• Geldig sinds 27 december 2012.
    Geldig tot 01 januari 2017.

    Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Financiële verordening Havenschap Moerdijk

De Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk;

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 5 november 2012;

Gelet op het beplaalde in de wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling Havenschap Moerdijk, herziening 1997, zoals hierna gewijzigd op 8 april 2004, 8 juli 2004 en op 18 september 2007 en artikel 223 van de Provinciewet;

BESLUIT 227/11:

vast te stellen de Financiële verordening Havenschap Moerdijk.

Aldus besloten door de Raad van bestuur in de openbare vergadering van 13 december 2012.

De Raad van Bestuur voornoemd,

De secretaris F.J. van den Oever

De voorzitter Y.C.M.G. de Boer

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingFinanciële verordening Havenschap Moerdijk
CiteertitelFinanciële verordening Havenschap Moerdijk
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinancieel beheer
Externe bijlagenFinanciële verordening Havenschap Moerdijk Toelichting bij Financiële verordening Havenschap Moerdijk

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening is vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk en is overeenkomstig artikel 9, derde lid, van de Gemeenschappelijke regeling Havenschap Moerdijk gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

In artikel 9, vierde lid, van deze gemeenschappelijke regeling is bepaald, dat gepubliceerde verordeningen in werking treden op de achtste dag na publicatie, tenzij daarvoor in de verordening zelf een ander tijdstip is aangewezen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling Havenschap Moerdijk, art. 9 en 41

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-201201-01-2017nieuwe regeling

13-12-2012

Provinciaal Blad, 2012, 292

n.v.t.