Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling vergoeding zakelijk gebruik tablet Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op artikel F.4, vierde lid, van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Provincies;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten het tijd- en plaatsonafhankelijk werken wensen te bevorderen;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten medewerkers de mogelijkheid willen bieden om zelf een keuze te maken welke mobiele apparatuur zij bij de uitoefening van hun functie willen gebruiken;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten medewerkers daarbij onder voorwaarden ook de mogelijkheid willen bieden hiertoe tegen een vergoeding eigen apparatuur in te zetten;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten de voorwaarden waaronder dit gebruik wordt gefaciliteerd, nader wensen vast te leggen;

Gezien de in het overleg met de ondernemingsraad van 13 september 2012 gegeven akkoord;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  deelnemer: deelnemer aan deze regeling;

 • b.

  tablet: draagbare, platte computer met een aanraakscherm;

 • c.

  secretaris: secretaris van Gedeputeerde Staten;

 • d.

  Wi-Fi-spot: plaats waar gebruik gemaakt kan worden van draadloos internet.

Artikel 2 Doelgroep

Een vergoeding kan worden aangevraagd door een persoon:

 • a.

  die door Gedeputeerde Staten is aangesteld in tijdelijke of vaste dienst;

 • b.

  met wie Gedeputeerde Staten op grond van hoofdstuk H van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden regeling Provincies een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 3 Vergoede activiteit

Vergoeding kan worden verstrekt voor zakelijk gebruik van een tablet.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Vergoeding wordt geweigerd indien:

 • a.

  de medewerker binnen twee jaar voor het tijdstip van indiening van de aanvraag reeds een vergoeding op grond van deze regeling heeft ontvangen;

 • b.

  de medewerker een vergoeding op grond van deze regeling heeft ontvangen en ten aanzien van hem binnen een termijn van drie jaar sancties op grond van deze regeling zijn opgelegd wegens misbruik van deze regeling.

Artikel 5 Vergoedingsvereisten

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de medewerker zet een eigen tablet in voor zakelijk gebruik;

 • b.

  de tablet, bedoeld onder a, is geschikt voor:

  • 1°.

   het leggen van een verbinding via ‘Exchange koppeling’ ten behoeve van het ontvangen en verzenden van provinciale e-mail en agendabeheer;

  • 2°.

   toegang tot internet met Wi-Fi-spots;

 • c.

  de tablet bedoeld onder a, voldoet in ieder geval aan de volgende technische vereisten:

  • 1°.

   bediening door middel van een aanraakscherm;

  • 2°.

   een minimale schermdoorsnede van 7 inch;

  • 3°.

   een minimale schermresolutie van 1024 bij 768 pixels;

  • 4°.

   een iOS, Windows 8 of Android versie 4.0 besturingssysteem;

  • 5°.

   een processorsnelheid van tenminste 1Ghz;

  • 6°.

   een interne harde schijf van minimaal 8Gb;

  • 7°.

   een camera aan de schermkant van de tablet;

  • 8°.

   een minimale accuduur van 6 uur.

Artikel 6 Vereisten vergoedingsaanvraag

Een aanvraag voor een vergoeding voldoet aan de volgende vereisten:

 • a.

  aanvragen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten;

 • b.

  aanvragen worden ingediend met gebruikmaking van het daartoe door Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvraagformulier;

 • c.

  een aanvraag bevat ten minste het volledig ingevulde aanvraagformulier;

 • d.

  een aanvraag wordt ingediend voor 1 oktober 2014.

Artikel 7 Hoogte vergoeding

De vergoeding bedraagt voor een periode van twee jaar:

 • a.

  voor een tablet met een schermdoorsnede tot 9 inch: € 160,-;

 • b.

  voor een tablet met een schermdoorsnede van 9 inch of meer: € 240,-.

Artikel 8 Verstrekking vergoeding

Gedeputeerde Staten beslissen binnen een termijn van twee weken op de aanvraag voor vergoeding. 

Artikel 9 Verplichtingen

Aan de deelnemer worden gedurende de periode, genoemd in artikel 4, onder a, de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de deelnemer zet daadwerkelijk een eigen tablet in voor zakelijk gebruik;

 • b.

  de eigen tablet, bedoeld onder a, voldoet aan de vereisten, bedoeld in artikel 5, onder b en c;

 • c.

  de deelnemer maakt met zijn direct leidinggevende afspraken over het onder a bedoelde gebruik;

 • d.

  de deelnemer beperkt het aantal afdrukken op papier tot een minimum;

 • e.

  de deelnemer brengt de omvang van zijn eigen papieren archief terug tot een minimum.

Artikel 10 Betaling

Betaling van de vergoeding, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, vindt plaats bij de salarisbetaling volgend op de maand waarin het positieve verstrekkingsbesluit is genomen.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Gedeputeerde Staten kunnen in individuele gevallen bepalingen in deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. 

Artikel 12 Sancties

 • 1

  Indien de deelnemer niet voldoet of heeft voldaan aan de in deze regeling genoemde vereisten en verplichtingen, kunnen Gedeputeerde Staten de vergoeding, bedoeld in artikel 7, geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

 • 2

  De terugvordering, bedoeld in het eerste lid, vindt plaats door middel van inhouding op de bezoldiging van de deelnemer.

 • 3

  Indien de deelnemer binnen de periode, genoemd in artikel 4, onder a, niet langer behoort tot de doelgroep van deze regeling, wordt een bedrag naar rato van de vergoeding als bedoeld in artikel 7, ingehouden op de laatste bezoldiging.

Artikel 13 Toezicht

De secretaris is belast met het toezicht op de naleving van deze regeling.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoeding zakelijk gebruik tablet Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 2 oktober 2012

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris drs. W/G.H.M. Rutten

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegeling vergoeding zakelijk gebruik tablet Noord-Brabant
CiteertitelRegeling vergoeding zakelijk gebruik tablet Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneelsbeleid, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt per 1 januari 2015 van rechtswege.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve Arbeidsvoorwaarden Provincies, artikel F.4,4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-201301-01-201301-01-2015Art. 5, 7

29-01-2013

Provinciaal Blad, 2013, 14

S3342290
04-10-201205-02-2013Nieuwe regeling

02-10-2012

Provinciaal Blad, 2012, 254

S3277720