Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement op de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op artikel 45 van de Gezondheidswet;

Overwegende dat de Gezondheidswet door de Wet van 6 oktober 2005 tot aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering provinciebestuur (Wet dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden) is gewijzigd;

Overwegende dat de Verordening op de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg 1995 hierdoor niet meer aansluit bij de gewijzigde Gezondheidswet;

Overwegende dat bij wetswijziging de bevoegdheid om een Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in te stellen van Provinciale Staten naar Gedeputeerde Staten is gegaan;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten het regelen van de samenstelling, de bevoegdheden en de werkwijze van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid niet meer in een verordening hoeft vast te leggen;

Overwegende dat de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid een aanbeveling heeft gedaan om het aantal leden uit te breiden naar maximaal 10 leden;

Besluiten vast te stellen het volgende reglement:

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  Raad: Provinciale Raad voor de Volksgezondheid;

 • b.

  wet: Gezondheidswet.

Artikel 2 Instelling van de Raad 

 • 1

  Er is een Raad.

 • 2

  De Raad is gevestigd te ’s-Hertogenbosch.

Artikel 3 Taak van de Raad 

 • 1. Onverminderd de taken, bedoeld in artikel 47 van de wet, heeft de Raad de volgende taken op het gebied van de volksgezondheid in de provincie Noord-Brabant:

  • a. adviseren over algemene beleidszaken;

  • b. een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en voorbereiding van het provinciaal beleid;

  • c. proactief en initiërend inspelen op relevante ontwikkelingen;

  • d. signaleren van hiaten en knelpunten.

 • 2. Gedeputeerde Staten stellen samen met de Raad jaarlijks een activiteitenprogramma op.

Artikel 4 Samenstelling van de Raad 

 • 1

   Onverminderd artikel 48 van de wet wordt bij de samenstelling van de Raad zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige spreiding van de leden over het academische werkveld, het publieke werkveld en het private werkveld, ter zake het terrein waar de Raad op is gericht.

 • 2

   In de Raad hebben minimaal 6 en maximaal 10 leden zitting.

 • 3

   De leden hebben zitting op persoonlijke titel.

 • 4

   Niet tot lid van de Raad kunnen worden benoemd:

  • a.

    de voorzitter en de leden van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

  • b.

    ambtenaren van de provincie Noord-Brabant.

 • 5

   Bestuursleden van door de provincie Noord-Brabant gesubsidieerde instellingen en organisaties op het terrein van de volksgezondheid worden niet tot lid van de Raad benoemd.

Artikel 5 Benoeming, schorsing en ontslag van de Raad 

 • 1

   Gedeputeerde Staten benoemen de voorzitter na consultatie van het presidium van Provinciale Staten en gehoord de Raad.

 • 2

   De voorzitter benoemt de leden van de Raad.

 • 3

   Benoemingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, geschieden voor een periode van vier jaar.

 • 4

   Valt de plaats van de voorzitter open, dan wordt daarin onverwijld voorzien.

 • 5

   Gedeputeerde Staten kunnen de voorzitter, gehoord de Raad, schorsen of uit de functie ontslaan.

 • 6

   De voorzitter kan een lid van de Raad schorsen of uit zijn functie ontslaan.

 • 7

   De voorzitter of een lid kan te allen tijde ontslag nemen door een schriftelijke kennisgeving aan Gedeputeerde Staten, respectievelijk aan de voorzitter.

Artikel 6 Vertegenwoordiging van de Raad 

 • 1

  De Raad wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter.

 • 2

  De plaatsvervangend voorzitter kan de voorzitter bij ontstentenis vervangen.

Artikel 7 Begroting van het bureau 

 • 1. Het bureau stelt jaarlijks voor 1 oktober een begroting op aan de hand van een activiteitenplan voor het komende kalenderjaar, welke begroting aan Gedeputeerde Staten wordt verzonden.

 • 2. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 • 3. De inkomsten bestaan uit:

  • a. een door de provincie te verstrekken bijdrage;

  • b. andere te verwerven inkomsten van derden.

 • 4. Geen uitgaven worden gedaan dan die welke in overeenstemming zijn met de door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant vooraf goedgekeurde begroting.

Artikel 8 Bezoldiging directeur en medewerkers van het bureau 

 • 1

  De functies van bureaumedewerkers zijn gewaardeerd met behulp van een functiewaarderingssysteem.

 • 2

  Aan de zwaarte van de functie is een schaal gekoppeld.

 • 3

  De salarisschalen lopen maximaal tot en met 15.

Artikel 9 Werkwijze van de Raad 

 • 1

  Alle uitgaande stukken van de Raad worden ondertekend door de voorzitter en de ambtelijk secretaris van de Raad.

 • 2

  De Raad stelt een reglement van orde vast voor de vergaderingen van de Raad.

 • 3

  De vergaderingen van de Raad zijn openbaar.

Artikel 10 Bevoegdheid van de directeur 

 • 1

  De directeur van het bureau is ambtelijk secretaris van de Raad.

 • 2

  De ambtelijk secretaris heeft in vergaderingen van de Raad een adviserende stem.

 • 3

  De Raad kan de ambtelijk secretaris van het bureau machtigen tot het tekenen van de door de Raad daartoe aangewezen stukken.

 • 4

  In geval van buitengewone omstandigheden als bedoeld in de Noodwet geneeskundigen is de ambtelijk secretaris van het bureau gemachtigd om namens de Raad adviezen uit te brengen aan de Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant.

Artikel 11 Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 12 Citeertitel 

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement op de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid.

’s-Hertogenbosch, 5 juli 2011 

Gedeputeerde Staten voornoemd, 

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingReglement op de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid
CiteertitelReglement op de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpzorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gezondheidswet, art. 45

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-10-2015art. 4, 5

02-06-2015

Provinciaal Blad, 2015, 116

3815622
16-07-201128-10-2015Nieuwe regeling

12-07-2011

Provinciaal Blad, 2011, 162

2740620