• Geldig sinds 01 januari 2012.
    Geldig tot 30 april 2015.

    Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Heffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting 2012

 Provinciale Staten van Noord-Brabant

Gelet op de artikelen 220, 222, 222a en 232g van de Provinciewet,

onder voorbehoud van instemming door de Tweede Kamer en Eerste Kamer met de in het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2012 opgenomen wijzigingen met betrekking tot de opcenten motorrijtuigenbelasting;

besluiten vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Vaststelling tarief

Het provinciaal opcententarief op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting per 1 januari 2012 vast te stellen op 72,9 opcenten.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Heffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting 2012.

’s-Hertogenbosch, 11 november 2011

Provinciale Staten voornoemd,

de voorzitter  prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de griffier  mw. drs. C.J.M. Dortmans

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingHeffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting 2012
CiteertitelHeffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting 2012
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpleges, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

 Datum van inwerkingtreding van deze regeling is door Gedeputeerde Staten krachtens delegatie bij afzonderlijk besluit vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet, art. 220
  2. Provinciewet, art. 222
  3. Provinciewet, art. 222a
  4. Provinciewet, art. 232g

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201230-04-2015nieuwe regeling

11-11-2011

Provinciaal Blad 2011, 346

47/11