• Geldig sinds 01 januari 2013.
    Geldig tot 01 januari 2014.

    Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2013

Provinciale Staten van Noord-Brabant

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 2 oktober 2012;

Gelet op de artikelen 220 en 222 van de Provinciewet;

Gezien het advies van de Commissie Mobiliteit en Financiën d.d. 2 november 2012;

Overwegende dat Provinciale Staten jaarlijks, als onderdeel van de vaststelling van de begroting voor het komende jaar, een besluit nemen tot vaststelling van het tarief voor de provinciale opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting, bedoeld in artikel 222 van de Provinciewet;

Overwegende dat het tarief van de opcenten vastgelegd dient te worden in een daartoe door Provinciale Staten vast te stellen heffingsverordening;

Besluiten vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Tarief opcenten

Het provinciaal opcententarief op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting voor 2013 bedraagt 74,2 opcenten.

Artikel 2 Intrekking

De Heffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2013.

’s-Hertogenbosch, 16 november 2012

Provinciale Staten voornoemd,

de voorzitter  prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de griffier  mw. drs. C.J.M. Dortmans

 

Toelichting bij opcententarief MRB 2013

De bestuursafspraak voor 2011-2015 is dat de opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB) niet autonoom worden verhoogd. Wel wordt het tarief jaarlijkse geïndexeerd op basis van de inflatiecijfers van het Centraal Planbureau (CPB). Alleen indien onze MRB-opbrengsten onevenredig zwaar worden afgeroomd via (de inkomstenmaatstaf in) het provinciefonds kan een heroverweging aan de orde zijn en dan alleen binnen de marges van redelijkheid.

Het opcententarief voor 2012 bedraagt 72,9 opcenten, waarbij ten opzichte van 2011 is uitgaan van een indexpercentage van 1,75%. Ook voor 2013 komt de CPB-prognose (Centraal Economisch Plan van maart jl.) uit op een 1,75% prijsstijging. Dit leidt voor 2013 tot een tarief van afgerond 74,2 opcenten. Met deze indexering en met dit tarief is al rekening gehouden in de herijking van de meerjarenraming bij de voorjaarsnota.

Ingevolge de Provinciewet dienen Provinciale Staten vóór 31 december een besluit te nemen over het opcententarief op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting voor het nieuwe belastingtijdvak. De Provinciewet spreekt in deze van een besluit tot het vaststellen van een belastingverordening. Om die reden wordt aan uw Staten een apart ontwerp-besluit voorgelegd tot vaststelling van een heffingsverordening voor 2013 (ontwerp-besluit II).

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter

de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. W.G.H.M. Rutten

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingHeffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2013
CiteertitelHeffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2013
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpleges, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen. 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet, art. 220
  2. Provinciewet, art. 222
  3. Provinciewet, art. 222a
  4. Provinciewet, art. 232g

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014Nieuwe regeling

16-11-2012

Provinciaal Blad, 2012, 273

Statenvoorstel 62/12