• Geldig sinds 14 februari 2012.
  Geldig tot 01 juni 2015.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling instelling en samenstelling Klankbordgroep Krachtig bestuur in Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

Overwegende, dat in de uitvoeringsagenda bij het bestuursakkoord ‘Tien voor Brabant’ als één van de speerpunten is opgenomen het verkrijgen van een beeld bij het vermogen van gemeenten om hun huidige en toekomstige taken uit te voeren en om bij te dragen aan de realisatie van de opgaven uit de Agenda van Brabant;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten in samenspraak met de Vereniging van Brabantse Gemeenten en in het licht van het Manifest van de Brabantse Gemeenten, hebben besloten uitvoering te geven aan een project ‘krachtig bestuur in Brabant’;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Instelling en taken

 • 1

  Er is een commissie Klankbordgroep Krachtig bestuur in Brabant, hierna genoemd: de klankbordgroep.

 • 2

  De klankbordgroep heeft tot taak Gedeputeerde Staten te adviseren over strategie en beleid over onder meer:

  • a.

   de toekomstbestendigheid van gemeenten ter realisatie van de Agenda van Brabant, de regionale en gemeentelijke taken en ambities;

  • b.

   de ontwikkeling van een visie op de bestuurlijke organisatie van de provincie Noord-Brabant.

 • 3

  In het kader van hun taak kunnen de leden ook deelnemen aan bijeenkomsten die over dit onderwerp worden georganiseerd.

Artikel 2 Samenstelling

 • 1

  De klankbordgroep bestaat uit maximaal dertien leden, onder wie de voorzitter, die door Gedeputeerde Staten worden benoemd en ontslagen.

 • 2

  De voorzitter wordt als zodanig door Gedeputeerde Staten benoemd.

 • 3

  De voorzitter en de leden ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen van de klankbordgroep een vergoeding overeenkomstig artikel 35, eerste lid, en 36 van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden.

Artikel 3 Secretariaat en archiefbescheiden

 • 1

  De klankbordgroep wordt bijgestaan door een secretaris en een plaatsvervangend secretaris, die door Gedeputeerde Staten vanuit de ambtelijke organisatie van de provincie Noord-Brabant worden aangewezen.

 • 2

  De archiefbescheiden worden na opheffing van de klankbordgroep, of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, opgenomen in het archief van Gedeputeerde Staten.

Artikel 4 Openbaarheid vergaderingen

 • 1

  De vergaderingen van de klankbordgroep zijn niet openbaar.

 • 2

  De commissie kan adviseurs en deskundigen tot de vergaderingen toelaten.

Artikel 5 Besluitvorming

De klankbordgroep stelt haar adviezen vast bij meerderheid van stemmen.

Artikel 6 Inwerkingtreding en beëindiging

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juni 2015.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instelling en samenstelling klankbordgroep krachtig bestuur in Brabant.

’s-Hertogenbosch, 7 februari 2012

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegeling instelling en samenstelling Klankbordgroep Krachtig bestuur in Brabant
CiteertitelRegeling instelling en samenstelling Klankbordgroep Krachtig bestuur in Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 82

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-201201-06-2015Nieuwe regeling

06-02-2012

Provinciaal Blad, 2012, 42

2824583