• Geldig sinds 15 mei 2012.
  Geldig tot 22 juli 2016.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Commissie Integriteit Noord-Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant;

Gelezen het voorstel van de Werkgroep Integriteit d.d. 2 februari 2012;

Gelet op artikel 82 Provinciewet;

Overwegende dat Provinciale Staten heden de Gedragscode integriteit Noord-Brabant 2012 hebben vastgesteld, waarin is voorzien in de instelling van een Commissie Integriteit;

Overwegende dat het voorts wenselijk is nadere regels vast te stellen over de samenstelling en werkwijze van deze commissie;

besluiten vast te stellen het volgende reglement:

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a. 

  commissie: Commissie Integriteit als bedoeld in paragraaf 7 van de Gedragscode integriteit Noord-Brabant 2012;

 • b. 

  presidium: orgaan als bedoeld in artikel 5 van het Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2012.

Artikel 2 Samenstelling

 • 1

  De commissie bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden van Provinciale Staten.

 • 2

  De voorzitter van Provinciale Staten benoemt de leden van de commissie op voordracht van het presidium.

 • 3

  De voordracht, bedoeld in het tweede lid, bevat de namen van minimaal vijf en maximaal zeven personen.

 • 4

  Indien de voordracht, bedoeld in het derde lid, ontbreekt of minder dan vijf namen bevat, benoemen Provinciale Staten de leden, respectievelijk zoveel leden dat de commissie in totaal uit ten minste vijf leden bestaat.

 • 5

  Het presidium draagt eenzelfde aantal plaatsvervangende leden voor als er leden te benoemd zijn.

 • 6

  Op de benoeming van de plaatsvervangende leden zijn het tweede en het vierde lid van overeenkomstige toepassing.

 • 7

  In geval van een tussentijdse vacature voor een lid of plaatsvervangend lid, zijn het tweede tot en met zesde lid van overeenkomstige toepassing.

 • 8

  De leden van de commissie benoemen uit hun midden een voorzitter en een waarnemend voorzitter.

Artikel 3 Ambtelijke ondersteuning

 • 1

  De commissie wordt ambtelijk ondersteund door een medewerker van de griffie, aangewezen door de griffier, als secretaris en een door de secretaris van Gedeputeerde Staten aangewezen medewerker van de ambtelijke organisatie van Gedeputeerde Staten.

 • 2

  Onverminderd het eerste lid wijst de griffier een medewerker van de griffie aan die de secretaris van de commissie, bedoeld in het eerste lid, in geval van afwezigheid vervangt.

Artikel 4 Vergaderingen

 • 1

  De commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste twee leden hem dit met opgaaf van redenen verzoeken.

 • 2

  De voorzitter bepaalt dag en uur van de vergadering en zorgt voor tijdige, zo mogelijk schriftelijke oproeping der leden.

Artikel 5 Uitleg

Bij twijfel omtrent de uitleg van dit reglement, alsmede in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7 Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Commissie Integriteit Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 30 maart 2012

Provinciale Staten voornoemd,

de voorzitter  prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de griffier  drs. C.J.M. Dortmans

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingReglement Commissie Integriteit Noord-Brabant
CiteertitelReglement Commissie Integriteit Noord-Brabant
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpintegriteit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door het Reglement op de platforms Noord- Brabant.

Instelling  Commissie Integriteit volgt uit de vaststelling  van de Gedragscode integriteit Noord-Brabant 2012 door Provinciale Staten op 11 mei 2012.

Voor een toelichting op dit reglement wordt verwezen naar de toelichting bij voornoemde gedragscode.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 82

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen. 

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-201222-07-2016Nieuwe regeling

11-05-2012

Provinciaal Blad, 2012, 140

Statenvoorstel 04/12