Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling wijzigen begrenzingen Verordening water Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Gelet op artikel 3.9 van de Verordening water Noord-Brabant;

Overwegende dat Provinciale Staten op 20 november 2009 de Verordening water Noord-Brabant hebben vastgesteld;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op grond van artikel 3.9 van de Verordening water Noord-Brabant krachtens delegatie van regelgevende bevoegd bij nadere regeling kunnen besluiten tot wijziging van de begrenzing van de beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en de natte natuurparels als vastgelegd in die verordening, indien dit noodzakelijk is om deze in overeenstemming te brengen met de begrenzingen zoals die bij of krachtens de verordening bedoeld in artikel 4.1 Wet ruimtelijke ordening in het kader van provinciale ruimtelijke besluitvorming zijn vastgesteld;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 13 september 2011 wijzigingen in de EHS-begrenzing in de Verordening ruimte Noord-Brabant 2011 hebben vastgesteld;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten het noodzakelijk achten om de begrenzingen van de beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en de natte natuurparels, zoals aangegeven op bijlage III behorende bij de Verordening water Noord-Brabant, te wijzigen en in overeenstemming te brengen met de nieuwe begrenzingen van deze gebieden, vastgesteld bij of krachtens de Verordening ruimte Noord-Brabant 2011;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Wijzigen begrenzingen

De begrenzingen van de beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en de natte natuurparels die zijn opgenomen in Bijlage III van de Verordening water Noord-Brabant komen te luiden als aangegeven op de als bijlagen bij dit besluit behorende kaarten.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling wijzigen begrenzingen Verordening water Noord-Brabant.

's-Hertogenbosch, 6 maart 2012

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten

Bijlagen behorende bij artikel 1 van de Regeling wijzigen begrenzingen Verordening water Noord-Brabant

Toelichting behorende bij de Regeling wijzigen begrenzingen Verordening water Noord-Brabant

Sinds de Verordening waterhuishouding Noord-Brabant 2005 zijn beschermde gebieden waterhuishouding, natte natuurparels en attentiegebieden begrensd. De beschermde gebieden waterhuishouding waren gebaseerd op de gebieden die in het streekplan 2002 waren aangewezen als GHS-natuur (Ecologische Hoofdstructuur, EHS). Hierbinnen liggen zogenaamde natte natuurparels: hydrologisch gevoelige gebieden die vanwege specifieke omstandigheden van bodem en water hoge natuurwaarden vertegenwoordigen. Rondom de natte natuurparels liggen attentiegebieden. De in de Verordening water opgenomen gebieden zijn enerzijds van belang voor het beschermingsbeleid (m.b.t. de provinciale bevoegdheid tot vergunningverlening voor bepaalde typen grondwateronttrekkingen en strekken de waterschappen tot aanbeveling bij de invulling van hun beschermingsbeleid) en bepalen anderzijds de reikwijdte van de aanpak van de verdrogingsbestrijding.

Sinds de inwerkingtreding van de Verordening waterhuishouding Noord-Brabant 2005 hebben er meerdere aanpassingen van de begrenzing van de EHS plaatsgevonden. De meest recente wijziging is het besluit van Gedeputeerde Staten van 13 september 2011 tot vaststelling van het natuurbeheerplan 2012 en wijzigingen in de EHS-begrenzing in de Verordening ruimte Noord-Brabant 2011. Ook de methode van begrenzing (digitalisering) is tegenwoordig nauwkeuriger. Om te zorgen voor op elkaar afgestemde provinciale regelgeving is het nodig om ook de begrenzingen in de Verordening water aan te passen. In de Verordening water is de bevoegdheid om de begrenzingen te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de Verordening ruimte neergelegd bij Gedeputeerde Staten (artikel 3.9 Verordening water Noord-Brabant). Door intrekking van Bijlage III van de Verordening water Noord-Brabant en vaststelling van de bij deze regeling gevoegde kaarten wordt de begrenzing van de beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en de natte natuurparels als bedoeld in artikel 3.8 van de Verordening water Noord-Brabant aangepast.

Vergelijking van de bestaande gebieden in de Verordening water Noord-Brabant met de meest recente begrenzing van de EHS heeft geleid tot een groot aantal verschillen. Voor de totstandkoming van de nieuwe begrenzingen in de Verordening water is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: a. gaten kleiner dan 10 ha. binnen de EHS zijn opgevuld als onderdeel van het beschermd gebied waterhuishouding, gaten groter dan 10 ha. zijn niet opgevuld; b. percelen aan de rand van EHS die uit de EHS zijn gehaald, vervallen als beschermd gebied waterhuishouding. Als deze percelen in of tegen een natte natuurparel aanliggen, krijgen ze de status van attentiegebied; c. als er percelen aan de randen van natte natuurparels de status van EHS en beschermd gebied waterhuishouding kwijt raken, is bezien of de begrenzing van het attentiegebied moet worden aangepast. Als het attentiegebied ongeveer dezelfde breedte houdt heeft geen wijziging plaatsgevonden; d. percelen die een nieuw onderdeel van de EHS vormen, krijgen de status beschermd gebied waterhuishouding.

Tijdens de periode van terinzagelegging zijn zes inspraakreacties ingediend. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de begrenzingen van de natte natuurparels Moerputten/Vlijmens Ven en Sompen/Zooislagen. Enkele percelen die tot de EHS (beschermd gebied waterhuishouding) behoorden zijn toegevoegd aan deze natte natuurparels omdat de EHS ter plaatse een nauwe relatie heeft met de natte natuurparel en er bij Sompen/Zooislagen sprake is van vochtige natuurbeheertypen. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de begrenzing van de attentiegebieden

’s-Hertogenbosch, 6 maart 2012 Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter de secretaris prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. W.G.H.M. Rutten

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegeling wijzigen begrenzingen Verordening water Noord-Brabant
CiteertitelRegeling wijzigen begrenzingen Verordening water Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpwater, waterkeringen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling beoogt de wijziging van een bijlage bij de Verordening water Noord-Brabant. Als gevolg van het besluit van Provinciale Staten tot wijziging van die verordening, waarbij die bijlagen wederom zijn gewijzigd, wordt deze regeling geacht van rechtswege te zijn vervallen. De desbetreffende wijzigingsverordening is bekend gemaakt bij Provinciaal Blad, 2015, 111; het inwerkingtredingsbesluit is bekend gemaakt bij Provinciaal Blad, 2015, 112.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening water Noord-Brabant, art. 3.9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-10-201515-10-2015vervallen van rechtswege

06-03-2012

Provinciaal blad, 2015, 111

Statenvoorstel 30/14
24-07-201215-10-2015nieuwe regeling

06-03-2012

Provinciaal blad, 2012, 196

3036730