Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende voorschriften inzake de heffing van provinciale leges (Legesverordening Noord-Brabant 2012)

Provinciale Staten van Noord-Brabant;

Gelet op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 3 juli 2012;

Gelet op artikel 220 van de Provinciewet;

Gezien het advies van de Commissie voor Mobiliteit en Financiën van 31 augustus 2012;

Gelet op de Memorie van Antwoord van Gedeputeerde Staten van 11 september 2012;

Overwegende dat Provinciale Staten op grond van artikel 223 van de Provinciewet rechten kunnen heffen ter zake van het genot van door of vanwege het provinciebestuur verstrekte diensten.

Overwegende dat Provinciale Staten daartoe op 26 juni 2001 de Legesverordening provincie Noord-Brabant 2002 hebben vastgesteld, laatstelijk gewijzigd op 9 juli 2010;

Overwegende dat Provinciale Staten die verordening wensen te wijzigen, om meer duidelijkheid en consistentie in de verordening aan te brengen en zij daarbij tevens van de gelegenheid gebruik maken om de regeling in overeenstemming te brengen met de Aanwijzingen voor de Provinciale Regelgeving;

Overwegende dat Provinciale Staten vanwege het grote aantal wijzigingen een geheel nieuwe verordening wensen vast te stellen;

Besluiten vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder leges: rechten als bedoeld in artikel 223, eerste lid, onder b, van de Provinciewet.

Artikel 2. Belastingplichtig

Leges worden geheven van degene:

 • a. 

  op wiens aanvraag een in de tarieventabel, behorende bij deze verordening, omschreven dienst wordt verricht;

 • b. 

  ten behoeve van wie een in de tarieventabel, bedoeld onder a, omschreven dienst wordt verricht.

Artikel 3. Voorwerp van de belasting

Leges worden geheven ter zake van de categorieën, opgenomen in de tarieventabel, bedoeld in artikel 2, onder a.

Artikel 4 . Belastbaar feit

Leges is verschuldigd voor het aanvragen van een dienst als bedoeld in artikel 223, eerste lid, onder b, van de Provinciewet.

Artikel 5. Heffingsmaatstaf en tarieven

Leges worden geheven naar de heffingsmaatstaven en de tarieven, opgenomen in de tarieventabel, bedoeld in artikel 2, onder a.

Artikel 6 Tijdstip ingang heffing

Leges is verschuldigd vanaf het moment van indiening van de aanvraag, bedoeld in artikel 4.

Artikel 7 Heffingswijze

Leges wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8 Wijze bekendmaking heffing

Kennisgeving van het gevorderde legesbedrag vindt plaats door middel van toezending van de kennisgeving, bedoeld in artikel 7, aan de belastingplichtige.

Artikel 9 Vrijstelling

Geen leges worden geheven voor drukwerk als bedoeld in categorie 1.2, indien en voor zover de in rekening te brengen vergoeding minder bedraagt dan € 100,--.

Artikel 10 Vermindering of teruggaaf

 • 1. 

  De belastingplichtige kan een aanvraag tot vermindering of teruggaaf van leges doen, indien de aanvraag om een vergunning, ontheffing, toestemming, vrijstelling of andere beschikking waarvoor leges worden geheven op grond van deze verordening:

  • a. 

   ingevolge artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht niet in behandeling wordt genomen;

  • b. 

   door de belastingplichtige ingetrokken wordt voordat op de aanvraag is beschikt;

  • c. 

   wordt afgewezen of geweigerd.

 • 2. 

  De hoogte van de teruggaaf, bedoeld in het eerste lid, onder a, bedraagt:

  • a. 

   50% van het basistarief voor een aanvraag, indien sprake is van een basistarief, plus 100% van alle toeslagen en verhogingen;

  • b. 

   50% van het volledige tarief voor een aanvraag, indien er geen sprake is van een basistarief.

 • 3. 

  De hoogte van de teruggaaf, bedoeld in het eerste lid, onder b, bedraagt:

  • a. 

   75% van de geheven leges, indien intrekking geschiedt door de aanvrager;

  • b. 

   100% van de geheven leges, indien intrekking geschiedt op verzoek van Gedeputeerde Staten.

 • 4. 

  De hoogte van de teruggaaf, bedoeld in het eerste lid, onder c, bedraagt 50% van de geheven leges.

 • 5. 

  In afwijking van het eerste lid vindt geen teruggaaf plaats als leges zijn geheven als gevolg van het bepaalde in de tarieventabel, bedoeld in artikel 2, onder a, in:

  • a.

   onderdeel 5.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • b.

   onderdeel 6.1 Wet natuurbescherming, onder 1, sub b, indien er al een taxatie van de schade heeft plaatsgevonden.

 • 6.

  In afwijking van het eerste lid vindt ambtshalve volledige teruggaaf van leges, geheven als gevolg van het bepaalde in onderdeel 6.1 Wet natuurbescherming, onder 5, van de tarieventabel, bedoeld in artikel 2, onder a, plaats in het geval:

  • a.

   de schade is aangericht door de wolf;

  • b.

   de schade is aangericht in een ganzenrustgebied gedurende de periode dat de schadeveroorzakende diersoort niet mag worden verontrust of gedood.

Artikel 11. Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Door Gedeputeerde Staten kunnen in individuele gevallen bepalingen vastgesteld bij of krachtens deze verordening buiten toepassing worden gelaten of kan daarvan worden afgeweken, voor zover toepassing gelet op het belang van het doel van deze regeling zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13 Intrekking

De Legesverordening provincie Noord-Brabant 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 14 Overgangsrecht

Voor aanvragen ingediend voor 1 oktober 2012 blijft de Legesverordening provincie Noord-Brabant 2002 zijn werking behouden.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2012.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Noord-Brabant 2012.

’s-Hertogenbosch, 21 september 2012

Provinciale Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de griffier mw. drs. C.J.M. Dortmans

Bijlage 1 Tarieventabel

Bijlage 1 Tarieventabel

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVerordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende voorschriften inzake de heffing van provinciale leges (Legesverordening Noord-Brabant 2012)
CiteertitelLegesverordening Noord-Brabant 2012
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpleges, financieel kader
Externe bijlageBijlage 1 Tarieventabel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 220 van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202001-01-2021bijlage 1

13-12-2019

prb-2019-8448

01-01-201901-01-2020bijlage 1

14-12-2018

prb-2018-9738

4430180
07-03-201801-01-2019bijlage 1

23-02-2018

prb-2018-1695

4320914
01-01-201807-03-2018bijlage 1

15-12-2017

prb-2018-115

4281392
01-01-201701-01-2018artikel 10, bijlage

16-12-2016

prb-2016-7056

4111003
01-01-201601-01-2017bijlage

13-11-2015

Provinciaal Blad, 2015, 145

Statenvoorstel 69/15
10-03-201501-01-201501-01-2016bijlage

06-03-2015

Provinciaal Blad, 2015, 22

Statenvoorstel 7/15
01-01-201501-01-2015Tarieventabel

14-11-2014

Provinciaal Blad, 2014, 151

Statenvoorstel 63/14
01-01-201401-01-2015Tarieventabel

15-11-2013

Provinciaal Blad, 2013, 186

Statenvoorstel 85/13
03-07-201301-01-2014Tarieventabel, tarieven 6.1 Natuurbeschermingswet 1998

21-06-2013

Provinciaal Blad, 2013, 107

Statenvoorstel 41/13
01-10-201203-07-2013nieuwe regeling

21-09-2012

Provinciaal Blad, 2012, 244

Statenvoorstel 19/12