieontvanger opgestelde verantwoording getrouw is en dat de uitgaven rechtmatig zijn.

Artikel 2 Doelstelling

De doelstelling van dit controleprotocol is het geven van aanwijzingen aan de accountant, die is belast met de controle van de verantwoording ten behoeve van de definitieve vaststelling van de provinciale subsidie. Het verstrekt duidelijkheid over de door de provincie Noord-Brabant gewenste reikwijdte en diepgang van de door de accountant van de subsidieontvanger uit te voeren accountantscontrole en de in dat kader af te geven controleverklaring bij de eindverantwoording. De provincie Noord-Brabant beoogt hiermee te voorkomen dat discrepanties ontstaan tussen de wensen en verwachtingen die leven bij de provincie Noord-Brabant enerzijds en de feitelijke invulling van de accountantscontrole van de accountant anderzijds.

§2. Wet- en regelgeving

Artikel 3 Normenkader

Het normenkader voor de accountantscontrole bestaat uit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en overige door de provincie Noord-Brabant gestelde voorwaarden zoals opgenomen in de subsidiebeschikking. In de regel zullen dit zijn de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant, de desbetreffende subsidieregeling, de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen subsidies Noord-Brabant, de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant en eventuele Europese regelgeving.

Artikel 4 Object van controle

Object van de controle is de jaarrekening inclusief een toelichting op de besteding van de provinciale middelen of het financieel verslag.

§3. Toleranties en gewenste zekerheid

Artikel 5 Toegestane toleranties

Tenzij in de subsidieverleningsbeschikking een andere tolerantie is aangegeven dan wel een ander geldend controleprotocol van toepassing wordt verklaard, zijn voor de strekking van de controleverklaring bij de verantwoording – goedkeurend, met beperking, oordeelsonthouding of afkeurend– de volgende toleranties bepalend:

 

Strekking controleverklaring:

Goedkeuringstolerantie

Goedkeurend 

Beperking 

Oordeelonthouding 

Afkeurend

Fouten in de verantwoording

 ≤ 1%

 >1%

-

≥ 3%

Onzekerheden in de controle 

≤ 3%

>3%

≥ 10%

-

Deze percentages worden afgezet tegen de omvangsbasis (= totaal van de werkelijk gerealiseerde subsidiabele kosten).

Artikel 5 Gewenste mate van zekerheid

De accountantscontrole verschaft een redelijke mate van zekerheid aan de gebruiker van de verklaring. Volgens de richtlijnen voor de accountantscontrole betekent dit dat de accountant een (relatief) hoge, maar geen absolute mate van zekerheid verschaft. Indien dit begrip voor het gebruik van statistische technieken gekwantificeerd moet worden, moet uitgegaan worden van een betrouwbaarheid van 95%.

§4. Reikwijdte en intensiteit van de accountantscontrole

Artikel 6 Doel controleprotocol

Dit controleprotocol dient om de reikwijdte en het object van de accountantscontrole nader aan te geven. Niet beoogd wordt een aanpak van de accountantscontrole voor te schrijven. Veelal zal de accountant zich immers bij zijn controle baseren op een (risico)analyse van de administratieve organisatie en interne controle bij de te controleren organisatie en op basis daarvan komen tot een optimale afweging van de in te zetten controlemiddelen.

Artikel 7 Inhoud verklaring

Het belangrijkste element van de accountantscontrole is de vaststelling dat de subsidies juist, volledig en rechtmatig zijn besteed. De accountant stelt vast dat de uitgaven en inkomsten c.q. lasten en baten in overeenstemming zijn met de geldende financiële aspecten van de wet- en regelgeving als bedoeld in §2. Het niet of onjuist toepassen van deze regelgeving resulteert, indien dit onherstelbaar is, in het constateren van een rechtmatigheidsfout die als een onjuistheid in de financiële verantwoording wordt aangemerkt.

Artikel 8 Samenhang met beroepsvoorschriften NBA

De provincie Noord-Brabant gaat er van uit dat de accountant zich bij zijn werkzaamheden laat leiden door de geldende beroepsvoorschriften die door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn vastgesteld.

§5. De controleverklaring

Artikel 9 Controleverklaring algemeen

De accountant legt de uitkomst van de controle vast in een controleverklaring over getrouwheid en rechtmatigheid van de verantwoording. Voor de controleverklaring bij de jaarrekening dient het van toepassing zijnde model controleverklaring van het Nederlands Beroepsorganisatie van Accountants gehanteerd te worden. Voor de meest actuele versie van de controleverklaring bij een financieel verslag en van de controleverklaring bij een jaarrekening met een oordeel over financiële rechtmatigheid door de accountant verwijzen wij naar de website van deze organisatie.

Artikel 10 Financieel verslag als onderdeel van de jaarrekening

Als het financieel verslag onderdeel uitmaakt van de jaarrekening van de subsidieontvanger kan de subsidieontvanger volstaan met een verwijzing naar de controleverklaring bij de betreffende jaarrekening. In een bijlage bij de jaarrekening dient de informatie met betrekking tot het project herkenbaar en overzichtelijk te zijn opgenomen. Onder herkenbaar en overzichtelijk wordt in dit geval verstaan minimaal gespecificeerd, ingedeeld en opgezet zoals het voorgeschreven rapportagemodel. Uit de controleverklaring bij de jaarrekening moet blijken dat de informatie zoals bedoeld betrokken is in de accountantscontrole in overeenstemming met de eisen zoals opgenomen in dit controleprotocol.

Artikel 11 Specifieke bevindingen

Naast zijn oordeel over de financiële verantwoording vermeldt de accountant in een toelichtende paragraaf eventuele specifieke bevindingen, die naar het oordeel van de accountant van belang kunnen zijn voor de provincie Noord-Brabant.

§ 6 Slotbepalingen

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2013.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling accountantsprotocol subsidies Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 19 maart 2013

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten

 

Toelichting behorende bij de Regeling accountantsprotocol subsidies Noord-Brabant

Artikel 9 Voor de voorbeeldtekst goedkeurende controleverklaring bij een subsidiedeclaratie in de publieke sector en goedkeurende controleverklaring in de publieke sector bij een enkele jaarrekening, met een oordeel over financiële rechtmatigheid door de accountant, wordt verwezen naar de Handleiding Regelgeving Accountancy.

Artikel 10 In de controleverklaring onder de paragraaf ‘Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen’ kan de accountant bijvoorbeeld verklaren dat de jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten, de in bijlage x verantwoorde subsidiabele projectkosten juist weergeeft in overeenstemming met de eisen van … (aan te vullen met een verwijzing naar de betreffende subsidieregeling en zonodig (aanvullende) subsidievoorwaarden).

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter 

de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. W.G.H.M. Rutten 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegeling accountantsprotocol subsidies Noord-Brabant
CiteertitelRegeling accountantsprotocol subsidies Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinancieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Regeling controleprotocol subsidies Noord-Brabant.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Noord-Brabant, art. 22

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201328-06-2017nieuwe regeling

19-03-2013

Provinciaal Blad, 2013, 34

3370774