• Geldig sinds 20 december 2012.
    Geldig tot 20 december 2014.

    Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Havenschap Moerdijk 2013

De Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk;

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 5 november 2012;

Gelet op het bepaalde in de wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling Havenschap Moerdijk, herziening 1997, zoals hierna gewijzigd op 8 april 2004, 8 juli 2004 en op 18 september 2007 en artikel 223 van de Provinciewet;

BESLUIT 227/9:

 

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing Havenschap Moerdijk 2013.

Aldus besloten door de Raad van bestuur in de openbare vergadering van 13 december 2012.

De Raad van Bestuur voornoemd,

De secretaris F.J. van den Oever

De voorzitter Y.C.M.G. de Boer

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van rioolheffing Havenschap Moerdijk 2013
CiteertitelVerordening rioolheffing Havenschap Moerdijk 2013
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinancieel beheer, leges
Externe bijlagenVerordening rioolheffing Havenschap Moerdijk 2013 Tarieventabel bij de Verordening rioolheffing Havenschap Moerdijk 2013 Toelichting bij de Verordening riooolheffing Havenschap Moerdijk 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening is vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk en is overeenkomstig artikel 9, derde lid, van de Gemeenschappelijke regeling Havenschap Moerdijk gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Deze verordening is ingetrokken bij besluit van 18 december 2014 (Provincaal Blad, 2014, 185) tot vaststelling van de Verordening rioolheffing Havenschap Moerdijk 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling Havenschap Moerdijk, art. 10 en 11

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-201220-12-2014nieuwe regeling

13-12-2012

Provinciaal Blad, 2012, 294

N.v.t.