• Geldig sinds 01 juni 2012.
    Geldig tot 18 maart 2014.

    Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening ruimte 2012

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Gelet op de Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening en de Provinciewet;

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten met inbegrip van de Nota van inspraak en de Nota van wijzigingen, d.d. 13 maart 2012;

Gezien het advies van de Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen d.d. 13 april 2012;

Gelezen de Memorie van Antwoord/Nota van Wijziging van Gedeputeerde Staten van 24 april 2012;

Overwegende dat het wenselijk is vanwege de raadpleegbaarheid en kenbaarheid van de Verordening ruimte een nieuwe verordening vast te stellen welke in de plaats komt van de thans geldende verordening;

Besluiten vast te stellen de volgende verordening, inclusief de gewaarmerkte kaartbijlagen, en deze langs elektronische weg vast te leggen als NL.IMRO.9930.vr2012-va03:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 2. Bevordering van ruimtelijke kwaliteit

Hoofdstuk 3. Stedelijke ontwikkeling

Hoofdstuk 4. Ecologische hoofdstructuur

Hoofdstuk 5. Water

Hoofdstuk 6. Groenblauwe mantel

Hoofdstuk 7. Aardkunde en cultuurhistorie

Hoofdstuk 8. Agrarisch gebied

Hoofdstuk 9. Intensieve veehouderij

Hoofdstuk 10. Glastuinbouw

Hoofdstuk 11. Niet-agrarische ruimtelijke ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied

Hoofdstuk 12. Regionaal ruimtelijk overleg

Hoofdstuk 13. Algemene bepalingen inzake bevoegdheden van Gedeputeerde Staten

Hoofdstuk 14. Slotbepalingen

’s-Hertogenbosch, 11 mei 2012

Provinciale Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de griffier mw. drs. C.J.M. Dortmans

Bijlagen

Bijlage 1 bij Provinciaal Blad nr. 145/12 inzake Verordening ruimte 2012.

Kaarten - Stedelijke ontwikkeling.

Bijlage 2 bij Provinciaal Blad nr. 145/12 inzake Verordening ruimte 2012.

Kaarten - Ontwikkeling intensieve veehouderij.

Bijlage 3 bij Provinciaal Blad nr. 145/12 inzake Verordening ruimte 2012.

Kaarten - Overige agrarische ontwikkeling en windturbines.

Bijlage 4 bij Provinciaal Blad nr. 145/12 inzake Verordening ruimte 2012.

Kaarten - Water

Bijlage 5 bij Provinciaal Blad nr. 145/12 inzake Verordening ruimte 2012.

Kaarten - Natuur en Landschap.

Bijlage 6 bij Provinciaal Blad nr. 145/12 inzake Verordening ruimte 2012.

Kaarten - Cultuurhistorie.

Toelichting bij de Verordening ruimte 2012 (via website |Ruimtelijkeplannen.nl)

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVerordening ruimte 2012
CiteertitelVerordening ruimte 2012
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening trekt de Verordening ruimte Noord-Brabant 2011 in.

Artikel 14.4 bevat een overgangsbepaling. In de citeertitel (artikel 14.6) ontbreken de woorden 'Noord-Brabant'. Op grond van artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening is de Verordening ruimte 2012 met de daarbij behorende toelichting op 11 mei 2012 langs elektronische weg vastgelegd en in die vorm vastgesteld. Een volledige verbeelding daarvan is gelijktijdig op papier vastgesteld en gepubliceerd in het Provinciaal Blad 2012, 145. Op grond van artikel 7, tweede lid, onder c, van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden (Stb. 20108, 553) geldt voor deze verordening niet de verplichting deze in geconsolideerde vorm voor eenieder door plaatsing op internet beschikbaar te maken. Met het oog op de vindbaarheid is deze verordening -zij het in beperkte vorm - toch opgenomen in deze regelingenbank. De volledige inhoud is via doorverwijzing naar de vastlegging als bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening eenvoudig te raadplegen. Besluiten van Gedeputeerde Staten tot wijziging van de begrenzingen van de bij of krachtens deze verordening aangewezen gebieden (krachtens delegatie) zijn eveneens vindbaar via de website Ruimtelijkeplannen.nl.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet ruimtelijke ordening
  2. Besluit ruimtelijke ordening
  3. Provinciewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201218-03-2014Nieuwe regeling

11-05-2012

Provinciaal Blad, 2012, 145

Statenvoorstel 13/12